Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-08 / 235. szám

2002. Október 8., kedd MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét VENTER MARIANNA A kör bezárni Neked, nincs más dolgod, mint tanulni! - hallottam számtalan­szor gyermek- és fiatal koromban a szüleimtől, nagy szüleimtől, s ez így is volt. A helyzet mára némiképp megváltozott. Hallottam olyan kis faluban élő középiskolásról, aki minden hétvégén - tanulás és pihenés helyett - dolgozik, hogy fizetni tudja a városi iskolába való bejárást, mert a család képtelen erre pénzt fordítani. Akadt olyan szintén középiskolás tanuló is, akit családja elzavart, mert felesle­ges luxusnak tekintik a tanulást. Úgy végezte el az iskolát, hogy is­merősöknél kapott fedelet, amiért cserébe ő volt a házicseléd. A má­sik véglethez tartozó gyerekek pedig mindent megkapnak: számító­gépet, szakirodalmat, magántanárt, pénzt külföldi csereútra, tábo­rozásra. Félreértés ne essék, ez itt nem a polémia helye, csupán a té­nyek rögzítése. Ma a tanulás már egyáltalán nem csak szorgalom és tehetség kérdése. A gyerekek taníttatásához elengedhetetlen feltétel az anyagilag stabil háttér, az elvi és a gyakorlati családi támogatás. Ma már nem biztos, hogy egy jóeszű, de nagyon szegény családból való gyerek eljut a felsőoktatásig. A fent említett két nehézsorsú di­ák nem adta fel a harcot, s szakmát szerzett. Ám hányán lehetnek, akik nem ilyen elszántak és nagy lelkierővel bírók, mint ők? Pedig a mai világban, aki nem tanul, annak szinte reménytelen a sorsa, nem talál megfelelő munkát, nem tud stabil, megalapozott hátterű családot alapítani, amely képes arra, hogy a gyerekeket megfelelően taníttassa. S a kör bezárul. Megkérdeztük Olvasóinkat Mi a véleménye a kampány stílusáról? Akárhogyan is nézzük, ezen a héten már javában benne va­gyunk az önkormányzati kampányban. A választási hadjárat hangvétele általában is végletes véleményeket gerjeszt. Pásti Zoltán kántor, Koppányszántó: Figyeljük a kampányt a rádió­ban, tévében. Nálunk ellenjelölt nincs, egyszerű a helyzet. Reggel lát­tuk főpolgármester-jelölteket a tévében. Most nem olyan durva a kam­pány, mint tavasszal. Oláh Katalin, angoltanár: Elfogadhatónak találom a kampány stílu­sát. Korábban találkoztam olyasmivel, ami nekem nagyon nem tetszett. Most ahhoz képest a megszólalások normális keretek között zajlanak. Virág Józsefné kereskedő, Fürgéd: Nem túl hangos a kampány, nem mondanak olyat, ami nem odavaló. Nem nagyon olvasok újságot, az országos kampányt nem figyelem. Csányi Levente, kirendeltség-vezető: Az általam tapasztalt hang­vétel egyelőre a kellő határokon belül van. Az országgyűlési választá­sok idején durva megnyilvánulásokat is hallottam. Talán éppen ezért fogták vissza magukat most a poliükusok.______________________■ Előző kérdésünk: A világ- örökség része lesz-e Sárköz? Szavazóink optimisták vol­tak, 58,3 százalékuk gondol­ja úgy, hogy egyszer része lesz a világörökségnek. MAI KÉRDÉSÜNK: ■nÉKMÉi Klónoztatná-e magát? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuJsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Kik lesznek a mi csillagaink? A héten még lehet jelentkezni a versenyre A Szekszárd Színházi Kultúráért Alapítvány és a Babits Mi­hály Művelődési Ház és Gyermekek Háza „Csillagok va­gyunk” címmel hirdetett versenyt gyermekek és fiatalok szá­mára. A vetélkedő bevételét a színházterem felújítására for­dítják majd. Szekszárd A „Csillagok vagyunk” nem klasszikus értelemben vett szépségverseny, amelynek so­rán a résztvevők végigvonul­nak a kifutón és bájosan mo­solyognak, itt elsőrendű szere­pe az egyéniségnek van. Októ­ber 18-án és 19-én játékos elő- válogatókkal veszi kezdetét a megmérettetés. A versenyző­ket csapatokba osztják majd be, természetesen egy-egy csa­pat résztvevői azonos korosz­tály tagjai lesznek. A csapatok a játékos válogató során kü­lönféle feladatokat kapnak, egy-egy gyermekre egy-egy feladat jut, természe­tesen olyan jellegű, amiben ő különösen jeleske­dik, tehát dal, tánc, hangszer, vers, stb. A produk­ciókat a nézők soraiban ülő válogató stáb figyeli, amelynek tagjai a megyeszékhelyen élő olyan személyek, akik munkájuk, vagy kvalitásuk alap­ján különösen alkalmasak arra, hogy értékeljék a gyermek teljesítményét, közöttük azt is, hogyan állja meg a helyét váratlan szituációkban, milyen az improvizatív képessége, moz­gása, ügyessége, milyen csapat- játékos. Az 1. és 2. korcsoport vá­logató vetélkedőjét Levente Péter vezeti, a 3. és 4. korcsoportét pe­dig Novák Péter. A gyerekekről fotók készülnek, amelyeket a verseny folyamán a szerve­zők felhasználnak, később mód lesz a megvásárlásukra is. A válogatót november 9- én a gálaműsor követi majd, amelyen ismét részt vesz minden jelentkező. A váloga­tó legjobbjai tovább vetélked­nek, a többiek pedig közös produkcióval mutatkoznak be a közönségnek. Minden résztvevő ajándékot kap, a legjobbak pedig értékes díja­kat nyerhetnek. A verseny szervezőitől megtudtuk, a gyerekek érdekében meg­mozdultak a vállalkozók, sok támogató jelentkezett, akik díjakat ajánlottak fel a résztvevőknek. A Csillagok vagyunk szépség- és egyéniségversenyre október 10-én 18 óráig lehet leadni a jelentkezési lapokat a művelődési ház in­formációs szolgálatánál. A jelentkezőket és szüle­iket október 12-én, szombaton, 16 órakor a szín­házteremben várják, ahol részletes felvilágosítást kapnak a további teendőkről, illetve a válogató le­bonyolításáról ______________________ VENTER El nökhelyettes és szóvivő is A sajtó kapocs a bíróság és a közvélemény között Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács dr. Csullag Józsefnét nevezte ki a Tolna Megyei Bíróság elnökhelyettes­ének. A megyei bíróság elnöke őt bízta meg a sajtószóvivői feladatok ellátásával. Szekszárd- A megyei bíróság elnökhelyettese nem szakmai vezető, hiszen a bí­rák függetlenek. Mi motiválta ab­ban, hogy igazgatási feladatot vál­laljon?- Úgy gondoltam - érezve a felém megnyilvánuló bizalmat -, minden erőmmel azon leszek, hogy az eddig megszerzett ta­pasztalataimat is hasznosítva megkönnyítsem a bíróság dolgo­zói számára, hogy a tudásuk leg­javát adva dolgozhassanak. Az el­nökhelyettesnek gondoskodni kell arról, hogy a személyi és tár­gyi feltételek jók legyenek. A döntési jogkör az elnököt illeti, de például személyi ügyekben is fon­tos az előkészítő szerep. A képzés területén is jelentős az elnökhe­lyettes feladata. Ezek közé tarozik a bírák központi oktatási terv sze­rinti képzése, a bírósági titkárok, fogalmazók helyi képzésének a megszervezése, lebonyolítása. Biztosítani kell, hogy mindenki hozzájusson a szükséges szak­könyvekhez, folyóiratokhoz. A többiek munkafeltételeinek meg­teremtése hozzájárulás ahhoz, hogy a munkájukra koncentrál­hassak. Már 1996 óta végzek hasonló feladatot, amelynek azért van bi­zonyos szakmai része is. A bírósá­gok elnökeinek, elnökhelyettesei­nek feladata, hogy az eljárási és ügyviteli határidők betartását el­lenőrizze, a panaszokat intézze.- Jut e mellett idő a szakmai munkára is?- Természetesen, a szervezeti és működési szabályzat ezt elő is írja. Ez azt jelenti, hogy változatlanul tárgyalok polgári első fokú ügye­ket, amelyek a megyei bíróság ha­táskörébe tartoznak, illetve a pol­gári fellebbviteli tanácsok munká­jában működöm majd közre.- A jog olyan széles terület, mi­ért választotta annak idején az igazságszolgáltatást?