Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-30 / 302. szám

uldje el On is fotóit! NETt hölgyek albuma Jelentkezési lap újságunk 7. olalán található. Ha On elmúlt 14 éves, de még nincs 35, s szívesen bemutat­kozna, jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáról minimum 4, maximum 12 darab fényképet, melyeket szívesen viszontlátna lapunkban és a világhálón. A jelenkezési lapot keresse a Tolnai Népújságban, illetve csütörtökönként a TolnaiNépújság Grátisz hasábjain. A fényképeket és a kitöltöttjelentkezési lapot postázza címünkre: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Pf71. A borítékra írja rá: „NETt hölgyek". www.tolnainepujsag.hu Figyelem! www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. december 30., hétfő Ara 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 302. szám ilÜ rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TÜKÖR pr SPORT SZOLGÁLTATÁS Milyen lesz Az ippon Misi a hivatalos * * é otthon tartotta ébresztőt zár? *r 1 a serleget fúj 5. oldal 2 ............mJí___ 10. oldal ___Éti___S__ 13. oldal vagyunk Hí f Htja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 ________Hírek________ FÁ CÁN KERT. A Fácánkerti Nyugdíjas Klub hétfőn este 8 órától rendezi hagyományos elős/ilveszteri összejövetelét, a helyi iskola épületében. A va­csorával egybekötött, zenés­táncos rendezvényre meghívták az önkormányzati tisztségvise­lőket és a sportkör tagjait is. DOMBÓVÁR. A képviselőtes­tület december 31-én éjfélre a művelődési ház előtti térre vár­ja a város lakóit, akiket a Him­nusz elhangzása után Szabó Loránd polgármester köszönt, majd a látványos tűzijátékot kö­vetően egy pohár pezsgőre is vendégül látják az ünneplőket az újév alkalmából. TOLNA. A TOVÁBB Szabadidős Társaság holnap, kedden dél­előtt 10 órától szilveszteri futást rendez a tolnai sportpályán. A futás mellett bármely, nem gépi erejű meghajtással történő módszerrel is teljesíthető táv 2003 méter. ■ 603012 Fél évszázad az olvasókért Két éjjel és két nap olvasnak az 50. évforduló jegyében Fennállásának 50. évfordulóját események sorozatával, nem mindennapi programokkal ünnepli a Solymár Imre Városi Könyvtár. Molnár Pál újságíró szerint néhány napra a ma­gyar irodalom központjává vált az intézmény. Bonyhád A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár megnyitásának 50. év­fordulóját 50 órás (egy végtében) nyitva tartással ünnepli. Az intéz­mény december 28-án 10 órakor, akár Guinnes rekordra is méltó, programot indított. Folyamatos, éjjel-nappal tartó felolvasás kez­dődött, melyen az arra vállalko­zók számukra legkedvesebb iro­dalmi élményeik egy-egy részle­tét ismertetik meg a hallgatóság­gal. Az érdeklődőknek ez idáig többek között részük lehetett jövendő mondásban, a Kisherceg egy-egy kalandjában, pszcihoanali- tikus irodalomban, cigány mesékben és más, néha meghökkentő történetekben. Az eseménysorozat fő vonulatát a 28-án 14 órától megtartott ünnepség adta. A születésnapot köszöntőket Potápi Árpád polgármester üdvözölte. Történészhez méltóan könyvtártörténeti áttekintéssel kezdte köszöntőjét, majd a városi könyvtárhoz kötődő személyes él­ményeire emlékezett. Mint mondta - általános, kö­Bertalan Sándorné 34 évig volt a könyvtár igaz­gatója Balról jobbra Nagy Gáspár, Döbrentei Kornél, Budai Ferenc zép- és főiskolásként - számára a könyvtár fogalma a bonyhádi könyvtárat jelentette, ahol a kere­sés, a tanulás mellett szép embe­ri kapcsolatokra talált. Bevezető­je után Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Me­gyei Könyvtár igazgatója méltatta a kisváros bibliotékájának nem mindennapi tevékeny­ségét, majd Bertalan Sándorné - harminc­négy éven át vezette az intézményt - emlé­kezett az alapítás, a kiteljesedés éveire. Oroszki István, aki a városnak 12 éven át volt polgármestere - a kultúra, így a könyv­tár támogatását is mindig szívügyének te­kintette - az elmúlt évtized eseményeit idéz­te fel. Megszólalt Nagy László, aki alig har­mincon túl megvallotta, hogy itt nőtt fel, hogy ez a „könyvtár otthonom volt, a könyv­tárosok pedig kedves felnőttek, akik a köny­vek birodalmában éppúgy jó vezetőnek szá­mítottak, mint ahogy bizalmas barátként is megáll- ták a helyüket.” A születésnapi jókívánságokat átadók sorában ott volt a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet el­nöke, Brauer János, alti a szép szavak mellett 80 ezer forintot adott át Antal Mária igazgatónak az in­tézmény alapítványának támogatására. A program további részében dr. Kolta László bemutatta az erre az alkalomra megjelent könyvtártörténeti dolgoza­tát, valamint Molnár Pál újságíró megnyitotta Faze­kas József kardkovács, a Balassi kard készítőjének kiállítását. A délutánra koronát a Balassi karddal ki­tüntetett három költő - Buda Ferenc, Döbrentei Kor­nél, Nagy Gáspár - és a közönség beszélgetése tett, melyen mint Molnár Pál mondta, ezen a délutánon Bonyhád a magyar irodalom központi helyévé vált. Az eseménysorozat vasárnap a gyermekkönyv­tárban kockacukorból könyvtár-makett építéssel, a szeptemberben meghirdetett próza-, versíró- és rajz­pályázatok eredményhirdetésével, a Holló együttes műsorával, mese- és bibliofil teadélutánnal folytató­dott. Az ötven órás felolvasásnak, non-stop nyitva tartásnak, a programok sorozatának 30-án 12 órakor vetnek véget a bonyhádi könyvtárosok. _____-pál­Vi sszaadnák a jegygyűrűt Csak jövőre kezdődhet az aláírásgyűjtés Kistormás Csak jövőre kezdődhet meg az újabb népszavazást kezdemé­nyező aláírásgyűjtés, amely- lyel a kistormási faluvezetés a szomszédos Kölesdhez törté­nő csatlakozást kívánná meg­akadályozni. December elején Csapó László, az új kistormási polgármester ar­ról tájékoztatta lapunkat, hogy még 2002 végén elkezdődhet a két község egyesítésével kapcso­latos újabb népszavazást kezde­ményező aláírásgyűjtés. A pol­gármester tegnapi érdeklődé­sünkre azonban elmondta: a kistormási képviselőtestület füg­getlenségi törekvései „bonyodal­mat okoztak”, a felmerült problé­mák miatt csak januárban kez­dődhet meg ez a procedúra. Mint arról többször is beszá­moltunk, a két falu egyesítéséről ez év áprilisában, az országgyű­lési választásokkal egy időben zajlott népszavazás, amely a fú­zió mellett döntött. A népszava­zás eredményét azonban a Parla­mentnek is szentesítenie kell, a jogszabályok szerint azonban er­re választási évben, azaz 2002- ben nem kerülhetett sor. A hely- hatósági választások után felálló új kistormási képviselőtestület azonban Kistormás önállóságá­nak híve. A képviselők emiatt „visszaadnák a jegygyűrűt”, azaz újabb népszavazást kezdemé­nyeznek a csatlakozásról, ponto­sabban az ellen. Csapó László lapunknak el­mondta, hogy minél előbb, akár már februárban szeretnék meg­tartani az újabb népszavazást, hi­szen az idén esedékes ország- gyűlési jóváhagyás miatt az idő sürget. Közölte azt is, hogy az el­járás végigviteléhez kérik megyei szervek segítségét is. _______-s­Fo rralt borral avattak Új út az ipari parkban Dombóvár Egy-egy pohár forralt borral koccintottak szombaton Dombóváron az ipari park most átadott új útszakaszára. Az Ipari Park Kht. ügyvezető­je szerint van remény további cégek megtelepedésére. A 260 méter hosszú utat a Debmut Rt. a határidőnél koráb­ban adta át. Papp Nándor, az Ipa­ri Park Kht. ügyvezetője emlékez­tetett: ez évben kezdte meg mű­ködését a Pét Hungária Kft. 600 millió forintos beruházással épült, Közép-Európa legkorsze­rűbb kisállateledel-gyártó üzeme, és van remény, hogy a kht. továb­bi három-négy parcellát tud érté­kesíteni. Szabó Loránd, Dombó­vár polgármestere kiemelte: a há­rom-négyszáz főnek munkát adó ipari park ma már döntő a térség foglalkoztatásában, a most elké­szült út még egy lökést ad az ipa­ri park fejlődésének. Hozzátette, most jött el a zöldmezős beruhá­zások ideje, amely iránt több cég komolyan érdeklődik. Az útépí­tés 44 millió forintba került, amelyhez negyven százalékos tá­mogatást adott a megyei terület- fejlesztés. Papp Nándor azt is el­mondta, az ipari park régi és új részét összekötő út építését sza­kaszosan folytatni kívánják, s bár ehhez a beruházáshoz állami tá­mogatás nem volt, a Gazdasági Minisztériumtól ígérvény van ar­ra, hogy 2003-ban támogatásban részesül az infrastrukturális fej­lesztés. T. F. Folytatják a felújítást A béremelés nehéz helyzetet teremtett Sárszentlőrinc Az idén kilencmillió forintot költött intézményei felújítá­sára a sárszentlőrinci önkor­mányzat. A megkezdett mun­kát jövőre folytatják, ha lesz rá elegendő pénz. &- A búcsúzó esztendőt illetően nincs okunk panaszra, de dicsek­vésre sem. Az új év elé hasonlóképpen vegyes érzelmekkel tekintünk jjlllill- mondja Sárszentlő- rinc polgármestere, Hetesi Károly. Takarékos gazdálkodás jelle­mezte a 2002-es esztendőt, így si­került elkezdeni az önkormány­zati intézmények rég áhított fel­újítását. Előbb az óvodán cserél­tek tetőt, majd a művelődési há­zon. Az előbbi külső színezését is elvégezték. A két beruházás ki­lencmillióra rúgott, amit az ön- kormányzat egyedül nem tudott előteremteni. A központi pénzek eléréséhez szükséges önerőt a paksi atomerőmű biztosította. A rekonstrukciót 2003-ban Éjjjjl szeretnék folytatni, hi- j szén hátra van a belső felújítás. Hogy lesz-e rá pénz, nem tudni. Hetesi Károly nem túl bizako- aüH dó: A jelenlegi kormány által tett engedmények i nem fedezik a közalkal­mazottak béremelését. Nehéz helyzetben leszünk. Ennek ellenére bízik abban, hogy befejezhetik a megkezdett munkát az óvodában, művelődé­si házban. vt Nem szegények, nagycsaládosok „A gyermekkel szemben nincs alternatíva” Szekszárd Az elmúlt napokban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szekszárdon tartotta év végi rendezvényét. Ebből az alkalomból Heim Károlyt, a szekszárdi egyesület elnökét kérdeztük arról, miben különböznek a sok gyermekesek az egykéket nevelőktől. tény, hogy egy-egy gyer­mek felnevelése, ruházá- sa, iskoláztatása sokba kerül, de nálunk mások a szempontok. Az érték­rendünk élén a gyermek szerepel, és vele szem­ben nincs alternatíva.- A szekszárdi egye­sület több mint tíz éve működik, mivel segítik a nagycsaládosokat?- 1989-ben mint csoport alakul­tunk, majd '90 óta vagyunk egye­sület. Ez utóbbi azért előnyösebb, mert mint jogi személyiségű társa­ságnak több pályázati lehetősé­günk van. A múlt évben országos,- Ki számít nagycsalá­dosnak?- Minden család, ame­lyik legalább három gyer­meket nevel vagy nevelt. Az egyesületünknek kö­zel 800 tagja van, jellem­ző, hogy a hozzánk tartozó csalá­doknak három gyermekük van, a négy gyermeket nevelők még elő­fordulnak, az öt és annál több gyer­mekesek csak elvétve. Sajnos a tár­sadalom megítélése is negatív a több gyermeket nevelőkről, a sze­gények közé sorolják őket. Az megyei és városi pályázatokat nyertünk el, ebből a pénzből Vajtá­ra telepítettünk egy sátras utánfu­tót, felszerelve, és már az idén heti váltással tudtak pihenni itt a nagy- családosok. Sokan közülük most nyaraltak először életükben.- Az egyesülethez fordulnak-e segítségért a családok?- Igen, gyakran jönnek hoz­zánk a gondjaikkal. Sajnos anya­giakban nem tudunk segíteni, mert nincs erre keretünk, de jogi vagy más jellegű segítséget tu­dunk biztosítani. Évente három nagyobb rendezvényünk van, nyár elején, ősszel és az év végén. Ezek az alkalmak arra jók, hogy megismerjük a másik gondjait, örömeit és erőt merítsünk egy­másból. MAUTHNER Van ötös is, hatos is a lottón Ötös lottó: 3, 17, 20, 37,40. Joker-szám: 296571 Hatos lottó: 1, 5, 8, 20,42,43. A pótszám: 17. Az ötös lottón 5 találatos egy darab volt, nyereménye 2.971.005.678 forint, a 4 találatos szelvények száma 218 darab, nye­reményük egyenként 502.277 fo­rint, a 3 találatos szelvényekre 7.821 forintot, a 2 találatos szelvé­nyekre 580 forintot fizetnek. A hatos lottón 6 találatos szel­vény egy darab volt, nyereménye 184.844.778 forint, 5 plu^z 1 talá­latos szelvény egy darab, nyere­ménye 13.154.034 forint, az 5 ta­lálatos szelvényekre 279.873 fo­rintot, a 4 találatos szelvényekre 5.458 forintot, a 3 találatos szel­vényekre 1.003 forintot fizetnek. A Joker játékban az első nye­rőosztályba 4 szelvény került, a nyeremény: 17,821.475 forint. ■ t 1 > a

Next

/
Oldalképek
Tartalom