Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

ADSL csomagok belépési dQjal, és Or havidíjjal! Az akció 2003. december 31-íg tart, csak Matáv területen vehető igénybe. Értékesítési pontok: Dombo-ware Számítástechnika, D • Pc Klinika Bt., Paks, Barát:-ág : Info-vonal: I288j www.invltel.hu R b0 www.tolnainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. november 3., hétfő Ara 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. Vonalban vagyunk XIV. évfolyam, 255. szám Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai számunkból Száz év után Ismét megszentelték a zászlót Emlékeztünk Gyertyák lobbantak a sírokon DFOsiker a megyein Igazolta jó hírét az éllovas Hírek Teajárat, népkonyha hétvégén is Hajléktalan-ellátás: készülnek a télre SARSZENTLORINC. A Duna-Sió Turisztikai Egyesület noveniber 3-án, hétfőn 16 órától Sárszentlőrincen tartja választ­mányi ülését. A tanácskozás kezdetén a választmány tagjai megtekintik a Petőfi emlékházat és Uzdon a Fördős-kúriát. DALMAND. Az önkormányzat közcélú dolgozói a Halottak Napja előtt egy haranglábat állí­tottak fel a temetőnek a kegye­letház előtti részén. NAGYKŐNYI. Korszerűsítené a kábeltelevíziós hálózatot'a rendszer üzemeltetője. Ameny- nyiben létrejön a megállapodás az önkormányzat és a vállalko­zó között, csillagpontos hálózat létesül a községben. CSIKÓSTÖTTŐS. Az önkor mányzat és a Faluszépítő Egye­sület a Halottak Napja alkalmá­ból megemlékezést tartott szom­bat este a Hunyadi téri parkban az I. és a II. világháború áldoza­tainak tiszteletére állított emlék­műnél, ahol a katolikus és az evangélikus egyház egy-egy kép- viselője mondott beszédet. ■ Tolna megye két városában is bővült a hajléktalanok téli el­látása. A Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) tá­mogatásával a téli kríziskezelő programok révén november 1- től indultak a téli teajáratok, Dombóváron több hajléktalant fogadhatnak az átmeneti szálláson. Szekszárd, Dombóvár A minisztérium a megyeszékhelyen és Dombóvá­ron több, mint kétmillió forintos támogatást nyújt a hajléktalanok téli krízishelyzetének keze­léséhez. Mindkét városban működik hajléktalan­Takarókat elfogadnak A szekszárdi családsegítő szolgálat szíve­sen fogad hajléktalanok számára kiselejte­zett takarókat, paplanokat, téli ruhaneműt. A szolgálat tavaly is sok adományt kapott, amelyekkel a fedél nélkül élőket segítették. A meleg holmikat a Mátyás király utca 59. szám alatt átveszik, de gépkocsival a hely­színről is elviszik. szálló, telente azonban többen szorulnak segít­ségre. Ruzsits Éva, a dombóvári családsegítő köz­pont vezetője elmondta: a polgárőrséggel együtt­működési megállapodást kötöttek a téli teajára­tok működtetésére. Ez azt jelenti, hogy minden nap a polgárőrök biztosítanak gépkocsit a szociális munkások számára, hogy külterületen teát, hideg élelmet adjanak a hajlék nélkülieknek, egyben felajánl­hassák a szálláshelyet. Az SZCSM támogatása teszi lehetővé, hogy idősza­kosan férőhelyeket alakítsanak ki a nappali mele­gedőben, ami a tizenkét fős átmeneti szállás mel­lett újabb tizenkét ember elhelyezését teszi lehe­tővé. A dombóvári program harmadik eleme a népkonyhái ellátás kiterjesztése a hétvégi és az ünnepnapokra, ez jelenleg csak hétköznap üze­mel. Szekszárdon nyolcadik éve működik a téli krí­ziskezelés. A hajléktalanszálló szakmai vezetője, Nyírő Árpád elmondta: decembertől március 31- ig naponta teát és zsíros kenyeret visznek a haj­léktalanoknak, s a szociális munkások igyekez­nek minél gyakrabban felkeresni őket külterüle­ten, a szeméttelep és tanyák környékén. A cél a közvetlen életveszélytől megóvni őket. A szak­ember hozzátette: bár sokan közülük visszauta­sítják a hajléktalanszállót, zömükben elfogadják a segítséget. A hajléktalanok nem kötelezhetőek arra, hogy a szállást igénybe vegyék. A megye- székhelyen ötven fős nappali melegedő és har­minc férőhelyes szálló áll a rendelkezésükre, s a szociális munkások telente ötven-hatvan rászo- rulttal állnak kapcsolatban. ____________ t.f. Me nnyit ér egy fabatka? Verseny a takarékos életszemlélet alakításáért VÖLGYSÉG Tudást, ügyességet, találékonysá­got, műveltséget igénylő feladato­kat oldottak meg azok a diákok, akik a Takarékossági Világnap al­kalmából rendezett vetélkedőn vettek részt. A versengésnek már jövő évre is van házigazdája. A Völgység-Hegyhát Takarék és a Tolna Megyei Kisiskolák Szövetsége a Takarékossági Vi­lágnap alkalmából játékos szel­lemi vetélkedőt rendezett áltanos iskolásoknak. A verseny kiírói a takarékos életszemlélet népsze­rűsítését, az iskolák és