Tolnai Népújság, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-20 / 220. szám

2002. Szeptember 20., péntek MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL _______________Mondom A Magamét ____________ F. KOVÁTS ÉVA A tettek beszélnek Itt van az ősz és itt van újra az önkormányzati választás. A képvise­lőjelöltek négy év után megint jönnek, kopogtatnak, ki személyesen, ki telefonon, ki a postaládába bedobott szórólapon. Van jelentkező bőven, Szekszárd kisváros, már egy tucat ajánlószelvény is elegendő ahhoz, hogy valaki elindulhasson és megmérettesse magát. Indulnak is jó páran és ígérnek mindenfélét, bort, búzát, békességet, jólétet. Pe­dig nem kellene, mert az országos dolgok nem rajtuk múlnak, elég lenne, ha a választókörzetükre koncentrálnának és tisztaságot, fedett buszmegállót, járdát, vízátereszt, ifjúsági és nyugdíjasklubot helyez­nének kilátásba. Aztán ezeket az ígéreteket nem felejtenék el és akkor az újabb megmérettetés előtt szépen elmondhatnák, hogy mik való­sultak meg mindezekből. Akkor biztosan nyernének. Nem pedig azt sorolnák täelesen, hogy az ellenzéki párt képviselői mit nem tettek meg. Főleg nem azok mutogatnának másokra, akik már egy-két cik­lusban ígértek mindenfélét, aztán amikor a választóik, akiknek hosz- szabb volt az emlékezetük a képviselőjüknél, figyelmeztették erre, ak­kor csak egy vállrándítást kaptak és azt, hogy mit tehetnék én egye­dül, a többiek nem szavazták meg. Persze, hogy nem, mert vagy rosz- szul lobbizott vagy egyáltalán nem foglalkozott az üggyel. Ezért aztán most szép, cikomyás kifogásokkal magyarázza a bizonyítványát. Pedig a szavak helyett a tettek többet mondanak. Nem árt ezt egyetlen képviselőjelöltnek sem elfelejtenie. Megkérdeztük olvasóinkat Hogyan készül a télre? Szeptember közepén járunk, egyre hűvösebb napok követ­keznek. Hogyan készül a télre, kérdeztük olvasóinktól? Ki és hol jelzi a családban történő erőszakot? Gyermekjóléti szolgálatot is ellátó családsegítő központ A gyermekek érdekeit mindenek felett állónak tartjuk. Min­den erőnkkel arra törekszünk, hogy megelőzzük a családból történő kiemelést, de sajnos vannak esetek, amikor ez elke­rülhetetlen - mondja Fridrichné Rudnyánszky Erika, a Bony- hád Város Gyermekjóléti Szolgálatokat ellátó Családsegítő Központ vezetője. dolgozunk. Ahogy is­mertté vált létezésünk, egyre nagyobb igény mutatkozik a mun­kánk iránt. Gondozási Bonyhád- Az utóbbi időben egyre több híradás szól a családokon belüü erőszak eluralkodásáról. Önök Bonyhád mellett 18 település gyermekjó­léti- és védelmi feladatait látják el. Milyen ta­pasztalataik vannak?- Bonyhád önkormányzata 1998. január 1- jétől működteti a Gyermekjóléti Szolgálatot, 2002 januárjától Családsegítő Központként Segélyvonalak Néhány, válsághelyzet esetén hívható telefonszám: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE), 1447. Budapest, Pf. 502. Telefon: 06- 1/2674900; 18 és 22 óra között 06- 80/505101. Email cím: nane@posta.net , SOS Lelkisegély Szolgálat, telefon: 06-80/505518; Eszter Ambulancia (pszichoterápia a szexuális erőszakot elszenvedett fel­nőttek és gyerekek számára), telefon: 06-1/466-9872, kék segélyvonal problémákkal küszködő gyermekek­nek és fiataloknak: 06-80/505000; Családok Átmeneti Otthona, Szek­szárd. Telefon: 06-74/414334. A BONYHÁDI CSALADSEGITO KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI TEVÉKENYSÉGÉBEN A GONDOZÁSI ESETEK SZÁMA A KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA SZERINT: önkéntes 15 szülő által küldött 120 intézmény által küldött 25 jelzőrendszer által küldött 303 hatóság által küldött 15 együttműködésre kötelezett 10 eseteink száma 2001. december 31-ig 488 volt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy vala­mennyi gyermekek elleni családon belüli erőszakról szól. Ezzel a problémával húsz esetben találkoztunk ezen időszak alatt. Ese­teink a kezelt probléma típusa és a kapcsolat- felvétel módja szerint különbözőek, melyek­ről különböző csatornákon értesülünk. Leg­többször a hivatalos jelzőrendszertől kaptuk az információkat: védőnőktől, iskolai és óvo­dai gyermekvédelmi felelősöktől, pedagógu­soktól. A jelzések alapján meglátogatjuk a családot, rendszeresen figyeljük őket. Ha utolérhető gyermekbántalmazással találko­zunk, a gyermekorvos látleletet vesz, amely­nek alapján a Gyermekjóléti Szolgálat az ille­tékes jegyzőtől ideiglenes elhelyezésre tesz javaslatot. Ilyenkor kerül intézetbe a gyerek, ahol esetmegbeszéléseken a szakemberek el­döntik, hogy tartós, vagy átmeneti nevelt lesz-e. Kapunk bejelentéseket más úton is, de mert a jelzésért névvel felelősséget kell vállal­ni, sokszor előfordul, hogy visszalépnek az in­formációt adók.- Mikor kerül sor a gyermek azonnali ki­emelésére a családból?- Ha súlyos veszélyeztető körülményt ta­pasztalunk, amikor a gyermek pszichés és egészségügyi állapota, a gyermeknevelés tech­nikája agresszióra utal, amikor sérülések ta­pasztalhatók, amikor a szülő nem működik együtt a családgondozóval. Volt olyan -ese­tünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a gyer­mek étkeztetése nem volt megfelelő, nem ka­pott meleg ételt, gyógyszereit nem váltották ki, orvosi kontrollra, védőoltásra nem vitték, az anyától panasz érkezett az apa agresszivitá­sára. Ez azonnali intézkedést kívánt. Ehhez az eszközhöz azonban csak a legvégső esetben fordulunk. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a gyerekek családban nevelkedjenek. De sajnos vannak esetek, amikor a kiemelés elke­rülhetetlen. Öt családgondozó és két asszisz­tens dolgozik szolgálatunknál, akik lelkiisme­retesen, emberi méltóságot nem sértve, az eti­kai normákat betartva végzik munkájukat.- Krízishelyzetekben milyen segítséget tud­nak adni az Önökhöz fordulóknak?- Mivel családsegítő központ vagyunk, többször előfordult, hogy gyermek, vagy szü­lő és gyermek együttes elhelyezése vált szük­ségessé. Ezekben a válsághelyzetekben a csa­ládok átmeneti otthona segíthetne, ami sajnos városunkban nincsen. Az átmeneti gondosko­dás e formájának valamilyen szintű megoldá­sáról az önkormányzatnak előbb-utóbb gon­doskodnia kell. -Pál­Kifehérítenék a feketemunkát Horváth Ilona, Újvidék- Amit lehet elrakok télire, savanyúságot, befőttet a kamrába, bor­sót, tököt, zöldbabot, málnát, epret a mélyhűtőbe. Idén lekvárt nem főztem, mert nagyon drága volt a gyümölcs. Tóthné Fuszkó Gabriella, Szekszárd- Sehogy nem készülök a télre, abban a szerencsés helyzetben va­gyok, hogy ezt helyettem megteszi a férjem nagymamája, apukája és az én édesanyám. László Lázárné, Izmény: Természetesen készülünk a hideg na­pokra, már megvettük a téli tüzelőt. Azért abban nagyon reményke­dünk, hogy hosszú ősz lesz és még sokára kell begyújtani. Ömböli Lászlóné, Bonyhád: Tüzelőről nem kell gondoskodnunk, mert gázfűtés van a lakásunkban. A hűvösebb napokat jobban ked- velem, mint a meleget, de a nyár után lelkileg már készülök télre. ■ Szavazhat az interneten: wrww.tolnalnepulsag.hu, és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Megtámadja-e az USA Irakot? Előző kérdésünk: Jár-e rend­szeresen szűrővizsgálatokra? Sajnos szavazóink több, mint fele, pontosan 58,3 %-a nem­mel válaszolt a kérdésre. Sokan inkább vállalják a lebukás