Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

2002. December 2., Hétfő MEGYEI TŰKOR 5. OLDAL Mondom A Magamét VENTER MARIANNA ' Lépjünk a fűre! A szokatlanul enyhe novemberben új életre kelt a fű, zöldellnek a város parkjai. Különösen szembetűnőek így a parkokat, füves térsé­geket átszelő, csupaszra taposott ösvények. A jelek szerint mindenki jól megjegyezte az iskolában, hogy két pont között a legrövidebb tá­volság az egyenes, sőt, lehet hogy soha nem tanulta, de a gyakorlat­ban kizárólag ezt a matematikai formulát követi a polgár, 1-től 99 éves korig, legalábbis séta közben. Bizonyára nem a rongálási szán­dék, s nem is a néhány méternyi útmegtakarítással járó időspórolás motiválja a gyalogosokat abban, hogy emígyen cselekednek. Az lehet az oka, hogy nekünk, embereknek, természetünkből adódhat, hogy kedvesebb átvágni a parkon, mint az euklideszi geometria szigorú derékszögei szerint lefektetett járdán vonulni. Nem csürhe módjára közlekednek a népek a füvön, mert mindenki láthatja: egy útvona­lon egy jól kitaposott ösvény vezet át, ha már megvan a csapás, azon mennek a járókelők, nem törnek fel újabb fűsávot. Azonnal és logikusan felvetődik a kérdés: nem kellene-e tisztelet­ben tartani az emberek szokásait? Más országokban például a követ­kezőképpen keletkeznek a parkok: bevetik fűvel a kiszemelt területet és várnak. Néhány hét után már jól látható, hol tapostak ösvényeket a füvön át a gyalogosok, s ezeket a sávokat fedik be járólapokkal, ezek mentén helyezik el a hulladékgyűjtő edényeket, újságosbódé­kat, stb. Egyszerű, olcsó, logikus és emberi. Nem kellene egyszer ná­lunk is kipróbálni? Megkérdeztük Olvasóinkat Fontos-e, hogy magyar a termék? Ismerjük azokat a felhívásokat, melyek a hazai termékek vá­sárlására ösztönzik honfitársainkat. Az érzelmi kötődés ter­mészetesen akkor működik a legjobban, ha az a bizonyos magyar áru jó minőséget mutat. Ön előnyben részesíti a ma­gyar termékeket? - kérdeztük az utcán a járókelőket. Bilecz Ferenc, külkereskedő: - Számomra nem a termék nemzetisé­ge a döntő, hanem az ára és a minősége. Ha egy külföldi és egy ma­gyar termék hasonló kategóriában van, akkor természetesen az utób­bi mellett döntök. Wiczl József, felszolgáló: - Nem igazán szoktam vásárolni, de ha mégis, akkor inkább a magyar áru mellett döntök. Berghoffer László, pedagógus: - A hazai ipart kell támogatni, ez nem vitás. Én történelem szakos tanár vagyok, ezért érzelmi okok mi­att is elsősorban a magyar termékeket veszem meg. Gaszler Andrea, ápolónő: - Nem igazán nézem meg a termék gyár­tási helyszínét. Ugyanakkor megfelelőnek tartom a magyar árukat, megbízhatóak és nem túl drágák. ____________________________■ Előző kérdésünk: Adakozik-e a rászorulók­nak? Szavazóink többsége, ponto­san 56%-a adakozna. Ön a Mikulást vagy a Télapót várja? Szavazhat az interneten: wvnw.tolnalnepuJsag.hu, és SMS üzenetben: 20/454-36-64 — ■ ... KSH: optimista szekszárdiak Kiemelkedően fontos az egészségügy helyzetének javítása A lakáshoz jutás esélyeivel, az elhelyezkedési lehetőségek­kel, a város útjainak állapotával, illetve a köztisztasággal a legelégedetlenebbek Szekszárd polgárai. Ugyanakkor a meg­kérdezettek majdnem kétharmada optimista a város és a sa­ját anyagi helyzetének jövőbeni alakulását illetően. Többek között ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal által novem­ber 19-25. között végzett felmérés eredményeiből. Szekszárd A felmérésről készült jelentés rekordgyorsasággal készült el, feleannyi idő alatt, mint normál esetben - hangsúlyozta a szombati sajtótájékoztatón Virágh Eszter, a KSH tanácsosa. Fehér Pétemé, a megyei igazgatóság veze­tője a szekszárdiak pozitív hozzáállását emelte ki, mint mondta, a városlakó­kon érződött, hogy komo­lyan veszik ezt a „mun­kát”. A szakember kitért arra is, hogy a város in­gyen kapta a felmérési le­hetőséget, a megyei igaz­gatóság lobbizásának is köszönhetően. Németh Zoltán alpol­gármester emlékeztetett arra: hamarosan téma lesz a közgyűlésben a település új fejlesztési koncepciója, amikor is dönteni kell, merre lép tovább a város. Ehhez mindenképpen segít­séget nyújtanak azok az adatok, amelyeket ez a sta­tisztikai felmérés tartalmaz - mutatott rá az alpol­gármester. A vizsgálatot az „Adatfelvétel A-tól Z-ig” címet viselő KSH képzési program keretében végezték a kurzus hallgatói. Ennek során négy héten át Buda­pesten zajlott az elméleti oktatás, a felmérés előké­szítése, majd november 18-tól Szekszárdon folyta­tódott a szakmai képzés, az úgynevezett terepmun­kával. A kutatás fő célja az volt, hogy feltérképez­zék a lakosság véleményét, elvárásait Szekszárd fejlesztési lehetőségeiről, valamint a turizmus, a borturizmus szerepéről a megyeszékhelyen. A vizsgálat eredményei 421 véletlenszerűen kiválasz­tott lakos véleményén alapulnak, azaz Szekszárd felnőtt lakosságának csaknem másfél százaléka mondhatta el gondolatait számos, a várost érintő kérdésben. Legfontosabb az egészségügy A kutatás eredményei szerint a lakosság körében közepes, mérsékelt elégedettség érzékelhető a vá­ros mindennapi életét érintő tényezőkkel kapcso­latban. Jelentős problémának tekinthető a már be­vezetőben említett lakáshelyzet, a munkalehetősé­gek hiánya, az utak állapota, valamint a köztiszta­sági helyzet. Pozitív megítélés alá esett ugyanakkor a város üzleteinek a kínálata, nyitvatartási ideje, a műemlékek állapota és a távolsági közlekedés. A megkérdezettek kiemelkedően nagy aránya gondolja azt, hogy a városra váró feladatok közül a legfontosabb az egészségügy helyzetének javítása. Emellett leginkább a közlekedést és az útviszonyokat érintő problé­mák kerültek előtérbe. Elgondol­kodtató viszont, hogy e felmérés alapján a turisztikai fejlesztést se­gítő tényezők - például szállodák, szálláshelyek számának növelése - nem tűnnek égető kérdésnek a megkérdezettek szerint. Az önkormányzat munkája közepesnek értékel­hető - áll a jelentésben. A kulturális tevékenységét jónak ítélik a válaszadók, de ez a szempont hatá­rozza meg legkevésbé az önkormányzat általános megítélését. A megkérdezettek azokról a területek­ről formálnak kedvezőüen véleményt, amelyek anyagilag is érintik őket: a város pénzével való gaz­dálkodásával és a fiatalok támogatásával. A felmé­rést összefoglaló jelentés úgy fogalmaz: a válasz­adók közül kevesen tájékozottak arról, hogyan tá­mogatja az önkormányzat a fiatalok pályakezdését, családalapítását, illetve hogyan kezeli a város a pénzügyeket. Gemenc az élen Szekszárd lakosai egy idelátogatónak elsősorban a gemenci erdőt mutatnák meg, de sokan javasolták a Kilátót és a Béla teret is. A megkérdezettek közel harmada a belvárosi látnivalókkal, valamint a bo­rospincékkel büszkélkedne. Legtöbb szekszárdi a bort és a gemenci erdőt választotta a város szimbó­lumának. A felnőtt lakosság mintegy fele úgy látja, a me­gyeszékhely helyzete, gazdasága az elmúlt tíz év­ben összességében javult, és csak a megkérdezet­tek negyede mondja azt, hogy romlott. A jövőre vo­natkozóan a szekszárdiak inkább optimisták: há­romnegyed részük a város gazdasági helyzetének javulására számít. A szekszárdiak egynegyedének családjában előfordult, hogy az elmúlt öt évben el­költözött valaki a városból, és körülbelül minden ti­zedik lakosnak a családjában van olyan személy, aki tervezi, hogy elmegy az elkövetkező öt évben. Az elköltözés legfontosabb oka a jobb munkalehe­tőség. A magasabb iskolai végzettségűek körében nagyobb az elvándorlási szándék - tájékoztat a je­lentés. - KRASZNAI ■ Mindenki csendes éje Tolna Immár állandó program advent első vasárnapján Tolnán, hogy a helyi Szent Mór katolikus iskola ünnepváró műsort ad vendégei­nek. Idén sem volt ez másként, ezúttal is a negyedik osztályosok elevenítették fel az adventi ha­gyományokat és adtak elő betle- hemes játékot egy láthatóan nagy gonddal, rengeteg gyakorlással készült, kedves műsor keretében. A vasárnap délelőtti ünnepi prog­ramot az iskola énekkara zárta, ezen belül is a Csendes éj, ame­lyet a közönség együtt énekelt a gyerekekkel. A rendezvény egy­ben az iskola adventi kiállításá­nak nyitánya is volt. A diákok al­kotásaiból készült tárlat két héten át látható az intézmény földszinti folyosóján. Hírek SZEKSZÁRD. Kocsis Imre An­tal polgármester várja decem­ber 3-án este fél hattól az Incognito Clubban, a Civil Casinó következő találkozóján a civil szervezetek tagjait és mindazokat a szekszárdi polgá­rokat, akik a város ügyeit szív­ügyüknek tekintik. A hagyomá­nyok szerinti tematikus rész­ben ezúttal Csányi Lászlóra emlékeznek, majd a polgármes­ter szól a város jövőképéről. Az ezt követő kötetlen beszélgetés időtartama nincs korlátozva. TOLNA. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete holnap, kedden 17 órától tartja Mikulás ünnepségét, a helyi művelődési házban. Az ünnepi műsort ezúttal a Szegedi Miniszínpad biztosítja, Mit ho­zott a Télapó? című produkció­jával. A zenés mesét követően adja át az ajándékokat a Télapó az egyesülethez tartozó gyerekek részére. JÁGÓNAK. A művelődési ház­ban kedd délután három órakor kezdődik az óvodások és isko­lások Mikulásünnepe, ahol a zenés-énekes-verses műsor után közel ötven - tizennégy évesnél fiatalabb - gyerek veszi át a képviselőtestület ajándék- csomagját. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtárban a Legkedvesebb olvasmányom sorozat keretében Illés Lázár Disszidensnaplóm - 1957 című kötetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők december 3-áft 18 órakor. Ez alkalommal nyitják meg a Téka Galériában Orbán László grafikáiból, fest­ményeiből rendezett kiállítást is, mely december hónapban az intézmény nyitva tartási idejében várja a látogatókat. KISKŐRÖS. A kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központ­ban a Stekly Zsuzsa bonyhádi festőművész tűzzománc képei­ből rendezett kiállítást Réthay Prikkel Miklós nyitja meg de­cember 3-án 17 órakor. A tárlat december 20-ig várja az érdek­lődőket hétköznaponként 8-tól 18 óráig. FÜLEK. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségé által ösz- szeállított „Magyarország egy napja” című fotókiállítást Marosvásárhely és Ljubljana után meghívták a szlovákiai Fü­lekre is. A december 13-án nyí­ló tárlaton Tolna megyei alko­tók: Beregnyei Miklós, Csonka Edit és Nagy István (Paks), Do­mokos István (Szekszárd), Doszpod Judit (Mözs), Kirchné Máté Réka (Bonyhád) valamint Szász Gábor (Závod) fotói is szerepelnek. _____________■ Ös sze kell fogni a bűnmegelőzésben Az állam védje meg a védteleneket A készülő közbiztonsági törvény koncepciójában központi gondolat, hogy az emberek kapjanak egy észlelhető életmi­nőség javulást, egy biztonságosabb létet - mondta Gönczöl Katalin a Kakasdon megtartott tájékoztatón. A közbiztonsági törvény koncepci­ójának kidolgozását Gönczöl Kata­lin az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa irányítja, aki a tíz nap múlva elkészülő első válto­zatban az egyik leglényegesebb ki­tételnek tartja, hogy bűnmegelő­zés össztársadalmi feladatként je­lenjen meg, amelyben a bűnüldö­ző szervek mellett szerepet kap­nak az önkormányzatok, a civil szervezetek, a lakóhelyi közössé­gek, a családok.- A koncepció szerint a bűnmeg­előzés az önkormányzatok számá­ra kötelező feladat lesz, de hogy ér­vényesülhet ez a civil szférában?- Magam is vidéki va­gyok és tudom milyen nagy jelentősége van egy időben érkezett jelzés­nek. Ha egy területen el­szaporodnak a betöréses lopások, és az idős néni, aki a ka­pufélfára akasztja a kulcsot, idő­ben jelzést kap, megelőzheti a bűncselekményt. Fontos, hogy egy kistérségben eljusson az infor­máció mindenkihez arról, hogy ki­nek és mitől érdemes félnie. Ettől kezdve, hogy figyelünk egymásra, az indokolt és indokolatlan félel­meket ismeretekkel is szeretnénk eloszlatni. Itt van például a csalá­don belüli erőszak, amely sajnos kevéssé fel­tárt jelenség. Pedig falu­helyen tudják egymásról az emberek, hol történ­het tragédia. Ha megfele­lő jelzéseket adnak, talán másként oldódik meg a probléma. Ha a többet ésszel, mint erővel elvét követjük, ha a tanár, az orvos, a családsegítő időben kap informáci­ókat és megfelelő módon segíti az erkölcsileg erősebbet és a fizikailag gyengébbet, elérhetjük, hogy a gondok másképp rendeződjenek. Elgondolásainkban központi kérdés, hogy az emberek kapjanak egy észlelhető életminőség javu­lást, egy biztonságosabb létet. A biztonság ugyanis érték az ember életében, amit meg kell szerezni, s ebben egyenlő esélyeknek kell ér­vényesülniük. A bűnözés ugyanis ott támad, ahol kisebb az ellenál­lás. Ahol nagy a vagyon, a védelem is nagyobb. Az államnak a védtele­nebbeket adókedvezménnyel, vagy más módon segíteni kell, hogy megfelelő védelemben része­süljenek a bűnözéssel szemben. Ehhez az anyagi és személyi felté­teleket is meg kell teremteni. Ha minden igaz, egy év múlva föláll­hat a rendszer, s attól kezdve már az önkormányzatokon múlik, hogy mikor érzik azt, hogy a helyi társadalom és politika részeként kezeljék e területet is. _____ -pál­előfizetésére Megrendelő neve:.. Fenti címre 1.170,- Ft-os havidíj megfizetésével megrendelem a Tolnai Népújságot. Kérjük a megrendelőlevelet helyezze borítékba és küldje be a Kiadó címére: 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3., vagy hívjon bennünket a 74/511-503-as telefonon. Valamennyi Tolnai Népújságot megrendelő könyvet kap ajándékba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom