Tolnai Népújság, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178.-203. szám)

2002-08-23 / 196. szám

m 2002. Augusztus 23., péntek MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét MAUTHNER ILONA A kenyér ám A pékségek többsége már bejelentette, hogy ősszel emelik a kenyér árát. A hír hallatán reflexszerűen zúdult fél sok ember. Tolna megyé­ben egyre kevesebb a pékség, mert a versenyt, a konkurenciát, a költ­ségek alá nyomott piaci árakat sokan nem bírják tartani. Ebből is lát­szik, hogy nem nagy üzlet pékséget nyitni. Sokan azt kérdezik: ha a búza ára egyre alacsonyabb, akkor milyen alapon emelik a kenyér árát? Erre az a válasz, hogy a kenyér előállításában csak kis szerepet játszik a liszt, az áremelést az adalékanyagok (vaj, margarin, ízesí­tők), valamint a gázolaj és energia ára jelenti. Nem hiszem, hogy a pékségek rászorulnának arra, hogy én védjem meg őket. El kell ismer­nünk, a kenyér árának emelésére talán túlzottan is idegesen reagá­lunk, pedig ma már minden zúgolódás nélkül kifizetünk egy gombóc fagyiért 80 forintot, pedig valamikor 50 fillér volt. Tudom, ez nem lét­kérdés. Fagyi nélkül lehet élni, kenyér nélkül nem. Akkor nézzük a benzint: ma már a legtöbb családban akárcsak a kenyér, ez is létkér­dés. Nagyon sok embernek a megélhetést jelenti az autója, mert vagy bejáró, vagy szállításból él. A nyolcvanas évek végéig egy kiló kenyér ára általában annyi volt, mint egy liter benzin ára. Szerencsére ma már nem annyi, mert akkor lenne csak okunk panaszra. Ami pedig a kenyér minőségét illeti, úgy gondolom, lehetne rajta mit javítani, de erre általában az a válasz, az olcsóra van igény. Aki a magosat, a feketét, a barnát, a kovászost szereti, az is talál magá­nak a kisebb pékségekben. De ez már valóban pénz kérdése. A régió legerősebb megyéje Tolna A legtöbb bevételt a szolgáltatás hozza A megyei statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a dél­dunántúli régió gazdaságilag legerősebb megyéje Tolna. Itt a legmagasabb az egy főre jutó nemzeti össztermék. Ebben szerepet játszik az a tény, hogy a gazdasági mutatók a Paksi Atomerőmű eredményeit is tükrözik. Megyei körkép A statisztikai hivatal adatai alapján hazánkban az egy főre jutó nemzeti össztermék átlagosan 1 mil­lió 312 ezer forint. Az adatokból az is kitűnik, hogy a régiók fejlettsége eltér egymástól, és ez az elkülönülés az utóbbi években tovább erősödött. Az országban gazdaságilag a legjobb helyzetben továbbra is a Közép-Magyarország van. A Dunán­túli térség az országon belül a negyedik. A dél­dunántúli régiót, ahová Somogy, Tolna, Baranya A nemzeti össztermék (GDP) kiszámítása: Az egy főre jutó bruttó hazai összterméket az adózás után befolyt összegek, a dolgozói bérek, a piaci árak és az elkészült termékek figyelembevételével számítják ki. megyék tartoznak, még mindig az utolsók közt tartják számon. A térségen belül Tolna megye a legerősebb gazdaságilag, leg­alább is a statisztikai adatok sze­rint. Ebben a rangsorban nagy szerepet kapott az, hogy a Paksi Atomerőmű Rt. eredményei is megyénket gazdagítják. Tolna megyében az egy főre jutó nemzeti össz­termék (GDP) 1 millió 84 ezer forint, ami kisebb mint az országos átlag, de magasabb mint Bara­nya és Somogy megyékben. Két éve 896 ezer fo­rint volt a Tolna megyei GDP, tavaly 1 millió 9 ezer forint. Ez az országos átlag 82,6 százaléka volt. A megye összes bevétele 230 milliárd 601 millió fo­rint volt, ebből a legnagyobb tételt a szolgáltatá­sok „hozták”, melynek összege 106 milliárd 595 millió forint volt. A megye tevé­kenységét meghatározó mező- gazdaság mindössze 21 milliárd 526 millió forintot, az ipar 90 milliárd 623 milliót, az építő­ipar pedig 11 milliárd 857 millió forintot tett ki. MAUTHNER Megkérdeztük olvasóinkat: Kell-e átvilágítás a helyi közéletben? Az országos „nagypolitika” érintett szereplői már átestek az átvilágításon, az eredmény hamarosan napvilágot lát. Vajon lenne-e értelme hasonló eljárásnak kisebb, például megyei, települési szinteken, a helyi politika mérvadó személyiségeit tekintve? Erről kérdeztük az utcán a járókelőket. Dr. Kuhajda Valéria, orvos: - Erre talán nincs szükség. A helyi közélet jelenlegi személyiségei nem töltöttek be az elmúlt rendszer­ben vezető tisztségeket. S amúgy sem játszanak az ország irányításában döntő szerepet. Dr. Schön Gabriella, altatóorvos: - Én átvilágíttatnám őket. Akikre szavazunk, akiket megválasztunk helyben, azokat nem árt ismernünk ilyen szempontból sem. Péter András, nyugdíjas: - Felesleges ezt a kérdést a helyi szin­teken bolygatni. Meg amúgy is, a régi rendszer adott volt, akkor annak megfelelően kellett élni és tenni. Horváth Balázs, vállalkozó: - Támogatnám a helyi közszereplők átvilágításának ötletét. Szeretném tudni, hogy milyen előélete volt annak, aki most dönt rólunk. (A témával kapcsolatban olvasóink SMS-en is elmondhatják véleményüket a 20/454-36-64 -es számon. ) ___________________■ Előző kérdésünk: Lehessen-e biztosítást kötni az ártérben épült házakra? Szavazóink 42,9 százaléka tartaná he­lyesnek, míg 57,1 százalék nem tartja jónak az ötletet. MAI KÉRDÉSÜNK: Legyen-e utólag tűzijáték? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepujsag.hu , és SMS üzenetben: 20/4S4-36-64 Készen áll a kis erőmű Próbaüzem gázmotorral: ma kezdődik A képviselő-testület tavaly úgy határozott, hogy a Fűtőmű Kft. Fáy lakótelepi telephelyén gázból hő- és villamos energiát elő­állító gázmotoros beruházást valósít meg. ben minden berendezés megfelelő­en működik, augusztus 23-án rá­csatlakozunk az elektromos háló­zatra, s óránként 1048 kilowatt ára­mot és 1410 kilowatt hőenergiát ter­melünk. Ettől kezdve indul az egy hónapos próbaüzem, s ha ez is sike­resnek bizonyul, a gázmotort folya­matos használatba vehetjük, amely mind a befektető, mind a város szá- mára hasznot jelenthet.______-pál­Sz övetségek bejelentései októberre Két nagy koalíció a városban Bonyhád Koalíciók indítanak polgár- mester és önkormányzati kép­viselő jelölteket a városban. Mindkét választási szövetség bejelentette, kiket támogat­nak az őszi választáson. A FIDESZ-MDF-MKDSZ (Magyar Keresztény Demokrata Szövet­ség) helyi szervezetei választási koalíciót kötöttek az októberi ön- kormányzati választásokra. Pol­gármester jelöltjük Potápi Árpád. Az egyes körzetben dr. Barcza Zsoltot, a kettesben Krahling Dá­nielt, a hármasban Filóné Ferencz Ibolyát, a négyesben Páll Gábort, az ötösben Somogyi Já­nost, a hatosban Istenes Lászlót, a hetesben Varga Szilárdot, a nyolcasban Ónodi Szabolcsot, a kilencesben Kersák Tamást, a tí­zesben Fábián Bélát jelölték. Szintén választási szövetséget kötöttek az MSZP, az SZDSZ és az Agrárszövetség helyi szervezetei. Polgármester jelöltjük Pogácsa Alajos. A szabaddemokraták je­löltjeit két körzetben támogatják: Szekerczés Szilárd a hetes, míg Bolbach János a tízes körzetben indul képviselő jelöltként. Az MSZP színeiben, illetve támoga­tásával az egyes körzetben dr. Bő­sze Tibort, a hármasban Csehák Jánost jelölték. A négyes körzet­ben dr. Koncz István mellett Brauer Jánost is támogatják. Az ötös választási körzetben Szentes Antal, a hatosban János András, a nyolcasban Mosonyi Gyula, a ki­lencesben Hahner Ferenc indul a képviselőségért. __________-pál­Fa lunap és fogathajtás Szakoson Szombaton, az önkormányzat és a helyi lovasegyesület szervezé­sében falunap lesz Szakoson. Az esemény keretében megyei fogat­hajtó versenyt is rendeznek, en­nek egyik leglátványosabb eleme, a díjhajtás már szombaton reggel elkezdődik, a helyszín a szárító­telep. Ezzel párhuzamosan az is­kola udvarán zajlanak más ese­mények is: traktoros és pörköltfő­ző verseny, vetélkedők, virtusjá­tékok és sportmérkőzések. Késő délután a falunap vendége lesz a kocsolai néptáncegyüttes. Az esti nótaesten fellép Kalmár Magda és Pere János, a két népszerű elő­adót Fábián János zongoramű­vész kíséri. Este kilenckor tűzijá­ték lesz, majd ezt követően kez­dődik az utcabál, a Gold együttes közreműködésével. A vasárnap már teljes egészében a lovasprogramokról szól. Ezen a napon az akadályhajtás két fordu­lóját rendezik meg, a szünetekben western és csikós bemutatók szó­rakoztatják a várhatóan nagyszá­mú érdeklődőt. Este az eredmény- hirdetéssel zárul a program. ■ ZSIBRIK. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át Bu­dapesten, a Ludwig Múzeum­ban Szabó Juditnak, a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziót Támo­gató Alapítvány drogterápiás intézete vezetőjének. TENGELIC. Több, mint 11 mil­lió forintot nyert el az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatását célzó pályázaton (önhiki) a ten- gelici önkormányzat. Mint isme­retes, a község évek óta jelentős működési forráshiánnyal küzd. DOMBÓVÁR. Tegnap délután a városháza nagytermében ta­lálkoztak egymással a helyben működő egyesületek és társa­dalmi szervezetek vezetői Tóth Attila polgármesterrel. Megvi­tatták az augusztus 26-i testüle­ti ülésen tárgyalandó témákat, valamint a szeptember második felére tervezett Civil Napok programját. Dombóváron több mint ötven civil szervezet mű­ködik. SZEKSZÁRD. A Tolna Megyei Felnőtt Diabétesz Közhasznú Társaság soron következő klub- foglalkozását 2002. augusztus 27-én 14 órakor tartja a Kórház klubhelyiségében. PÉCS. A szőlészeti és borászati kutatóintézet szervezésében szeptember 5-én, csütörtökön lesz, az intézet szentmiklósi tele­pén a szőlészeti és borászati be­mutató, ezúttal kistermelők ré­szére. A program: délelőtt 9 óra 30- kor új szőlőfajtákat, szabadföl­di kísérletek eredményeit ismerte­tik, majd az idei évjárat tapaszta­latait foglalja össze dr. Diófási La­jos professzor. Ezt követően a kí­sérleti borok bemutatására kerül sor. A rendezvényt megnyitja dr. Kozma Pál igazgató. TAMÁSI. Megkezdték a napkö­zi otthonos óvoda konyhájának átalakítását a HACCP minőség- biztosítási rendszer előírásai szerint Tengődön. A felújítási és átalakítási munkát - amely mintegy 1,5 millió forintba ke­rül - két pályázó közül a Tamá­si Moler-Bau Kft. nyerte el. A rekonstrukcióra a pénzt az ön- kormányzat a megyei területfej­lesztési tanács pályázatán nyerte. A munkákkal augusztus 31- ig végez a kivitelező. FADD. A faddi önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat­hoz. Ennek révén tíz helybéli diák részesülhet állami, illetve önkormányzati támogatásban. BONYHÁD. A bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtárban augusztus 23-án 13 órától film­vetítést tartanak a gyerekeknek. Egy vígjáték bemutatására ke­rül sor, Bruce Willis főszereplé­sével. ■ FELHÍVÁS A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület a 2002.október 20 -i Szekszárdi önkormányzati választásokon a következő jelölteket indítja: II. sz. választókerület IQ. Hepp Adám Baka u, Bolyai J. u., Battyhány u p. 26-44, Battyhány u ptl. 25-41/C-ig, Ha­lász B.u, József A. u, Kemény S. u., Nyár u, Patak u., Rózsa u., Rákóczi u. ptl 79- 123., Wigand J. tér., Zrínyi u p. 80-108, Zrínyi u. ptl. 85-109, Árpád u. p. 42-54, Árpád u. ptl. 47-47/B, Batthány u. p. 2- 24 , Batthány u. ptl. 1-23, Berzsenyi u. p. 12, Berzsenyi ti. ptl. 23-25, Damja­nich u. p. 2-40, Damjanich u. ptl. 27-31, Hrabovszky u., Kapisztrán u., Kiss J. u., Liszt F. u., Pázmány tér, Pollack M.u. p. 70-92., Pollack M. ptl. 69-95., Rákó­czi u. ptl. 49-77., Soós S.u, Szakály testv.u., Zrínyi u. p. 54 -78, Zrínyi u. ptl. 49-83/B, Annamajor, Aranytó, Bárány­fok, Béke-telep, Bogyiszlói u., Borrév, Epreskert u., Eszteriszállás, Hiriingpuszta, Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi u., Korsófölde u., Mátyás kir. u. p. 68-76., Mátyás kir. u. ptl. 59-71., Nyámándpuszta, Ózsák- puszta, Páskum u., Sport u., Vásártér, III, sz. választókerület Műnk Jánosné Bakony u, Bikavér u, Bottyánhegy, Bükk u.,Előhegy u., Előhegy u. p. 6-68., Esze T. u. ptl. 9-21/B, Esze T. u. p. 24- 42., Ezerjó u. p. 2-18, Klapka Gy u. p. 22-44, Klapka Gy u. ptl. 29-43, Mecsek u., Előhegyi u. p. 2-4, Elöhegyi u. ptl. 1- 11, Ezerjó u. ptl. 1-15, Fürt u., Kadarka Itp., Kadarka u. ptl. 29-101., Kadarka u. p. 62-80., Rákóczi u. p. 84-92/E., Riz- ling u., Bartók B.u, Cserhát u., Illyés Gy.u., Kodály Z.u., Présház u., Szüret u., Tanya u., Zöldkert u,, Vendel u. V. sz. választókerület Dr. Józan-Jilting Mihály Árpád u.p. 4-40, Árpád u.ptl . 9- 39/B Balassa u., Berzsenyi D. u. p. 2- 10/B, Berzsenyi D. u. ptl. 1-21, Csaba u., Damjanich u. ptl. 3-25/A, Mátyás kir u. p. 2-64., Mátyás kir u. ptl. 1-55., Pe­tőfi S. u., Pollack M. Itp., Pollack M. u. p. 2-68., Pollack M.u. ptl. 1-67., Rákóczi u. ptl 1-47. Szluha Gy. u., Tavasz u., Tompa u.Jormay B. u. Zrínyi u. p. 4-46., Zrínyi u. ptl. 1-47., Augusz I. u., Kiskorzótér., Kölcsey Itp., Liszt tér, Tinódi u., Vili, sz. választókerület Szendrei Mihály Babits M .u, Bálint köz, Bartina köz, Bartina u., Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kálvin tér, Kisbödö, Puskás T. u., Puskás T. köz, Nagybödő, Séd-köz, Bal­remete, Benedek-völgy, Bethlen G. u., Bocskai-köz, Bocskai u., Borzsák u., Dicenty D.u., Hosszúvölgy, Hosszúvölgy u„ Jobbremete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy u., Remete u., Rövidvölgy, Bé­la tér, Béri B. Á. u. 1-17, Bródy-köz, Dó­zsa Gy, u. Flórián u., Garay tér, Ibolya u., Kálvária u. Kilátó u., Lehel u., Móricz Zs.u., Vincellér u. Vörösmarty u., X. sz. választókerület Szilágyi Dezső Alkotmány u. p. 2-12 Alkotmány u. ptl. 1-19., Wesselényi u. ptl. 1-17., Al­kotmány u. p. 14-76., Alkotmány u. ptl. 21/A-75, Béri B. Á. u. p. 2-56., Béri B. Á. u. ptl. 23-37., Bezons park, Dobó u., Vasvári u. ptl. 3 -29., Gróf P. u. p. 2-20., Kecskés F. u. p. 2-10., Kecskés F. u. ptl. 1-9., XII. sz. választókerület Krémer György Allende u., Béri B. Á. u. ptl. 39-89., Fáy A. u., Béri B. Á. u. ptl. 91 -125, Alisca u. ptl. 1-7. Alisca u. p. 44-46. Május 1. u., Cseri J. u. XIV. sz. választókerület Szily Lajos Árok u., Baranya-völgy, Cinka, Cinka u., Csatári u., Csatár, Csötönyi-völgy, Fa­luhely, Gesztenyés, Gyűszű-völgy, Iván- völgy, Kalász u., Kisbaranya, Nagybaranya, Levendula u., Porkoláb­völgy, Sárköz u., Árnyas u. Csap u., Cso­pak u., Dr. Nagy I. u., Dr Tóth L.u., Ebes, Ebespuszta, Gemenc u., Kerámia u., La­jos kir. u., Kuruc u., Magyars, u., Otthon u., Puttonyos u., Tüzér u., Vadász u., Vi­téz u., Almás, Barázda u., Domb u., Fa­gyöngy u., Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang u, Harmat u., Hegyalja u., Ker­tész u., Liget u., Lugas u., Major u., Mester u., Muskátli u., Óvoda u., Szekér u., Szérű u., Szilas u., Szilfa dűlő., Szőlő köz, Szőlő u., Szőlőhegy u., Szőlőhegy, Szőlőhegy-Újtelep, Tóth-völgy, Tüske u., Venyige u., Vessző u., Völgy u. Zengő u., Zöldfa u. Tisztelt Választópolgárok I Ajánlószelvényeiket a Magyarországi Németek Regionális Irodájában (Garay tér 4, a Német Színház udvarában) és a Szt. István Házban (Rákóczi u. 69 -71) adhatják le! Támogatásukat köszönjük! (p-páros, ptl.-páratlan) Bonyhád Befejeződött a gázmotoros beru­házás kivitelezési szakasza. A gázmotoros, kis erőmű egy hóna­pos próbaüzemeltetése ma kez­dődik. Bölcsföldi Árpád, a Fűtő­mű Kft. ügyvezető igazgatója vá­rosnak és befektetőnek egyaránt hasznot remél a beruházástól.- A munkával a vállalkozók az ütemtervnek megfelelően, jó minő­ségben mára elkészültek. E héten üzemi próbák vannak. Amennyi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom