Tolnai Népújság, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

NETt hölgyek albuma NETt www.tolnainepujsag.hu Elindult játékunk második fordulója! Minden hétköznap lapunk hátsó oldalán találja egy-egy jelentkező beküldött fotóját. lapozzon a hátsó oldalra! Több képet láthat és szavazhat is a szép hölgyekre az interneten: Küldje el ön is fotóit! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. április 1., kedd Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 76. szám Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 Mai számunkból Ravennából jöttek Az európai fiatalok életmódja Botlott a listavezető Átaludtak az első félidőt Boldog lebegés A világ hitetlenkedett Hírek TAMÁSI. Újabb két hónappal meghosszabbította az önkor­mányzat a Tamási Városért Köz- alapítvány kuratóriumának meg­bízatását. A tisztújításra az ala­pítványnál jelenleg zajló törvé­nyességi ellenőrzést követően május 31-től kerülhet sor. DOMBÓVÁR. A polgármesteri hivatal dísztermében szerda dél­előtt kilenc órától dr. Csefkó Fe­renc, a Pécsi Egyetem adjunktu­sa „A kistérségi közigazgatás jö­vője” címmel tart előadást a kör­nyékbeli települések önkor­mányzatainak vezetői számára. SZEKSZÁRD. A Szekszárdi Szív és Élet Klub következő összejövetelét április 2-án 16 órai kezdettel tartja a kórház klub he­lyiségében. A szív és érbetegek korszerű táplálkozásáról lesz előadás, ételbemutatóval és kós­tolóval. PAKS. Mayer Mihály római ka­tolikus pécsi megyéspüspök a paksi egyházközség világi veze­tésével április 2-án, 17 órakor a plébánián megbeszélést folytat a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban építen­dő tornaterem kérdéseiről. ■ A hideg belenyúlt a zsebünkbe Néhány ezer forinttal mindenütt nő az éves távfűtési számla Az átlagosnál hosszabb és hidegebb telet hagyunk magunk mögött, ami miatt jóval többet kellett fűtenünk, mint az előző évek bármelyikében. Hogy ez mennyibe kerül a távhőszolgál­tatást igénybevevőknek, arról a megye három városában ér­deklődtünk. ________Dombóvár, Paks, Szekszárd________ A megye három városában már szeptember utolsó hetében elindították a távfűtést, mert a hőmérséklet napi átlaga 15 Celsius-fok alá csökkent. Ugyan az október és a november a megszokottnál melegebb volt, ám december közepén nagyon lehűlt a levegő és a hideg idő egészen február végéig kitartott. Dombóváron a Prometheus Rt. szolgáltatja a távfű­tést 1996 lakás és közel 200 közület számára. A francia tulajdonban lévő cég földgázzal működteti a kazánjait és csak akkor tér át pakurára, ha a másik fűtőanyag használatát korlátozó, intézkedés törté­nik. A mostani szezonban várhatóan 20%-kal több fűtőanyag fogy el, mint az előző évben. Ez egy 52 négyzetméteres lakás esetében átlagosan 6.000 fo­rinttal, egy 70 négyzetméteres lakásnál pedig 8.000 forinttal terheli meg a családi pénztárcát. A többlet­HIDEG ES HOSSZÚ TEL VÁRHATÓAN ENNYIVEL DRÁGÍTJA MEG A TÁVFŰTÉS ÉVES DÍJÁT: Város 52 négyzetméteres lakás (Ft) Dombóvár 6.000 Paks 3.700 Szekszárd 4.000 fogyasztásról szóló számlákat júli­usban kapják kéátez a szolgálta­tást igénybevevők. Pakson a Duna Center Therm Kft. 2669 lakást fűt az atomerőműtől vásárolt for­róvízzel, aminek a mennyisége a tartósan hideg idő miatt az előző évek átlagához ké­pest mintegy egyötödnyivel emelkedett ezen a té­len. A cégnél emiatt jelentkező 8,3%-os költségnö­vekedés - a lakások nagyságától függően - összesen 3.700-5.000 forint többletkiadást ró a fogyasztókra, akik az általuk elhasznált hőmennyiség szerint ha­vonta számolnak el a magánkézben lévő gazdasági társasággal. Szekszárdon a szolgáltatást pályázaton húsz évre elnyerő Alfa Nova Kft. 5800 lakás és 230 közület számára biztosítja távfűtéssel a meleget. Ja­nuárban és februárban összesen 22 napig volt ér­vényben földgázkorlátozás, ami miatt ebben az idő­szakban az említett fűtőanyagnál valamivel drágább pakurát voltak kénytelenek elégetni a kazánokban. Ezt a költségtöbbletet azonban a cégnek nem áll módjában áthárítani a fogyasztókra. Májusban ol­vassák le a szakemberek az elhasznált hő mennyi­ségét regisztráló berendezéseket. A júniusi elszá­_______________ moláskor a hosszú „zimankó” kö vetkezményeként az 52 négyzetméteres lakásoknál az előző évinél várhatóan 4.000, a 70 négyzetmétereseknél pedig mintegy 5.000 forinttal maga­sabb összeg fog megjelenni a végszámlán._______-gr, rg, ihi­70 négyzetméteres lakás (Ft) 8.000 5.000 5.000 Evangelizációs hét Holland kórust várnak SlMONTORNYA Nagy érdeklődés kísérte a múlt héten a simontornyai re­formátus gyülekezeti terem­ben az Európa 1300 helyszí­nén figyelemmel követett evangelizációs hét program­ját. A Dél-Dunántúlon mind­össze három városban lehet­tek részesei az esseni evange- lizációnak. Műholdas közvetítésben, videó- kivetítőn keresztül követhették figyelemmel az esseni székhelyű Pro Christ programiroda által rendezett európai evangelizációs hét programjait. A simontornyai gyülekezeti teremben este hat órától színpadi jeleneteket, gos- pel-spirituálédarabokat, valamint Ulrich Parzany esseni evangéli­kus lelkész igehirdetését magyar nyelven hallhatták a Cecéről, Gyünkről, Tamásiból, Tévéiről is érkező hívek. A másodszor meg­rendezett evangelizációnak Eu­rópa ezerháromszáz, Magyaror­szág hetven helyszínén lehettek részesei különböző felekezetű keresztény hívek. A Dél-Dunán­túlon Pécsett, Baján és Simon- tornyán kapcsolódtak be a prog­ramba. A simontornyai templomban május 1-én ismét fellép a hollan­diai Kampenből érkező Kávoca kórus, amely öt napos turnéja alatt több koncertet ad Magyaror­szágon. A kórus tavaly adott nagy sikerű hangversenyt Simontornyán. Vendége lesz a gyülekezetnek a közeljövőben Gáspár Imola színművész is, aki vallásos verses-zenés összeállítás ad elő. Családon belüli erőszak Bűnmegelőzési referenst alkalmazhatnak Tamási Több jelzés érkezik a rendőr­séghez és a gyámhatósághoz családon belüli erőszak ese­teiről, mióta a nyilvánosságot jobban foglalkoztatja a jelen­ség. A városi bűnmegelőzési bizottság a napokban tartott negyedéves ülésén az illeté­kesek együttműködéséről volt szó. A családon belüli erőszakkal kapcsolatba kerülő intézmények konkrét intézkedési tervet dol­goznak ki arra: mi a teendő, ha ki kell emelni a gyermaket a család­ból. A bizottság megoldást keres, hogy ha a szülők bántalmazzák egymást, vagy az egyik szülő őri­zetbe kerül, a gyermek ne marad­jon egyedül. Az ülésen felmerült, hogy hivatali munkaidőn túl pél­dául a város gimnáziumának kol­légiumában van lehetőség elhe-! lyezésükre - tájékoztatott Izsák László, a bizottság titkára. Mióta előtérbe került a csalá­don belüli erőszak, több jelzés1 érkezik ilyen esetekről a rendőr­ségre és a gyámhivatalhoz is. A, rendőrségen belül az ercsi eset' óta szintén nagyobb figyelem irá­nyul a gyermekkorúak sérelmérp elkövetett bűncselekményekre. Á tamási rendőrség területén 2002-j ben nyolc olyan bűncselekmény történt, amely ebbe a kategóriába sorolható. Tájékoztatást kapott al bizottság a bűnmegelőzési refe­rensek munkáját előkészítő kor­mányrendeletről. A referensekről egyelőre annyit tudni, hogy váro^ si önkormányzatok alkalmazhat^ ják őket. IDŐJÁRÁS Napos, száraz r Időjárás +3, +16 °C Szerda Csütörtök Péntek +3,+15 C +2, +14 C +2, +12 C ORVOSMETEOROLÓGIA. Szik rázóan napos időre számíthatunk. Nem várható fronthatás. A friss, tiszta levegőben élénkek lehe­tünk. A sok napsütés kedvezően hathat a közérzetünkre. 03076 Elnémították a mobilokat A széksértés nem került vissza az szmsz-be Hosszas vita után fogadta el a város képviselő testülete a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Nem vették be ismét a széksértés szabályát a rendeletbe, amely az ülésen esetleg elhangzó sértő kijelentéseket szankcionálta volna. Az ügyrendi bizottság elnöke összeférhetetlennek tartotta az al­polgármester egy fb-tagságát. SlMONTORNYA A széksértés bevezetésére Csőszné Kacz Edit polgármester tett javaslatot, ám mindössze ket­ten támogatták azt, hogy ismét bekerüljön az szmsz-be. Amennyiben visszaállítják, az ülésen esetleg sértő kijelentése­ket tevő, vagy botrányosan visel­kedő képviselőnek elnézést kel­lene kérnie a sértésért, amely öt­ezer forintjába kerülne, s a pénz a város szociális alapját gyarapíta­ná. A szabály 1996-ig hatályban Simontómván Alkot­mánybíróság is tárgyalt róla a ve­le szemben megfogalmazott ag­gályok miatt, de egy kivételtől el­tekintve nem találta alkotmányel­lenesnek. Szintén elutasította a testület azt, hogy a díszpolgárok tanács­kozási joggal részt vehessenek az önkormányzat ülésein, támogatta ugyanakkor Bárdos László jegyző több javaslatát is, amelyek egyike a mobiltelefonok használatát tilt­ja meg az üléseken. Az összeférhetetlenség határát súrolónak nevezte Cserháti Péter, az.ügyrendi bizottság elnöke Kör­tés István alpolgármester a Sió Menti Vízmű Kft.-ben vállalt fel­ügyelő-bizottsági tagságát, miu­tán cége üzleti kapcsolatban áll a társasággal, könyvelést végez számára. Körtés István közölte: tudomá­sa szerint a Pécsi Vízmű Rt., - amely tavaly kisebbségi tulajdon- részt szerzett a Vízmű Kft.-ben - a jövőben Pécsen kívánja a köny­velést végezni. A továbbiakban elfogadták a város idei pályázati koncepcióját, amely tíz fejlesztési célt tartal­maz, köztük új játszótér, szociá­lis bérlakás építését, a város csa­tornahálózata, és a gondozási központ bővítését. Az oktatási intézmények felújí­tására felvehető hitel később ke­rülhet napirendre. 3 {A * C ' A Chateau WL&imí& SZEKSZÁRD HÚSVÉTI BORVÁSÁR 2003. április 1-19. Domaine gróf Zichy 2000 Szekszárdi Merlot 2000 Szekszárdi Bikavér Liszt pincészet Selection 2000 Szekszárdi Pinot Noir 2000 Szekszárdi Zweigelt Lista ár Ft/palack 1000 Ft lenn fi TOwwrrt TSOr-Ft TTOr-R Liszt pincészet Minőségi 2000 Szekszárdi Kékfrankos-Zweigelt 530.-Ft 2001 Szekszárdi Cabernet Sauvignon 790.-R Akciós ár Ft/palack 1 karton* vásárlása esetén Ft/palaclí 1710.-Ft 1615.-Ft 1440.-Ft 1360.-Ft 684.-Ft 639.-Ft 477.-Ft 711.-Ft 646.-Ft 604.-Ft 451.-Ft 672.-Ft Huszár 2000 Szekszárdi Olaszrizling 400.-Ft 360.-Ft 340.-Ft *1 karton /12 palack LISZT pincészet Borszaküzlet _______Szekszárd, Rákóczi u. 132. Telefon: 74/528-840 _____I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom