Tolnai Népújság, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-05 / 80. szám

M E G Y E I TÜKÖR 5. OLDAL 2003. Április 5., szombat Mondom A Magamét STEINBACH ZSOLT (Ne) csináld a fesztivált! Aki vadkempingezés következtében töltött már éjszakát sátor­ban, szabadtéri diszkó közvetlen közelében, az tudja, mikép­pen zajlik egy éjszaka egy szabadtéri diszkó közvetlen.,közelé- ben. így aztán el tadom képzelni, hogy az ezreket vonzó tolnai Dana-parti népünnepély, a Thelena Fesztivál évi közel egy he­tes programja idején a méhek andalító döngicsélésében, a fa­levelek libbenő neszezésében kedvüket lelő Duna-part környé­ki lakók akár emberiség elleni bűntettként is felfoghatják a fesztivált, amiből - úgy tűnik - tíz év alatt végképp elegük lett. Emiatt - 51-en - petícióval fordultak a polgármesterhez. Más kérdés, hogy (több) ezer tolnai polgár meg egyre job­ban belejön a fesztiválozásba, és kifejezetten várja, hogy au­gusztus 20-a környékén egy kicsit kirúgjon a hámból a holtág partján. Nem könnyű az újságírói állásfoglalás ebben a kérdésben, különösen nem, ha tolnai az ember. Jómagam például egész jól meglennék a fesztivál nélkül is, de az is kifejezett jó érzés­sel töltene el, ha sikerült volna a kies Duna-part közelében levő házra szert tennem, fesztiválostul, vagy anélkül. Az ott lakók javaslatát viszont, amely szerint két napra kellene kor­látozni a banzájt, este tízkor zárórát elrendelni, és a diszkót, meg a rockzenekarokat kitiltani a rendezvényről (marad a sramli és az operett?) leginkább talán a zokniban történő lábmosással hasonlatos gyakorlatként tudnám csak értel­mezni. Én persze mondhatok bármit, legfeljebb majd nem köszön­nek vissza az utcán az emberek. A helyi döntéshozóknak azonban már több okuk van a fejvakarásra, hiszen, mint az közismert „a képviselő a település egészéért vállalt felelősség­gel képviseli a választói érdekeit”. Nem elhanyagolható körül­mény, hogy a testület többször is kinyilvánította: a fesztiválra szükség van, ráadásul meglehetős pénzeket raktak már a tol­nai Duna-part rendezésébe, hogy végre egészen kulturált képet mutathasson, elsősorban pont a fesztivál érdekében. Kéretik tehát ez ügy kapcsán ezúttal nem irigyelni a tolnai képviselőtestület tagjait! Másokon segítem A használt is lehet hasznos SZEKSZÁRD A hétvége a lomtalanítás jegyé­ben telik el a megyeszékhelyen. Azonban ami az egyik ember­nek megunt, feleslegessé vált tárgy, az másnak még nagyon jó szolgálatot tehet, főként akkor, ha anyagilag nem engedheti meg magának, hogy újat vásá­roljon. A szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány arra kéri a me­gyeszékhely lakosságát, hogy aki megteheti, feleslegessé vált búto­rait, háztartási gépeit, használati tárgyait lomtalanításkor ne tegye ki, hanem hívja fel az alább meg­adott telefonszámokat és a Caritas önkéntes munkatársai el­szállítják és kiosztják a rászoru­lóknak. A telefonszámok: 74/ 312-152 és 06-20-447-55-40. Előző kérdésünk: Bejut-e a magyar focicsapat az EB- döntőbe? Szavazóink túl­nyomó része, 76,9%-a úgy vélte, hogy a csapatnak erre nincs esélye. MAI KÉRDÉSÜNK: Megnézi-e a Bánk Bán című filmet a moziban? Szavazhat az interneten: wwrw.tolnainepuJsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Zsibrik a nehéz küzdelem szimbóluma Szembe kell szegülni a drogok terjedésével kérdéseire kapott válaszokat. Látogatása vé­gén válaszolt a Népújság kérdésére.- Milyen mértékűnek látja a kábítószerek terjedését, ?- A drogok terjedése növekvő és komoly veszedelem. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy a társadalomban, az emberekben nö­vekszik az a készség, hogy elébe menjenek a problémának, s ha már valaki áldozattá vált, segítsenek a lelki és fizikai megszaba­dulásban. Ez nagyon komoly erőfeszítéseket igényel a csalá­doktól, a különböző intézmé­nyektől: iskoláktól, egészség­ügytől és olyan központoktól, mint a zsibriki is. Ez a kicsi falu akár szimbóluma is lehet annak az ádáz küzdelemnek, amelyet folytatni kell. Az ide önként te­rápiára érkezettek egy pusztuló települést keltettek életre mun­kával. Megpróbálják megtanul­ni a közösségben élés tudomá­nyát, elviselni a kábítószer hiá­nyából adódó testi és lelki fáj­dalmakat, a szülőktől, az iskolá­tól való távoliét terhét. És ez a közösségi élet értékeket hoz lét­re, amely igazán elismerést ér­demel. Mint már mondtam, a társadalom sokféle intézményé­nek dolga, hogy a rendkívül ká­ros drogok terjedésével szembe­szegüljön. Ezekből már sok van az országban, de talán még min­dig nem elég. Szabó Judit otthon-vezető lelkész Mádl Ferenc köztársasági elnököt fogadja ____________________pálágmes A k ábítószerek terjedése növekvő és ko- Mádl Ferenc köztársasági elnök a héten Tol- moly veszedelem. A társadalom sokféle na megyében tett látogatásának első állomá- intézményének dolga, hogy ezzel a folya- sa a zsibriki drogterápiás központ volt. A mattal szembeszegüljön. A zsibrikihez köztársasági elnököt Szabó Judit vezető lei­hasonló otthonokból már sok van az or- kész fogadta és tájékoztatta az otthon létre- szágban, de talán még mindig nem elég - jöttének körülményeiről, fenntartásáról, az mondta Mádl Ferenc köztársasági elnök, általuk használt terápiás módszerekről. A tá­jékoztatót követően Mádl Ferenc beszélge- ZsibriiT tést folytatott az otthon lakóival. Nagy ér­deklődést mutatott és empátiával fogadta a A könyvek gyógyító ereje Új szolgáltatás a városi könyvtárban Bonyhád A terápia gyógymódot, gyógykezelést jelent, amely hagyományos értelemben az orvostudomány körébe tar­tozik. Napjainkban egyre gyakrabban lehet találkozni más tudományágak körébe sorolható terápiákkal is. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban új szolgáltatást ve­zettek be, a biblioterápiát. Ennek lényegéről kérdeztük Antal Mári­át, az intézmény vezetőjét.- Sok embertársunk valamilyen hátrány miatt nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat. Korosak, netalán ágyhoz kötött betegek, gyengén látók és még sorolhat­nám. Hozzájuk szeretnénk eljut­tatni a könyve­ket. Úgy gondo­lom ezzel oldani tudjuk magá­nyukat, segíteni tudunk meg­növekedett sza­badidejük eltöl­tésében, talán még gyógyulásuk­hoz is hozzájárulunk. A bib- lioterápiának, ha nem is nagy de már létezik szakirodalma is. Nem véletlenül használják a különböző irodalmi műveket, meséket gyógyí­tó eszközként, természetesen az orvosi terápiák mellett. Most, a szolgáltatás bevezetésének kezde­tén azokhoz az idős emberekhez juttatjuk el a könyveket, folyóirato­kat, akik rendszeres olvasóink vol­tak, de már nem tudják megtenni az utat otthonuk és a könyvtár kö­zött. Egy családorvos, dr. Sebes­tyén József segítségünkre volt a magányos, kimozdulni nem tudók megtalálásában, de keressük a kap­csolatot a többi családorvossal is, sőt szeretnénk megnyerni a nyug­díjas klubok, otthonok vezetőit is. Segítőket keresünk. Egyelőre intéz­ményünk munkatársai viszik ház­hoz az olvasnivalót. Nagyon jó ta­pasztalataik vannak. A könyvek mellett a helyhez kötött emberek örülnek a látogatásoknak, a beszél­getéseknek. Úgy gondolom ezzel a kicsi odafigyeléssel segítünk a bete­geknek a gyógyulásban, az egyedül maradottaknak a magány elviselé­Lelkiismeret '88 SZEKSZÁRD A budapesti székhelyű Lelküs- meret '88 aktivistája, Tölgyesi Jánosné és néhány társa mikrobusszal március 31-én or­szágos körútra indult. A körutat „Attila évében, Árpád napján, az Árpád kilátótónál” kezdték. Teg­nap délután Szekszárdon a Béla téren is megálltak, és az érdek­lődők kis csoportjának a maguk felfogása szerinti tájékoztatást adtak az uniós csatlakozás hát­rányairól. A „Véres kard orszá­gos körút” során arra figyelmez­tetik az embereket, hogy ve­szélyben a haza. Nagy magyar prédikátorok SZEKSZÁRD A nagy magyar prédikátorokat bemutató sorozat újabb állomá­saként április 6-án, vasárnap 17 órai kezdettel Szekszárdon, a Bezerédj utcai Református Gyü­lekezeti Házban Cseri Kálmán­nak, Pasarét református lelki- pásztorának hangkazettáról be­játszott igehirdetése hallgatható meg. ______________________■ Ko llégiumi napok a Rózsában Szekszárd méreti játék, foci- és kosárlabda nyolc órától úgynevezett work­-------bajnokság, valamint bicaj túra shopok - egyebek mellett origa­A szekszárdi Rózsa Kollégium várja a diákokat. Másnap, ked- mi, tűzzománc és kosárfonás ka­idén is megtartja hagyományos den, illetve szerdán ugyanettől az tegóriában - állnak az intézmény­rendezvényét, mely a Rózsa Na- időponttól, csütörtökön pedig ben az érdeklődők rendelkezésé- pok 2003 címet viseli. Ennek ke- reggel kilenc órától ügyességi ver- re. Esténként vetélkedők és zenés rétében április 7-én, hétfőn 15 senyeken mérethetik meg magú- programok színesítik a Rózsa Na- órától, a megnyitó után városis- kát a fiatalok. Pénteken reggel pokat. ______________________■ Ju bileumi hangverseny Huszonöt éves a Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus. Szekszárd A jubileumi hangverseny április ötödikén este fél hatkor kezdő­dik a Babits Mihály művelődési ház színháztermében. A kórus 1978-ban alakult, ala­pítója Klézli János. Hagyomány- őrző jellegéből adódóan elsősor­ban magyarországi és németor­szági német népdalokat tűz mű­sorára. Az elmúlt 25 év alatt ren­geteg baráti találkozón, ünnep­ségen minősítő versenyen vet­tek részt. A már korábban elért arany minősítésüket 2001-ben Bonyhádon újra megerősítették. Több németországi énekkarral állnak rendszeres kapcsolatban. A díjtalan jubileumi koncert- re várják a régi kórustagokat. ■ Diákok vegyvédelmi ruhában Ifjúsági katasztrófa-védelmi verseny Paks Gyakorlati és elméleti kérdésekben tet­ték próbára magukat pénteken délelőtt azok az általános és középiskolások, akik részt vettek az ifjúsági katasztrófa- védelmi verseny paksi elődöntőjén. Tizennégy csapat képviselte a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság paksi kiren­deltségének illetékességi területén lévő ti­zennégy települést a pénteki versenyen, melynek helyszíne a hagyományoknak meg­felelően a paksi Bezerédj Általános Iskola udvara volt. Nem jöttek minden iskolából, a csapatok zöme paksi intézményekből érkezett, de volt németkéri, gerjeni, dunaföldvári és dunaszentgyörgyi is. Á diákoknak tucatnyi elméleti és gyakorlati feladattal kellett meg­küzdeniük, gázálarcban, vegyvédelmi fel­szerelésben teljesítették a rájuk rótt próbaté­teleket, iránytű, rádió segítségével tájéko­zódtak, vagy éppen tüzet oltottak. A felada­tok mindegyike azt igyekezett felmérni, hogy miként állnák meg helyüket a fiatalok különböző katasztrófa- vagy veszélyhelyze­tekben. A versenyt szervező paksi katasztró­favédelmi kirendeltség segítségére volt a fel­készítésben a tűzoltóság, a Vöröskereszt és a mentőszolgálat, a lebonyolításba pedig be­kapcsolódtak a paksi atomerőmű balesetel- hárítói is. A felmenő rendszerű versenyt álta­lános iskolás korosztályban a házigazda Bezerédj Általános Iskola I. számú csapata nyerte, a Herman Ottó Általános Iskola előtt, harmadik a Balogh Antal Általános Iskola és 8 Osztályos Gimnázium II. csapata lett. Kö­zépiskolás kategóriában a Vak Bottyán Gim­názium Il-es csapata lett az első, megelőzve a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 8 Osztályos Gimnázium I-es csapatát és az I. István Szakképző Iskola gárdáját. VIDA TÜNDE

Next

/
Oldalképek
Tartalom