Tolnai Népújság, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-28 / 50. szám

MOST KERESI ÁLMAI HÁZÁT, LAKÁSÁT? bér Apróban TI óriás ' pó VELÜNK BIZTOSAN MEGTALÁLJA! MEGJE LENT! 1 Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalúinkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 2003. február 28., péntek kiadás XIV. évfolyam, 50. szám "1 r y > Az új somogyi főka dr. Soczó Lász pitány: lo IVl/il oZiAiVl U In i\£>UL Most öltsenek maskarát! Közeledik a farsang zárórája Két teherautó ütközött Kj A palackok a helyükön maradtak Tottival feltámadt a Roma Még négyen reménykedhetnek m SAJTÓTÖRTÉNETI vetélke- dő. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár sajtótörténeti vetélkedőre várja a 7-8. és a 9- 12. osztályos fiatalokat. Jelent­kezési határidő március 10. Fel­világosítás kérhető a könyvtár­ban személyesen, vagy a 74/451834-es telefonszámon. VÉRADÁS. A Vöröskereszt Vá­rosi Szervezete váradásra várja a segíteni szándékozókat Bony- hádon, a művelődési központ­ba március 4-én 9-től 17 óráig. NÉPTÁNC-EST. A Völgység Néptánc Egyesület február 28- án 18 órától nagyszabású be­mutatkozó műsort ad Bonyhá- don a művelődési központban. A programban fellép az előkép- zős-, a gyermek- és az ifjúsági csoport, valamint a Városi Ze­neiskola népzene tagozatának növendékei. CSÍKSOMLYÓI KIRÁNDULÁS. Különjárat indul a csíksomlyói búcsúra Bonyhádról. A négyna­pos kirándulás alatt (június 5- 10) a résztvevők megtekintik Erdély több városának neveze­tességeit. Jelentkezni lehet Fá­bián Gergelynél (Bonyhád, Bem u. 25. Tel: 74/452-793), vagy a művelődési központ in­formációs szolgálatánál. Ingatlan vagy vízműeladás? Lapzártáig nem fogadták el a szekszárdi költségvetést Lapzártáig még nem fogadta el a megyeszékhely közgyűlése is ellene fordul, amennyiben a jó tegnap este az idei költségvetést. A kormányzó MSZP-SZDSZ koalíció javaslata szerint az ingatlaneladásból, a Fidesz sze­rint meg a vízmű 49 százalékos privatizációjából lehet pótol­ni a költségvetés hiányának egy részét. Szekszárd Ünnepélyes pillanatokkal, egy új képviselő eskü­jével kezdődött a megyeszékhely közgyűlése teg­nap délután. Lemondott a mandátumáról Szőke István, mivel közfeladatot vállalt. Helyére jelölő szervezete, a Tolna Megyei Emberek Szövetsége a listáról ifjabb Baka Ferencet delegálta. A tegnapi ülés legfontosabb témája az idei költ­ségvetés volt. Kocsis Imre Antal polgármester beve­zetőjében elemezte azt a folyamatot, amelynek so­rán a város eladósodott. A törvény az önkormány­zati feladatokat előírta, de nem határozta meg a hozzá járó finanszírozás módját. Emiatt az elmúlt 12 évben sok új feladatot kaptak az önkormányzat­ok, amelyhez nem mindig rendelték hozzá a forrá­sokat. Szekszárd szindrómának nevezte, hogy a kis lélekszám mellett megyeszékhelyhez méltó az intézményrendszer, s még a jól működő gazdasága Az új képviselő Ifjabb Baka Ferenc 1967-ben Szekszárdon született, a Dominó irodabútor tulajdonosa, ügyvezetője. Felesége védőnő, két gyermekük van, 11 és 10 évesek Barnabás és Zsombor. adóerő-képesség miatt nem kap­hat kiegészítő állami támogatást. Megszületett a megállapodás a német kisebbségi önkormányzat­tal, a kompromisszumos összeg bekerült az előterjesztésbe. A roma önkormányzat még 1 millió forintos kiegészítést kért, s méltatlan­kodtak a kisebb közösségek képviselői, hogy csak a központi támogatás összegéből gazdálkodhatnak az idén. Az biztos, hogy a költségvetés idei bevételi és ki­adási főösszege több, mint hétmilliárd forint, a hitel 700 millió. A kisebb tételek és sorok változhatnak, de a beruházás 900 milliós nagyságát senki sem vitatta. Abban is megvolt az egyetértés a frakciók között, hogy közös a közgyűlés felelőssége abban, miként tudják úgy kiegyensúlyozni a költségvetést, hogy az­tán fejlődési pályára állhasson a város. Egyetértés látszott abban is, hogy átvilágíttatják az intézmé­nyek működését. Sajnos, pályázhat a város az önhi­bájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormány­zatok alapjára és a bérkiegészítő támogatásra is. A vita azon folyt, hogy miként pótolják vissza azt az egyszeri 400 millió forintot, ami a gyógyszertárak és orvosi rendelők privatizációja után még szüksé­ges. Enélkül nem tud elmozdulni a mélypontról a város költségvetése. A várost vezető MSZP-SZDSZ koalíció javaslata szerint ingatlaneladásból, a Fidesz szerint meg a vízmű 49 százalékos privatizációjából lehet pénzhez jutni. Mindkét megoldás mellett hangzottak el ésszerű érvek, s lehet, hogy mindkét variációt előkészítik. ihárosi ibolya Szekszárd - Kaposvár Egyhangú döntéssel támogat­ta a Somogy megyei közgyű­lés tegnap, hogy a belügymi­niszter Soczó László ezredest, szekszárdi rendőrkapitányt nevezze ki Somogy megye rendőrségének élére. Tizennegyedik alkalommal szá­molt be Szekszárd rendőrkapitá­nya, dr. Soczó László a rendőrség elmúlt évi munkájáról. Mint mondta, a bűnügyi helyzet és la­kosság biztonságérzete nem romlott. Nagy tapssal köszönt el a városi redőkapitánytól a szek­szárdi közgyűlés, megköszönve eddigi munkáját, ugyanis tegnap délelőtt a Somogy megyei köz­gyűlés egyhangú szavazattal tá­mogatta, hogy a belügyminiszter dr. Salgó László vezérőrnagy ja­vaslatára Somogy megye rendőr- főkapitányává nevezze ki. ____■ Üt közés a hatos főúton Paks Másfél órára megbénította a hatos főút forgalmát Paksnál az a baleset, amely során egy teherautó egy utasok nélküli autóbuszba ütközött. Hátulról, egy szabályosan kanyaro­dó, utasok nélküli, a Gemenc Volán tulajdonában lévő autóbuszba üt­között egy pótkocsis teherautó Paks északi határában a hatos főút és a Deák Ferenc utca csomópont­jánál tegnap 13 óra után néhány perccel. Személyi sérülés nem tör­tént, a teherautó vashulladékból ál­ló rakománya a főúttal párhuza­mos vasútvonalra hullott. A forga­lom a mentés időtartama alatt állt, a hatos úton kilométer hosszú au­tósorok alakultak ki. Az út lezárá­sát a balesetet követő másfél óra múlva oldották fel. A rendőrség tá­jékoztatása szerint a tehergépkocsi vezetője ellen a vasúti forgalom biztonságának veszélyeztetése mi- att eljárást indítottak. _________rg Ki rályt választottak II. Béla Napok Bátaszéken Bátaszék Király, királynőválasztással kezdődött, szavaló- és művé­szettörténeti versennyel foly­tatódott a Géza-napok a bátaszéki II. Béla Gimnázium­ban. Nyolcadik alkalommal rendez­ték meg a héten a bátaszéki II. Béla Gimnáziumban az iskola névadójáról elnevezett Géza-na- pokat. Az események hétfőn ki­rály, királynő választással kez­dődtek. A koronás pár fordított napon mutatkozott be „alattvaló­inak” és adta elő programját. A vidám napokat szerdán szavaló, ü- letve művelődéstörténeti verseny követte. A csütörtökön megrende­zett művelődéstörténeti versenyen