kockázatát Optimista becslések szerint, ma Magyarországon az alkal­manként foglalkoztatott munkanélkülieknek 10 százaléka rendelkezik - a törvény által megkövetelt - alkalmi munka- vállalói (AM) könyvvel. A fennmaradó 90 szá­zalék feketén dolgozik munkáltatójánál. Összehasonlításképpen: tavaly ilyenkor szintén egy hasonló ellenőr­zésen, mintegy 200 munkásból, ta­Tolna megyében ez az arány vala­mivel jobb, az idei esztendőben mintegy 1400 fő váltotta ki ezt a könyvet, ami hozzávetőlegesen 20 százaléknak felel meg - tudtuk meg Liszicza Istvántól a megyei munka­ügyi központ igazgatójától. Persze még ez az adat is nagyon messze van az elfogadhatótól. A munkaügyi minisztériumnak lépnie kellett ez ügyben, ezért kezdeményezte á tör­vénymódosítást, amely szeptember 1-től lépett életbe, és amely jelentős mértékben csökkenti a közteherje­gyek értékét. (A közteherjegyet az AM könyvbe kell beragasztania a munkáltatónak a munkavégzés be­fejezésekor.) Például regisztrált munkanélküli alkalmazásánál az eddigi 1200 helyett 200 forint/napra csökkent a mininális sáv. Liszicza István elmondta: a módosítás egyér­telműen arra irányul, hogy - úgy­mond - „kifehérítsék” azt a réteget, amelyik se nem regisztrált munka- nélküli, se nem foglalkoztatott. Az egy főre eső közteher ilyen mértékű csökkentésével próbálják ösztönöz­ni a munkáltató­kat és a munka- vállalókat, hogy minél többen váltsák ki az AM könyvet. Ezáltal reálisabb képet kaphatnak a szakemberek a foglalkoztatottak valós számáról. A munkaügyi főfelügyelőség megyei hivatalá­nak emberei az elmúlt héten, egy két napos ellen­őrző körút során Bonyhád, Paks, Szekszárd és Ta­mási térségében 16 munkáltató­hoz „kopogtattak be”. Az eredmény: a dolgozók mintegy 25-30 százaléka volt feketemunkás. A laikusnak ta­lán magasnak tűnik ez a szám, pedig egyáltalán nem az - állítja Török Ti­bor, az OMMF megyei igazgatója. Ián ha 10-nek volt alkalmi munkavál­lalói könyve. Véleménye szerint két részre kell osztani a vétkezők körét. Az egyik - és ők vannak többen - egyszerűen nincs is tisztában azzal, hogy mivel itt ellenszolgáltatás fejében végzett munkáról van szó, az hiába csak idényjellegű, munkaviszonynak mi­nősül. Ami után közterheket kell fi­zetni. A másik kör az, amelyik in­kább vállalja az esetleges lebukás kockázatát, remélve: hozzá nem ér­nek el a felügyelők. Tolna megyé­ben egyébként a mintegy 18 ezer munkáltatóra 6 felügyelő jut. A vét­kesek általában 3-500 ezer forint bír­sággal számolhatnak, de szélsősé­ges esetben ez az összeg elérheti akár a 3 millió forintot is. Török Tibor úgy látja, már most is érezhető a közteherjegy mérséklés­nek a hatása. Ugyanakkor, teszi hoz­zá, igazi áttörést az hozhat, ha több munkahely lesz, így nem lesz a mun­kaerőpiacon ennyi szabad „ám”. Jelenleg 25-30 AM könyves mun­kás szüretel Debella László felsőnyé­ki mezőgazdasági vállalkozónál. Neki az új rendszer, munkáson­ként, napi 1000 forint pluszt jelent, hiszen az eddigi 1200 helyett csak 200-as közteherjegyet kell beragasz­tania. Ő eddig sem kockáztatott, mint mondja, túl nagy volt a rizikó. A teljes képhez azért az is hozzá­tartozik, hogy csak hosszas keresés után találtunk olyan vállalkozót, aki­nél idénymunkások dolgoznak. Ta­lán nem volt szerencsénk, kraszhai Elsődleges a biztonság Amerikai küldöttség az atomerőműben Az Amerikai Egyesült Államok Nukleáris Biztonsági Hatósá­ga (US NRC) minden segítséget megad az Országos Atomener­gia Hivatal (OAH) számára a paksi reaktorok élettartam hosszabbítása feltételeinek kidolgozásában. Paks Az OAH főigazgatójának, dr. Rónaky Józsefnek meghívására tegnap a