Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-12 / 289. szám

8. OLDAL G A Z D A S Á G I T Ü K Ö R 2002. December 12., csütörtök RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2002. december 11.) Borsodchem 5080 Ft ű Egis 14100 Ft ű Matáv 852 Ft ű Mól 5 350 Ft ű OTP 2107 Ft ■ü Richter 13 800 Ft ű TVK 4 050 Ft Ét Zalakerámia 1425 Ft -0 BUX: 7726,78-2,46% eltérés az előző záróértékhez képest BUX INDEX XII. 5-11-IG 8100 7983,79 7842,46 7921,66! ! 8000 > *7881,59 7726,78 7900 7800 l f®; \ ! 7700 J!! \ | í i ? 1 ▼ ;j pont Csütörtök Péntek Hétfő Kedd Szerda AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 368,33 Cseh korona 7,60 Euró 236,35 Japán jen (100) 189,97 Lengyel zloty Svájci frank 59,44 160,33 Szlovák korona 5,66 USA-dollár 234,29 _________Hírek ___ ZI GORÚBB. A veszélyes im­porttermékek kiszűrésére és forgalomba kerülésük megaka­dályozására együttműködési megállapodást kötött a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. A ja­nuár l-jén életbe lépő EU-ren- delet lehetőséget biztosít arra, hogy a veszélyes árukat a pénz­ügyőrök ne vámkezeljék. A vá­mosok által veszélyesnek ítélt árukat a fogyasztóvédők vizs­gálják meg. EUROPRESS ERŐS. Az Iposz azt kéri, hogy a gazdaság szereplői, a jegy­banktanács és a kormány kép­viselői közösen találjanak meg­oldást az erős forint miatt bekö­vetkezett negatív jelenségek or­voslására. Az Iposz tagjai közül leginkább a beszállítókat és a főként kivitelre termelőket érin­ti hátrányosan a forint erősödé­se. Az erős forint miatt drágul­nak a szolgáltatások, ami ked­vezőtlenül hat a turizmusra is. Az erős forint nem kedvez a be­ruházások növekedésének sem, illetve az itt lévő külföldi cégek foglalkoztatási szintjét is nega­tívan befolyásolja, mti HIBA. A Tőzsdei Egyéni Befek­tetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) és a Kárpótlási Jegy Tulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete (KJÉÉ) szerint a Forrás Rt.-be apportálandó cukorgyári részvények értékét az ÁPV Rt. 3,5-szörösére taksál­ja, mint amennyit azok jelenleg a piacon érnek. A tőzsdei rész­vények értékét kivonva az apportálandó vagyonból 2,144 milliárd forintos értékhányad marad, elméletileg ez tartal­mazná a bárom cukorgyár Forrás Rt.-be apportálandó értékét, mti VÉGE. A TIR nemzetközi vám­garancia-igazolványokat kibo­csátó Nemzetközi Közúti Fova- rozási Rt. december 25-től egy­oldalúan felmondta a biztosítá­si szerződést az Oroszországi Föderáció területén lebonyolí­tott fuvarozások esetében. Ettől az időponttól az Orosz Fuvaro­zási Egyesület további TIR-iga- zolványokat nem adhat ki, és a TIR-egyezményben részes tag­országok egyesületei által ki­adott TIR-igazolványok garan­ciája Oroszország vámterületén hatályát veszti, mti ■ Nem eladó az Ikarusbus Két hete áll az Ikarusbus székesfehérvári gyára. Megrendelés nincs a láthatáron, a termékpaletta nem versenyképes és drá­ga. A tulajdonos képviselője cáfolta, hogy eladnák a céget az Ikarus Rt.