Tolnai Népújság, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-20 / 220. szám

6. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2002. Szeptember 20., péntek Osztrák napok SZEKSZÁRD Osztrák kulturális napokat rendez szeptember 23-án és 24-én a me­gyeszékhely önkormányzata és a PTE Illyés Gyula Főiskola Kara. A programon várhatóan részt vesz dr. Jürgen Bierbaum osztrák nagy­követ és felesége is. A két napos rendezvény főbb eseményei között szerepel A XIX-XX. századi osztrák szecesszió című kiállítás. A tárlatot szeptember 23-án 17 órakor nyitja meg a főiskola kar aulájában dr. Barbara Lee-Störck, az -Osztrák Kulturális Intézet igazgatója. A kul­turális napokat este fél hétkor a Művészetek Házában szintén dr. Barbaa Lee-Störck és Kocsis Imre Antal polgármester nyitja meg. Ezt követi az ünnepi koncert, amelyen közreműködik a bécsi Wiener Instrumentalsolisten zenekar. Másnap délelőtt tíztől előadások lesznek a főiskolán a modem oszt­rák irodalom témaköréből. Előadó: mag. Manfred Glauninger osztrák lektor és dr. Szendi Zoltán egyete­mi docens. ■ Ludwigsburgi kórus SZEKSZÁRD A németországi Ludwigsburgból érkező ötven tagú pedagógus kó­rus és huszonöt fős kísérő zeneka­ra ad koncertet október 3-án csü­törtök 19.00 órai kezdettel a szek­szárdi Művészetek Házában. A vendégek Mozart: Requiem című művét adják elő Ulrich Egerer kar­nagy vezényletével. Az együttes­nek több tagja él Bietigheim- Bissingenben és szoros baráti szá­lak fűzik városunkhoz, ezért az előadást ajándéknak szánják a ze­neszerető szekszárdiaknak. A né­met énekkar a bátaszéki pedagó­gus kórussal ápol kapcsolatokat, meghívásukra töltik a hét végét Bátaszéken. Tisztességes úton a városéit A Perczel Klub megalakulásának első lépése A jelen lévő Perczel-díjasok. Balról jobbra: Hofmeister Lajos, Vitéz Jónás János, Barcza Imre, dr. Kolta László A Perczel díjat Bonyhád város önkormányzata alapította tíz esztendővel ezelőtt. Azokat a polgárait tiszteli meg ezzel az elismeréssel, akik a helyi közügyekben sokat tettek a telepü­lésért. A mai napig tíz bonyhádi polgár részesült ebben a ki­tüntetésben. Találkozójukon a közelgő önkormányzati vá­lasztások kapcsán Bonyhád szellemi és kulturális értékeinek megőrzése érdekében emeltek szót. Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtárba találkozóra hívták az érdeklődőket a Perczel díjasok. Kiáltvá­nyukban, az önkormányzati választások köze­ledtével arra hívták fel a figyelmet, hogy a válasz­tók legfontosabb érdekének kell lennie a Város gyarapodása, szellemi és kulturális életének fej­lődése. A nagy érdeklődés mellett lezajlott rendezvé­nyen a tíz Perczel díjjal jutalmazott közül ketten - Perczel Bertalan és ifj. Katz Sándor - orvosi kezelés, illetve külföldi tartózkodása miatt nem tudtak meg­jelenni, négyen - dr. Hegedűs Éva, dr. Juhász Béla, Kráhling Dániel, Brauer János - más elfoglaltságuk miatt maradtak távol, de az összejövetel célját leíró programhoz nevüket adták. A megjelent Perczel dí­jasok - Barcza Imre, Hofmeister Lajos, vitéz Jónás János, dr. Kolta László - valamennyien hangot ad­tak annak, hogy kötelességüknek érzik nyilvános­ságra hozását közös gondolatuk­nak, mely szerint önkormányza­ti választásoknak tisztességes úton kell haladniuk, Bonyhád gyarapodását, szellemi és kultu­rális értékeinek megőrzését kell szolgálniuk. Az esemény bevezetőjeként dr. Kolta László rövid áttekintést adott a demok­ratikus választások történetéről, megemlítve az 1990 óta lezajlott négy választás szerinte proble­matikus sarok pontjait. Véleménye szerint a helyi választásokon eredményt elérő képviselőknek ember közeli, élő szóban megtestesülő kapcsola­tot kell tartaniuk választóikkal. Barcza Imre a ki­áltvány közzétételét, a találkozót a Perczel Klub, az Öregek Tanácsa megalakításának első lépése­ként említette. Hofmeister Lajos úgy vélekedett, hogy ez a grémium konkrét kérdésekben is segít­ségére lehet a város megalakuló új vezetésének. A jelenlévő polgármesterjelöltek, illetve jelölő szervezetek, valamint a civil szféra képviselői va­lamennyien kifejtették azt az álláspontjukat, hogy a választási kampány hangnemének kisvároshoz illőnek kell lennie, s hogy a választások után felál­ló önkormányzatnak politikai hovatartozástól függetlenül a település javát kell szolgálnia.-PÁL­Nyárbúcsúztató a klubban Rögtönzött hangverseny a templomban Tevel A Pápához közel eső Nagy- tevel nyugdíjasaival évek óta kapcsolatot tart a teveli Idő­sek Klubja. Többször megfor­dultak már egymás települé­sein. A napokban a nagy- teveliek 40 fős csoportja láto­gatott a Tolna megyei telepü­lésre. A közel százhúsz tagot számláló teveli idősek Klubjába sok jó program csalogatja az időseket. Dr. Antal Tamás orvos sokat tesz azért, hogy élményekben gazdag hétköznapokat és ünnepeket te­remtsen számukra. Legutóbb nyárbúcsúztatón látták vendégül a hasonló nevű Nagytevel nyugdíjasait. Települé­sük bemutatása során a katolikus templomban a vendégek hölgy­kórusa rögtönzött hangversenyt adott, majd lerótták kegyeletüket a hősi emlékműnél és a temető­ben. Az általános iskolában Propszt János igazgató bemutat­ta az intézményt. Innen útjuk a Kossuth borpincébe vezetett, ahol megkóstolhatták a teveli dombok levét, majd a művelődé­si házban közösen főzött vacso­ra elfogyasztása után, az Illés ze­nekar muzsikájára jó hangulat­ban búcsúztatták el a nyarat. Legközelebbi programjuk egy budapesti kirándulás lesz, ahol többek között a Fővárosi Operett­színházban megnézik a Muzsika hangja című darabot. _____-pál­St abil Sárpilis A sárpilisi önkormányzat mű­ködése gazdaságilag teljesen stabil - állapították meg a he­lyi képviselők tegnapi ülésü­kön. Sárpilis Mindez a költségvetés első félév­ének értékelésében hangzott el. A hulladékgazdálkodással kap­csolatos rendelet megalkotását egyelőre elnapolta a testület. A település irányítói úgy látják: a törvény által megfogalmazott fel­adatok anyagi vonzatai mind a polgárokat, mind az önkormány­zatot erőn felül terhelnék. Akár milliós nagyságrendről is szó le­het, és ez egy negyvenmilliós éves büdzsével gazdálkodó köz­ségtől jelentős áldozatot követel. Ráadásul, a 2002-es költségvetés tervezésénél ilyen jellegű beru­házással előre nem is számolha­tott a hivatal. így e rendelet elfo­gadásáról már a következő testü­let lesz hivatott dönteni, már csak azért is, mert a jelenleginek ez volt az utolsó összejövetele. A temető és ravatalozó felújítá­sára nemrégiben pályázaton egy­millió forintot nyert az önkor­mányzat. A munkálatok felügye­letére tegnap egy műszaki ellen­őrt bízott meg a testület, Tresz Gábor személyében. Arról is döntöttek a képviselők, hogy egy kisebb hókotrót vásárol majd az önkormányzat. -khz­ZOMBA. A Zombai Lovasklub Egyesület szeptember 21-én Zombán a vásártéren amatőr távlovagló és távhajtó versenyt szervez. Nevez­ni reggel fél nyolctól lehet, a verseny fél tízkor a 40 kilométeres táv­lovaglással kezdődik, majd kilenc negyvenkor a fogatok rajtolnak. Az eredményhirdetés délután három órakor lesz. ____________■ Né metség, négy esztendővel Dr. Józan-Jilling Mihály: kritikusan a műtőblokkról A Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége tegnap tartotta meg idei utolsó előtti ülését Szekszárdon, a Szent Ist­ván Házban. Dr. Józan-Jilling Mihály, a szerveződés elnöke mindenekelőtt az elmúlt négy esztendő munkájáról adott összefoglalót. SZEKSZÁRD A szövetség 1995. januárjában or­szágosan elsőként, az akkor létre­jött tizenhárom német önkor­mányzat társulásaként alakult meg. Indító közgyűlését 1998. november 24-én tartotta. Még ugyanebben az esztendőben megalkotta középiskolai ösztön­díj rendszerét: ennek megfelelő­en tíz tehetséges Tolna megyei középiskolás diák havi nettó 5 ezer forint juttatásban részesül. Egy újabb határozat értelmében pedig három felsőfokú képzés­ben részesülő hallgató havi nettó 10 ezer forintot vehet át a szövet­ségtől. A szervezet életében kiemelke­dő időszakot jelentett az 1998 és 2002 közötti négy esztendő, te­kintettel a magyar millenniumra. Az ünnepségsorozatban a megye német - önkormányzatai alkotó módon vettek részt, ezt bizonyítja egyebek mellett a 2000. évi kakas­éi rendezvény. A községben az ekkor felavatott szoborcsoport a népek együttélését jelképezi. Fon­tos fejezetet jelentett a tavalyi népszámlálás, az arra való energi­kus felkészülés is. A szövetség ki­váló nemzetközi kapcsolatokat mondhat magáénak, egyebek mellett Baden-Württemberget és Szászországot tekintve. Második napirendi pontként dr. Józan-Jilling Mihály a választási előkészületek technikai és tartalmi tudnivalóiról adott áttekintést, majd figyelemre méltó álláspontot osztott meg a résztvevőkkel né­hány, akár hosszú távú választási célkitűzésnek is minősíthető kér­désben. így szorgalmazta azt, hogy a középiskolák - amennyiben EU- versenyképes fiatalokat akarnak képezni - felsőfokú nyelvvizsgával együtt engedjék ki diákjaikat az in­tézményekből. A szekszárdi kór­ház műtőblokkjával kapcsolatban kivizsgálást igényelt, megjegyezve, hogy az építkezés elhúzódásában „sáros az 1994-1998 közötti balol­dali vezetés, és sáros az 1998-2002 közötti koalíció is.” -szá­A Sötétvölgyben készült alkotások Irodalom, tánc, zene, képzőművészet a megnyitón- Iskolánk lelkes pedagógusának, Schleierné Csaba Zitának, tanítványaink szüleinek, támogatóinknak, a városunkban élő művészeknek köszönhetően diákjaink egy hetes alkotótá­borban vehettek részt, s most ennek eredményét látják - mondta Somogyi János, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Álta­lános Iskola igazgatója a nyári táborban készült alkotások kiállításának megnyitóján. Bonyhád A Vörösmarty Mihály Általános Is­kola első emeleti folyosóján grafi­kák, festmények, tűzzománc mun­kák, batikolt textíliák, agyagból ké­szült tárgyak, papírból hajtogatott csodák fogadták a látogatókat. Mesterek és tanítványaik tették egymás mellé alkotásaikat, me­lyeknek nagy része a sötétvölgyi alkotótáborban készült. A bemutató ünnepélyes megnyi­tását az intézmény nyolcadik osztá­lyos tanulói vezették fel Weöres Sándor verseiből, zeneművekből összeállított műsorukkal. A kiállí­tást Somogyi János az iskola igazga­tója ajánlotta az érdeklődők figyel­mébe. Mint mondta, az iskola ha­gyományainak folytatása a tárlat, hi­szen számos nemzetközi és orszá­gos díj tulajdonosai diákjaik, ami a magas színvonalú vizuális nevelés­nek köszönhető, s hogy a nyári al­kotótábor az iskolai lehetőségeken felül kínált alkalmat a gyerekeknek, hogy hódolhassanak szenvedélyük­nek. Úgy fogalmazott, hogy a most kiállított tárgyak bizonyítékai an­nak, hogy valódi alkotó munka ré­szesei lehettek a tábor résztvevői. Köszönetét mondott a foglalkozáso­kat vezető pedagógusoknak, művé­szeknek: Schleierné Csaba Zitának, Bíró Imrénének, Kertész János- nénak, Herbszt Helgának, Matusek Ágnesnek, Kovács Ferencnek, Reif Györgynek és Csehák Jánosnak. Je­lezte, hogy a 2002/2003-as tanév­ben a szegedi Táltos Alapfokú Mű­vészeti Iskola keretein belül művé­szeti tanszakokat indítanak az in­tézményben. A rendezvényt a táncszakkör bemutatója zárta. A kiállítás október 23-ig várja az ér­deklődőket. -pál­Jeromos-Fa, a fából készült elegancia gunkénak, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk úgy- az Régi kuncsaftjaink na­gyon jól tudják, hogy a Jeromos-Fa Kft. a Rákóczi u. 102.-ben, a „Kék-ház”- ban található 1997 decem­ber óta. Cégünk teljes körű szolgálta­tást nyújt, a megvásárolt ter­méket házhoz szállítjuk, igény szerint beépítjük. Kínálatunk­ban szerepel 25 féle mennye­zetburkoló, a szalagparkettá­tól a laminált padlóig minden­féle padlóféleséget tudunk biz­tosítani. Termékeinkhez kü­lönböző kiegészítő szerelvé­nyeket is tudunk adni, mint szegélyléc, filc, ragasztó, cső­rózsák, stb. Az induláshoz képest na­gyon sok új terméket forgal­mazunk. Kerti berendezéseket is tartunk, mint játszóház, szanetli, kerti bútor, amelyek­nek többféle változata van, a legújabb a skálán a teak-fa bú­torok családja. Forgalmazunk telített fából készült asztalt, széket, egyéb bútorokat, kerí­téselemeket, kerti berendezé­seket, igény szerint. Cégünk hat éve működik és elmondhatjuk, hogy vásárlóink megelégedését tudhatjuk ma­anyagminőséget, mint a kivitele­zést illetően. *Sokan mondják, hogy Jeromos-Fa nem olcsó, de amit forgalmaz; az minőségi ter­mék. Ezt a jelzőt szeretnénk to­vábbra is megtartani. Amikor egy érdeklődő bejön, elmond­juk, hogy milyen terméket tu­dunk adni, az a termék mit tud, mi az, amire ügyelni kell. El­mondjuk, hogy hogyan kell az aljzatot kiegyenlíteni, hogyan kell a burkolatot beépíteni, mi­lyen hézagokat, dilettációs része­ket kell alkalomadtán biztosíta­ni. Azt szeretnénk, hogy aki ná­lunk vásárol, az elégedett legyen termékünkkel, olyan terméket kapjon, amely­ben örömét leli. Szekszárdon kívül is, Tolna megye egész te­rületén dolgo- zunk, Dunaföldvár, Paks, Bonyhád, Tamási, sőt Bu­dapesten túl is elmentünk, a Ba­laton partján is dolgoztunk, ott mondani, hogy ügyelünk arra, hogy a megfelelő aljzatra rakjuk le padlóinkat, megmagyarázzuk az ügyfélnek, hogy nem elég az, hogy lerakjuk a polifoam-ot és rá­rakjuk a padlóinkat, hanem an­nak egyenesnek kell lenni, mert a padló vastagsága 7-8 mm, min­den egyes lépésnél behajlik, stb. Cégünk egyéb tevékenységet is végez, a nevünkben is benne van, hogy „Építőipari és Keres­kedelmi Kft." Készítünk előte­tőket, kutyaházakat, szerszá­mos bódékat, ezeket igény sze­rint ki is szállítjuk, valamint fel­szereljük. Nagyon szívesen szolgálunk tanácsokkal akkor is, ha tud­juk, hogy az illető nem jön vis­sza és nem nálunk fog vásárol­ni, az az elméletünk, hogy a Je­romostól legalább információ nélkül nem lehet elmenni. Szekszárd, Rákóczi u. 102. Telefon: 74/414-234, 20/973-89-50 is megelégedéssel nyugtázták a tevékenységünket. Itt is el kell

Next

/
Oldalképek
Tartalom