Tolnai Népújság, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178.-203. szám)

2002-08-30 / 202. szám

6. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2002. Augusztus 30., péntek Bj ■ jB MB BBi ^B A gyerekekért Bátaapáti Vasárnap 16 órakor lesz a tanévnyitó ünnepség a bátaapáti iskolában. A településen sokrétűen gon­doskodnak a gyerekekről, fiata­lokról. Tanévkezdési támogatást kapnak a szülők, az általános is­kolás gyermekekek után nyolc, a közép- és a felsőfokú tanulmá­nyokat folytató fiatalok után pe­dig tizennégyezer forintot. A kö­zépiskolások számára ösztöndí­jat is biztosít a képviselőtestület. A négy egész átlag feletti tanul­mányi eredményt elérők havi kétezer forintot kapnak. Az ösz­töndíjat félévenként a bizonyít­vány alapján ítélik oda. Mind­ezeken felül a közép- és felsőfo­kú iskolába járók még plusz, összesen tízezer forint támoga­tást kapnak tanévenként, két részletben kifizetve. A legújabb kedvezmény, hogy az óvodások után már az idén 26 nap időtar­tamra nem kell térítési díjat fi­zetni. ■ Nagymányoki ünnep Nagymányok A nagymányoki bánya már 1965. július 1-jén bezárta kamuit. Az akkor ott dolgozók a Mecsek közeli szénfejtő helyein találtak munkát. Már azok sem termel­nek, de a volt bányászok és csa­ládjaik ma is megtartják ünne­püket, a Bányásznapot. Az idén augusztus 31-én 15 órakor ko­szorúzást tartanak a bányász emlékműnél, ahol megemlékez­nek a bányaszerencsétlenségek­ben elhunyt áldozatokról. A program további részeként 16 órakor a Széchenyi Házban a bá­nyász napi köszöntőt vacsora, majd hajnalig tartó bál követi. ■ Határozatképtelenek ÖCSÉNY Szerdán ismét határozatkép­telen volt az őcsényi képvise­lő-testület. Az eredeti elképzelések szerint tíz felett volt a megtárgyalandó napirendi pontok száma, mégis, mindössze öt képviselő tudta időbeosztását úgy alakítani, hogy odaérjen a késő délutáni ülésre. Ez pedig kevés volt a ha­tározatképességhez. Érdekes, hogy idén ez már nem az első ilyen alkalom, sőt nem is a má­sodik... Vajon mi lehet az oka annak, hogy vannak megválasz­tott képviselők, akik sorozatosan nem jelennek meg a napirendek tárgyalásánál? Talán ez is szóba kerül a ma reggeli rendkívüli ülésen, amelynek két napirendi pontja lesz: a helyi választási bi­zottság megválasztása, illetve pályázatok benyújtásáról dönt a testület. Feltéve, hogy határo- zatképes lesz... __________-krz­Sz ép színek, megfelelő cukorfok Megkezdődött a szüret a borvidékeken Tolna megye borvidékein megkezdődött a szüret. A korai faj­ták minősége jó, de sokan aggódnak a sok csapadék miatt, és félnek a rothadástól. A szőlőnek a tavalyinál is alacsonyabb a felvásárlási ára, a termelők abban bíznak, talán ez lesz az utolsó rossz évük. Megyei körkép Bátaszéken, Alsónánán, Sióagárdon már megkez­dődött, a hét vége felé pedig Nagydorogon, Györkönyben is elkezdik a szüretet. Nagy István magántermelő (a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tagja, a bátaszéki hegyköz­ség elnöke) szerint vegyes a kép a szőlő minőségét illetően. Az oportót már leszedték, jelenleg a zöld- szilvánit szüretelik.- Nagy szerencsém volt, mert több éves kapcso­latnak köszönhetően Szlovákiából nagyobb tételre kaptunk megrendelést. Nem a szőlőt, hanem a zúzott cefrét szállítjuk ki, eddig már 40 kamionnal vettek át tőlünk. Szlo­vákiában nagyobb volt a fagy mint nálunk, ezért vásároltak az idén kék fajtát is. Sajnos a merlot nem szerepel a nemzeti listájukon, ezért azt a faj­tát át sem veszik. Az oportó kilójáért 40-45 forintot adnak, a fehér fajtákért pedig 33 forint körül. A minőségre jel­lemző, hogy szépek a színek, a cukorfok is megfe­lelő (oportónál 16,7 volt az átlag, a zweigelt jelen­leg 16,5-es, de még magas a sava, a chardonnay 17-es, de magas a sava), a fajták teljesen összeér­tek, így október közepéig folyamatosan lehet majd szüretelni. Aparhanton az a legnagyobb gond, hogy még nincs vevő a sző­lőre. Szabó Szaniszló, a mezőgaz­dasági szövetkezet elnöke el­mondta, míg tavaly a fehér fajták nem kellettek a feldolgozóknak, addig az idén a kék szőlő nem kell senkinek. Egy héten belül a zweigeltet már szedni lehetne, de még nincs vásárlójuk, mondta az elnök. Tavaly az alföldiek, illetve egy budapesti székhelyű cég vá­sárolta fel a szőlőt, de az idén nincs ilyen szándé­kuk, mivel a hordóik tele vannak. Még a múlt évi felvásárlásból is maradt 15 millió forint, amit a mai napig nem fizettek ki az aparhantiaknak. Ennél rosszabb évük már nem lehet, mondta az elnök. Dúzsi Tamás magántermelő a hétre tervezte a szüretet, amit a hétfői nagy eső módosított. Az ezerfürtű beérett, az 5 hektáros terület felét terve­zi saját borként feldolgozni, míg a fölösleget szíve­sen értékesítené, ha lenne kinek. A kiváló borász szerencsés helyzetben van ab­ból a szempontból, hogy borai jól fogytak, így van hová szüretelnie. A györkönyiek e hét végére ter­vezik a szüret kezdetét. Gszellmann Zsuzsa szőlőtermelő elmondta, nagy volt a környéken a fagy, december végén mí­nusz 26 fokot, április elején mínusz 8 fokot mér­tek, mindez az ültetvényekben is megmutatkozik. A cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér minősége jó, 17-18-as a cukorfoka. Nagyobb tétel azonban kék­frankosból van, aminek kilójáért 50-60 forintos árat szeretnének kapni, mondta a termelő. MAUTHNER A bátaszéki Nagy István Szlovákiába is szállít Gyorsan vonult le az ár Egy Tolna megyei töltésszakasz megerősítésre vár- Ha a Dunán nemrég levonult árvíz tartós, a Dombori és a Bóni-fok közötti töltésszakaszon komoly problémák is jelent­kezhettek volna - derült ki abból az árvíz utáni összegzésből, amelyet Klingl Béla, a KDT Vízig. Szekszárdi Szakaszmér­nökségének vezetője adott lapunknak. Tolna megye A mostani árvíz során Pakson 13 centiméterrel, Bátán 45 centivel maradt el a legmagasabb víz­szint az 1965-ös ár során mérttől. Az 1974-ben el­készült Sió-torkolati mű­nél azonban az elmúlt 28 év alatt messze az idén nyári volt a legma­gasabb vízállás - mutatott rá Klingl Béla. A szakember elmondta: a mostani áradásra a 10-12 órás tető­zést követő gyors apadás volt a jel­lemző. Ez kedvező volt a védeke­zés szempontjából, mert nem tud­tak kialakulni azok a káros jelen­ségek, amelyek egy elhúzódó ár­víznél jellemzőek, emiatt jóval ke­vesebb védekezési munkát kellett elvégezni. A töltések összességé­ben jól vizsgáztak, az 1965-ös ár­víz után, a Sió torkolattól Bátáig ki­épített szakasz, és a 80-as évek vé­gén épült Bölcske és Dunakömlőd közötti töltés egyaránt nagyon jól viselte az árhullámot. A Dombori és Bóni-fok közötti részen azon­ban akadtak problémák, sok he­lyen jelent meg fakadó víz, a men­tett oldalon felpuhult töltésrézsű és csurgások is jelent­keztek. Ha nem ilyen gyorsan vonul le az ár, fennállhatott volna a buzgárosodás veszélye, ami komolyabb problé­mát is okozhatott volna. A szakaszmérnökség ve­zetője szerint ezt a mint­egy 12 kilométeres szakaszt gyor­sított ütemben kellene megerősíte­ni, ami kb. 2 milliárd forintot igé­nyelne. Klingl Béla elégedetten nyilatkozott a védekezésben köz­reműködő társszervekkel és az önkormányzatokkal történő együttműködésről. Elmondta, hogy a rendőrség nagy segítséget nyújtott abban, hogy a vadakat a lehető legkevésbé zavarva történ­hessen az árvízi védekezés a tölté­seken, illetve, hogy a „katasztrófa­turisták” minél kevésbé akadá­lyozzák a munkát. Jól bevált az in­formatika alkalmazása a védeke­zésben, a mobiltelefonon történő hírközléssel viszont akadtak gon­dok. A szakember az elkövetke­zendő időszak feladataival kap­csolatban hangsúlyozta, hogy szükség lesz a vízügyi és az önkor­mányzati védekezés harmonizálá­sára, elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban jogszabály módosí­tásokra is sort kell keríteni. Sürget­te, az egyébként jogszabály által előírt, ám csak kevés helyen létező önkormányzati védelmi tervek el­készíttetését, amelyek iránymuta­tása alapján szakszerűbben lehet­ne a védekezést megoldani. Szor­galmazta a vízügyi szakhatósági állásfoglalások érvényesítését a te­lepülések rendezési terveiben, amelyek alapján az ár-, vagy bel­vízveszélyes területeket nem le­hetne beépíteni. Mint ismeretes, Testületi ülés Tamási Rövid, alig több mint fél órás, ám hatékony ülést tartott tegnap a ta­mási képviselőtestület, mint ezt kérdésünkre az ülést vezető Balassa Zoltán alpolgármester el­mondta. Az idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica diák-ösztön­díjrendszerhez, melynek össze­gét a jövő évi költségvetés terhére 900 ezer forintra emelték. Egye­bek mellett egyhangúlag elfogad­ták a beszámolót a költségvetés első féléves teljesítéséről. A ked­vező tapasztalatok nyomán hoz­zájárult a testület hogy a Il-es is­kolában az idén is működhessen úgynevezett felzárkóztató osz­tály. Megalakult a látássérültek helyi egyesülte, amely eddig bará­ti körként a könyvtárban műkö­dött. A képviselőtestület hozzájá­rult, hogy az egyesület székhelye a könyvtár legyen. Tamásiban az önkéntes tűzoltóság köztestület­ként működik. A tűzoltóság fel­kérte a polgármestert, járjon el annak érdekében, hogy minden önkormányzat fizesse be a műkö- déshez szükséges összeget. ■ Vetítés Filmvetítéssel várja a diákokat a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a hét végén. Augusztus 30-án, pénteken 14 órától A Pál utcai fiúkat nézhetik meg az ér­deklődők, 31-én 13 órakor pedig a könyvtár filmtárából szabadon választhatnak gyerekek. ______■ Tolnai Népújság előfizetésére Megrendelő neve: címe: Fenti címre 1.170,- Ft-os havidíj megfizetésével megrendelem a Tolnai Népújságot. Kérjük a megrendelőlevelet helyezze bontókba és küldje be a Kiadó címére: 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3., vagy hívjon bennünket a 74/511-503-as telefonon. ; ’ inai Népújságot megrendelő könyvet kap ajándékba. mmmm A Tolnai Népújság kiadója pályázatot hirdet hirdetési asszisztens és Tolnai Népújság Grátisz- lapmenedzser munkakörre Amit várunk! • minimum középfokú végzettség, • számítógépkezelési ismeretek • jó kommuniációs képesség, elemzőkészség • értékesítési gyakorlat • vállalkozói igazolvány • saját személygépkocsi Amit kínálunk: . változatos munka • a Tolnai Népújság Grátisz hirdetési újság hirdetési és terjesztési munkájának koordinálása Tolna megyében • kiadói infrastruktúra használata • alapbér + teljesítménytől függő verseny­képes jövedelem & • egy multinacionális cég háttere r Fényképpel ellátott önéletrajzát 2002. augusztus 30-ig „Grátisz" jeligére a Kiadóba várjuk (Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.). Az árvíz levonulása után tegnap megérkezett az épülő szekszárdi Duna-hídhoz a mederhíd harmadik, 120 méteres egysége. A hídelem helyére emelése ma, pén­teken este kezdődik. fotó: gottvald az idei árvíz során a kritikusabb helyzetek Tolna megyében Pak­son és Bátán, egyaránt a vízügy ál­tal felügyelt árvízi töltéseken belül alakultak ki. Ezzel kapcsolatban Klingl Béla magánvéleményként azt mondta, hogy vagy az építést kellene korlátozni az ilyen terüle­teken, vagy megbízható önkor­mányzati védelmi rendszert lenne szükséges kiépíteni. Felhívta a fi­gyelmet azonban arra, hogy ezt a kérdést a közgazdasági szempont­ok mellett emberi oldalról is mér- legelni kell. _____________-es-

Next

/
Oldalképek
Tartalom