a gyere­kek közötti kapcsolat kiszélesíté­sét határozták meg. A Mázán megtartott rendezvényen tizen­három iskola csapatai vettek részt. A szellemi totó kitöltése mellett gyorsaságot, “ügyességet, műveltséget igénylő feladatokat oldottak meg a diákok. Többek között választ kellett adniuk arra, mennyit ért a fabatka. A legjob­ban szereplők tudták, hogy ebből a 16. századi, Csehországában élő váltópénzből három ért egy tallért. A jó hangulatú versenyen első helyezett a lengyeli, máso­dik a kurdi, harmadik az aparhanti általános iskola csapa­ta lett. Az immár hagyományossá vált vetélkedő rangját mutatja, hogy már most ismert a követke­ző évi program helyszíne, Aparhant szívesen vállalja meg­rendezését. -PÁl­Lottönyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsöláson a következő számokat húzták: 23, 25,28,66,76. Joker-szám: 064237. Lottónyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; a4találatosok- ra, egyenként 1.534.877 forintot; a 3 taläatosokra 15.426 forintot; a 2 találatosokra 888 forintot fizetnek. A 44. héten megtartott hatos lottó számsoroláson a következő szá­mokat húzták: 1,3,18,21,34,44. Pótszám: 35. A 44. heti hatos lottó nyereményei a következők: 6 talá­latos szelvény 2 darab, nyeremé­nye 214.199.110 forint, 5 + 1 talála­tos szelvény 2 darab, nyereménye 7.292.589 forint, 5 találatos szel­vény 95 darab, nyereménye 153.528 forint, 4 találatos 4.020 darab, nyereménye 3.628 forint, 3 találatos 62.613 darab, nyeremé­nye 815 forint. ___■ Szeftszárt, B&zevéAg öl 2b Tét: (74) 528-430 Kyltva tart ás: &.G€hie.ÖG 75 000 Ft-tói 3 000.000 Ft-ig 0% kezelési költség Citibank Személyi Kölcsönök sohas Citibank Hftefwmafe 06-40-40-10-40 CltlbSük öíitfcjwifc S4t- - a Gttipttsp tfe. a ina$«rcnr$2<i# SMtiaswto rágj*. * -sna*» mts&m#s»&*$ tmnm «w« * ssöw* » msm * km*##' e/tem-M 4 fik 4mmme. Mb ihvttm'sii' :WárfíHi.w*bQt £t # ícüíUíWis ÁWMMig* 19m mw&fit ■«I.»iHHerMiWak5i ■ rtiítee.l-Áft fFft. rmt 2*v76% ­Kedd IDŐJÁRÁS Délelőtt köd, majd napsütés +4, +14 °C Szerda Csütörtök +3, +12 C +3, +10 C +2, +10 C ORVOSMETEOROLÓGIA. Kö dös reggel után több órás napsü­tés várható. Fronthatásra nem kell számítani, a szél is mérsé­kelt marad, a légnyomás ugyan­akkor erősen emelkedik. 70865 603012 Felhőszakadás a dombóvári térségben Hatalmas eső zúdult szombatról vasárnapra virradóra a vá­rosra és a két szomszédos-falura, ahol a víz elöntötte több la­kóház pincéjét, melléképületét, udvarát és kertjét, valamint tönkretett számos földesutat és nagymennyiségű sarat rakott le az árkokban. zó áradat. Miközben a kacsák vi­dáman lubickoltak a hatalmas po­csolyákban, addig az ott lakók megkezdték portáik takarítását. Az emberek elmondták, hogy négy évvel ezelőtt már átéltek egy mostanihoz hasonló „özönvizet”. Döbröközön a település szőlő­hegyi részén okozott jelentős gondokat a vihar. Számos dűlő­ben elmosta a földesutakat a le­zúduló folyam, az árkok többsé­gének átereszei eltömődtek, sőt egy laza partfal is leomlott. Szili Lajosné polgármester Gyugyi Já­nos jegyző társaságában délelőtt gumicsizmában bejárta a terüle­Kurd, Döbrököz, Dombóvár A térségben szombat éjfélkor kez­dett csöpögni az eső, mely hama­rosan felhőszakadássá változott. Vasárnap hajnalig tartott az ítélet­idő, melynek következtében a dombok aljában lévő mélyebb ré­szeket elöntötte a víz. Kurdon az önkéntes tűzoltók Müller János parancsnok irányí­tásával reggel kezdtek szivattyúz­ni a község Gyulaj felőli részén lé­vő utcában, ahol mintegy tíz csa­ládi ház kertjébe, udvarába, pin­céjébe és melléképületébe zúdult be a rengeteg iszapot magával ho­A kurdi önkéntes tűzoltók vasárnap reggeltől szivattyúzták a vizet tét és intézkedett a kárfelszámolá­si munkák elkezdéséről. Dombóvár mélyebben fekvő részeit sem kímélte a felhőszaka­dás, főként a Szuhay-dombon kellett dolgozniuk a hivatásos tűzoltóknak. Pénz, pályázatokból Gerjen Elfogadta a község képvise- lő-testülete az önkormány­zat jövő évi költségvetését előkészítő koncepciót. A tervezet szerint a csökkenő ál­lami normatívák ellenére foly­tatják a fejlesztéseket, amelyek forrásait pályázatokon szándé­koznak előteremteni. Ugyan­csak elfogadták a község bűn­megelőzési koncepcióját. A falu­ban a bűncselekmények száma évek óta stagnál, évi 16-17 ki­sebb súlyú, vagyon elleni csé- lekmény történik, az elkövetők általában más településekről ér­keznek. A testület tudomásul vette, hogy a szennyvízcsator­na-hálózat elkészülte után 16,8 millió forintot kell fizetnie a Tol­nai Vízműnek a tisztítótelepre történő csatlakozásért. ■ * f

Next

/
Oldalképek
Tartalom