pak­si atomerőműbe látogatott az US NRC küldöttsége, dr. Richard A. Meserve el­nök vezetésével. Az erő­mű üzemi területeinek megtekintése és a fejlesztési ter­vekről szóló vezetői tájékoztató után tartott sajtóbeszélgetésen Meserve úr elmondta: az amerikai és magyar nukleáris hatóságok közötti együttműködés szoros és több mint tíz éves múltra tekint vissza. Az Egyesült Ál­lamokban működő 103 reaktorblokk kö­zül eddig tíz üzemelte­tési engedélyét hosz- szabbították meg, de sok kérelem van elbí­rálás alatt. A feltételek igen szigorúak, azokat elsősorban a biztonsá­gos üzemeltetéshez kötik. Paks élettartam hosszabbítási esélyeiről a rövid látogatás alap­ján nem tudott érdemi választ ad­ni az amerikai szakember, kije­lentette azonban, hogy a magyar hatóságnak minden segítséget megadnak a feltételrendszer ki­dolgozásához. A XXI. század leg­nagyobb kihívása a globális fel- melegedés megakadályozása - mondta kérdésre válaszolva - és ebben szerepet kaphatnak az al­ternatív energiaforrások. Az alap­ellátást azonban biztosítani kell, az atomerőművek pedig nem je­lentenek környezeti terhelést, szemben a fosszilis energiát (sze­net és kőolajszármazékokat) használó létesítményekkel. Két kulcskérdésben kell a világ köz­véleményével elfogadtatni az atomerőművek létjogosultságát, a biztonságos üzemelés garantá­lásával és a nukleáris hulladékok végleges elhelyezésének meg­nyugtató megoldásával - fogal­mazott Richard A. Meserve. RÁKOSI GUSZTÁV Hírek Jubiláló nyugdíjasok Tolna Fennállásának 10 éves évfordu­lóját ünnepli a Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség. Ez alkalomból ma, pénteken 14.30- tól a városi sportcsarnokban ju­bileumi ünnepséget tartanak. A rendezvényen Széles Mártonná elnök Tíz év a nyugdíjasok szol­gálatában címmel tart előadást, majd dr. Csehák Judit egészség- ügyi, szociális és családügyi mi­niszter beszél a nyugdíjasokat érintő kormányintézkedésekről. Referál még Jankovits György, a NYOSZ elnöke, Üszögi -Bleyer Jenő, az EURÁG közép- és kelet­európai szekciójának alelnöke, valamint dr. Szilák Mihály, a vá­ros polgármestere. 16 órától kul­turális program kezdődik, a ren­dezvényt a 17 órakor kezdődő vacsora zárja-ES­BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban szeptember 21- én 14 órától tartják a Harry Potter Klub első őszi foglalkozását, amelynek keretében barkácstan órát tart Nikodémusz tanár úr. MAJOS. Sportnapot, pótbúcsút rendez a Majosért Alapítvány szeptember 21-én 14 órától a majosi sportpályán. A 14 órakor kezdődő labdarúgó-mérkőzésen a soványak és a kövérek mérik össze tudásukat, melyet a Majos-Véménd mérkőzés követ. A programok sorában főzőver­seny, tizenegyes-rúgó verseny is szerepel. A Bonyhád Városi Fú­vószenekar és a Titti Corsi Dance Club műsora 18 órakor kezdődik. A nap programja bál­lal zárul. DOMBÓVÁR. A szeptember 21. és 26. közötti Civil Napok meg­nyitója szombat délelőtt tíz óra­kor kezdődik az egykori főszol­gabírói lakban kialakított múze­umban. Az Illyés Gyula Gimná­zium diákjainak műsora után a gazdag helytörténeti gyűjte­mény bemutatására szolgáló épület két - szépen felújított - termét dr. Szőke Sándor, a Vá­rosvédő Egyesület elnöke avatja fel, majd köszöntőt mond Srágli Lajos, az Értékmentő című újság főszerkesztője és Ruzsits Éva, a város önkormányzatának ta­nácsnoka. SZEKSZÁRD. Imre Péter és Nagy Attila szobrászművészek, valamint Czebe István iparmű­vész kiállítása tekinthető meg ma 17 órától Szekszárdon, a Művé­szetek Házában. A tárlatot Baky Péter, az intézmény igazgatója ajánlja a közönség figyelmébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom