Tolnai Népújság, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-17 / 14. szám

2003. Január 17., péntek PALYAVALASZT A S J 6 KA I MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLA 7. OLDAL Egy intézményben három iskola A szakképzésnek figyelni kell az elvárásokra Mi, akik a Jókai Mór Szak­képző Iskolában dolgozunk, vaiamennyien arra törek­szünk, hogy a kor követelmé­nyeinek megfelelő tudású, sokoldalú, helytállni tudó szakemberek kerüljenek ki intézményünkből - mondja Ceresdi Sándor igazgató. Oktatási-nevelési struktúránk alakítása, a szűkebb és tágabb környezet elvárásaihoz való igazítása folyamatosan napi­renden van intézményünk­ben. Az elmúlt néhány eszten­dőben jelentős szerkezeti vál­toztatásokat valósítottunk meg. Korábban kizárólag szak­munkásképzéssel foglalkoztunk. Az 1990-es évek elején elindítottuk a szakközépiskolai képzést, amely az érettségi és a szakma együttes megszerzését tette lehetővé. A szakközépiskolai oktatás mára ki- teljesedett, ehhez köthető a legje­lentősebb előrelépés. Diákságunk közel 50 százalékának az érettségi letétele a célja. Ez magával hozza, hogy olyan szakmákat is tudunk oktatni, melyekhez ez a végzettség szükséges. Ilyen a technikus és a multimédia-fejlesztő képzés. Van­nak olyan szalcközépiskolai osztá­lyaink, amelyek alapvetően az érettségire készítenek fel, s e mel­lett az informatikában nyújtanak előképzést a 11-12. évfolyamon. Az itt tanulók számára a felsőfokú oktatási intézményekbe, főiskolá­ra, egyetemekre való bejutás lehe­tősége is adottá válik. Szakma oktatá­sunkat a sokszínű­ség és a több szint jellemzi. Szakisko­lai 9-10. osztálya­inkban könnyűipa­ri, építőipari és gé­pipari orientációt kínálunk. A szak­képző évfolyama­inkon a hagyományos szakmák mellett a társadalom és a szülők igényei alapján megjelentek az új, a kor követelményeit követők is. Napjaink szakemberét nem lehet elképzelni informatikai alaptudás nélkül. Szüksége van és egyre in­kább szüksége lesz az „informati­kai írástudásra” a szobafestőnek ugyanúgy, mint a fémforgácsoló­nak, vagy a gázvezeték- és készü­lékszerelőnek. A szakközépiskolai oktatás lehetőséget ad érettségi vizsga letételére és szakmai képe­sítés megszerzésére, valamint biz­tosítja a kimenetet a felsőfokú to­Jelentkezéssel kapcsolatos információ kérhető: Jókai Mór Szakképző Iskola Bonyhád, Perczel Mór u. 51. Telefon: 74/451-918 Internetes honlap: wvwv.504szki.sulinet.hu A Jókai Mór Szakképző Iskola egyik épülete vábbtanulásra. Úgy is fogalmaz­hatnék, hogy egy intézményben három iskola működik jó techni­kai felszereltséggel, eszköz állo­mánnyal, korszerű és folyamato­san korszerűsítés alatt álló gépé­szeti, könnyű- és építőipari labo­ratóriummal. A jövő fejlesztési irányai egyre inkább körvonalazódnak. Látható, hogy a hagyományos szakképzés­hez hozzá kell kapcsolnunk az in­formatikai oktatást. Nem kerülhető meg, hogy minél többféle, a szak- középiskolára épülő speciális infor­matikai szakképesítésből lehessen választani. Ennek jegyében indít­juk 2004-ben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő informatikai hálózatirendszer-telepítő szakkép­zésünket, amellyel úgy gondolom már kicsit elébe megyünk az igé­nyeknek. Természetesen mindezt a legmodernebb eszközökkel való­sítjuk meg, bővítjük számítógépes szaktantermeink számát. Igyekszünk felismerni a felénk irányuló elvárásokat, megkeresni azok teljesítésének módjait. Ezért keressük a kapcsolatot hasonló profilú intézményekkel, mert ta­pasztalatainkat, információinkat megosztva gyorsabb lehet az elő­relépés . Foglalkozunk a felnőtt- képzésbe való bekapcsolódás gondolatával is. Ezzel egyrészt munkahelyi biztonságot tudnánk teremteni kollegáinknak, más­részt lehetőséget tudnánk adni a manapság olyan sokat emlegetett az egész életen át tartó tanulásra az erre vállalkozóknak. Mindezek mellett nagyon fon­tosnak tartjuk, hogy tanulóink fejleszthető tudást kapjanak, hogy itteni tanulmányaikat befe­jezve bármikor bekapcsolódhas­sanak más oktatási formákba, könnyen átképezhetők legyenek. Természetesen mindezek meg­valósításához olyan nevelőtestület kell, mint a miénk. Belső működé­sünk a kölcsönös tiszteletre, meg­értésre épül, melynek alapja a bi­zalom. Pedagógusaink és más te­rületeken dolgozó munkatársaink jól felkészültek, akik valamennyi­en arra törekszenek, hogy sokol­dalú, helytállni tudó szakemberek kerüljenek ki iskolánkból. A Diákönkormányzat Dürr Anitát a 2003/2004-es tan­évben választották a Diákönkor­mányzat elnökévé.- Jó összekötőkapocsnak lenni a pedagógusok és a tanulók kö­zött. Érzem, hogy tanáraink fi­gyelnek ránk, egyetlen diákokat érintő döntést sem hoznak meg­kérdezésünk nélkül. Észrevétele­inket, javaslatainkat ötleteinket sohasem hagyják figyelmen kí­vül. Kevés a konfliktus közöt­tünk, de ha akad, azt is mindig minket egyenrangú partnerként kezelve segítenek megoldani. Di­áktanácsunk ötletei nyomán for­málódnak a tanórákon kívüli sza­badidős tevékenységek, s ezek­hez a lehetőségek szerint anyagi támogatást is kapunk. Az iskola hozzájárul kirándulásaink, szín­házlátogatásaink költségeihez. Tavaly a Dunakanyarban vol­tunk, az idén Ópusztaszerre ké­szülünk. Nem hiányoznak prog­ramjaik közül a discók, a szecska avatók, de a tantestülettel közö­sen szervezzük nyílt napjainkat, évente egyszer a Jókai Napot. Együtt döntjük el, hogy milyen háziversenyeket indítunk, a jó ta­nulók jutalmazására együtt te­szünk javasla­tot. Minden tanévben félév­kor meghirdet­jük a „legtöb­bet javító diák” címet, amit év végén osztunk ki, ezzel ösztö­nözve jobb tel­jesítményre kevésbé jól teljesítő diáktársainkat. Figyelünk a szoci­álisan rászorulók segítésére is. Ők karácsonykor ajándék csoma­got szoktak kapni a mi javasla- tunk alapján._________________■ Újdonságok a szakképzésben Az intézmény a változó gazdasá­gi élethez igazítva teremti meg évek óta a legpiacképesebb szak­mák tanulásának lehetőségét. Legerőteljesebb fejlesztés az in­formatika területén valósult meg. A képzés helyszínei napjaink leg­korszerűbb számítógépeivel és perifériáival felszerelt tantermek. A tudnivalókat a legfrissebb is­meretekkel rendelkező pedagó­gusoktól - Török Zsolt, Hortobá­gyi János, Kovács Tamás - sajátít­hatják el a tanulók. 1. Multimédia fejlesztő: az írott szöveget, hangot, álló- és mozgó­képet, ábrákat, animációt egyesí­tő, digitálisan tárolt, interaktívan működő szoftvereket hoz létre. Ilyenek például a különböző mul­timédiás CD-ROM-ok, melyek fel­használási köre igen sokrétű (is­meretterjesztés, tanulás stb.), il­letve Internetes alkalmazások, honlapok. 2. A Cisco Hálózati Akadémia iskolarendszeren kívüli, érettsé­gizett fiatalok számára indított program, amely számítógépes hálózatok építésére, tervezésére Multimédia szakosok a számítógépes szaktanteremben és karbantartására tanítja a diáko­kat. A négy szemeszterből álló kurzus nemzetközileg elfogadott és szabványnak tekinthető, CCNA minősítést ad. Nincs tan­könyv, a tananyagot a diákok képernyőről jegyzetelik és sajátít­ják el, a vizsga Interneten keresz­tül a Cisco központi számítógé­pén történik. 3. Tervek szerint 2004-ben in­dul az informatikai hálózatirend­szer-telepítő szakképesítést adó, Országos képzési Jegyzékben szereplő képzés, amelynek célja olyan általánosan művelt, korsze­rű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek kép­zése, akik képesek kis- és köze­pes vállalkozások, vállalatok, in­tézmények igényeit kielégítő szá­mítógépes hálózatok tervezésére, üzembe helyezésére és üzemelte­tésére. ■ Pályázatokkal az oktatásért, nevelésért Minden kínálkozó pályázati lehetőséggel élünk, hogy az iskola tárgyi és programbeli feltételeit folyamatosan javí­tani tudjuk - mondja Denkinger István igazgató he­lyettes.- Több millió forintot tudtunk fordítani esz­közfejlesztésre és prog­ramok megvalósítására eredményes pályázata­ink útján az elmúlt tan­évben. Két új informati­kai tantermet alakítot­tunk ki közel 12 millió forint ér­Denkinger Gábor tékben. A Cisco -képzésre 3 millió forintot nyertünk, a 9-10. pályaori­entációs osztályoknak szintén 3 millió forintért szereztünk be ok­tatástechnikai eszközöket. A város más intézményeivel és a környék­beli iskolákkal karöltve elkészített drog-prevenci­ós programunk 450 ezer forint támogatásban ré­szesült. Minden évben pályázunk a Tolna Me­gyei Közoktatási Közala­pítványhoz, amely tavaly az érettségire felkészítő és felzárkóztató program­jainkra 250 ezer forintot ítélt meg, ugyanennyi összeget kasptunk a Solymár Imre Városi Könyvtárral együtt beadott pályázatunkra is. Eredményes volt a cigány ösztön­díjra beadott pályázatunk, a Hol­land Nagykövetséghez eljuttatott társadalmi és közéleti projektünk. Ebben a tanévben is több, elbírá­lásra váró pályamunkánk van, többek között egy, az európai uni­ós felkészülést szolgáló, A mi Eu­rópánk címmel. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az önkormányzat minden esetben segítséget adott és ad, hogy a pá­lyázatokhoz szükséges önrésze- ket elő tudjuk teremteni. _______n Kö nnyűipari technikusok Az első technikus-vizsga azt mutatta, hogy tanulóink mind elméletben, mind gyakorlat­ban jól felkészült szakem­berek - összegzi a tapasztala­tokat Kasler Anita, a könnyűi­pari munkaközösség vezető­je.- A 12. évfolyam befejezése, va­gyis az érettségi letétele után két év alatt ruhaipari technikus, tech­nológus és cipőipari technikus végzettség megszerzésére van le­hetőség az iskolánkban. Az elmé­leti ismereteket intézményünk­ben sajátítják el diákjaink, a gya­korlati tudnivalókat a ruhaipari szakirányban tanulók az iskolá­val kötött megállapodás alapján az UNI-BOY Kft-nél. A cipőipari technikus tanulóknak is az intéz­mény gondoskodik gyakorlati helyről. Ebben a képzési formá­ban német nyelvet, informatikát és vállalkozási ismereteket is ta­A ruhaipari technikus szakképzésben résztvevők az UNI-BOY Kft. tanműhelyében nítunk. Első technikusi vizsgán­kat a tavalyi tanévben tartottuk. A vizsgabizottság elnökének véle­ménye alapján mind elméletben, mind gyakorlatban nagyon jó tel­jesítményt nyújtottak tanulóink. Végzettségük, felkészültségük alapján középvezetőkként tud­nak munkát vállalni, akiknek nagy szerepük van a gyártás-elő­készítésben, a technológiai folya­matok megszervezésében. A vál­lalkozóvá válás is könnyebb le­het, hiszen ehhez megfelelő pénzügyi, közgazdasági felkészí- tés is szerepel tantervűkben. ■ A Jókai Mór Szakképző Iskolában végzettek keresett szakemberek Szemcsuk István gyakorlati oktatásvezető és Matusek Jó­zsef munkaközösség vezető a Jókai Mór Szakképző Isko­lában végzett tanulók elhe­lyezkedési esélyeit jónak tartják. Mint mond­ják már dol­gozó fiata­lok munká­járól pozitív visszajelzé­sek érkez­nek az in­tézménybe. Az iskolában már a 9-10. évfolya­mon szakképesítés megszerzésére felkészítő orientációs képzés van, amely előkészít a cipőipari, ruha­ipari, építőipari, faipari, fémipari szakmaterületeken elsajátítható szakmák megszerzésére, német és informatika tantárgyak tanításával. A 10. osztályt eredményesen befe­jezők részére Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákban indítanak képzéseket, ha a jelent­kezők létszáma eléri a minimális csoportlétszámot. Az elméleti fel­készítés mellett a gyakorló helyeket is biztosítani tudják. Erre szerződé­sük van a Völgység Oktató Kft-vel, az UNI-BOY Oktató Kft-vel, a Mes­ter Kft-vel és a DD-Tan Oktató Kft- vel, valamint néhány bonyhádi vál­lalkozóval. A képzőhelyeken a ta­nulók ösztöndíjat, étkezési utal­ványt és munkaruhát kapnak. A szakképzésben több évtize­des tapasztalatokra építenek. Mindig vannak divatos szakmák. Napjainkban például sokan je­lentkeznek gázvezeték- és készü­lékszerelőnek, ami nem véletlen, mert a munkaadók részéről nagy az érdeklődés az ilyen szakembe­rek iránt. Ugyanakkor kevesen vá­lasztják a vízvezeték-szerelést, és a forgácsoló szakmát. Alkalmasak vagyunk a szerszámkészítő szak­ma oktatására is. Minden esetre a lehetőségeket felkínálják a náluk tanulni szándékozóknak. A 2003/2004-es tanévben ezen a szinten a következő OKI szerinti szakmák oktatásának indítását tervezik: ács-állványozó, aszta­los, cipőkészítő, fémforgácsoló, gázvezeték-és készülékszerelő, géplakatos, kőműves, nőiruha- készítő, szerkezetlakatos, szoba- festő-mázoló és tapétázó, vasbe­ton- és műkőkészítő, vízvezeték­és központifűtés- szerelő. A szakkép­zés heti váltásban folyik, négy nap el­méleti felkészítést, ______ hat nap gyakorlati oktatás követ. Az elméleti felké­szítés eredményességét mutatja, hogy a múlt tanévben egy tanuló­juk országos szakmai versenyen elért teljesítménye alapján szak­munkás bizonyítványt kapott. Második, OKJ-s szakképesítés megszerzésére is lehetőség van az intézmény által indított képzé­sekben. Matusek József, az építőipari szakmák munkaközösségének vezetője úgy látja, hogy jól hasz­nosítható ismereteket sajá­títhatnak el tanulóik, az egyre sokasodó építkezé­sekhez keresik a jó szakem­bereket, jók az elhelyezke- yy dési esélyeik. A visszajelzé- sek szerint az itt végzett és már dolgozó szakmunkás­ok jó munkaerőnek bizo­nyulnak. A fémipari szak­materületeken is hasonló ered­mények mutatkoznak. Az iskolának jó kapcsolatai vannak a vállalkozókkal, gazdál­kodó szervezetekkel. Sokan ebbe az intézménybe fizetik a szak­képzési hozzájárulást, amely nagy segítség a oktatás-nevelés optimális feltételeinek megterem­téséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom