Tolnai Népújság, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178.-203. szám)

2002-08-06 / 182. szám

MEGYE 5. OLDAL m 2002. Augusztus 6., kedd TÜKÖR Mondom a magamét SZERI ÁRPÁD Nyerő az örökzöld Hihetetlen, de igaz: a nem éppen a hagyományos slágerzenére szakosodott Szigeten kirobbanó sikert aratott a Balázs Klári- Korda György házaspár. A főleg az ötven-hatvan évesek táborá­ban népszerű énekes duó alig tudta elhagyni a színpadot, a va­dul csápoló(l), tizem és huszonéves rajongók többször is vissza­tapsolták a kettőst. Érdekes jeleneteknek lehetett tanúja a külső szemlélő: Balázs Klári és Korda György gyakorlatilag bármit éne­kelhetett, bármilyen nyúlós örökzöldet, a hatvan évvel ezelőtti amerikai filmslágereket idéző, szirupos nótákat, a közönség za­jos, sőt túlfűtött ovációja egyetlen esetben sem maradt el. Igaz, ilyen hangos és váratlan sikerre már volt példa ezen a rendezvé­nyen, legalábbis a tavalyi esztendőben: akkor a Mesternek kiki­áltott idős, hetvenen felüli úr dobogtatta meg egyéniségével, il­letve danolászásával a lányszíveket. Ám ez a művész, a szűkkeb­lű kritikusok szerint annyira rossz, hogy az már jó. Esetében ez a magyarázata a szinte őrjöngésig fajuló tetszésnyilvánításnak. Viszont a most meghívott művész házaspártól még az ellensége­ik sem vitathatják el a tehetséget... Egyébként a Szigeten - s legyen az itt a reklám helye - a Prosectura együttes révén Tolna megye is képviseltette magát. A ' tévé sajnos nem számolt be fellépésükről: persze, a múlt század '40-es éveinek evergreen konjunktúrája idején mire is számíthat egy mai zenét játszó csapat? Költői pályázat Beküldési határidő: szeptember 30. A paksi Pákolitz István Alapít­vány költői pályázatot hirdet 18. életévüket betöltött alkotók szá­mára. A kiírás fontos feltétele, hogy a pályázatra jelentkezők va­lamilyen módon kötődjenek Pakshoz, tehát olyanok pályáz­hatnak versekkel, akik például itt születtek, illetve most nem, de egykor itt éltek, vagy nem paksi születésűek, de jelenleg a város állandó lakosai. A jeligés pályá­zatra három költeményt kell be­küldeni a városi múzeum címére szeptember 30-ig. Az eredmény- hirdetés december 20-án lesz, a pályázat során egy díjat oszt ki a bíráló bizottság. ____________■ VILL ÁMVOKS Előző kérdésünk: Ön szerint 3% alá csökken-e 2006-ra az infláció? Szavazóink közül 54,3% voksolt igennel, s vala­mivel kevesebben pedig nem bíznak ebben. MAI KÉRDÉSÜNK; Él-e még az eltűnt magyar hegymászó? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuJsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Iskolakezdés előtt: dupla pénz Negyvenezer gyereknek jár a támogatás A kormány 100 napos programjának megfelelően ma meg­kezdődik Tolna megyében a dupla összegű családi pótlékok kifizetése. A megyében, beleértve az államháztartási hivatalt és a kifizetőhelyeket is 29.940 családot, benne 40.472 gyerme­ket érint a dupla nevelési ellátás. Scháffer Istvánná, a Területi Államháztartási Hiva­tal Családtámogatási és Szociális Ellátási Irodájának a vezetőjével először az alapfogalmakról váltottunk szót. Először is úgynevezett nevelési ellátásról van szó. Családi pótlékot ugyanis a tankötelezettség, va­gyis a 6-7 éves kor elérése előtt kapnak a szülők. Ezt követően iskoláztatási támogatásnak hívják az ellá­tást és a tankötelezettség végéig, vagyis 16 éves ko­rig jár. Ezt követően iskoláztatási támogatásra jogo­sult a szülő az után a gyermek után, aki 20. életévét még nem töltötte be és közoktatási intézményben, vagyis középiskolában tanul. A felsőoktatásban ta­nulók után nem jár a nevelési ellátás. Van még egy kör, amelybe tartozók szintén megkapják a dupla összeget augusztusban. Ők azok, akik elmúltak már 18 évesek, de betegségük miatt saját jogon kapják a családi pótlékot. A má­sik csoportba pedig a már nagykorú árvák, vagy azok tartoznak, akik kikerültek az átmeneti vagy tartós nevelés­ből, illetve akiknek a gyámsága a nagykorúságuk miatt szűnt meg. Már eddig is sokan kérdezték, - mondta az irodavezető asz- szony, - mi a helyzet akkor, ha az egyik gyermeke után családi pótlékot, a másik után pedig már isko­lalátogatási támogatást kapnak. A válasz egyértel­mű, hogy mindkettőből, vagyis minden gyerek után dupla összeg jár. Aktuális probléma, hogy sok diáknak megszűnt a tanulói jogviszonya júniusban, mert érettségiztek, szakmunkás vizsgát tettek, tehát megszűnt az isko­láztatási támogatás jogcíme is. Aki viszont ősszel közoktatási intézményben folytatja tanulmányait, az után jár a támogatás, mégpedig visszamenőleg és fo­lyamatosan, vagyis beleértve júliusra fizetett dupla összeget is. Az összeget hóközi kifizetéssel utalják. A jogszabály azt írja elő, hogy a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell kiutalni a támogatásokat. Tolna megyében szokás, hogy már hónap elején megtörténik az átutalás. IHÁROSI IBOLYA Sikerrel szerepelt a Varga família Királyi szakácsverseny Nagyszakácsiban A Somogy megyei Nagyszaká­csiban 10. alkalommal rendez­ték meg a Királyi szakácsver­senyt. A megmérettetésen ez­úttal is volt szekszárdi induló, II. Varga János személyében. Szekszárd - Nagyszakácsi A reneszánsz hangulatát idéző, nagy tömegeket vonzó, színpom­pás és nem utolsó sorban ínycsik­landozó rendezvényt tíz évvel ez­előtt tartották első ízben Nagysza­kácsiban. A nemes versengés során nem csupán az ételeket kell korhű módon elkészíteni több évszáza­dos receptek alapján, de sokat szá­mítanak a díszletek, az öltözékek is, azaz nem csak az ételeket, ha­nem az ételt készítőket is jól kell „tálalni”. A nagyszakácsi viadalok során Faddi Varga János és segítői minden dicsőséget learattak, minden elér­hető címet megnyertek. A családi hagyomány azonban nem szakad meg, Faddi Varga János fia, II. Varga János a ta­valyi versenyen indult* első ízben, s mindjárt el­hozta a „Vadételek kirá­lyi mestere” címet. Az ifjabbik mes­ter és csapata az idei viadalon is in­dult, s most sem üres kézzel tértek haza. II. Varga János a „Királyi sza­kácsmester” (ez kvázi második helynek tekinthető) és a „Nyársak, spízek (a spíz többvégű, speciális vasnyárs - A szerk.) királyi meste­re” címet nyerte el, ami nem kis tel­jesítmény, tekintve hogy a zsűri minden versenyek legerősebb me­zőnyének ítélte az ideit. A jelek szerint az utánpótlás miatt sem kell aggódnia a Varga famíliának, a 8 éves unoka, Kerekes Barnabás már önállóan főzte a versenyen a böjti hallevest, kőbográcsban. A fődíjat, a királyi szakács címet 2002-ben az Egerből érkezett Dósa László és csapta nyerte el. A több mint 20 ezer látogatónak nem kellett csa­lódnia, 15 csapat indult a verse­nyen és közel 200 látványos és íny­csiklandozó fogás elkészítését és tálalását kísérhették figyelemmel. VENTER Temetőkerítés: terv már van Adományokra számít a közalapítvány Július 31-én ünnepélyesen kihirdette a római katolikus teme­tő kerítésére kiírt tervpályázat eredményét a Tamási Városért Közalapítvány kuratóriuma. A két, a kuratórium által egy­aránt színvonalasnak ítélt pályázat közül Witzl Zsolt tervét nyilvánították győztesnek, egyúttal Gulyás Róbertnek is meg­köszönték munkáját. Tamási A szakmai elbírálás egyaránt jó­nak minősítette mindkét pálya­munkát, a kuratórium végül a la­kossági véleményeket is figyelem­be véve négy-egy arányban Witzl Zsolt terve mellett döntött. Az el­fogadott terv szerint két méter ma­gas tömör téglakerítés épül a te­mető körül, zárható főbejárattal, urnafallal, mellette parkolóval. A kapu a jelenlegi főbejárat helyén lesz. Szemes Tibor, a kuratórium elnöke elmondta: az alapítvány a tervet széles körben ismertetve a tervezővel történő szerződéskö­tést és a hatósági engedélyeztetés után kezdi meg az adományszer­vezést, várhatóan koraősszel. A kuratórium úgy döntött, hogy az egyházközség, az önkormányzat és a közalapítvány közös felhívás­sal fordul majd a lakossághoz. Az alapítvány az szja egy százaléká­ra, cégek adóalapból leírható tá­mogatására, és pályázati források­ra is számít. Szemes Tibor hozzá­tette: ha gyorsan jelentős ado­mány jönne össze, már ősszel el­kezdődhet az építkezés, valószí­nűbb azonban a jövő tavaszi kez­dés. Konkrét terv a befejezés ha­táridejére nem fogalmazódott meg, a kuratórium elnöke úgy vé­li: reálisan három éven belül ké­szülhet el a kerítés. A becslések szerint 20-30 millió forintba kerü­lő építkezés a Szabadság utcai fő­bejárattal kezdődik, és lépésen­ként halad majd tovább, hogy a szertartások nyugalma minél ha- marabb biztosítható legyen, t. r. A gyerekeké a könyvtár Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyv­tárban a hét minden napján 10 órától programokkal, 14 órától filmvetítéssel várják a gyereke­ket. Kedden a bábozás rejtelmei­vel ismerkedhetnek, délután a Papi a pácban című filmet néz­hetik meg. Szerdán torpedó ver­seny és A hattyú című film nyújt kellemes időtöltést számukra. Csütörtökön fűszerképet készít­hetnek, és a Dzsungel könyve cí­mű filmen szórakozhatnak, pén­teken origami kép-készítést és a Micimackó filmváltozatát ajánl­ják a könyvtárosok. Hírek TAMÁSI. Nyolc hónapon át összesen százhat munkanélkü­lit kíván foglalkoztatni hat Ta­mási környéki önkormányzat a munkaügyi minisztérium által meghirdetett közmunkaprog­ramban. A pályázatot Tamási, Értény, Koppányszántó, Nagy- kónyi, Iregszemcse, Regöly, il­letve a tamási cigány kisebbségi önkormányzat nyújtja be. Ta­másiban 49 közmunkás a város hat részén gondozza a közterü­letet. A DÉL-DUNÁNTÚLI Vízügyi Igazgatóságon a befejezéséhez közeledik az új Dráva-atlasz el­készítése. A horvát szakmai szervezetekkel közös a munka, a vízügyi, hajózási, gazdasági szakemberek által egyaránt ha­szonnal forgatható mappa költ­ségeit a két ország fele-fele arányban fedezi. Cl KŐ. Új játékok várják a gye­rekeket a cikói játszótéren. A fából készült ízléses csúszda és hinták a nemzetközi szabvá­nyoknak megfelelően készül­tek. A település a játszótér fel­újítást önerőből oldotta meg. TAMÁSI. Multinacionális ke­reskedelmi cégek érdeklődnek áruház-építési lehetőség iránt Tamásiban. Az önkormányzat rendezési terve a város nyugati határában, a tornacsarnok mel­letti területet jelöli ki kereske­delmi épületek elhelyezésére. BONYHÁD. A Völgységi Ön- kormányzatok Megelőzési Egyesülete tábort szervezett szülők és gyermekeik számára a drogfogyasztás megelőzésére, felismerésére. Ennek kapcsán kapott meghívást az RTL Klub Delelő című műsorába dr. Hompóth Eszter, az ÁNTSZ tiszti főorvosa és Tröszt Erika, a tábor szervezője, akik au­gusztus 7-én }2 óra 50 perctől osztják meg gondolataikat a né­zőkkel. i Megkérdeztük olvasóinkat: Miként lehetne megmenteni a Balatont? A magyar tenger ugyan még nincs végveszélyben, de vízszintjének apadása miatt aggasztó a helyzet. Miként lehetne megmenteni a tavat, miként lehetne segíteni a Balaton gondjain? Ezt kérdeztük az utcán a járókelőktől. Majnay Klára, művelődési házi munkatárs: - Saját magam is tapasztaltam a vízszint csökkenését a Balatonnál. Talán még jobban oda kellene figyelni a zsilipelésnél, hogy ne távoz­zon ennyi víz a tóból. Schmauzerné Grénus Juli­anna, keramikus: - A segítsé­gadás módját igazából nem tudom, de azt igen, hogy ilyenkor, a nyári melegben nagy­on szívesen megnézném a helyszínen azt a balatoni apadást! Talán Tihanynál, mert az tetszik nekem a leginkább. Karácsonyi István, nyugdí­jas: - Nemrég jártam Siófokon, tényleg alig lehet már ott fürdeni. Több pénzt kellene fordítani a megoldásra, mert szeretném, ha a tó az unokáimnak is meg­maradna. Lippert János, nyugdíjas: ­Víz kellene a tóba, de hogy hon­nan, azt nem tudom. Talán ha a nyár végén, kora ősszel nagy esőzések jönnének, felesleges lenne ez a kérdés. (A témával kapcsolatban olvasóink SMS-en is elmond­hatják véleményüket a 20/454- 36-64 -es számon. ) m Vonzóbbá tenni az egyetemet A PTE vezetői további fejlesztést terveznek A közelmúltban lezárult az idei felsőoktatási felvételi eljárás, a Pécsi Tudományegyetem megőrizte előkelő helyezését a ha­zai intézmények „népszerűségi listáján”. Arról is készültek kutatások, melyek voltak a hallgatók által leginkább favori­zált szakok, ezek többsége a pécsi unversitason megtalálható. SZEKSZÁRD-PÉCS A felvételi jelentkezések alapján el­készült statisztikákból kiviláglik, hogy a diákok érdeklődése töretlen a Pécsi Tudományegyetem iránt, or­szágosan 4-5. helyen áll a beadott lapok száma alapján. Az pedig to­vábbi jó hír, hogy az országosan slá­gerszaknak számító képzések dön­tő többsége Pécsett megtalálható. Ennek ellenére a Pécsi Tudo­mányegyetem vezetősége további fejlesztéseket tervez a karokon. Dr. Vass Miklós, a PTE oktatási rek­torhelyettese elmondta: bár a konk­rét lépések a fakultások feladatkö­rébe tartoznak, az egyetemfejlesz­tési terv meghatározza a célokat. Mivel népszerű a számítás- technika, fontos az informatika fejlesztése, ám ez nemcsak a mű­szaki kar ügye. Várhatóan össze­hangolt munkára lesz szükség a természettudományi karral, sőt a közgazdasági fakultással, így a jövőben létrejöhet egy gazdasági informatikai kurzus is, amely rendkívül kelendő lehet. Hason­lóképpen a tudományágak közöt­ti összefogásra számítanak a ter­mészettudományi kar és az egészségügyi főiskolai fakultás között - utóbbi ugyanis a közeljö­vőben egyetemi karrá válhat. Itt több képzés (dietetikus, gyógytor­nász) már most is nagyon népsz­erű. A jogi és a közgazdász pálya is nagyon vonzotta a fiatalokat, itt Vass Miklós szerint elsősorban a belső szakirányokkal lehetne több diákot „csalogatni” - fontos példá­ul az európai uniós anyagok átvétele.Sokszor próbálták már le­írni a bölcsészkarokat, azonban a nyelvi képzés, a pszichológia, a kommunikáció vagy a politológia akár fizetős képzésen is „megél”. A rektorhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta: a nyelvoktatás és az informatika tudás-kiegészítés min­den szakág mellett szükséges, hi­szen ezek nélkül diplomás állást na- gyon nehéz találni, nyaka Szabolcs i A 4 j i

Next

/
Oldalképek
Tartalom