Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-18 / 244. szám

6. OLDAL M E GYEI KÖRKÉP 2002. Október 18., péntek Gyerekek a babaházban Csúszda, babaház és féltető Gondoskodó szülői munkaközösség VÁRALJA A szülői munkaközösség ki­tartó munkájának, egy ered­ményes pályázatnak és test­vérvárosi támogatásnak kö­szönhető, hogy a település óvodásai a napokban termé­szetes anyagokból készült, udvari játékokat vehettek bir­tokba. A váraljai óvodában jelenleg 36 kisgyermekről gondoskodnak. Délelőtt két csoportban, délután egy napközis csoportban látják el őket, két szakképzett óvónő fog­lalkozik velük. Mint Kari Béláné, az óvoda vezetője mondja, a gyermeklétszám várhatóan a jö­vőben sem csökken, így nagy szükség lenne még egy szakem­ber alkalmazására. A gyermekek jól felszerelt fog­lalkoztató helyiségekben, esztéti­kus környezetben tölthetik itt mindennapjaikat. Ez nem egyik napról a másikra alakult így. Évekkel ezelőtt egy nagypapa - Borbély Ferenc - keze nyomán fából készült, zsindely borítású, hollóval, gólyával, kakassal díszí­tett csúszda szerzett örömet az óvódásoknak, melyhez az anya­got az önkormányzat biztosítot­ta. A napokban új játékokkal gazdagodott az intézmény udva­ra, melyeket Klemm Ádám nagymányoki ács természetes anyagokból készített. Féltető ke­rült a homokozó fölé, s felépült egy babaház. Ez többek között a szülői munkaközösség éveken át tartó gyűjtögető munkájának kö­szönhető. A bekerülési költség, amely több mint 400 ezer forintot tett ki, egy harmadát három éves munkával teremtették elő. Bálo­kat szerveztek, rendezvényeket tartottak, s ezek bevételét három esztendőn át erre a célra félre tet­ték. Kari Béláné szép gesztus­ként említi: azok a szülők, akik apróságaikat három éves koruk­ban beíratták az óvodába, előre látták, hogy már iskolás lesz gyermekük, mire terveik valóra válnak, mégis teljes odaadással dolgoztak azon, hogy a játékok elkészüljenek. A megvalósulást a szülők segítsége mellett egy eredményes pályázat és a német- országi Hahnheim testvértelepü­lés támogatása tette lehetővé.-PÁL­Bonyhád Az önkormányzatnak köteles­sége gondoskodnia a város idős embereiről - mondta Oroszki István polgármester a fennállásának 30. évforduló­ját ünneplő Idősek Klubjában. A Német Kisebbségi Önkor­mányzat egy mikrobuszt adott ajándékba. Bensőséges ünnepség színhelye volt a bonyhádi Perczel Mór utcai Idősek Klubja. Az intézmény fennállásának harmincadik évfor­dulója alkalmából Varga Gyöngy­vér igazgató köszöntette a lakókat és a vendégeket. Mint mondta, három évtizeddel ezelőtt Öregek Napközi Otthona néven hívta életre a város vezetése az intéz­ményt azzal a céllal, hogy a ma­fontosnak tartja az Idősek Klubjá­nak működtetését, hiszen Bony- hádon magas az idős emberek száma. A város lakosságának kö­zel egy negyede nyugdíjas korú, s a róluk való gondoskodás az ön- kormányzatnak kötelessége. Ajándékként egy Tolnai Népújság Almanach 2002-t adott a Idub használóinak. / \ KAISER Próbáljon Ön is szerencsét, legyen tagja sikeres csapatunknak! A Kaiser Food Kft. dél-dunántúli disztribúciós régiójában kereskedelmi túráinak bővítésére rendelésfelvevő üzletkötőket keres. Elvárásaink; - középfokú végzettség,- vállalkozói igazolvány, - 25-40év közötti életkor, -jogosítvány, - telefax. Előnyt jelent: - élelmiszer-iparban (hús­iparban) szerzett üzletkötői tapasztalat. Kérjük, hogy fényképpel ellátott önélet­rajzát a megjelenéstől számítolt 1 héten belül küldje el a következő címre: Kaiser-Food Kft., 9200 Mosonmagyaróvár-Újudvar, Esze Tamás utca. jelige: MŰS*. V Pályázatokat nem küldünk vissza. / SZAVAZZON A MEGYÉRE, NE A PÁRTRA! „ÚJ UTAKON, ÚJ EMBEREKKEL” A VÖLGYSÉG IPARTESTÜLET MEGYEI KÖZGYŰLÉSI JELÖLTJEI: ANTAL MÁRTON Völgység Ipartestület elnöke LOVÁSZ TIBOR Völgység Ipartestület Bonyhád város polgármester-jelöltje MÁRTON ISTVÁN Szekszárd és környéke Ipartestület elnöke Zomba polgármester-jelöltje KÉRJÜK, SZAVAZATÁVAL AZ 1. SZÁMÚ LISTÁT TÁMOGASSA! Tolna megyei Emberek Szövetsége Célunk, hogy a szövetséget támogató polgármester-jelölteket, képviselő-jelölteket és a civilszervezetek képviselőit juttassuk a megyei közgyűlés tagjai közé. Ők pártoktól függetlenül a településen lakók érdekeit képviselik majd a megyei közgyűlésben. Tolna Megyei Szociális Intézmények Egyesülete Mi a szociálisan rászoruló időseket, hátrányos helyzetűeket kívánjuk képviselni Tolna megyében Ugye, nem vagyunk egyedül?! Közös listánk: Tízezer fő alatti településeken: Biczó Ernő, Decs Stocker Antal, Zomba Koleszár Mihály, Szedres Fekete József, Gyönk Forray Gellért, Cikó Balogh László, Pálfa Brunner Dezső, Várong Nagy Gáborné, Dunaföldvár Túrós László, Iregszemcse Kovácsné Gruber Marianna, Nak Kérjük, hogy a szavazólapon a 9-es számot jelölje! Tízezer fő feletti településeken: Tóth Attila, Dombóvár Brauer János, Bonyhád Rikker Józsefné, Tolna Herczeg József, Paks Selmeczy Éva, Dombóvár Kérjük, hogy a szavazólapon a 10-es számot jelölje! Dolgozzunk együtt a szakmaiság, összefogás és béke jegyében! Tolna Megyei Emberek Szövetsége, Tolna Megyei Szociális Intézmények Egyesülete 2425* (politikai hirdetés) Tisztelt választópolgárok! Engedjék meg, hogy a Kajdacsi Sport Egyesület nevében - amely civil szervezetként indul a Megyei Közgyűlésbe kerülésért - vázoljuk céljainkat, és kérjük, hogy támogassák szavazataikkal programunkat. Elege van mindenkinek a pártoskodásból, a szét­húzásból és az ígérgetésekből. Egy civil szervezet pártpolitikától mentesen, elfogultság nélkül tudja képviselni a lakosság érdekeit. Sajnos tudomásul kellett vennünk, hogy a kis településeket eddig nem képviselték megfelelően a Megyei Közgyű­lésben. Bizony, mi is részesedni szeretnénk a re­gionális fejlődés céljait szolgáló költségvetési pénzekből. A kis falvak polgárai sem másodren­dű állampolgárok, mi is fejlődni szeretnénk és nem akarjuk tudomásul venni, hogy a vidékfej­lesztés csak a városokra vonatkozzon. Fejlődni akarónk és fogunk is! Kérjük, hogy október 20-án a szavazófülkében a megyei közgyűlésbe kerüléshez a Kajdacsi Sport Egyesület listájára szavazzon! Ez a 10. számú lista a 10.000 lélekszám alatti tele­pülések szavazólapján! Ez a mi listánk! A listán szereplő személyek garantálják, hogy bekerülésük esetén a költségvetési pénzek elosz­tásáról és ésszerű felhasználásáról úgy fognak szavazni, hogy az a kis települések gyermekei­nek, ifjúságának testi, lelki és szellemi fejlődését elősegítse, és új munkahelyek teremtésére is le­hetőséget adjon. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy erősödjön a kis települések ifjúságmegtartó ere­je, ennek érdekében az előzőek mellett szorgal­mazzuk a civil szervezetek anyagi és erkölcsi tá­mogatásának növelését is. Ennek megvalósításá­hoz kérjük szavazataikat! Figyelem! A 10.000 lélekszám alatti települések szavazólapján a 10. számú lista a Kajdacsi Sport Egyesületé! Ez a mi listánk! Erre szavazzon, ha a fentiekkel egyetért! A lista: 1. dr. Keresztes Mihály, a kajdacsi vezető háziorvos, főorvos, a Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapít­vány alapítója és a Kuratórium elnöke, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Mentora, a Szek­szárdi Orvosi Kamara Titkára, a Kajdacsi Sportegyesület vezetőségi tagja 2. Kuti Imréné, a Györkönyi Teleház vezetője, a Magyar Teleház Szövetség Kulturális Tagozatának el­nöke, a Tolnatáji Szövetség elnökségi tagja 3. Tóth Teréz, a Pálfai Teleház vezetője 4. dr. Ahmed Naszir, nagydorogi és bikácsi háziorvos 5. dr. Faragó Mária, sárszentlőrinci háziorvos. Támogató szervezetek: Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány, Kajdacsi Gazdakör, Tolna Megyei Kékkereszt Egyesület, Györkönyi Hagyományőrző Egyesület, Pálfai Teleház Egyesület, Pusztahencse Jövőjéért Egyesület, Nagydorogi Sport Egyesület. *62713* (politikai hirdetés) Harminc év az idősekért Mikrobuszt kaptak ajándékba gukról már gondoskodni nem tu­dó idős embereket segítsék, ott­hont adjanak számukra. Az alapí­táskor húsz férőhely mára negy­venre emelkedett. Akkor egy, ma hét gondozónő dolgozik azon, hogy a lakók családias környezet­ben tölthessék mindennapjaikat. A klub lakóit és dolgozóit üd­vözölte Rittinger Antal, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnö­ke. Tájékoztatást adott arról, hogy aláírt egy szerződést, miszerint egy új mikrobuszt vásárolnak a Német Belügyminisztérium segít­ségével, melyet az Idősek Klubjá­nak adnak használatba. Ezzel kí­vánják segíteni a házi gondozást, az étel- és gyógyszerszállítást, nö­velni a gyors orvoshoz jutás lehe­tőségét. Oroszki István polgármester köszöntőjében kifejtette, hogy Idősek az ünnepségen Az ünnepséget a Solymár Imre Városi Könyvtár munkatársainak zenés, verses összeállítása és a Mozgássérültek Egyesülete Kóru­sának dalcsokra tette hangulatos­sá. A három évtizedet jelképező születésnapi tortát kellemes dél­utáni beszélgetés közepette fo­gyasztották el a klub idős lakói. ____________________-pAl-

Next

/
Oldalképek
Tartalom