-nek. Budapest Mindenkinek fizetni kell Az Ikarusbus két hete álló székes- fehérvári gyárának nincs rendelé­se, a bérüket rendre megkapó dol­gozók december 20. és január vé­ge között veszik ki jövő évi sza­badságukat. A tulajdonos, az Irisbus igyekszik megrendeléseket szerezni. Mégsem vonul ki Ma­gyarországról, sőt megújulási programot dolgozott ki - jelentette be Elios Pascual, az Irisbus-cso- port elnöke. Ezzel Széles Gábor közelmúltban tett bejelentésére reagált, aki úgy tájékoztatta lapun­kat, hogy az Ikarus Rt. ajánlatot tett az autóbuszgyártás visszavá­sárlására, s mint mondta, a másik fél kedvező írásbeli választ ígért. Az idén csupán 280 jármű ké­szült Székesfehérváron (amelyből 180-at értékesítettek külföldön, Romániában, Tunéziában és Oroszországban), s nem várható megrendelés sem, mert a Volán- társaságoknak nem kell a gyár elő­városi busza, az Irisbus - külföl­dön készülő - modelljeiből hoz­nak ajánlatot a magyar piacra. Az Ikarusbus kínálatából a csuklóst és a trolit kínálják majd exportra, s Elios Pascual szerint a troli az EU- ban is versenyképes lehet. A ter­melés áprilisban, májusban indul­hat. A tervek szerint az Irisbus csoportnak Magyarországon gyár­tanak majd járműveket. (Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról.) A csoport elnöke figyelmezte­tett, hogy a brazil buszok 25 szá­zalékkal olcsóbbak, s ezzel az ár­szinttel nem tud versenyezni Fehérvár, a mai magyar monetáris politika nem kedvez a kivitelnek. Emellett három éve veszteségesen Éppen három éve, 1999. december 15-én írták alá azt a szerződést, amely alapján az Ikarus az Irísbus-csoporthoz csatlakozott Ikarusbus Rt. néven, s január elseje óta a társaság 95 százaléka van az Irisbus tulajdonában. Öt szá­zalék maradt az egykori magyar főtulajdonos­nál, az Ikarus Rt.-nél, amely továbbra is az Ikarusbus alkatrészbeszállítója. értékesítik az itteni buszokat, s ez az Irisbusnak eddig 25 millió eurójába került. A tervezett 400- 500 darabos gyártás ugyanakkor nem ad lehetőséget sem fejlesztés­re, sem létszámbővítésre. A 400 fős gyárból az idén bő 250 embert bocsátottak el. Az Irisbus elnöke szerint a következő év nehéznek ígérkezik, de bíznak benne, hogy azután javul a helyzet. Májusban híre jött, hogy az Ikarusbus befektetne Indonéziá­ban. Elios Pascual elmondta, hogy a kormány intenzív segítségével folynak a tárgyalások, de indonéz részről nincs döntés.. europress __________Budapest__________ Ez ekben a napokban kapják kézhez az érintettek a Diák­hitel Központ 2001. évi záró­egyenleg-értesítőjét. Lapunk értesülése szerint a törlesz­tést azon végzett hallgatók­nak is meg kell kezdeniük, akik nem találtak munkát. Jelenleg mintegy 115 ezer hallga­tó veszi igénybe a diákhitelt, amelynek maximális összege ha­vonta 25 ezer forint - tájékoztatta az Europresst Őry András, a Diák­hitel Központ Rt. kommunikációs igazgatója. A diákhitel bevezetése óta összesen 22,5 milliárd forintot folyósítottak a hallgatóknak. A változó kamatszint jelenleg évi 9,5 százalék. Az első záróegyenleg-értesítők készhez vétele után semmi teen­dője nincs a fiataloknak, ameny- nyiben egyetértenek az elszá­molással. Á Diákhitel Központ­nak ugyanis minden évben tájé­koztatnia kell az érintetteket, hogy mindenki tisztában lehes­sen a felvett hitel összegével. , 2003. január 1-jétől 14 ezer végzett diáknak kell megkezdenie a hitel visszafizetését. Havonta a munkajövedelem 6 százaléka a törlesztőrészlet. Aki nem tud el­helyezkedni, annak az éppen ér­vényes minimálbérre vetítve kell fizetni a havi 6 százalékos részle­tet. Őry szerint kicsi az esélye, hogy egy frissen végzett diplomás két-három hónapon belül nem ta­lál munkát. Még ebben az évben postázzák azokat az értesítő leveleket is, amelyek a hitel visszatérítésének rendjéről tájékoztatnak. Őry András hangsúlyozta: ha valaki a maximális 5 év alatt a ha­vi maximális hitelt veszi fel, és ha­vi 100 ezer forintos kezdő fizetés­sel alkalmazzák, akkor a kama­tokkal együtt mintegy 18 év alatt a felvett összeg 1,6-szorosát fizeti vissza adóssága törlesztéseként. Ez a szakemberek szerint más hi­telkonstrukciókhoz mérten rend­kívül kedvező. NÉMETH zsuzsa pannon praktikum WAP+GPRS Mit szeretne a férje karácsonyra? És a kislánya? Az édesapja? Nehéz kitalálni! De egy apró ötlettel talán segíthetünk... A részletekről és a további ajánlatokról érdeklődjön területi képviseletünkön (Szekszárd, Széchenyi u. 48-52.) vagy az Önhöz legközelebbi hivatalos viszonteladónknál! A készülékek csak Pannon GSM SIM-kártyával használhatók. Ajánlatunk 2002. december 5-től az akciós készlet erejéig tart. Pannon GSM nonstop információs vonal: 173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200). Készülékes csomagjainkat már honlapunkon, a PannonNetShopban is megvásárolhatja, www.pannongsm.hu ..m Az élvonal. IVOKfA PANNON QSM Változatlan árak Budapest Kedvező folyamatot jelez az infláció alakulása a KSH elemzői szerint. A fogyasztói árak 4,8 százalékkal halad­ták meg novemberben a ta­valy ilyenkori szintet, az éves infláció pedig 5,2 száza­lék körül várható. A várakozásoknak megfelelően alakul az inflációs ráta. A KSH szerint a fogyasztói árak nem változtak az elmúlt hónapban, a tavaly novemberi szintet pedig 4,8 százalékkal haladják meg. Az év első tizenegy hónapjában az árak átlagosan 5,3 százalék­kal voltak magasabbak, mint 2001 azonos időszakában. He­gedűs Miklós, a GKI Gazdaság- kutató Rt. ügyvezetője szerint az év egészében 5,2 százalékos fogyasztói infláció várható, ami igen jó eredmény a 2001. évi 9,2 százalékos indexhez képest. Hozzátette azonban, hogy jövő­re a devizainfláció megtorpaná­sát várják az elemzők, és a GKI szerint 2003-ban az ideivel azo­nos lesz a fogyasztói árak emel­kedése. Ez önmagában nem okozna problémát, az azonban igen, ha a monetáris politika to­vábbra is szigorú marad, ami visszafogja a beruházási kedvet, és ezzel együtt a növekedést. ■ Eva-finis Budapest __________ Az egyszerűsített vállalkozói adózás (eva) választását legké­sőbb december 20-ig kell beje­lenteni a vállalkozás székhelye szerint illetékes APEH-igazgató- ságon. A határidő lejárta jog­vesztő hatályú, a késedelmet jutólag igazolással sem fogadhat­ják el. Éppen ezért az adóhivatal meghosszabbított ügyfélszolgá­lati időben áll az adózók rendel­kezésére. 2002. december 13-án, pénte­ken valamennyi ügyfélszolgálat a hétfői, december Í4-én, szom­baton a pénteki nyitvatartási rendben dolgozik, december 20- án, pénteken pedig a központi ügyfélszolgálatok egységesen 8.15-től 18 óráig tartanak nyitva. Az APEH felvette a kapcsola­tot a Magyar Posta Rt.-vel, mi­után a visszajelzésekből az de­rült ki, hogy néhány helyen el­fogytak az eva-bejelentkezési la­pok. A hivatal és a posta koráb­ban úgy állapodott meg, hogy a nyomtatványboltok mellett a postahivatalokban is megvásá­rolhatók lesznek a bejelentke­zéshez szükséges adatlapok. Az APEH internetes oldaláról in­gyen letölthető a bejelentkezés­hez szükséges nyomtatvány. EUROPRESS L i

Next

/
Oldalképek
Tartalom