Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-31 / 303. szám

Küldje el is fotóit! ?k albuma Jelentkezési lap újságunk 9. ala lan található. Ha Ön elmúlt 14 éves, de még nincs 35, s szívesen bemutat­kozna, jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáról minimum 4, maximum 12 darab fényképet, melyeket szívesen viszontlátna lapunkban és a világhálón, A jelenkezési lapot keresse a Tolnai Népújságban, illetve csütörtökönként a TolnaiNépújság Grátisz hasábjain, A fényképeket és a kitöltöttjelentkezési lapot postázza címünkre: Tolnai Népújság, 7100Szekszárd, Pf.; 71. A borítékra írja rá: „NETt hölgyek". www.tolriamepujscag.hu 2002. december 31., kedd Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 303. szám tűpOZZOTl QZ 5. oldűlTü! MEGYEI TÜKÖR Jó évet zár a pedagógus kórus 5. oldal SPORT A 2002-es év legfontosabb sporteseményei 11. oldal ERRŐL -ARRÓL Koncert az ünnepekben 14. oldal __________Hírek__________ DO MBÓVÁR. A kórház parkjában lévő Maria Mater Dei-templom búcsúi szentmisé­jét január 1-jén, este öt órakor Sonner Ádárn sásdi kanonok celebrálja. TAMÁSI. Új felügyelő­bizottságot választott a város képviselő-testülete az ÉVŰ Kitt­nél. A bizottság tagja maradt Bacsa Gyula, Sántha László, Kalmár István helyett Zsubori Zsoltné önkormányzati képvi­selőt bízták meg 2007. decem­ber 31-ig. A Kft. ügyvezetői állá­sára március 1-től írnak ki pályázatot. BONYHÁD. Tizenkét család szociális bérlakást vehet birtok­ba 2003. január 2-án. A lakáso­kat a város központjában meg­lévő épületek tetőtér beépítésé­vel alakították ki. SIMONTORNYA. Több, mint féléves szünet után ismét meg- nyílik'a város egyetlen üzem- anyagtöltő-állomása. A benzin­kút új tulajdonosa, a pécsi Immo-Text Kft. január második hetére ígéri a működés megkez­dését. TAMÁSI. Két tanácsadó testület alakulhat meg Hajdics József polgármester kezdeményezésé­re: az idősügyi tanács a város idős, nyugdíjas lakosságával, az idegenforgalmi tanácsadó testü­let a turizmussal kapcsolatos döntések előkészítésében mű- ködik majd közre.__________■ 9 *7 70865 603029 02303 Januárban az első fecskeház Nekik aztán tényleg malacuk van! Év végi sorsolásunkon hat előfizetőnk újévi malacot, harmincán pedig pezsgőt nyertek. Az egyik kisorsolt malacka a szekszárdi Horváth László tulaj­donába került, az állatkát tegnap délelőtt székházunkban vették át. Mint azt a feleség, Horváth Lászlóné elmondta, reggel éppen azon tanakodtak, mi lenne, ha megnyernék a malacot, amikor csengett a telefon és megkapták az értesítést: jöhetnek a jószágért. Mivel nincs hol felnevelniük az állatot, egyik ismerősük veszi majd gondjaiba a nyereményt. A malacka átvételében segédkezett a két unoka, Viktor (a képen bal­ról) éS Dávid iS. FOTÓ: BAKÓ (66114) Három pályázat, egy megvalósult beruházás Hamarosan átadják a térségben eddig egyetlenként megépült Széchenyi terves „fecskeházat”, amely Tolnanémediben segí­ti fiatalok letelepedését. Az önkormányzati bérlakásépítésre Tamási szintén pályázott a Gazdasági Minisztériumhoz, Simontornyán most döntöttek a pályázat benyújtásáról. Tolnanémedi Tolnanémediben év végére tervezték az átadást, amely az építési munkák késése miatt január kö­zepére várható - mondta Miklós Lajos polgármes­ter. A községben összesen 24 millió forintba ke­rül a négy, egyenként 40 négyzetméteres garzon­lakást magába foglaló épület. Az önkormányzat már döntött a leendő bérlőkről: hét pályázó közül négy, helyi, harmincöt éven aluli házaspárt választottak ki. A feltételek kö­zött szerepel, hogy munkahely- lyel kell rendelkezniük, és öt éven át vállalni kell a lakáscélú előtakarékossá- got. Az önkormányzat húsz évig tartja fenn a „fecskeházat”, a havi 1800 forintos bérleti díjat a lakások felújítására fordítja. Simontornyán tizen­két szociális bérlakás építésére nyújt be pályáza­tot az önkormányzat. A tamási önkormányzat fi­atalok garzonházára beadott pályázatáról válto­zatlanul nincs hivatalos döntés. t. f. Dávid Ibolya mond köszöntőt Ötven év - ötven óra Szívvel-lélekkel dolgozó könyvtárosok Bonyhád Befejeződött a bonyhádi váro­si könyvtár fél évszázados fennállására szervezett prog­ramsorozat. Az ötven órás nyitva tartás alatt közel há­romszázan iratkoztak be az olvasók, könyvtárlátogatók táborába. Gyerekek és felnőttek egyaránt találhattak kedvükre való elfog­laltságot a Solymár Imre Városi Könyvtár fennállásának 50. év­fordulójára rendezett programso­rozaton. A december 28-án in­dult non-stop eseménysorozatot Antal Máriának, az intézmény vezetőinek gondolataival zárták december 30-án, 12 órakor. Mint az igazgatónő mondta, legna­gyobb eredménynek tartja, hogy az éjjel-nappal érdeklődőket fo­gadó bibliotékában sokan meg­fordultak, hogy új emberi kap­csolatok alakultak, hogy nagy se­gítőkészséget tapasztalt a rend­szeres olvasók, az alkalmankénti látogatók, a város vezetői, gazda­sági és civil szervezetei részéről, amely azt mutatja, hogy a könyv­tár meghatározó szerepet tölt be a település életében. Értékelésé­ben úgy fogalmazott, hogy nép­szerűek voltak a kötetlen beszél­getésekre lehetőségét adó idő­szakok, zsúfolt széksorok fogad­ták ünnepi rendezvényeik vendé­geit, soha nem látott méretű volt - két nap alatt közel háromszá­zan írták alá a belépési nyilatko­zatokat - a beiratkozások száma ezen időszak alatt. A segítők mel­lett köszönetét mondott kollegái­nak, akik zökkenőmentesen, szívvel-lélekkel oldották meg a nem mindennapi feladatot, -pál­Gyerekek vidám lámpásokkal Közalapítvány - új kuratóriummal Frankné dr. Kovács Szilvia a területi elv fontosságáról A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány jelenlegi kuratóriumának minden tagját visszahívja és új kurátorokat delegál a testületbe 2003. január elsejei határidővel. Tolna megye Az óévet búcsúztatni és az új­évet köszönteni megfelelő zaj­jal illik. A papírtrombiták, sípok, kürtök fújása, a dörgő tűzijáték ősi ha­gyományokra épül: a régiek hite szerint a leselkedő démonokat kell a nagy fénnyel és zajjal elri­asztani. Az utcára települt áru­soknál szépen fogyott a portéka, a sláger természetesen a trombita és a ködkürt volt, de keletje volt szerpentinnek és a konfettinek is (ez utóbbinak nagyon örülnek majd a háziasszonyok takarítás­kor), A kisebb gyerekek pedig szívesen válogattak a mulatságos álarcok, a színes parókák és a pa­pírkalapok között. Démonok, reszkessetek! fotó: bakó jenö A leváltott testület elnöke, Belánszky Judit meglepetéssel ér­tesült a döntésről.- A közalapítvány elmúlt három éves tevékenysége bebizonyította, hogy a jelenlegi összetételű testü­let képes hatékony munkát végez­ni. Ezt a megállapítást az elért eredmények igazolják. Ezek közül a székházban történt személyi-tár­gyi fejlesztésekre, a dombori ifjú­sági tábor eredményességi mutató­inak javulására, a plusz feladat­ként vállalt Civil Ház programra és a nemzetközi szintté, fejlesztett, élő kapcsolatrendszerre hívnám fel a figyelmet. A jelenlegi kuratóri­um mindig politikamentes, szak­mai alapokon nyugvó döntéseket hozott. Ezek alapján sikerült a közalapítványt egy pénzügyileg is megbízható, a megye közéletében meghatározó szerepet betöltő, az ifjúsági szervezetek segítésén túl, a civil szféra egészét szívügyének te­kintő szervezetté fejleszteni. A me­gyei közgyűlés egyébként tavaly dicsérettel ismerte el a kuratórium és a közalapítvány dolgozóinak munkáját. Mindennek ellenére történt ez a hirtelen váltás, aminek következtében az ügyintézési fo­lyamatban is komoly zavarok lép­hetnek fel. S még egy momentum: a kuratórium tagjai a közgyűlésre sem meghívót, valamint a döntés­ről írásbeli értesítést nem kaptak... A történtekről lapunk megkér­dezte Tolna Megye Közgyűlés­ének elsőkét, Frankné dr. Kovács Szilviát is, aki a következőket tar­totta fontosnak megemlíteni: - A közgyűlés a közalapítvány alapító okiratát módosította. Ez, egyrészt a célok részbeni változtatását; másrészt a kuratórium létszámá­nak emelkedését jelenti. A.terüle- ti elvet maradéktalanul érvényesí­teni kívánjuk: ez a kuratórium esetében annyit tesz, hogy a tes­tületben immár megye teljes egé­szében képviseltetheti magát. Ezért volt szükség a változtatá­sokra. -SZÁ­i » Tamási Dr. Dávid Ibolya, az Országgyű­lés alelnöke, Tamási országgyű­lési képviselője mond köszöntőt ma éjfél előtt a városi óévbúcsúz­tatón, a Kossuth téren. Az alel­nök asszony előtt Hajdics József polgármester köszönti a város la-' kosságát. Az önkormányzat tá­bortűzzel, forralt borral és pezs­gővel, éjfélkor tűzijátékkal várja a tamásiakat. __________________________■ Ál arc, trombita, és konfetti

Next

/
Oldalképek
Tartalom