Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-08 / 260. szám

10. OLDAL CSALÁDI TÜKÖR 2002. November 8., péntek Cenzúra, könyvégetés, praktikák A könyvtárat általában tisztelet övezi, olykor pedig túlzott jelentőséget tulajdoní­tanak neki - írja David King A komiszár eltűnik című munkájában, majd hozzáte­szi: az archívumok és könyvtárak fetisizálása, amely azt sugallja, hogy azok a tör­ténelmi megismerés egyedüli megbízható lelőhelyei, nem veszi figyelembe ezen intézmények történetét. Pedig jó, ha észben tartjuk, hogy ezek a gyűjtemények job­bára önkényes eljárások, kiválasztás, ritkítás, valamint bizonyos darabok elvesz­tése és megsemmisítése révén álltak össze. David. King fejtegetése szerint egy Asszurbanapli korából származó ékírásos felirat így szól: „Elhelyezem a könyvtárba mindazt, ami tetszik a királynak. Es kive­szem onnan azt, amit nem szeret.” Az egyip­tomi mumifikálás - amikor úgy akartak úrrá lenni a halálon, hogy megpróbálták épen megőrizni a testet - voltaképpen az archivá­lás gyakorlatának korai megjelenése volt. Mezopotámiában olyan raktárakat hoz­tak létre, ahol szabályozott hőmérséklet és páratartalom mellett tárolták a régi agyag­táblákat. Az eljárás a modern könyvtárak és archívumok előképének tekinthető. A por­ladó újságlapokat ma mikrofilmre rögzítve mumifikálják. De a már-már mitikus hírnév­re szert tett Alexandriai Könyvtár példája is azt mutatja, hogy hatalmas mennyiségű könyv pusztult el „a rombolás, a fosztogatás és a tűz következtében, méghozzá éppen ott, ahol a könyveket rendeltetésük szerint általában tartották, azaz a hatalom központ­jában”. Ezért viszont mindaz, ami fönnma­radt, nem a nagy központokból származik, hanem félreeső, eldugott helyekről, vagy rendszertelenül szétszórt magángyűjtemé­nyekből. A könyvtárat tisztelet övezi fotó: archív Ha az információhordozók megmentése és biztonságos megőrzése lett volna az egyet­len szándék és tényező évszázadokon át, kollektív emlékezetünk is egészen más terje­delmű és jelentőségű anyagra támaszkodhat­na - állítja David King. Azonban tudjuk, hogy nem így volt: a cenzúra, a könyvégetés és más képromboló praktikák megtizedelték kulturális örökségünket. Már az ókori Egyip­tomban, időszámításunk előtt 3000-ben is bevett gyakorlat volt a hírnevüket és megbe­csülésüket elvesztett emberek nevének kisa- tírozása, leradírozása a sírhelyekről. Ez ah­hoz volt hasonlatos, mint a római korban a „damnatio memoriae”, amikor például Néró császár nevét tüntették el mindenhonnan a szenátus utasítására. Nevek és emberek eltüntetése ismert volt a XVI. századi Itáliában éppúgy, mint a XX. században a Szovjetunióban. Si Huang-Ti kí­nai császár, aki leginkább arról híres, hogy ő volt talán az első könyvégető, i. e. 213-ban el­rendelte, hogy semmisítsenek meg minden olyan könyvet, amely nem gyakorlati ismere­tekről, illetve nem saját dinasztiájáról szól. Azokat pedig, akik konfuciánus szövegekből mertek idézni, családjukkal együtt kivégez­ték. Ő teremtette azt a hagyományt, amely­ben a könyvégetés az emberek elégetéséhez kapcsolódott. (A középkorban gyakran -az eretnek szerzőt műveivel együtt égették el.) A máglyák füstje beárnyékolta Bizánc, Ró­ma, a perzsa, a brit, a francia és a spanyol bi­rodalom egét. Náci pártmunkások, kínai vö­rösgárdisták, chilei katonák, mohamedán fundamentalisták Teheránban: a XX. század nagy könyvégetői, a kollektív emlékezet kira- dírozói. Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban máig üresén állnak azok a polcok, ahonnan a nácik kihordták a könyveket elégetni. Az üres polcok emlékeztetnek azokra a köny­vekre, amelyeket elpusztítottak. Médiasztárok és a könyvírás Az utóbbi időben divattá vált a sajtó munkatársai körében, hogy könyvet írjanak. Ha másra nem gondolunk, elég csak a Heti Hetest nézni, ahol szinte adásonként mutatják be egy-egy szereplőjük új ki­adványát. Legutóbb például Verebes István kötetét láthat­tuk, de itt reklámozták az ok­tóberi sikerlistán szereplő Kem-könyvet is. Bartus László, a Magyar Hírlap munkatársa magánkiadásban je­lentette meg a Varga Zoli disszi­dál - Volt egyszer egy Ferencváros című könyvét, majd később nap­világot látott a másik kiadvány is, a Maffiaregény. Kötetben össze­gezte a Satelit tévén folytatott be­szélgetéseit a népszerű műsorve­zető, az időközben a TV2-höz át­igazolt Bárdos András is. A médiában dolgozó és jól is mert személyiségek közül Havas Henrik mutatkozik a legtermékenyebbnek. A valamikori államtitkár, egyetemi oktató legújabb műve a Bűnről és bűnhődésről címet vise­li. A 283 oldal terjedelmű könyv 13 elítélttel folytatott beszélgetést tartalmaz. A Kihívás és látomás címűt viszont Kaiser Ottóval és Veress Krisztinával közösen jegy­zi Havas. A kötetet ekként ajánlja: „A művészek szemérmesek, a legtöbbjük azt vallja, hogy az alkotás olyan titokzatos, Istentől való folyamat, amelyről még beszél­ni sem lehet, nem­hogy megjeleníteni. Szikom János és tár­sai, a színé­szek, a jelmez- és díszletterve­zők, a koreog­ráfusok, a kaszkadőrök, az asszisztensek és a műszakiak ezúttal kivételt tet­tek. Megengedték nekünk, hogy csaknem hat hónapig - ami a ma­gyar színháztörténetben páratla­nul hosszú próbafolyamat - velük legyünk. Óriási kockázatot vállal­tak, amikor bizalmukba fogadtak minket. Óriási kockázatot vállal­tunk mi, hogy nem élünk-e vis­sza bizalmukkal. Ez a könyv olyan, mint egy restaurálatlan fény­kép.” Egy másik köny- ü vében - a Negyven­kilencesek cí­mű, beszélge­téseket tartal­mazó mű­ben ­a szerző Babos Gyulát, Bárándy Pétert, Bárdos Györgyöt, Cser Ág­nest, Farkas Bertalant, Huszty Andrást, Kállay Miklóst, Rajk Lászlót és Reviczky Gábort invitál­ta beszélgetésre. Érdeklődésre tarthat számot a Tények és titkok is. Ez a könyv szól az elmúlt évti­zedek Magyarországáról, a Kádár­rendszerről, a rendszerváltás idő­szakának sokszor áttekinthetet­len társadalmi, politikai, gazdasá­gi viszonyáról, arról, hogy a mun­kanélküliség hogy zilált szét csa­ládokat, vagy éppen arról, hogy a hirtelen jött pénz által teremtett újgazdagok hogyan keresnek új partnert - természetesen fiatalab­bat és szebbet, mint a régi. Végül említést érdemel még - már csak a szakmánk okán is - a Pro Domo avagy Fejezetek a '80-as évek sajtótitkaiból című alkotás. „A Pro Domo izgalmas, olvasmá­nyos kortörténeti dokumentum. Nem hiányozhat egyetlen, ko­runk kérdései iránt érdeklődő ol- . vasó asztaláról sem.” - ajánlja ik a kötetet a kritikus. ■ A legértékesebb darab: a Fustus Biblia fotó: pilisy elemér A tőke és a Biblia Könyvtárak és könyvek nem csak megsemmisülhetnek, hanem nem várt módon rejtekhelyükről is elő­kerülhetnek, mint az a Heves me­gyei városban, Gyöngyösön történt 1998. április 28-án. Ezen a napon elfalazott rejtekéből 308 könyvrit­kaság, több Árpád-kori pecsétnyo­mó, XVIII-XIX. századi kegytár­gyak, Traianus korabeli pénz- és éremgyűjtemények kerültek elő a ferences barátok templomának fel­újítása közben. Az egyenként is értékes leletek között páratlan az 1462-ben Mainz-ben készült, Johannes Fust és Petrus Schöffer iniciálékkal dí­szített negyvennyolc soros Bibliá­ja, amely Európa első, szétszedhe­tő betűkészlettel rendelkező nyomdájában készült. Mivel a szerzetesek deportálásuk előtt kü­lönös gondossággal mentették az iratokat, könyveket, régiségeket, így épp a Fustus Biblia sérült meg a legkevésbé. A falbontáskor előke­rült nyomtatványok és kéziratok többsége - mintegy 200 darab - XVIII. századi, vagy annál is régeb­bi. Néhány kódextöredék és egy kisméretű XVI. századi papírkódex is épségben átvészelte az elmúlt fél évszázadot. A levéltári anyagok közül különös értéket képviselnek a török kori levelezések és a későb­bi időkből származó céh-iratok. A ritka értékek óvásakor a szer­zetesek mindenre gondoltak. A legféltettebb köteteket pakolták középre, s a legkevésbé becsesek­kel védték őket négy oldalról. így adódott például, hogy egy 1948- ban a Szikra Nyomdában készült Marx-kötet, A tőke egy példánya is részese volt a könyvritkaságok vé­delmének. ■ SIKERLISTÁS KÖNYVEK OKTÓBERBEN Szépirodalom: Kertész Imre: Sorstalanság Sáringer Károly: Nőt akarok! Válasz Terézanyunak Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut Milet, Catherine: Catherine M. szexuális élete Márai Sándor: A gyertyák csonkig égtek Dolák-Saly Róbert: Madáretető Ismeretterjesztő, tényirodalom: Kém András: Elfogtunk egy levelet Tasnádi Péter: Horváth Ilona: 983 nap a Fidesz börtönében Szakácskönyv Balogh Béla: A végső valóság Goldberg, Bemard: Médiahazugságok Gyermek- és ifjúsági irodalom: Shan, Daren: A halál próbái - Vámpír Könyvek 5. Nstlinger, Christine: Suzi titkos naplója és Paul titkos naplója Janikovszky Éva: Aranyeső A török és a tehenek ­Kis Bence Szabó Magda: Álarcosbál (Készült a Libri Kft., a Lant Rt., a Magyar Könyvklub Rt. adatai alapján) Családi témákban keressen bennünket az interneten is: unvw.kiskegyed.hu • www.lakaskultura.hu www.mindmegette.hu • www.holgyvilag.hu • www.gyongy.hu Bonyhád Krász Ernőné, pedagógus, könyvtáros, Rakasd:- Jó érzéssel tölt el, amikor a kezembe veszem. Rám köszönnek ismerőseim, kol­legáim. Büszke vagyok, hogy kö­zülük valónak érezhetem ma- ■ gam. Mint - ne ve­gyék szerénytelenségnek - szakem­ber hiánypótló munkának tartom, mert olyan információkat közöl, amelyek egy adott időpontra vonat­kozóan a feledés homályába veszné­nek, ha ez a kiadvány nem jelenik meg. Úgy gondolom minden iskolá­ban, minden közintézményben ott van a helye. Nagy örömmel tapasz­talom, hogy mint újdonság a könyv­tárunkban közkézen forog a fiata­lok, és az idősebbek körében egy­aránt. Lapozzák, olvassák, mert sok­sok ismerőst felfedeznek benne, akár a saját kis falunkról, akár a me­gye más csücskéről van szó megta­lálják benne a mi évszázadunkban, Hogy tetszik az Almanach? a korunkban meghatározó egyénisé­geket. Minket, hétköznapi embere­ket is összeköt, s ez nagyon emberi. Czárth H. János, a nagymányo- ki Széchenyi Ház igazgatója: Nem tudok jobb, a közvetlen kör­nyezetünkben lé­vő települések, emberek sorsát bemutató kötet­ről. A falvak la­kói, akik élik ün­nepekkel tarkított hétköznapjaikat, egy olyan pillanatfelvételt kaphattak ebben a kiadványban, amely a leg­személyesebb élményeiktől eljuttat­ja őket a nagy közösséget foglalkoz­tató kérdésekhez. Ez minden falu, minden kistelepülés számára fon­tos, hiszen összehasonlítási alapot ad. Félre értés ne essék. Nem rivali­zálásról van szó, de az írásokból ki­derül, hogy kinek mire volt lehető­sége, s ezzel hogy élt a község veze­tése, milyen segítséget kapott a la­kosságtól. Egy újsággal időnként be­gyújt az ember, de egy könyvet azért vesz meg, hogy polcára tegye, s gyermekinek, unokáinak megőriz­ze. Nem baj, hogy az utókor számá­ra is fennmarad, hogy a 21. század küszöbén elődeik hogy sáfárkodtak lehetőségeikkel. Matisz Nóra, könyvtáros, a Solymár Imre Városi Könyvtár munkatársa: Nagyon hasz­nosnak ítélem a kiadványt. Hely- történetben, szak- dolgozat készí­tők körében bi­zonyosan nagy hasznát fogjuk venni mi is és az utánunk következő könyvtáros nemzedék is. Ma még frissek a ben­ne szereplő információk, de nem adok öt évet, s hiánypótló munka­ként fog szerepelni. Nagyon jó az el­rendezésé. A települések betűren­des közlése könnyen használhatóvá teszi. Már qlőre látom, hogy a főis­kolai, egyetemi záró dolgozat készí­tők, a helytörténetekkel foglalkozók kézikönyvként kezelik majd ezt a míves kivitelben elkészült, sokat tu­dó összeállítást. -pál­// “"X. MEGRENDELŐ j Alulírott....................................................................................... . ;..................................................................................... alatti lakos megrendelem a í kiadványt....példányban. A kiadvány ára példányonként 4.990 Ft*, de igényt tartok a kedvezményes előfizetői árra, • A kiadvány árát utánvéttel fizetem [] I * plusz csomagolási és kézbesítési költség A kiadványt a kiadóban (Szekszárd, Liszt. F. tér 3.) veszem át. U !** kérjük, szándékát a megfelelő kockába írtX-szel jelezze! Dátum:.......................................... A megrendelőt a következő címre küldje: \ Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom