Tolnai Népújság, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-10 / 237. szám

I 2002. Október 10., Csütörtök MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét F KOVATS ÉVA Presztízs szakmunkások? Várhatóan a jövő évben kerül a parlament elé a szakképzési tör­vény módosítása, amely már nemcsak az első, hanem a második szakképesítés megszerzését is ingyenesé teszi. A törvénymódosítás után a jogszabály hatálya alá kerülne az akkreditált iskolarendsze­rű felsőfokú szakképzés is, illetve azok a gazdálkodó szervezetek, ahol gyakorlati képzés folyik. Az intézkedés nem titkolt célja helyre­állítani az iskolatípus tekintélyét, a szakmunkásság presztízsét. A dolog hátulütője hogy nem biztos, hogy a fenti intézkedéssel meg le­het oldani ezt a problémát. A szakmunkások presztízse a rendszer- váltás után kezdett zuhanórepülésbe, amikora nagy állami cégek - például a Szekszárdi Húsipari Vállalat, a TAÉV, TOTÉV, a Simontomyai Bőrgyár - tönkrementek, nem volt szükség ács-állvá­nyozóra, kőművesre, lakatosra, tímárra, hentesre, hegesztőre. Hiá­ba volt valaki jó szakmunkás, nem vagy csak nagyon nehezen tá­lcát munkát, mert az új vállalkozások kicsik voltak, kevés szakkép­zett munkaerőt alkalmaztak, szakmunkásképzéssel pedig végképp nem foglalkoztak. A helyzet csak rosszabbodott, amikor a szakkép­zés előfeltétele a tíz osztályos képzés lett. Csoda-e hát, ha a továbbtanulás előtt álló diákok szülei, ha egy ki­csit is jófejű volt a gyerekük a szakmunkásképző helyett inkább az érettségit adó, diplomához vezető gimnáziumba és szakközépisko­lába íratták csemetéjüket. Amivel elodázták a pályaválasztást, de időt nyertek és talán néhány év múlva piacképesebb szakmát tud­tak választani. Megkérdeztük Olvasóinkat Van-e hitele az adott szónak? Vállalkozók és civilek egyre gyakrabban panaszkodnak szerződésszegésre. Van-e manapság hitele az adott szónak, kérdeztük olvasóinkat. Ferenczi László Szekszárd: - Van még hitele nálunk az adott szónak, de szeretném, ha a jövőben még nagyobb lenne, mert ma megle­hetősen nagy a bizalmatlanság minden területen. Simondi Lajos Mórágy: - Van hitele az adott szónak, hogyne lenne, főleg vidéken. Én például kőművessel, autószerelővel, kereskedővel mindig szóban állapodok meg, sosem kötöttem még írásos szerződést, nem volt rá szükség. Zsidai Róbert, Paks: Ma is igaz a régi mondás, a szó elszáll, az írás megmarad. Az adott szó csak olyan baráti és üzleti körökben érvényes, ahol a felek hosszú ideje ismerik egymást. Sajnos a vezető politikusok sem tartják be mindazt, amit az ország nyilvánossága előtt ígérnek. Hubert István, Paks: Szerintem ma is van súlya az adott szónak. Egy biztosítónál dolgozom, így abból élek, hogy a hitelességemet hosszú távon fenntartom és szerencsére Pakson sok hasonló embert ismerek. Igaz találkozom az ellenkezőjével is. __________________________■ Technikai okok miatt még egy napig maradt előző kér­désünk: Klónoztatná-e ma­gát? Erre szavazóink 76,9 százaléka voksolt nemmel. MAI KÉRDÉSÜNK: Az ügynökügy végleg lezárult, elfelejthetjük? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuJsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-84 / IGEN NEM k 76,9% Á Segítségben reménykedik a család Az éhségsztrájk sem „oldotta meg" a lakásproblémát HÍREK Nem oldódott meg a lakásproblémája annak a jelenleg Kétyen lakó családnak, amelynek egyik hölgytagja az üggyel kapcsolatban nemrégiben több, mint egy hetes éhségsztráj­kot folytatott. Kéty Mint azt többször megírtuk, a mozgássérült hölgy azért vállalta a figyelemfelhívó akciót, mert a - három gyerek és három nő alkotta - család ál­tal eladott sárpilisi házat nem fizette ki teljes egészében a vevő (foglalót adott), viszont az ingatlan közben már a vevő nevére került, aki időközben be is költö­zött a házba. Az éhségsztrájkot egészségügyi állapo­ta romlása miatt fejezte be az asszony, il­letve azért, mert a múlt héten még úgy látszott, van remény arra, hogy a vevő igénybe tudja venni bankján keresztül a szociálpolitikai támogatást, és napokon belül fizet. Mára úgy tűnik, ez igen kevés­sé valószínű. Annyi változás azonban tör­tént, hogy az eredetileg eladott, de ki nem fizetett ingatlan visszakerült a család ne­vére. Ez azonban önmagában nem oldja meg a problémát. A kétyi házat, amely­ben az éhségsztrájkoló hölgy lakik a csa­ládjával, pénz híján nem csak hogy nor­málisan lakhatóvá nem sikerült még tenni, de nincs is még kifizetve, és az eladó immár érthető­en türelmetlen. A sárpilisi házba beköltözött csa­ládban pedig öt gyermek van, amely körülményre a „kétyiek” igyekeznek tekintettel lenni, ám nyilvánvalóan a saját gondjukat is szeretnék orvosolni, hiszen közeleg a tél. A mozgássérült hölgy ügyvédjével azt tervezi, hogy a két ingatlan-adásvétel három érintettjét összehozzák egy egyeztetésre, és olyan megoldást találnak, ami mindenkinek meg­felel. A mozgássérült hölgy egyébként abban re­Talán valakitől kölcsönt kapnak FOTÓ: BAKÓ JENŐ ménykedik, hogy valakitől, egy jótevőtől talán si­kerül kölcsönt kapniuk, aminek fedezetét a sárpi­lisi ház biztosítaná. -s­Alkotók szövetsége a Völgységben Toliforgatók bemutatkozása a városi könyvtárban A Völgységi írók és Művészek Szövetségének három alkotója mutatkozott be a városi könyvtárban. Mindhárman a tolifor­gatók csoportjához tartoznak. Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár­ban mutatkozott be a júniusban alakult Völgységi írók és Művé­szek Szövetsége. A tizennégy főt számláló civil szervezet fő célki­tűzése, hogy összefogják a Bony- hádon és környékén élő alkotó­kat. Jelenleg főként az irodalom különböző műfajaival foglalko­zók csatlakoztak a csoporthoz, de várják más művészeti ágak képvi­selőit is. A bemutatkozó összejö­vetelen három tollforgatóval is­merkedhettek meg az érdeklő­dők. Matusekné Nagy Ildikó ver­seket, novellákat ír. Munkái kö­zül több már megjelent különbö­ző irodalmi folyóiratokban, pél­dául a Új Hangban, a Délibábban, a Klárisban. Paplauerné Stekly Veronika meséi, versei, novellái a hazai periodikák mellett tizenegy országban kerültek különböző ki­adványokba. Többek között Svájcban, Portugáliában, Kanadá­ban, Kínában találkozhattak ve­lük az olvasók. Rövidebb írásai mellett regényei is várják, hogy ismertté váljanak. Balázsik József László versírással foglalkozik, aki főként író-olvasó találkozókon tette közzé költeményeit. Bemu­tatkozott már Ózdon, Dunaújvá­rosban, Budapesten, Harkány­ban, Balfon, s most a bonyhádi közönséggel osztotta meg gondo­latait. A Völgységi írók és Művészek Szövetségének tagjai minden hó­nap utolsó szombatján találkoz­nak a városi könyvtárban, -pál­A tett az első, a szó a második Sajtótájékoztatót tartott a Tolna Megyéért Választási Szövetség Bátaszék Tegnap délelőtt Bátaszéken tartotta sajtótájékoztatóját a Tol­na Megyéért Választási Szövetség, ismertették a települések jelölt-listáját és választási programjukat. fő alatti településeknek külön-kü- lön készítette el a választási prog­ramját. A szövetség tízezer fő alatti te­lepüléseinek a jelöltjei a követke­zők: Bognár Jenő Bátaszék, Ám- rein István Váralja, Tóth István Bogyiszló, Háry János Sióagárd, Gyetvai László Hőgyész, Balogh Árpádné Szakály, Bogos Ferenc Kéty, Szalai László Medina, Vaszari Dezső Felsőnána, Steitz A Tolna Megyéért Választási Szö­vetséget négy évvel ezelőtt, 1998- ban jegyezték be bátaszéki szék­hellyel, ezért tartották tegnap itt a sajtótájékoztatójukat is. A szövetség tagjai valamennyi­en párton kívüliek. Két jelölt-lis­tát és programot ismertettek a saj­tótájékoztatón, hiszen a szövet­ség a tízezer fő feletti és a tízezer János Kölesd. A szövetség tízezer fő feletti településeinek jelölt-lis­tája: dr. Hegedűs Éva Bonyhád, dr. Balás András Szekszárd, dr. Pulai János Dombóvár, Bagdy László Paks, dr. Görgényi Ede Tolna, Oroszki István Bonyhád, Takátsné Bertalan Anikó Tolna, dr. Kolta László Bonyhád, Gutái István Paks és Fauszt Mátyás Dombóvár. A Tolna Megyéért Választási Szövetség jelmondata: összefo­gással a megyéért, a tett az első, a szó csak a második. TOLNA. Ma, csütörtökön a tol­nai városházán önkormányzati fogadást adnak az idei maratoni kajak-kenu világbajnokságon (is) kiválóan szerepelt tolnai sportolók és edzőik tiszteletére. A rendezvény 14.30-kor kezdő­dik a polgármesteri hivatal dísz­termében. SZEKSZÁRD. Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus tart gazdasági és poli­tikai helyzetelemzést október 11- én, pénteken 17 órától Szekszár- don, a Vállalkozók Háza II. eme­leti nagytermében, a Liberális klub rendezvényeként. ATTALA. Az önkormányzat pén­tek este hat órától a megyeszéli községben élő idős embereket látja vendégül a kultúrotthonban, ahol Kalocsa Jenő polgármester köszöntője után a helyi Nyugdí­jas Klub ad műsort. SZAKÁLY. Öregek Napját ren­dez a szakályi képviselő-testü­let október 12-én, szombaton a művelődési házban. A program a katolikus templomban kezdő­dik 14 órakor ünnepi szentmisé­vel. Ezt követi az ünnepi műsor a művelődési házban 15 órakor, majd az ajándékutalványok át­adása. Délután öt órakor fel­avatják és megáldják a falu új Napközi Otthonát. DOMBÓVÁR. Az október 20-i helyhatósági választások előtti utolsó ülését péntek reggel nyolc órakor tartja a Német Kisebbségi Önkormányzat a városháza dísz­termében, ahol a nemzetiségi tes­tület elmúlt négyéves tevékenysé­gét értékelik Tigelmann Péter el­nök vezetésével a képviselők. MEDINA. Lakossági fórumot tartanak ma, csütörtökön 18 órától Medinán, a művelődési házban, ahol az elmúlt négy év önkormányzati munkáját érté­kelik a megjelentek, illetve lehe­tőség nyílik a medinai malom épület átalakítási terveinek meg­tekintésére. BONYHÁD. Általános iskolai csoportoknak előzetes bejelent­kezés alapján játszóházat tarta­nak a művelődési központban október 11-én és 12-én 9-től 12 óráig. A foglalkozásokon egy­szerű népi hangszereket készít­hetnek a gyerekek természetes anyagok felhasználásával. TOLNA. Az öregek napközi ott­honában köszöntik ma, csütör­tökön délelőtt 11-től az időse­ket, akik a városi ünnepségre ál­talában nem tudnak eljutni. DOMBÓVÁR. Az Őszidő Klub pénteken 18 órától „Régi nóta, hí­res nóta” címmel zenés-énekes es­tet tart a művelődési házban, ahol a nyugdíjas szervezet kulturális csoportjai mutatkoznak be. ■ Honnan jöttünk, kik vagyunk? Megkezdődött a Pszichológiai kultúra hete Október 10-ét a WHO a Lelki egészség világnapjává nyilvání­totta 1994-ben. A szekszárdi Városi Mentálhigiénés Egyesület 1990. óta szervezi a Pszichológiai kultúra hete elnevezésű ren­dezvény-sorozatot, amely immár a világnaphoz kapcsolóik. Szekszárd Dér Miklósáé, az egyesület titkára a lelki egészség fontosságára hívja fel a figyelmet a világnap alkalmá­ból. A lelki egészség a legfonto­sabb mindannyiunk számára, mert ha ez csorbát szenved, mind a testi, mind a szellemi egészség veszélybe kerül. Különösen a mai frusztrált, stresszel teli, rohanó vi­lágban nagyon fontos, hogy a lelki egészséggel törődjünk. A Pszicho­lógiai kultúra hete rendezvény-so­rozata az idén a „Gyökerek és szár­nyak” összefoglaló címet viseli. A gyökér valaminek az eredetét, alapját, forrását és okát jelenti, a szárny a szabadság jelképe. A két kulcsszó jegyében azt kutatják, honnan jöttünk, kik vagyunk, ho­vá tartunk és mivé szeretnénk vál­ni mint egyén és mint közösség. A szervező Városi Mentálhigiénés Egyesület és együttműködő part­nerei: a Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza, a Civü Ház és a GYÓGYINFOK, négy alka­lommal invitálja az érdeklődőket aktív együttlétre. A Civil Házban október 11-én, pénteken, 17 órakor önismereti játék keretében azt tud­hatják meg a résztvevők, hogyan működünk fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi szintjeinken. A progra­mot Bors Mária vezeti. Október 13-án, vasárnap, 17 órakor a Ba­bits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Házában a Paletta Színház közreműködésével valódi élet-játék részese lehet a közönség. Október 15-én, kedden, 18 órakor Bagdy Emőke professzor tart elő­adást Az érintés jelentősége a csa­ládi kapcsolatokban címmel a mű­velődési házban. A rendezvény-so­rozat zárásaként október 17-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor, szintén a művelődési házban a Tolna Megyei SM (Sclerosis Mul­tiplex) Klub mutatkozik be, ide várják a betegségben érintetteket, illetve családtagjaikat és barátaikat is. A Pszichológiai kultúra hete rendezvényeire a belépés díjtalan. Röviden SIMONTORNYA. Tíz tonna pa­pírt gyűjtöttek össze a simon­tomyai Vak Bottyán Általános Iskola alsó és felső tagozatos di­ákjai a napokban szervezett hulladékgyűjtésen. A papír- mennyiséget a dombóvári Tar Kft. a dunaújvárosi Dunapack Rt. feldolgozójába szállítja. Ha­sonló mennyiség gyűlt össze hulladékpapírból az iregszemc- sei és a dombóvári Molnár György Általános Iskolában rendezett akciókon is. SIMONTORNYA. Múlt hét péntekén elkezdődött a gázvezeték kiépítése az Arany János utcában. A-munkát szeptember 30-ig vállalta a DDGáz Rt. A szolgáltató tamási irodájának munkatársa úgy tá­jékoztatott: legkorábban két hét múlva fejeződhet be a vezeték kiépítése.__________________■ Decs első félévéves teljesítéséről szóló előterjesztést. A költségvetés módosítására azért volt szükség, mert az ön- kormányzat 2002. évi eddigi te­vékenysége folytán a bevételi ol­dal a tervezettől eltérően nőtt, s ez lehetővé tette a kiadások növe­lését. A bevétel az első félévben har­minchárom millió forinttal nőtt, ezáltal az előirányzat 332 millió forintra módosult. Megállapította a testület, hogy a működési bevételek az első fél­évben hatvanhárom százaléko­san, a fejlesztési bevételek pedig kilencvenhárom százalékosan teljesültek. Év végéig bevételi ki­esés nem várható, várhatóan a decsi önkormányzatnak finan­szírozási gondjai nem lesznek. A választások előtti utolsó ülésen két égő gyertyával em­lékeztek a decsi testület tag­jai a ciklus közben elhunyt két képviselőre, Czakó Ger­gelyre és Szekeres Istvánra. Az ünnepélyes hangulatban Biczó Ernő polgármester mon­dott köszönetét a képviselőknek a végzett munkájukért. A közös ténykedés emlékére a polgármester minden képviselő­nek személyre szóló emléklapot és ajándékot adott át: a Tolnai Népújság Almanach egy-egy pél­dányát. Ezt követően a testület megtár­gyalta és elfogadta a 2002. évi költségvetési rendelet módosítá­sát, továbbá a költségvetés 2002 Gyertyafényes ülés Decsen Tolnai Népújság Almanach ajándékba

Next

/
Oldalképek
Tartalom