Tolnai Népújság, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

Új otthont Küldjön egy sms-t új számunkra: 06/90-626-003 és hirdetése máris megjelenik a Tempóban!----------------------------------- # í ’' • • ; r. , ! . I . ,, x I I * X; TiL rT -1 A -Üli 8 í :l IM" M [vT* [* má t Mii-MliO ) • ll-Xul *!:.) ! 1 J : ! 11 1 \ \ ! : M ' I I I I : ) I ( . I I ): I; J r J Az sms díja: 380 Ft + áfa Kérjük, hirdetése elé írja annak a megyének a rövidítését, ahol hirdetését feladja: ■ ^ tempo AnrrtV»9n nr { 3 o ® megunt tárgyaitól? V9 ' A / 1 I: somot tolna í: minden más met Apróban óriás Rendkívüli közlemény! Ismét 9% feletti a betéti kamat az Erste Banknál. 9,18%* Három hónapos ismétlődő betét www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. július 1., kedd Ara 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 151. szám EBKM érték, évi A i mh 2003. i 06 40 555 444 ERSTEÉ Mai számunkból A híd neve: Szent László Vérzékenység, hemofília Ha nem áll meg a vérzés Bíró Szabolcs nyitotta a sulit | Hétéves a kapusiskola Tánctábor Györkönyben Glöckner János és tanítványai Felüljáró: gyorsuló pályán a közlekedés Ősztől szigorú korlátozásra számíthatnak a teherautók Nemcsak közlekedési, hanem környezetvé­delmi beruházás is: Kovács Ferenc, a gaz­dasági és közlekedési minisztérium helyet­tes államtitkára jellemezte így a szekszár­di, Damjanich utcai felüljáró most elké­szült le- és felhajtó ágait. A két szakasz ün­nepélyes átadása tegnap történt meg. Szekszárd A déli hőség ellenére is szép számmal a helyszínre érkezett közönséget Kocsis Imre Antal köszöntötte. Ha nem kell keresztül­engednünk a centrumon a nagy tengelynyo­mású járműveket, akkor nemcsak az ottani épületek menekülnek meg, hanem a mi vá­rosépítő tudatunk is egészségesebb lesz. Azt kívánom, hogy az útépítési rohamok ne fejeződjenek be, s az a generálási hajlam, melyet az infrastruktúra fejlesztése jelenít meg, érzékelődjön Szekszárdon is, mondta. Kovács Ferenc ezt a gondolatot erősítve hangsúlyozta: ez a körzet - tehát Tolna megye és Szekszárd - az átlagost jóval meghaladó je­lentőséggel bír az infrastrukturális fejlesztést tekintve. Természetesen lehetséges, hogy a százmilliárdos beruházásokat számba véve a le- és felhajtó ágat sokan kis lépésnek tekintik: • de a nagy gazdasági-társadalmi folyamatok is mindig kis lépésekből állnak össze. Az viszont már a jelen, hogy a létesítmény révén mérsék­lődik a központ átmenő forgalma, de emellett lehetővé válik a város keleti, ipari területének gyors megközelítése is. A mintegy másfél év alatt elkészült két hídszerkezet hetven, illetve nyolcvan méter hosszú, kocsipályája öt és fél méter széles. Az ötszázötvenöt millió forintba kerülő, speciális technológiával készített, a közeljö­vőben zajvédő fallal is ellátandó két szakasz rengeteget javít a közlekedésben - húzta alá Rimái Rudolf, a Tolna Megyei Állami Közút­kezelő Kht. ügyvezető igazgatója. - Még el kell készíteni az északi kicsatlakozó ágat, ennek a tervei már készen vannak. Ez lesz a közeli körforgalom negyedik ága. Ez már egyébként a nem is olyan távoli jövő, amiről Könczei Gábor, a Prourbe Kft. vezető tervezője adott Szekszárdra vonatko­zó áttekintést. A közlekedési hálózat fejlesz­tésének egyik lényeges elemét a tehermen­tesítő út körforgalomhoz való északi bekö­tése jelenti. Ugyancsak kardinális kérdés az, hogy a központon áthaladó 56-os út szere­pét mennyiben lehet korlátozni, avagy mennyiben lehet kiiktatni azt az ominózus szakaszt. Ez utóbbi elképzelés a vizsgálatok szerint nem oldható meg, viszont a korláto­zás igen: a kétszer két sáv kétszer egy sávvá alakításával. Valószínűnek tűnik, hogy a nemrég átadott Keselyűsi úti csomópontot kell építeni külön szintűvé, erre jönne ugyanis a forgalom az M6-osról. A dombvi­déki utak fejlesztése szintén része a belvá­ros tehermentesítését szorgalmazó tervnek, a forgalom jobb szétosztásának, bár ez vá­rosrendezési kérdés is. Tekintettel arra, hogy nagyjából kétszáz méteres szintig cél­szerű utakat építeni. Könczei Gábor úgy lát­ta: első feladatként a tehermentesítő útra kell tereim a teherforgalmat, s egyes buszjá­ratokat. Kocsis Imre Antal elmondta: erről két hete tárgyal a Közútkezelő Kht.-vel, miután még a közhasznú társaság kezében van az út. Ami­kor a város átveszi a központon áthaladó utat, akkor van lehetőség saját hatáskörben táblákat kihe­lyezni. Ezzel együtt a Közútkezelő Kht. felhívja a figyelmet arra, hogy a központban súlykorlátozás van, ezért az érintett autóknak a tehermentesítő úton kell haladni­uk. - Ez egy kevésbé szigorú kor­látozás, az igazi szigorítás ősz ele­jétől, az átvétel dátumától várható.-SZÁ­A magasba ívelő felhajtó ág fotó: bakó jenó Megszületett a döntés a Szek­szárd térségében felépült híd ne­véről. A Földrajzinév Bizottság tegnap délutáni ülésén - az elő­zetes várakozásoknak megfelelő­en - úgy határozott, hogy az átke­lő a Szent László nevet viselje. Mint azt a témában illetékes szakember, Pokoly Béla lapunk­nak elmondta, a döntés során fi­gyelembe vették a helyi kezde­ményezés alapján született javas­latot, amelyet támogatott többek között az érintett két megyei köz­gyűlés elnöke, a környékbeli tele­pülések önkormányzatai, a ma­gyar katolikus egyház vezető képviselői, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium is. Az Év Kapu Önkéntese Tamási Piszkémé Mézes Luj­za kapta Tolna megyé­ből egyedüliként az Év Kapu Önkéntese elis­merést az önkéntes szociális segítő prog­ramot irányító szerve­zettől. Az elismerő oklelevet országszerte tízen vehették át, köz­tük a tamási Kapu-prog- Piszkémé Mézes Lujza ram résztvevője. Az ön­kéntes szociális segítőmunka há­rom éve kezdődött Tolna megye három településén, Tamásiban Gyönkön és Pincehelyen. Tamá­siban nyolc önkéntes fejezte be a programot, közel ennyien idő­közben hagyták abba. Piszkémé Mézes Lujza, - aki a városi nyug­díjas klub vezetője is -, kezdettől részt vett a prog­ramban, emellett a Caritas tamási csoportjában is végez segítő mun­kát. A Kapu ön­kéntesei napköz­ben az Idősek Gondozási Köz­pontjában, mun­kaidő után ottho­nukban segítettek az időseknek. A ki­tüntetett már koráb­ban is járt olyan idős betegekhez, akiket nem láttak el hozzátarto­zóik, s a három év alatt több be­teggel halálukig törődött. Mint el­mondta: örült, hogy részt vehe­tett a Kapu programban, amelyet szívesen folytatna, de enélkül is örömmel segít a rászoruló időse­ken. T. F. Váltás a vízügy élén Székesfehérvár megyét felölelő szervezetnél, 20 ~ éven át igazgatóként. A megürese- A Közép-Dunántúli Vízügyi Igaz- dett posztra pályázatot ír ki az ille- gatóság - amelyhez Tolna megye is tékes miniszter. A pályázat ered- tartozik - igazgatója, Szabó Mátyás ményes lezárásáig ’ Kumánovics tegnap nyugdíjba vonult. A szak- György műszaki igazgató-helyettes ember 1958 óta dolgozott a három látja el a vezetői feladatokat, -es­Ma: bikácsi magazin Tolna megye településeit bemu- Lapunk mai száma az önkor- tató sorozatunkban ma Bikácsról mányzat támogatásával jutott el olvashatnak lapunk 4. oldalán. minden bikácsi háztartásba. __m Cs ökkentették a tiszteletdíjukat Mindenütt keresik a spórolási lehetőségeket Öt százalékkal redukálták tiszteletdíjukat a tolnai város­atyák- és anyák. A lépés inkább gesztusértékű, a megtakarítás a 100 milliós nagyságrendű hiányhoz képest jelentéktelen. Az Általános Nevelési Központ vezetése szerint teljesíthetetlen a számára előírt költségcsökkentés és bevételnövelés. _________ Tolna __________ A város jelentős költségvetési hiá­nyának csökkentése érdekében hozott korábbi elvi döntések után a tegnapi testületi ülésen a konk­rét lépésekről vitatkoztak a képvi­selők, akik közül többen elismer­ték, hogy olykor ötletbörzeszerű- en zajlik a téma tárgyalása. Az egyik leghosszabban tár­gyalt tétel a képviselői tiszteletdí­jak csökkentése volt. Az ötletgaz­da, Rikker Józsefné hangsúlyozta, hogy erre a lépésre gesztusértéke miatt lenne szükség, ezzel is de­monstrálva azt, hogy a képviselők a saját nadrágszíjukat is hajlandó­ak meghúzni. Az indítványt csak egyeztető technikai szünet után szavazták meg: a 39 ezer forintos alapdíj mától 37 ezer forintra csök­ken. Éz fél évre mintegy 500 ezer forint könnyebbséget jelent a vá­rosi büdzsének. Határoztak továb­bá a sportegyesületek és a tűzol­tók, valamint a polgármesteri hi­vatal dologi kiadásainak 5 %-os megfaragásáról, a-városi nagyren­dezvények 400 ezer forintos kar­csúsításáról, a gyermekönkor­mányzat kiadásainak 10 %-os csökkentéséről, és arról, hogy ár­ajánlatot kérnek a polgármesteri hivatal pénzügyi átvilágítására. Döntés született a legnagyobb kiadást jelentő szervezet, az Álta­lános Nevelési Központ 2,5 %-os kiadáscsökkentéséről is. Hága Lászlóné igazgató jelezte: az előírt spórolás és bevételnövelés (ami összesen 26,2 millió forint „kigaz­dálkodását” jelentené) mintegy fe­lét tudják csak teljesítem. Az in­tézmény létszámát így is négy fő­vel csökkentik, bizonyos karban­tartási munkákról és szakmai anyagok vásárlásáról lemonda­nak. Az igazgatónő rámutatott: a jelenlegi feladatok ellátásához a meglévő dolgozói létszámra szük­ség van, további megtakarítás csak érhető el, ha a testület feladatot von el az intézménytől. ______-s­Ah ol apróhirdetését is feladhatja... Ha Ön a TESCO-ban megnyílt standunkon adja fel hirdetését, az alábbi lapokból választhat egyet AJÁNDÉKBA! wkóskul Keressen bennünket a TESCO-ban, a bejárattal szemben! További információ: 74/512-480 > l I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom