Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-11 / 288. szám

Karácsonyra1 50 db 3000 I t értékű ajándékcsomagot és 1 db mobiltelefont,-A, .tlM ’vwr .* « * 4 -vv' « e Ä <1 VN. . • * Szilveszterrel pedÍ$6dbaIapSÍ|és 60 msÁ pezsgőt sorsolunk v |égí.é§új e4őfiZetpink meg nem előfizetőnk, rerraelje meg most a Tornái NepÉfságot! Lapozzon a oroldalra! D Vonalba vagyunk www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 2002. december 11., szerda Ara 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 288. szám HAZAI TŰKOR Duna-híd, sörös­hordóval 3. oldal ‘ MEGYEI TŰKOR Karlsruhe, a háttérben Szekszárddal 5. oldal CSALÁDI TŰKOR Luca, péntek 13. és a kabala 9. oldal Almanach 2002 Lapozzon a 6. oldalra! Hírek SÁRPILIS. Tegnapi ülésükön határoztak a képviselők arról, hogy jövőre 2000 Ft/háztartás- ról 3000-re nő a kommunális adó mértéke, 6 százalékkal emelkedik a vízdíj, valamint 800 Ft/mázsában állapították meg a gépjárműadót. SZEKSZÁRD. Varga S. József, a Szekszárdon élő, alkotó író, újságíró Hazai című novelláskö- tetét dr. Gaál Zsuzsanna mutat­ja be a közönségnek december 12-én, csütörtökön, 15 órakor a polgármesteri hivatal tárgyaló­jában. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár Téka Galériájá­ban december hónapban az Or­bán László festményeiből és grafikáiból rendezett kiállítás látható. A tárlat az intézmény nyitva tartási idejében várja az érdeklődőket. ■ Kertész Imre átvette a Nobel-díjat XVI. Károly Gusztáv svéd király tegnap a stock­holmi hangversenyteremben, az Alfred Nobel halálának évfordulóján rendezett ünnepségen átnyújtotta a tizenkét kitüntetettnek - köztük Kertész Imrének - az arany emlékérmet és az oklevelet. Az irodalmi Nobel-díj átadása előtt elmondott mél­tatásában Torgny Lindgren író, a díj odaítéléséről döntő Svéd Királyi Akadémia tagja Kertész Imre munkásságát jellemezve azt mondta: olyan, mint egy szimfonikus mű. Arról szól, hogy az egyén nem hajlandó feladni személyes akaratát, és bele­olvadni valamiféle közösségi azonosságtudatba. Svédországban a díjkiosztás majdhogynem hi­vatalos állami ünnep: a főváros valamennyi köz­épületére felhúzzák a nemzeti lobogót, a díjkiosz­tó ünnepség után pedig a városházán bankettet tar­tanak. Inventas vitám iuvat excoluisse per artes (Szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíte­ni) - ez az Alfred Nobel kívánságát kifejező mondat olvasható azon az emlékérmén, amelyet oklevél kí­séretében nyújtott át a svéd király a fizikai, orvosi, Kertész Imre (balról) átveszi a díjat a svéd királytól kémiai, közgazdasági és irodalmi Nobel-díjasoknak az ünnepi eseményen. (Részletek a 2. oldalon) Pénz, iskolák felújítására Megyei könyvtár: a végösszeg ne legyen „elrettentő” Tolna megye Ügyrendjének egyöntetű elfogadásával kezdte munkáját tegnap a megyei közgyűlés művelődési és oktatási bizottsága. A Bach József elnök vezette testület - melynek tagjai Szekszárdon, a me­gyei közgyűlés hivatalában üléseztek - a jövő esztendei költség- vetési koncepciót tárgyalták meg. rendelkezésre áll az a fedezet, mely a közalkalmazottak bérfejlesztését teszi lehetővé. S ha minden a ter­vek szerint alakul, elindulhat egy tudatos, alaposan átgondolt intéz­ményfejlesztési és rekonstrukciós munka. - Számos intézményünk nem felel meg a kor követelményé­nek - nyilatkozta lapunknak Bach A bizottság értelemszerűen azon tényezőket vizsgálta, melyek ösz- szefüggenek az oktatás, művelő­dés, közművelődés témaköreivel. A résztvevők megnyugvással álla­píthatták meg: a megyei intézmé­nyek esetében teljes egészében József. - Ide sorolhatjuk a megyei könyvtár épületét is: a koncepció szerint egy olyan pályázat révén kell megtalálni a megoldást, mely­nél a végösszeg senkire sem gyako­rol „elrettentő” hatást. Ugyancsak fejlesztésre, alapos felújításra van szükség több középfokú oktatási intézmény esetében is. Ezt a - pá­lyázatok révén végrehajtandó - ten­nivalót elodázhatatlanná teszi az az igény is, mely a tudásalapú tár­sadalmat teszi meg az egyik legha­tékonyabb erőforrásnak. Elsöprő lakossági támogatás A tét a hosszú távú területfejlesztés Bátaapáti Köztudott, hogy Bátaapá- tiban 1993 óta kutatják, al- kalmas-e a terület a kis- és közepes aktivitású atom­hulladék elhelyezésére. A továbblépéshez az országgyűlés elő­zetes elvi hozzájá­rulása szükséges. A Tolna Megyei Köz­gyűlés elnökének, Frankné dr. Kovács Szilviának és alelnö- keinek, Pogátsa Ala­josnak és Právits Jó­zsefnek tartott tájékoztatót Maróthy László, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. igaz­gatója, Buday Gábor műszaki és tudományos igazgató, vala­mint Tungli Gyula, a kutatáso­kat végző Bátatom Kft. vezető­je. Buday Gábor előadásában hangsúlyozta, hogy a keletke­ző hulladék elhelyezése sür­gős megoldást kíván, 2008-ra gondoskodni kell a folyama­tosan újratermelődő, kis mér­tékben és közepesen sugárzó anyagok elhelyezéséről, mert a jelenlegi kapacitás erre az időre betelik. Számot adott arról, hogy a Bátaapátiban zajló hosszú folyamat során volt országos szűrés, több al­ternatívából, szigorú környe­zetvédelmi és szakmai feltéte­leket figyelembe véve válogat­tak a szakemberek, amelynek eredményeképp van kellően konzervatív biztonsági elem­zés. Amit nagyon lé­nyegesnek tart, az a beruházással kapcso­latos elsöprő lakossá­gi támogatás mind az érintett, mind a kör­nyező településeken. Ami hiányzik - mond­ta -, az országgyűlés előzetes elvi hozzájá­rulása, melynek záros határ­időn belül meg kell születnie, s hogy a lakosság elfogadja a tá­roló megépítését, a szakhatósá­gok is engedélyezzék azt. Frankné dr. Kovács Szilvia támogatandónak tartja a be­ruházást, mert mint kifejtet­te, az nagy lehetőség a régió­nak, a megyének és a kistér­ségnek, s azon belül minden önkormányzatnak. Vélemé­nye szerint munkalehetősé­geket teremthet, több évre, évtizedre biztosíthatja a tér­ség fejlődését. Úgy fogalma­zott, hogy nem véletlen a la­kosság nagy erejű támogatá­sa sem.-PÁL­Karácsonyváró Bátaszéken Ott lesznek a bátaiak is Karácsonyváró címmel műsort és táncházat rendez a Bátaszéki Felvidék Tánccsoport december 14-én, szombaton, 18 órai kezdettel. A műsorban az utánpótlás csoport előadja „Az aranyszőrű bárány” című népmese táncos feldolgozását, a tánccsoport pedig az új kore­ográfiáját mutatja be, A tánc­ház előtt bemutatkozik a Bátai Néptánccsoport utánpótlás csoportja, valamint a bátai álta­lános iskola Békalencse tánc­csoportja is. A táncházban a Csurgó zenekar szolgáltatja a talpalávalót, vendég Istvánfi Balázs, aki palóc dudamuzsikát játszik és bemutatja első CD­jét._____________________ÁLL Fejlesztési terv: szép jövő A város lakóinak közérzetét javító intézkedéseket ígér az önkormányzat A CSIKOSTÖTTÖSI ÖNKORMÁNYZAT 350 ezer forintot nyert a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány pályázatain az általános iskolai és a községi feladatokat egyaránt ellátó könyvtár szolgáltatá­sainak bővítésére, illetve a nem hagyományos dokumentumok állománygyarapítására. A képviselőtestü­let egy számítógépet, monitort és nyomtatót vásárolt a pénzen. A berendezéseket Pintér Szilárd polgár- mester adta át a bibliotékát is működtető pedagógusoknak és a diákoknak. __________ glaub Róbert Hétfőn késő estig a tervezett húsz napirend közül tizenket­tőben hozott döntést a város képviselőtestülete, mely kedd este folytatta az ülését. Dombóvár Az önkormányzat eredményte­lennek minősítette a helyi autó­busz-közlekedés biztosítására ki­írt pályázatot, mivel szerinte a be­érkezett egyetlen ajánlat - a Ge­menc Volán Rt-é - nem felelt meg maradéktalanul a koncessziós tenderkiírásban szereplő követel­ményeknek. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert ar­ra, hogy tárgyaljon a cég vezetői­vel a szolgáltatás folytatásának feltételeiről. Módosították a helyi járatú autóbuszok viteldíját is, így jövőre az utasoknak a menetjegy­ért 90, a havi egyvonalas bérletért 1875, az összvonalasért a felnőt­teknek 2000, a diákoknak és a nyugdíjasoknak pedig 650 forin­tot kell fizetniük. Több órás vitát követően meg­született a rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. A szemét gyűjtését, kezelését és elhelyezé­sét továbbra is a Kaposvári Város­gazdálkodási Rt-vel végezteti az önkormányzat, de a szerződésbe foglalandó kötelezettségekről még egyeztetnek az illetékesek. A képviselőtestület elfogadta a város jelenlegi helyzeténél szebb jövőt sejtető fejlesztési tervét, mely többek között a település gazdaságának élénkítését, a kör­nyezet és a természet védelmét, az intézményhálózat korszerűsí­tését, valamint Dombóvár infrast­ruktúrájának és az itt élők közér­zetének javítását tűzte ki célul. A Művelődési Ház Kht. ügyve­zetői tisztségét eddig ellátó Far­kas Jánost újabb öt évre bízták meg a nonprofit cég irányításával. Ugyanilyen időtartamra kötött szerződést az önkormányzat a köztemetők üzemeltetésére a ke­gyeleti szolgáltatást is végző Bog­nár '98 Kft-vel. A nevelési tanács­adással, valamint az enyhe fok­ban sérült és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek oktatásával kapcsolatos feladatok ellátását a képviselőtestület továbbra is a Tolna Megyei Közgyűléstől kéri. _________________________________________-GR­Az ülés további részéről csütör­töki lapunkban számolunk be. A I

Next

/
Oldalképek
Tartalom