Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

MHHH 2002. November 2., szombat MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét SZERI ÁRPÁD írók, ha otthon vannak Valóságos második otthona lett Tolna megye a gyermekíróknak, tekintettel arra, hogy ezen műfaj jeles művelői időről-időre sző­kébb pátriánkban adnak egymásnak szakmai találkozót. A hét elején immár a tizenhetedik alkalommal biztosított kellemes hely­színt Szekszárd a meghívott alkotóknak, illetve a kapcsolódó tudo­mányok - irodalomtörténet, szociológia - neves képviselőinek. So­ha jobb helyszín, mondhatnánk, teljes joggal, hiszen Tolna me­gye, hogy hirtelen csak négy nevet említsünk, Bezerédj Amália, Illyés Gyula és Lázár Ervin klasszikussá vált történetei, valamint Würtz Ádám álomszerű grafikái révén is kapcsolódik a legkivá­lóbb meseirodalomhoz. Figyelemre méltó, hogy a tanácskozásokat rendre megtisztelik jelenlétükkel a magyar írószövetség vezetői: négy esztendővel ez­előtt Pomogáts Béla, a szövetség akkori elnöke, most pedig Kalász Márton, a jelenlegi elnök nyitotta meg a konferenciát. Mindez jól jelzi azt a törekvést is, ami soha nem időszerűbb, mint napjaink­ban: nevezetesen, megismertetni a műfaj által az olvasni tudó, legfiatalabb korosztályt az igazi értékekkel, melyek azután egész életükben útravalóként és iránytűként szolgálhatnak számukra. S ilyen érték mindaz a számos fontos gondolat, mely - mint az történt ez alkalommal is - nem ritkán Kossuth-díjas íróktól, köl­tőktől hangzik el a szimpóziumon. Rögzítésük, papírra, azaz ma már számítógépre vetésük, kiadásuk nemcsak a szervező megyei könyvtár, hanem megyénk, sőt az ország számára jelent gazdago­dást. Klub a fotózás szerelmeseinek Kiállításokra járnak, kiránáulnak Paks Nagy tervekkel, maroknyi csapattal indult útjára a Fotó­sok Baráti Köre Pakson. Ta­nulni akaró amatőrök, fejlőd­ni vágyó fotósok, digitális fényképezőgéppel, hagyomá­nyos technikával ismerkedők egyaránt csatlakoztak a most létre jött klubhoz. Wollner Pál gyermekkorában kapta első fényképezőgépét, első fizetéséből pedig egy komoly gé­pet vásárolt. Szakkörökben, könyvekből és saját kárán megta­nulta a fotózás fortélyait olyany- nyira, hogy több önálló kiállítást rendezett már. Sokan kérték, buzdították, hogy adja át tapasz­talatait másoknak is. így született meg a fotós klub gondolata. Az első összejövetelen arról döntöt­tek, hogy a különböző érdeklő­dési köröknek megfelelő szekci­ókban dolgoznak majd, hiszen vannak, akik kezdők és az alapis­mereteket szeretnék elsajátítani, mások a digitális technikával is­merkednének, megint mások pe­dig a hagyományos fotózással. Tervezik, hogy fotókiállításokra járnak majd, fotóművészeket, előadókat hívnak meg. A Műve­lődési Központ befogadta a Fotó­sok Baráti Körét, folyóiratokkal, a szakmai utakhoz biztosított kis­busszal segíti majd működését. Támogatást ígértek a Pakson mű­ködő laborok, hivatásos fényké­pészek, valamint a Magyar Ama­tőr Fotóművészek Szövetsége, mely szakirodalomhoz, pályázati kiírásokhoz, szakmai bemuta­tók, találkozók szervezéséhez nyújt majd segítséget. Az alapító tagok Wollner Pált választották az új klub elnökévé. ___________________VT Sz avazhat az interneten! www.tolnalnepujsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Előző kérdésünk: Tartós lesz-e a benzinár csökkené­se? Szavazóink 92 százaléka szkeptikus, 8 százalékuk bí­zik abban, az árcsökkenés. MAI KÉRDÉSÜNK: Lesznek-e jövőre megszorító intézkedések hazánkban? Emléktábla Ordas Iván tiszteletére Barátai, tisztelői emlékeztek az író-újságíróra Ordas Iván író, újságíró tiszteletére avattak emléktáblát október 31-én Szekszárdon. Az emlékezés tábláját annak a lakóháznak a falán helyezték el, amelyben 1973. és 1998. között élt és alkotott. SZEKSZÁRD Kalász Márton, a Magyar írószö­vetség elnöke beszédében azok­ra az időkre emlékezett vissza, amikor 1957-ben, Budapestre kerülvén Ordas Ivánnal, mint az akkori fővárosi irodalmi társa­ság motorjával, találkozott. Mint mondta, az 1956. utáni eszten­dők elviselésében, reális megíté­lésében és az események feldol­gozásában nagyon sokat jelen­tett tisztességes gondolatmene­te, amelyet a többieknek át­adott! Bár Oftas Iván magát re­gényeket is alkotó újságírónak nevezte - 1984. tavaszáig, nyug­díjba vonulásáig lapunk főmun­katársa volt (A szerk.) - az író- szövetség elnöke szerint olyan író volt, aki a megélhetés miatt lett újságíróvá. If­júsági regényeiben a magyar történelem esemé­nyeit feldolgozva adta közre gondolatait, azokat a tisztességes gondolatokat, amelyeket a buda­pesti kávéházak asztalainál fiatalabb pályatársai­val is megosztott. Kocsis Imre Antal, Szekszárd polgármestere, beszédét azzal kezdte, hogy nem emlékezni, hanem látogatóba érkezett ide, mint régen, amikor is szép, kedves, vidám és felejthe­tetlen pillanatokat töltött Ordas Ivánnál. Vele egy társaságban lenni mindig felemelő, lelket vidító A napi fizetség: egy szál virág .4 Hogyan váltották valóra az álmaikat? A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Iskolanapján progra­mok sokaságából válogathattak diákok, szülők, pedagógusok. Hírességek előadásai, intézménylátogatások, kézműves műhe­lyek: mind-mind számtalan lehetőséget kínáltak az élményszer­zésre. Bonyhád Iskolanapot tartot­tak a bonyhádi Pe­tőfi Sándor Evan­gélikus Gimnázi­umban a reformá­ció jegyében. Az egész napos prog­ram keretében tisz­teletre méltó ered­ményeket elért em­berekkel, híressé­gekkel - akiknek e napra fizetségük egy szál virág volt - találkozhattak szülők, pedagógu­sok, diákok. Olyan személyisé­gekkel ismerkedhettek, akik - mint Hollné Probszt Éva igazga­tóhelyettes mondja - megálmod­tak valamit, s az valóra vált. Akik példaként állhatnak a ma fiataljai előtt, akiknek életútja bizonyítja, hogy álmodni érdemes. Előadást és bemutatót tartott Hudanik Antal gyorstávírász vi­lágbajnok, beszélgethettek az ér­Levélszövők a kézműves műhelyben deklődők Handó Eszterrel és Já­nossal, akik 418 nap alatt 110 ezer kilométert tettek meg, 40 orszá­got jártak be, Baranyai Csaba gi- táros-diavetítéses előadásában Finnországgal ismerkedhettek, dr. Gál Attila búvár-régész dél-af­rikai kutatásairól, VÍadár Sándor hónapokig tartó lovas túrájának élményeiről hallhattak. Vendé­gük volt Németh József opera­énekes, Liszt-díjas érdemes mű­vész, Mocsai Lajos, a magyar női kézilabda-válogatott edzője, Csil­lag Balázs élsportoló, Szendrő Szabolcs világutazó, Tüskés Ti­bor irodalomtörténész, Fazekas József fegyverkovács. So­kan voltak kíváncsiak Laka­tos Béla, az Oktatási Mi­nisztérium cigányreferen­sének előadására. Mind­ezek mellett különböző, a diákok számára érdekes­nek mutatkozó cégeknél, intézményeknél tettek láto­gatást az arra vállalkozók, így eljutottak az Ema-Lion Zománcipari Művekbe, a Danubiána pincéjébe, a szekszárdi börtönbe, a bonyhádi rendőrkapitány­ságra, rendhagyó tárlatve­zetésben volt részük a Wosinsky Mór Múzeumban, a te­levíziózás mesterfogásaival is­merkedtek a Völgység TV-ben. Az egész nap nyitva tartó kézmű­ves műhelyben papírt hajtogat­tak, nyiszatoltak, gyöngyöt- és le­velet szőttek, karkötőt csomóz­tak. Ezen a napon a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ismét tanújelét adta annak, hogy a vá­ros szellemi műhelye.-PÁL­Ki kit rekeszt ki a hatalomból? Huzavona az áj képviselő-testületben Bár mindkét fél azt hangoztatja, hogy törekedett a megegye­zésre, mégsem született meg a városvezetést célzó megállapo­dás a Polgári Öszszefogás és az MSZP-SZDSZ között. A felelő­séget mindkét fél a másikra hárítja. Paks Száztizenegyen kaptak állást Árkot ásnak, takarítanak, kertészkednek Az utolsó pillanatig úgy tűnt, bal­oldali és jobboldali ideológiákat félretéve, a város érdekeit szem előtt tartva együtt dolgozik majd a Polgári Összefogás és az MSZP- SZDSZ. A Polgári Összefogás azonban nélkülük kötött megálla­podást és osztotta el a bizottsági helyeket - mint azt már megírtuk ezt azzal indokolták, hogy a tár­gyalások során az MSZP-SZDSZ újabb és újabb követeléssel állt elő, és ki akarta rekeszteni a Lo­kálpatrióták Egyesületét. Faller Dezső, az MSZP frakcióvezetője ezt a demokrácia megcsúfolásá­nak tartja, mert lehetetlenné tet­ték, hogy a hat egyéni körzetben bejutott képviselőjük a mögöttük álló jelentős számú választó érde­keit képviselje. Véleménye szerint a város irányíthatatlanná válik. Ki­jelentette, hogy ők nem rekesztet­tek ki senkit, hiszen támogatták, hogy a Lokálpatrióták Egyesületé­nek képviselői is kapjanak bizott­sági helyeket. A teljesíthetetlen- nek minősített követelésekkel kapcsolatban elmondta, hogy mindössze két kisebb jelentőségű módosításról volt szó. Barnabás István, a Polgári Összefogás frak­cióvezetője , ezzel szemben úgy véli, hogy mi más, ha nem kire­kesztés az, hogy az MSZP-SZDSZ még arra sem volt hajlandó, hogy egy asztalhoz üljön a Lokálpatrió­ták Egyesületével. A törést jelen­tő bizottsági helyekkel kapcsolat­ban aláhúzta: az MSZP-SZDSZ nem együttműködni, hanem dik­tálni akart, hiszen minden alka­lommal új követeléssel álltak elő. „A bizottságokról azért döntöt­tünk így, mert ezzel látjuk bizto­sítva a város stabil irányítását”. Hozzátette, hogy nem zárkóznak el attól, hogy később ezt újragon­dolják, amennyiben az eílenzék konstruktív lesz, nem utasít el mindent zsigerből, és nem fenye­geti káosszal a várost, ahogy most Faller Dezső teszi. VIDA TÜNDE Dombóvár és környéke^ A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 46,8 millió forint vissza nem téríten­dő támogatást nyújtott annak a tíz települési önkormányzat­nak, melyek másfél hónappal ezelőtt indították el a kistérség közmunka-programját.- A területfejlesztési társulás gesz­torságával benyújtott pályázattal nyert pénzen Dombóváron hat­van, Nakon és-Dalmandon tíz-tíz, Kapospulán, Szakoson, Kocsolán, Gyulajon és Döbröközön öt-öt, Lápafőn és Várongon pedig há­rom-három embert alkalmazunk szeptember 9-től hat hónapon át - mondta Király Gábor programve­zető. Kedvezőek a tapasztalataim, ugyanis a megkeresettek többsége örült az általunk kínált lehetőség­nek és élt is azzal. A korábban állás nélkül lévő fér­fiak és nők szociális intézmények épületeinek felújításán, óvodák és iskolák nagytakarításán, csapadék­víz-elvezető árkok karbantartásán, közterületek rendbetételén, vala­mint járdák és utak helyrehozata­lán dolgoznak. Decemberben és januárban a Tolna Megyei Munka­ügyi Központ segítségével olyan speciális képzést kapnak a résztve­vők, mellyel később nőnek az el­helyezkedési esélyeik. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által 46,8 millió forinttal támogatott kis- régiós közmunka-program végre­hajtója a dombóvári Jóléti Szolgá­lat Alapítvány, aminek nagy gya­korlata van az ilyen és ehhez ha- sonló feladatok elvégzésében, -or­_________Hírek_________ SÁ RPILIS. Alakuló ülésén is­mét Marsi Gábort választotta alpolgármesterré a képviselő- testület. A kisebbségi kedvez­ményezett képviselő miatt eb­ben a ciklusban kilencre nőtt a sárpilisi testület létszáma. Három bizottságot alakítottak meg a képviselők: a pénzügyi és ügyrendi elnöke Németh Istvánná, a szociális és egész­ségügyié Medveczki József, míg a kulturális bizottság ve­zetője Kolbert Margit lett. DALMAND. A választási bi­zottság beszámolójával, az es­kütétellel és a megbízólevelek átadásával veszi kezdetét a fa­lu új képviselő-testületének el­ső ülése, amit vasárnap dél­előtt kilenc órától tartanak a községháza dísztermében. Azután Bondorné Nagy Ibolya polgármester ismerteti prog­ramját, majd javaslatot tesz helyettesére és a bizottságok tagjaira, végül pedig a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz­töndíjra beérkezett pályázato­kat bírálja el az önkormány­zat. DUNAFÖLDVÁR. A város ön- kormányzatának képviselő­testülete november 4-én, hét­főn 14 órai kezdettel tartja a választások utáni első ülését a városházán. DOMBÓVÁR. A német ki­sebbségi önkormányzat alaku­ló ülését hétfő délután négy órakor tartja a városháza dísz­termében, ahol a választási bi­zottság elnökének, dr. Kőszegi Györgynek a beszámolója, a megbízólevelek átadása és az eskütétel után az öt képviselő - Tanner Jánosné, Männer Ró­bert, Tigelmann Péter, Glaub Róbert, valamint Fauszt Má­tyás - megválasztja a nemzeti­ségi testület elnökét és annak helyettesét. BÁTASZÉK. Egy kisebbségi kedvezményezett képviselővel nőtt a bátaszéki testület lét­száma, ezért a csütörtöki ala­kuló ülésen Bognár Jenő pol­gármesterrel együtt már tizen­öten vettek részt. Megválasz­tották az alpolgármestereket, dr. Bonnyai József és Kemény Lajos személyében. Négy bi­zottság alakult: a pénzügyi és városfejlesztési elnöke Farkas Lajos, az ügyrendi és jogié Nagy Ferenc, a szociális és egészségügyié Rigler Gyula, míg a kulturális, oktatási, ifjú­sági és sportbizottság elnöke Topor István lett. DOMBÓVÁR. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi vállalkozói ldubjának következő összejövetele hétfő délután négy órakor kezdődik a Két Vitéz Étteremben, ahol az Európai Unió országaiban alkalmazott adózási irányel­vekről dr. Tóth Tivadar, a Bu­dapesti Gazdasági Főiskola oktatója tart előadást a cégve­zetőknek. BONYHÁD. November hó­napban Budai Vincéné gobe­lin munkáiból rendezett kiállí­tás látható a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár Té­ka Galériájában. A tárlat az in­tézmény nyitva tartási idejé- ben látogatható.___________■ Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy NÉMETH SÁNDOR életének 76. évében el­hunyt. Temetése 2002. no­vember 4-én 15 órakor lesz a teveli temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család élmény volt. Ordas Iván Szekszárd jelentős iro­dalmi személyiségei sorában foglal helyet, Babits Mihály, Baka István és Csányi László társaságá­ban. A Mészáros Lázár utca 7. szám alatti torony­Kocsis Imre Antal megkoszorúzza az emléktáblát fotó: bakó jenő ház falán lévő emléktáblát a város nevében a pol­gármester, a Magyar Újságírók Országos Szövet­sége nevében Ékes László és Szepesi László új­ságírók koszorúzták meg. A megemlékezésnek folytatása is lesz, november 5-én, kedden, 17 óra 30 perces kezdettel Kocsmázás Ordas Ivánnal el­nevezéssel szerveznek találkozót a Civil Kaszinó­ban (Garay tér). A rendezvény nyilvános, min­denkit várnak, aki emlékezni akar az íróra, illet­ve szívesen hallgatja meg mások visszaemlékezé­seit. VENTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom