Tolnai Népújság, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-20 / 66. szám

MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL 2003. Március 20., csütörtök Mondom A Magamét RÁKOSI GUSZTÁV Kistérségi autóbusz A szennyvízcsatorna megépítésével száz százalékos lett az érintett négy település, Bölcske, Madocsa, Dunaföldvár és Dunakömlőd inf­rastruktúrája - hangzott el a hét elején Madocsán tartott tanácskozá­son, amelynek témája az ivóvíz védelme volt. Lényegében igaz is a kijelentés, a szilárd burkolatú úthálózat, egészséges ivóvíz, telefon, vezetékes gáz alapvető szolgáltatások a XXI. század kezdetén. Hiány persze még akad, így például végleges megoldásra vár a kommuná­lis hulladékok kezelése és előbb-utóbb természetes igény lesz a kábel- televízió is. A kistérség a szennyvízcsatorna megépítésével azonban kétségtelenül európai színvonalm ért. Az előadások során egy adat­ra felkaptam a fejem. Kiss József, Bölcske polgármestere elmondta, hogy faluja lakossága az elmúlt nem egészen húsz esztendő alatt há­romszázötven millió forintot fizetett be önerőként az infrastruktúra fejlesztésére. Ez az összeg a mindenkori árfolyamon értendő, tehát nem mai értéken, nincs felszorozva inflációs kulcsokkal. A község önkormányzatának idei költségvetése nem egészen háromszázmil­lió, vagyis kevesebb, mint az eddig befizetett lakossági hozzájárulás. Elgondolkodtató. A polgármester azt is hozzátette, a közelmúltban egy osztrák vendégcsoportnak elmondta ugyanezt, és ők elsőre nem is értették. Egyikőjük kis idő után visszakérdezett: olyan ez, mintha ki kellene fizetnem az autóbusz vételárának egy részét, hogy utána, ha utazni akarok, jegyet vehessek? __________Megkérdeztük Olvasóinkat____________ El menne-e Paul McCartney koncertjére? Egy élő legenda látogat nemsokára Magyarországra: a halhatat­lan Beatles motorja, egyik frontembere - igaz, melyik nem volt az? -, Paul McCartney ad koncertet Budapesten. Ön elmenne-e Sir Paul fellépésére? - kérdeztük az utcán a járókelőket. Kozma Győző, Paks: - Fontolgatom, hogy elmenjek a koncertre, az sem riaszt, hogy tízezer forintnál kezdődnek a jegyárak. Egy ilyen súlyú előadónál más műfajokban is, mint például operában vagy jazz-ben is hasonló árfekvésűek a jegyek. Schuckert József, Paks: - Ha minden jól megy, ott leszek a kon­certen, hiszen életem meghatározó zenei élményét jelenti Paul McCartney. A belépő ára ebben a kivételes esetben nem mértékadó számomra. Horváthné Kosán Szilvia, Szekszárdi - Igen, mivel szeretem a dalaikat, bár nem az én korosztályomról van szó. De azért Az egy ne­héz nap éjszakája most is itt cseng a fülemben... Fehér Zsolt, Szekszárdi - Megmondom őszintén, nem mennék el. Én nem szeretem a Beatles zenéjét. Jobban tetszik a diszkó, meg a cigányzene! Előző kérdésünk: Retteg-e az új halálos kórtól? Szava­zóink kétharmada nem fél a távol-keletről fenyegető új betegségtől, hiszen 71,4 %- uk nemmel voksolt. MAI KÉRDÉSÜNK: Túlzottan belekeveredett Magyarország a háborúba? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepvJsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Tájékozódni segít az EU-tanterem Gyönk: játszani is lehet Tolna: történelmi idők FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Gyönk - Tolna Két Európa-tanterem avatásá­ra is sor került tegnap Tolna megyében. Elsőként a gyönki magyar-német tannyelvű Tolnai Lajos Gimnázium­ban avattak megyénkben Európa- tantermet, amelyet tegnap Frankné dr. Kovács Szilvia, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke adott át. A tante­remben a diákok kiadványok, lexi­konok, a kisebb korosztályok társas­játékok révén juthatnak informáci­ókhoz az EU-ról. Dr. Humné Szente­si Katalin igazgató elmondta, az uni­ós ismeretek a gimnáziumban be­épülnek a földrajz, történelem, né­met órák anyagába. A tanterem nyi­tott lesz az érdeklődő gyönki és kör­nyékbeli polgárok előtt is. A terem­avató előtt Frankné dr. Kovács Szil­via átadta a gimnázium harminchá­rom, sikeres osztrák állami nyelv­vizsgát tett diákjának a diplomát, va­lamint a Gordiusz matematikai ta­nulmányi verseny első három he­lyezettjének díjait. A tolnai Sztárai Mihály Gimná­zium EU-tanterme (és folyosója) avatása alkalmából Pirgi József igazgató történelmi időknek ne­vezte az EU-csatlakozás előtti idő­szakot. - Az iskola permanens Eu- rópa-lázban ég - közölte Szabolcskáné Szentes Ilona igaz­gató-helyettes, utalva az intéz­mény nemzetközi kapcsolataira, és a napokban zajló több rendez­vényére. Frankné dr. Kovács Szil­via azt javasolta a diákoknak, hogy találják meg a helyüket az egyesült Európában, bátran éljenek a csatla­kozás nyújtotta lehetőségekkel. A tanteremavató után a tolnai városi könyvtárban az elnök asz- szony EU-sarkot avatott, amely reményei szerint hozzájárul a mi­nél jobb informálódáshoz és a népszavazás során a többségi igen voksokhoz._________ t.f.-s.zs. Takarékoskodásért többletpénz A program emeli a szakmai színvonalat is Biztonságot jelent a betegeknek, mert emeli a kezelés színvo­nalát és biztonságot nyújt az orvosoknak, mert megkönnyíti számukra az új kezelési lehetőségek megismerését, a válto­zásokhoz való alkalmazkodást, mondta a gyógyszeres keze­lés minőségi érdekeltségi rendszerének koncepciójáról dr. Pusztai Erzsébet, a költségtakarékos gyógyszerrendelést mo­dellező bizottság vezetője Szekszárdon, a megyei egészség- biztosítási pénztár által háziorvosok számára rendezett fóru­mon tegnap. Szekszárd A program nem csak gyógyszer­takarékosságra ösztönzi az or­vosokat, hanem a gyógyszeres kezelés szakmai színvonalát fo­lyamatosan emelve elősegíti az ésszerűbb, költséghatékonyabb kezelést a betegek érdekében, mondta dr. Pusztai Erzsébet be­vezetőjében a gyógyszeres keze­lés minőségi érdekeltségi rend­szerének érdekében kidolgozott koncepció lényegéről. Hozzáfűz­te, hogy a részletek kidolgozása folyamatban van. A tervek szerint a jövő évtől a biztosító már beteg­ségcsoportonként figyeli az orvo­sok terápiás gyakorlatát. A programba nem csak a házi­orvosok, hanem valamennyi or­vos, szakorvos is belekerül, a doktorok júliustól tájékoztatást kapnak az általuk rendelt gyógy­szerekről. Még az idén elké­szülnek a terá­piás ajánlások a leggyakoribb - főként a króni­kus - betegsé­gek kezelésére a járó-betegellátás számára. Az ajánlásokat, melyeket az orvosok megkapnak, szakmai kollégiu­mok készítik el nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján. Ezek nem jelentenek parancsot, indo­kolt esetben el lehet térni tőlük. De ha valamelyik orvos rendsze­resen és nagy mértékben eltér a kor színvonalának megfelelő ke­zelési ajánlásoktól, akkor őt szak­mai konzultációra hívják, végső esetben továbbképzésre irányít­ják. A program fontos része, hogy igyekeznek csökkenteni a túlzás­ba vitt kezeléseket, ezért a házior­vosok jelentést kapnak majd azokról a betegeikről, akik na­gyon sokféle vagy nagyon nagy mennyiségű gyógyszert váltottak ki. A túl sokféle gyógyszert kivál­tó, túl sok orvoshoz forduló bete­geket felülvizsgálatra országos in­tézményekbe fogják irányítani. Az első félév tapasztalatai alap­ján 2004. januárjától a program­ban legjobb együttműködést mu­tató orvosokat 500 ezertől 1 mil­lió forintig terjedő többlet praxis pénzzel jutalmazzák. Mintegy egymilliárd forintot fognak fel­osztani 1500 orvos között. Az ösztönzés későbbi módszerét az első hat hónap tapasztalatai alap­ján dolgozza ki a bizottság. Kérdésürtkre, hogy az OEP ál­tal legtakarékosabbnak ítélt orvo­sok vajon nem a betegek „kárára” fognak-e takarékoskodni, dr. Pusztai Erzsébet azt válaszolta, hogy arra az orvosokat senki nem ösztönzi, hogy irracionálisán ta­karékoskodjanak, a szükségesnél kevesebb gyógyszert írjanak fel, ha mégis azt teszik, akkor az álta­lában szakmai problémákból adódik, amire szintén megoldást jelent a konzultációs rendszer. F. KOVÁTS Útépítések, új utcanévtáblák Két kis köz, háromszáz mé­ter hosszú szilárd útburkola­tának építésére nyújt be pá­lyázatot az önkormányzat. Döntött a képviselő-testület az új utcanévtáblák kihelye­zéséről is. Nagydorog A képviselő-testület a gyermeklét­szám csökkenése miatt úgy dön­tött, hogy július elsejétől az eddi­gi öt csoport helyett csak négy működik az óvodában, a két épü­letet azonban továbbra is fenn­tartják, így sem a szülőket sem gyermekeiket nem éri hátrány. A testület két kis utca, a Kastély illet­ve az Iskola köz szilárd burkolatú útépítésének előkészítésére - ter­vezésre, engedélyeztetésre és tá­mogatási pályázat elkészítésére - adott megbízást egy szekszárdi vállalkozónak. Ha a pályázat sike­res lesz háromszáz méter hosszú, három méter széles új út épül a községben. Döntés született az utcanévtáblák kihelyezéséről is, két pályázó közül választották ki a nyertes ajánlatot. Az új táblák oszlopra helyezve, fémből készül­nek, a község címere mellett fe­hér alapon fekete betűkkel feltün­tetve az utcák, terek nevét. A táb­lákat a tavasz végéig helyezik el a közterületeken. Rákosi Fórum az egészségügyről Szekszárd Megyei fórumot rendez az egész­ség évtizedének Johan Béla Nem­zeti Programja jegyében Szek­szárdon, a Vármegyeházán már­cius 26-án, szerdán 10 órakor a Magyar Vöröskereszt Tolna Me­gyei Szervezete és az ÁNTSZ Tol­na Megyei Igazgatósága. Az ösz- szejövetelen a népegészségügyi programot dr. Koós Tamás az Egészségügyi, Szociális és Csa­ládügyi Minisztérium főosztály- vezetője ismerteti, ezután dr. Né­meth Lídia megyei tisztifőorvos- helyettes az ÁNTSZ-nek a prog­ram megvalósulása érdekében te­endő, dr. Muth Lajos, a megyei kórház főigazgatója az egészség- ügyi intézetek, dr. Morzsányi Éva a Magyar Vöröskereszt főtitkára pedig a Vöröskereszt feladatairól, vállalásairól szól. ■ A családi gazdaság utánpótlása biztosított Hegybíróként hétszáz fős közösségért tevékenykedik A szőlő nemzedékek óta meghatározó a Németkérről szár­mazó Keller családban és úgy tűnik a jövőben is az lesz. Keller János, a Paksi Hegyközség hegybírója úgy emlékszik, gyermekkorában sem fordult meg más foglalkozás a fejében, természetes volt, hogy a szőlészet, borászat lesz a mestersége. Paks A Keller név nem csupán Pakson, de megyeszerte ismert a szakmá­ban. A hírnevet a tavaly elhunyt idősebb Keller János alapozta meg már az ötvenes évektől, ő volt a rendszerváltás után újjáalakult Hegyközség első elnöke. Akkor én nem vállalhattam tisztséget - mondja az ifjabb Keller János - mégiscsak furcsa lett volna két Keller a Hegyközség élén. Édes­apám 1996-ban lemondott, akkor választottak engem hegybíróvá. Ez inkább szakmai tevékenység, Keller János jó négy esztendeje családi birtokán gazdálkodik. Hu­szonhárom hektár szőlő mellet het­ven hektár szántót is művelnek. Az első természete­sen a szőlő, a szántóföldi tevé­kenység csak a biztonság emel­lett. A szőlőterü­let zömét az el­mint az elnöké, az elismerés vi­szont változó. Ha az értékesítési viszonyok jók, akkor hálás feladat, az utóbbi két évben ez sajnos nem így volt. Névjegy Keller János Pakson született 1956. május 25-én.A kertészeti egyetemen szerzett növényvédő szakmérnöki diplomát 1985-ben. A Duna Menti Szövetkezetben dolgozott telepvezetőként, majd szőlészeti ágazatvezetöként 1980. és 1999. között, azóta családi gazdaságát vezeti. Nős, három gyermekük van. múlt négy esztendőben telepítették. Ez az első lépés - mondja Keller Já­nos - mert az már eldőlt, hogy a csa­lád jövőjét is ez a foglalkozás bizto­sítja majd. Felesége is kertészmér­nök, legidősebb leánygyermekük a kertészeti egyetem főiskola ka­rán tarul, középső fiuk mezőgaz­dasági gépésztechnikus, a legki­sebb fiú most érettségizik és szin­tén a kertészeti egyetemre készül. - Paks már az első magya bortör­vény megalkotásánál a XIX. szá­zad végén is történelmi borvidék részeként volt nyilvántartva, a lösz­re telepített szőlőnek ma is kiválóak az adottságai - mondja a szakem­ber. Hegybíróként a közösségért dolgozik, hiszen a hegyközség je­lentős létszámú köztestület, a ten- gelici gazdákkal együtt közel hét­száz főt számlálnak. Rákosi Konferencia a csatlakozásról Szekszárd Az EU csatlakozás kihívásai címmel tart konferenciát márci­us 27-én csütörtökön 10 órakor Szekszárdon, a régi vármegye- háza dísztermében a Tolna Me­gyei Kereskedelmi és Iparkama­ra valamint a Tolna Megyei Ön- kormányzat Európai Informáci­ós Pontja. A tanácskozáson a kis-és kö­zépvállalkozók helyzetéről és lehetőségeiről, a Széchenyi vál­lalkozásfejlesztési program ak­tuális pályázatairól, az EU csat­lakozás magyar mezőgazdaság­ra gyakorolt hatásáról és az uni­ós pályázatok követelmény rendszeréről lesz szó. A rendezvényt Csillag István gazdasági és közlekedési mi­niszter nyitja meg, aki egyben a konferencia fővédnöke is. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom