Tolnai Népújság, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-10 / 34. szám

Elindult játékunk második fordulója! Minden hétköznap lapunk hátsó oldalán találja egy-egy jelentkező beküldött fotóját, Lapozzon a hátsó oldalra! Több képet láthat és szavazhat is a szép hölgyekre az interneten: NETt hölgyek albuma NETt www.tolnainepujsag.hu www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. február 10., hétfő Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 34. szám Mindennap szavazhat Lapozzon az 5. oldatra! MEGYEI TÜKÖR Kistérségi roma társulások 5. oldal SPORT ■i A góllövéssel %' " ' ’a nincs % ^ í gond 10. oldal SZOLGÁLTATÁS Pikali Gerda belefeküdt a hóba 13. oldal Képek a neten! Naponta bővül képgalériánk az interneten bálok, bulik, szalagtűzók, más érdekes események képsoraival. Nézegesse Ön is! www.tolnainepujsag.hu Hírek BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár Mátyás próza­mondó versenyt hirdet. A vetél­kedőt február 24-én 14 órától rendezik az intézményben. A kiírásról, a részvétel feltételeiről érdeklődni a 06/74- 451-834-es telefonszámon lehet. DOMBÓVÁR. AIII. utcai kör­forgalomnál lévő klubban bor­bírálatot tart kedden 16 órától a Kertbarát Kör. A szőlősgazdák a mintákat tartalmazó palackokat déltől adhatják le a zsűrinek. SZEKSZÁRD. Hét tagú elnök­séget választott az MSZP városi szervezete, a soron lévő tiszt- újítás keretében. Az elnök is­mét Schoeck Károly lett. KURD. A falut irányító testület következő ülése kedd délután négy órakor kezdődik a község­háza dísztermében, ahol az idei költségvetésről tárgyalnak Szentpáli Árpádné polgármes­ter vezetésével a képviselők. Bájitallal érkeztek a boszorkányok Lefegyverző varázslat a könyvtárban Farsang volt a könyvtárban, Hermince várában. Mágus és bo- szi jelmezeket öltöttek a Harry Potter Klub tagjai. Ki az utcán vonult végig varázsló ruhájában, ki a mugliktól tartva a hely­színen aggatta magára a farsangi mulatság kellékeit. Bonyhád Vetélkedtek a varázsló iskolások a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Belépni csak boszorkány jelmezben lehetett. Több tucat kis banya-tanonc jelent meg a jó hangulatú rendezvényen. Ők va­lamennyien betűről betűre is­merik J. K. Rowling, Harry Potter-ről szóló négy kötetét, el­jutottak a bölcsek kövétől a tűz serlegéig. Várva várják az ötö­dik könyvet, a Harry Potter és a főnix rendje című írást, ami újabb varázslatokra tanítja majd őket. A kis mágusok - a meghívó kiírása szerint - nem léphettek üres kézzel a könyvek birodal­mába. Bájitallal és édességgel rakták meg az asztalokat. Volt, aki boszorkány/mágus jelmez­ben érkezett, de akadtak olyanok is, akik féltek a mugliktól, s a helyszínen öltötték magukra jó­A banyák banyája ságos banya-ruhájukat. így felöl­tözve, versenyre keltek egymás­sal. Activity vetélkedőn mutogat­tak, rajzoltak egymásnak, szóvi­rágokat költöttek, kipróbálva ki tudja leggyorsabban és legfurcsább módon társai tudomására hozni, mi a kividdicselés (seprűs lab­dajáték), vagy a lefegyverző varázslat. Ahogy az észpróbán átjutottak, csúfság versenyen álltak sor­ba, ahol a szigorú zsűri eldöntötte, ki a csúnyács­ka, az ocsmány, a ronda, a gusztustalan. Minél rú­tabb volt valaki, annál több knú- tot és galacsint kapott. Miután ki­derült, ki a varázsló iskola leg­jobb tanulója, tovább fejlesztet­ték nem mindennapi tudomá­nyukat. Jóslástan órán Pap- lauemé Stekly Veronika a kártya­vetés rejtelmeibe vezette be őket. Végül megállapodtak abban, ha a legújabb tankönyv minden betű­jét elsajátították, újra találkoz­nak. Előre felhívják a hozzájuk csatlakozó elsősök figyelmét, hogy ne hopponálva (kandallóba szórható varázsporral) érkezze­nek a banya találkozóra, mert a könyvtárban konvektorok van­nak. -PÁl­Varázslók sokasága a könyvtárban Kviddicselésre készülő mosolygó má- gus-tanonc ___________________■ Ga zdasági program, négy évre Megváltozott a korábbi kedvező helyzet A lakosságtól érkező jelzések egy része arra utal, hogy az el­múlt évek kedvező pénzügyi helyzetéből kiindulva a közel­múlt és a jelen oktatási, kulturális, gazdasági eredményeit le­becsülik - állapítja meg az önkormányzat négy évre szóló gazdasági koncepciójának bevezetője. Paks Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 6. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsolá­son valamint a hatos lottó sorso­láson a következő számokat húzták: Ötös lottó: 7, 21, 33, 39, 86. A Joker-szám: 849 7 7 0. Öt találatos szelvény nem volt, 4 találatos 136 darab, nyereményük 292.072 forint, 3 találatos 10.380 darab, nyereményük 4.052 forint, 2 találatos 185.016 darab, nyere­ményük 442 forint. A Joker játék­ban telitalálat nem volt. A hatos lottó nyerőszámai: 2, 4, 10, 15, 37, 43. Pótszám: 36 Hat találatos szelvény nem volt. 2 darab 5+1 talalátos szel­vény volt, nyereményük egyen­ként 5.055.158 forint. Az 5 talála­tos szelvényekre 266.061 forintot, a 4 találatos szelvényekre 4.983 forint, míg a 3 találatos szelvé­nyekre 879 forintot fizetnek. ■ A város bevételei a rendszervál­tást követően meghaladták az in­tézmények működéséhez, a vá­ros üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat. A jelentős összegű helyi adóbevételek miatt a képvi­selő-testület nem csak abban a kedvező helyzetben volt, hogy szabadon dönthetett arról, hogy ezt a többletet milyen célra hasz­nálja fel (önként vállalt feladatok körének bővítése, feladatellátás színvonalának emelése, fejleszté­sek), hanem jelentős összegű tar­talékok is felhalmozódtak - írja Hajdú János polgármester, a kép­viselő-testület elé kerülő, az ön- kormányzat négy évre szóló gaz­dasági programjáról szóló előter­jesztésben. Ez a viszonylag ked­vező állapot a magyarországi tele­pülések többségéhez képest ma­gas iparűzési adó bevételeknek volt köszönhető. 1999-ben azon­ban a helyi adóerő-képesség mi­atti központi elvonás és a szemé­lyi jövedelemadó helyben mara­dó részének csökkenése miatt a helyzet megváltozott, így 2000- ben inár a kiadások meghaladták a bevételeket. A helyzet nem vált veszélyessé, ám az elmúlt két év beruházásai következtében a ko­rábban felhalmozott pénzügyi tartalékok elfogytak. Annak érde­kében, hogy néhány év múltán a város üzemeltetése, az intézmé­nyek működtetése ne eméssze fel az évente keletkező bevételeket és jusson forrás a fejlesztési ki­adásokra, szükséges átvizsgálni, korrekt és körültekintő módon feltárni a feladatellátás hatékony­ságát. Első lépés maga a feltárás, mely alapján megoldási, döntési alternatívák kidolgozása válik le­hetővé. A testület szerdai ülése elé kerülő, négy évre szóló gazda­sági program erre ad kiindulási alapot, alapos elemzést nyújtva a város helyzetéről, áttekintve vala­mennyi területei, ro Itthon, Európában Ma ismét: európai uniós melléklet a Tolnai Népúj­ságban. Ezúttal a kis- és kö­zépvállalkozásokkal foglal­kozunk részletesen. Be­mutatunk néhány vál­lalkozót, akik már . az Európai Unió-V,^ ban dolgoznak, egy szövetkezetet„-A-^ amely PHARE-tá- hi mogatással épített fel. Kisvejkén egy hű- tőházat. Segítünk a vállalkozóknak: leírjuk, miként fogjanak hozzá az uniós pályázatok elké­szítéséhez, és válaszolunk a zöld vonalon feltett olva­sói kérdésekre. Mint min­den alkalommal, most is je­lentkezik EU-kvízünk, pá­lyázati figyelőnk és könyv­P ajánlónk. Felhívjuk olva­dóink figyelmét a leg­lA f°ntosab*:|, un‘^s té­* mákkal foglalkozó A_ honlapokra. A hi Külügyminisztéri- , um támogatásával Y ( megjelenő összeál­lítás írásait elolvas­zthatják az interneten is: www.tolnainepujsag.hu . (Lapozzon a 7. oldalra!) Tűzzel búcsúztatják a telet Tánccal, dallal köszöntik a tavaszt A szekszárdi Vadrózsák Ha­gyományőrző Néptánc Egye­sület hagyományteremtő szándékkal március l ére télbúcsúztató kavalkádot szervez. Szekszárd Március 1-én, szombaton, 15 órakor díszes menet kíséri a te­let „utolsó útjára” a Béla térről a Prométheusz parkba. A színes, jelmezes csapat a parkban - ter­mészetesen a megfelelő óvin­tézkedések betartásával - elége­ti a telet jelképező koporsót, majd kezdetét veszi a vigasság, tánccal, dallal. Az ünnepségre a meghívott tánccsoportok és iskolák mel­lett minden érdeklődőt szíve­sen látnak a télbúcsúztatón, ahol fánksütők, cukorkások, borosgazdák is kínálják porté­kájukat a böjt előtti utolsó nagy eszem-iszom alkalmával. To­vábbi információt kérni, illetve jelentkezni Pusztai Terinél le­het a 06-20-355-18-17-es telefo­non. IÍII&AIJT AKCIÓ 2003. február 10-12-ig. Felsál Krinolin (kg) 499 Ft 399 Ft ^ Jacobs Krönung Őrölt Kávé 250 g Zewa Plus im rí papírzsebkendó 10x10 ItKJ fi Akciós termékeinket keresse a legközelebbi táőjj] Jái áruházban! Akciós ajánlatunk a készlet erejéig, valamint kiskereskedelmi mennyiségre érvényes!

Next

/
Oldalképek
Tartalom