- Hozzám ez a terület áll a leg­közelebb. A polgári ügyekkel fog­lalkozó bírói munkának az a szépsége, hogy az ember nem­csak vádat képvisel, nemcsak véd valakit, hanem egy jogvitát a tel­jes tényállás felderítése alapján eldönthet. A bíró önállóan, füg­getlenül dolgozik.- Miben látja a szóvivő feladat­körét?- Fontos, hogyjó és szor.os kap­csolat legyen a sajtó és a bíróság között. A sajtószóvivőnek az a fel­adata, hogy az állampolgárokat ér­deklő és érintő ügyekről a sajtón keresztül tájékoztatást adjon. A közérdeklődésre számot tartó-je­lentősebb bűnügyeken kívül a fon­tosabb szerve­zeti és személyi változásokról, a lényeges jog­szabály-módo­sításokról is tá­jékoztatni kell a közvéleményt. Névjegy Dr. Csullag Józsefné dr. Nagy Klára 1966 július 21-én Szom­bathelyen született, a jogi diplomát summa cum laude minősí­téssel a pécsi egyetemen szerezte meg, középfokú német nyelvvizsgája van, a jogi szakvizsgát 1992-ben tette le. Gyámügyi előadóként kezdte a bonyhádi tanácson, 1993 februárjában nevezte ki a köztársasági elnök bírává. 2001 ár­pilis 1-től volt Szekszárdi Városi Bíróság elnöke, előtte elnök- helyettes. Férje a munkaügyi bíróság elnöke, egy 11 éves gyermekük van. HÍREK TAMÁSI. Elkezdi az adomány­szervezést a Tamási Városért Közalapítvány a városi temető kerítésének megépítéséhez, a fel­hívás hamarosan megjelenik - döntött az alapítvány kuratóri­um október 4-én. Az építéshez hozzájárulását adta az egyház­megye, jelenlegaz engedélyezte­tési eljárás van folyamatban. A kuratórium további döntése, hogy a közalapítvány ötvenezer forinttal hozzájárul a római kato­likus templom hangosításának költségeihez. LÁPAFŐ. Az önkormányzat egymillió forintért felújíttatta a jelenleg 19 gyerekkel működő óvoda épületét. Az elektromos hálózat cseréjét, a világítás kor­szerűsítését, a parketta csiszo­lását és lakkozását, valamint a falak festését a székesfehérvári TPZ Kft. és egy szakcsi vállal­kozó, Bozsonyi Gyula végezte el kiváló minőségben. A beru­házáshoz 677 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyúj­tott a megyei területfejlesztési tanács. SZEKSZÁRD. Kereszténység és közélet címmel dr. Varga László, a Magyar Országgyűlés korelnöke tart előadást október 11-én, pénteken délután 5 óra­kor-Szekszárdon, a belvárosi plébánia közösségi házában. A szervezők várják a téma iránt érdeklődőket. DÖBRÖKÖZ. A képviselő-testü­let szerda este fél hétkor kezdő­dő ülésén az önkormányzat és intézményeinek idei gazdálkodá­sáról számol be Szabó István polgármester, valamint Gyugyi János jegyző. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban folytatódik a „Legkedvesebb olvasmányom” című sorozat. Ez alkalommal,' október 8-án 18 órától a Völgysé- gi írók és Művészek Szövetsége mutatkozik be. DOMBÓVÁR. A városháza dísztermében csütörtök délután három órakor, fórumra várja a helyben működő társa­dalmi szervezetek, egyesületek és baráti körök vezetőit Tóth Attila polgármester, akivel kö­zösen értékelik a Civil Napok rendezvényeit. TAMÁSI. A tervezett szeptem­ber végi határidőnél két héttel később készül el a tamási Könnyű László Városi Könyvtár­ban folyó akadálymentesítési át­alakítás. Az ÉVŰ Kft. október kö­zepén végez a munkálatokkal. DOMBÓVÁR. A Városi Kórház munkatársai kedd reg­gel fél nyolctól délután két órá­ig véradásra várják azokat, akik segíteni szeretnének em­bertársaikon. ■ A gépek kíváncsi szerelmese Egy hosszú élet titkai: kíváncsiság, jókedv, meg a feleség főztje Tevel A Vöröskereszt helyi szervezete és általános iskolások köszöntöt­ték Tevel egyik legidősebb lakó­ját, a 90 esztendős Pándi Tamást. A ma is jó mozgású, hihetetlenül sima arcú Tamás bácsi csillogó szemmel hallgatta a verseket, da­lokat. A fénykép készítéskor arra is figyelt, hogy virág csak annyi legyen körülötte, amennyi nem teszi giccsessé a felvételt.- A legszebb csokrot tedd ide, s az már jelzi, hogy ünnep van - mondta menyének és leült meg­szokott karosszékébe. Kérdezni Kilencven esztendősen úgy gondolkodni a világról, olyan tel­jes életet élni, mint Pándi Tamás, nagy ritkaság. O azt mond­ja kíváncsiságának, jó kedvének, szerencséjének és felesége főztjének köszönheti hosszú életét. sem kellett. Színesen mesélt életéről, a hosszú élet titkairól.- Hőgyészen szü­lettem 1912. szep­tember 29-én. Öten voltunk testvérek, én voltam a legkisebb. Tanultam, amíg csak tehettem. Már kisgyermek koromtól a me­chanika, a gépek, a traktorok ér­dekeltek, no meg az autók. Akkor azok még ritkaság számba men­tek. Nekem már 1931-ben jogosít­ványom volt. Ez meg is határozta az egész életemet. A második vi­lágháborúban a gyorshadtestnél gépkocsivezető-oktató voltam, a feleségemet is talán a gépeknek köszönhetem. Szülei gazdaságá­ban karbantartóként dol­goztam, így ismertem meg őt. A munkám számomra kedvtelés volt. Huszonegy évig szolgáltam a teveli gépállomáson műszaki ve­zetőként. Mindig motorok, járművek, munkagépek közelében voltam. Folya­matosan lestem az újdon­ságokat. A kíváncsiságom min­dennél nagyobb még most is. Ér­dekelnek a világ történései, a po­litika, az autóverseny, a gazda­ság. Mindenről tudni szeretnék. Ez talán a hosszú élet egyik titka. A többi: a jókedv, a humor és né­mi szerencse, no meg a felesé- gem kedvemre való főztje. -pái­RÖVIDEN Decs. Egy családi gazdaság törté­nete a dualizmustól az államosí­tásig címmel nyílt tegnap kiállí­tás a decsi Faluházban. A tárlat a hódmezővásárhelyi Tárkány- Szűcs család történetét mutatja be 1895-től 1952-ig oklevelek, iratok és fotók segítségével. A ki­állítással párhuzamosan V. He­gyi Flórián paraszti munkákat ábrázoló fafaragásai és Tárkány- Szűcs Imréné kézimunkái is lát­hatók. A tárlat október 27-ig vár­ja a közönséget. Cikó. A Vöröskereszt Bonyhádi Szervezete véradásra várja a se­gíteni szándékozókat október 10- én a művelődési házba 10-től 16 óra 30 percig. Mórágy, Bátaapáü, Mőcsény és Grábóc lakóinak is ekkor van lehetőségük a vér­adásra. Ezekről a településekről különjáratokat indítanak Cikóra, melyek indulási időpontjait pla­kátokon teszik közzé. ■ Elismerés Manci néninek A falu minden rendezvényén ott van Dunakömlöd Éppen egy esztendeje, hogy a Dunakömlődön élő Korbely Ádámné a Falusi Nők Napja alkalmából a Főnix Egyesü­lettől Nagyasszonyi címet ka­pott. A nyolcvan esztendős hölgyet most saját közössége tüntette ki a tavaly alapított Szinnai Mihály díjjal. Manci néni, Korbely Ádámné nyolcvan esztendős, de a falu minden rendezvényén most is részt vesz. Segédkezik a Nyugdíjas Klub­ban, a Faluházban, vagy éppen az egyházközségben szorgalma­san tesz-vesz. A mindig kedves, mosolygós asszony azt mondja, ennek most már vége, jövőre egyáltalán nem vállal semmit, átadja a stafétát a fiatalabbaknak. A faluban ezt persze senki sem hiszi el, azt vi­szont tudják, hogy nagyon sok hála jár Manci néninek a sok-sok munkáért, amit az elmúlt évtize­dek során a faluban vállalt. így történhetett, hogy a helybéli Almássy László Egyesület által tavaly alapított díjat ebben az év­ben neki ítélték. A díjazottak nevére a Dunakömlődön működő civil szervezetek és intézmények te­hetnek javaslatot, majd ezeket fi­gyelembe véve az egyesület által kijelölt öt fős grémium dönt. Ők pedig Manci nénit válasz­tották, aki könnyekig meghatód­va vette át a falu köszönetét kife­jező díjat a dunakömlődi Faluna­pon. VIDA TÜNDE

Next

/
Oldalképek
Tartalom