hét csapatban huszonegy - a bátaszéki gimnazistákon kívül szekszárdi és bonyhádi - diák mérte össze tudását. Az eredmé­nyek értékelése után a zsűri a hét induló csapat közül a legjobbnak a bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Gimnázium triumvirátusát ítélte, a második, harmadik helyet a vendéglátó bátaszéki II. Béla Gimnázium diákjainak csapata nyerte. ___________________fké A T olnai Népújság HIRDETÉSI TANÁCSADÓT keres. Szekszárd, Tamási, Paks, Bonyhád városok és körzetében Feladata:_________ - új piacok megszervezése- üzletkötési stratégiák megvalósítása Az ideális pályázó: - jó kommunkációs és problémamegoldó készséggel rendelkezik- pozitív gondolkodású, kitartó, ambiciózus egyéniség-vállalkozói igazolvánnyal, szgk-val rendelkezik Amit nyújtunk: - korszerű munkakörülmények- multinacionális cég háttere- versenyképes, teljesítménnyel arányos jövedelem Jelentkezni személyes találkozás időpontjának egyeztetéséhez a 74/511-510-es telefonszámon munkaidőben március 14-ig. _________________________________________________ To lnai Népújság „Csontig faragott” költségvetés Pécsi érdeklődés, új pályázati esély a fürdőre Egy megfogalmazás szerint „csontig” kellett lefaragni a város idei költségvetését, amelyet tegnap fogadott el a képviselő- testület. A pénzügyi helyzet nyáron működési zavarokat okozhat az intézményeknél, amelyek beszállítói esetenként akaratuk ellenére finanszírozókká válnak. Tamási Az 1,7 milliárdos költségvetésben 140 millió forintos működési hi­telt terveznek idén Tamásiban, emellett 72 millió forint vagyon­értékesítésből származó összeg szerepel a tervezett bevételek kö­zött. A rendeletet egy módosítás­sal fogadták el; a pénzügyi bizott­ság javaslata alapján enyhítették az önkormányzati biztos intéz­ményekhez történő kirendelésé­nek feltételeit, amelyek közül tö­rölték a tartozásállomány nyolc­milliós értékhatárát. Ezt követően ahhoz a költségvetési szervhez rendelhető ki biztos, ahol a tarto­zás több az éves kiadás tíz száza­lékánál. További állami támoga­tásra pályázik az önkormányzat Tamási, és hozzá kapcsolódva Pári, Nagykónyi csatornázásá­hoz. A Környezetvédelmi és Víz­ügyi Alap Célelőirányzatra be­adandó pályázathoz meghatároz­ták a lakossági önerő összegét, amely jelenleg ingatlanonként 315 ezer forint. Hajdics József polgármester ehhez hozzátette: optimális esetben a hozzájárulás 100 ezer forint alá csökken. A két alapra beadott pályázatokat ta­valy forráshiány miatt elutasítot­ták. A polgármester képviselői kér­désére beszámolt a Pécsi Vízmű Rt.-vei a termálfürdőről folytatott megbeszélésről. A francia tulaj­donú pécsi cég a fürdő működte­tése iránt érdeklődött, Tamási­nak viszont a működtetés kiadá­sa nem érdeke - hangsúlyozta. Ugyanakkor az rt. képviselői je­lezték: vannak befektetői kapcso­lataik. Tamási előtt egy újabb pá­lyázati lehetőség áll, amellyel fürdőfejlesztésre legkevesebb egymilliárd forintot nyerhet el - jelentette be a polgármester, a le­hetőséget azonban nem részle­tezte. T.F. IDŐJÁRÁS Enyhe, napsüté­ses idő -1, +8 °C Szombat Vasárnap Hétfő-4, +3 °C -3, +5 °C -2, +5 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. A reggeli köd után többórás napsü­tés várható. Helyenként megélén­kül a délnyugati szél. Gyenge me­legfronti hatás érvényesül. Fáradé­konyság, álmosság jelentkezhet. é «

Next

/
Oldalképek
Tartalom