Tolnai Népújság, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178.-203. szám)

2002-08-17 / 192. szám

* 6. OLDAL ÜNNEPI P ROGRAMOK 2002. Augusztus- 17., szombat Az ünnep a Völgységben Mőcsény. Falunapot tartanak Mőcsényben augusztus 18-án az ifjúsági klub udvarán. A 15 óra­kor kezdődő ünnepi mise után Ijírachun Elemér polgármester tart köszöntőt, majd a átadja a felújított nyugdíjas és ifjúsági klubot. A kenyérszentelést köve­tően a Mázai Bányász Fúvósze­nekar, a bátaapáti Aranyfácán Táncegyüttes, a bonyhádi Kranzlein Német Tánccsoport és a Sárpilisi Hagyományőrző Együttes műsorát nézhetik meg az érdeklődők. A nap hajnalig tartó bállal zárul, amelyen a mu­zsikát Pecze Gábor és zenekara szolgáltatja. Cikó. A település képviselő­testülete kulturális műsorra hív­ja, várja az érdeklődőket au­gusztus 19-én 18 órától az általá­nos iskola udvarára. A műsor vendége lesz a szekszárdi Tü­csök Klub és a bátaapáti Arany­fácán Táncegyüttes. 20 órakor hajnalig tartó szabadtéri bál kez­dődik. Rakasd. A helyi általános is­kola udvarán 10 órakor ünnepi megnyitóval kezdődnek az au­gusztus 20-a tiszteletére rende­zett programok, melyen köszön­tőt mond Illés Ferenc polgár- mester, közreműködik Szabó Józsefné Gáncs Tünde, a Sebes­tyén Ádám Székely Társulat népdalköre és Sebestyén István. Ezt követően kezdetét veszi a kakaspörkölt-főző verseny, melynek eredményhirdetésére és díjkiosztására 13 órakor kerül sor. Este 21 órakor a Sebestyén Ádám Székely Társulat tánccso­portjának műsorával nyitják meg a szabadtéri bált. Bonyhád. Az augusztus 20-i ünnepségek a városban a hagyo­mányoknak megfelelően alakul­nak. Szent István és az új kenyér ünnepén a köszöntőktől a szóra­koztató rendezvényekig terjed a programok sora. Ünnepi szent mise köszönti a napot augusztus 20-án 9 órakor a katolikus temp­lomban, majd 10 órakor ünnepi istentiszteletet és konfirmációt tartanak az evangélikusok. A 10 órakor kezdődő országzászló­felvonásra érkezőket a Városi Fúvószenekar térzenéje várja a Vörösmarty téren. A rendezvények délután tánc- együttesek felvonulásával folyta­tódnak a Solymár Imre Városi Könyvtártól a művelődési ház szabadtéri színpadáig, ahol ez­után ünnepi köszöntőt mond Oroszki István, a város polgár- mestere. Az ünnepség keretében az új kenyeret Jónás János apát áldja meg. A szerkesztett műsor­ban több egzotikus együttes fel­lépésére lehet számítani. Töb­bek között nigériai, lettországi és jugoszláviai csoportok mutat­koznak be. A hazai színeket a bátaszéki Felvidéki Táncegyüt­tes és a Völgység Néptánc­együttes képviseli. A program keretében kerül sor a tavasszal meghirdetett Virágos Bonyhá- dért vetélkedés díjainak kiosztá­sára. Aparhant. Gazdag progra­mokkal várja az érdeklődőket Aparhant augusztus 20-án. A szabadidő parkban a Mázai Bá­nyász Fúvószenekar zenéje fo­gadja a vendégeket 17 óra 30 perckor. Ezt követően a Szászvá­ri Német Nemzetiségi Együttes és az Aparhanti Székely Kör mű­sorát láthatják. Szabadtéri mise kezdődik 19 óra 20 perckor, majd 20 és 21 óra között Revü- turmix címmel vidám összeállí­tás következik a szabadtéri szín­padon. A humorról a Defekt Duó gondoskodik, majd a Dupla Kávé zárja a programok sorát. A nap eseményei a 23 órakor kezdődő tűzijátékkal fejeződnek be. Bátaapáti. Augusztus 20-án 15 órakor a megszépült, felújí­tott faluközpont átadásával kez­dődik az ünnepség, ahol kö­szöntőt mond Krachun Szilárd polgármester. A programon- fel­lép a helyi táncegyüttes. Főző­verseny kezdődik 16 órakor az ifjúsági klub udvarán, melyhez a húst az önkormányzat biztosít­ja. A verseny résztvevőit és a vendégeket az utánpótlás tánc- együttes szórakoztatja. Az ered­ményhirdetés után táncmulat­ság következik, amelyen Balázs Zsolt húzza a talpalávalót. Mucsfa. Ökumenikus isten­tiszteletet tartanak augusztus 20-án 10 órakor az evangélikus templomban. Ekkor kerül sor a település címerének és zászlajá­nak felszentelésére és az új ke­nyér megáldására. A mise után 11 órakor koszorúzást tartanak az emlékműnél. A program dél­után 14 órakor a lengyeli és kisvejkei hagyományőrző együt­tesek műsorával folytatódik. ________ -PÁL­Tamási r endezvények Szent István szobrot avatnak Ünnepi közgyűlés, városi kavalkád, főzőverseny A hagyományoknak megfelelően az ünnepi program augusz­tus 20-án reggel kilenckor szentmisével kezdődik belvárosi templomban. A misét Mayer Mihály megyéspüspök celebrál­ja. Tíz óra 15 perckor indul az ünnepi díszmenet a Béla térről a Szent István térig. A térzenét követően, fél tizenegykor kez­dődik az ünnepség s avatják fel a szobrot, Farkas Pál alkota- tását, az első királyunkról elnevezett téren. Ünnepi köszöntőt mond Kocsis Imre Antal, Szekszárd Megyei Jogú Város pol­gármestere. Szekszárd A szobrot Dávid Ibolya, az országgyűlés al- elnöke avatja fel. Az ökumenikus áldást kö­vetően köszönetét mond az adományozók­nak Szigetvári Ernő, a szoborállítás kezde­ményezője, a közadakozás szervezője. A kenyér megáldását és megszegését követi az ünnepi műsor, melyben közreműködik Fa­ragó Laura énekművész, Marth János táro­gatón, Orbán György versmondó, a Liszt Fe­renc Pedagógus Kórus, a Szekszárdi Madri­gálkórus, a Gárdonyi Zoltán Református Együttes, a Gagliarda Kamarakórus. Tizenegy óra negyvenöt perckor kezdő­dik a közgyűlés, ünnepi beszédet mond Ko­csis Imre Antal polgármester. Az Arany­könyvi bejegyzés közzététele után adják át a Közjóért kitüntető díjakat és a Pro Űrbe Szekszárd Emlékplaketteket. A szekszárdi németségért nívódíjat dr. Józan-Jilling Mi­hály, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor­mányzat elnöke adja át, majd Sárközi József János, a városi roma kisebbségi önkormány­zat elnöke is elismerést ad át a cigányság fel- emelkedését támogatónak. Az ünnepi köz­gyűlés műsorral zárul. Délután négy órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren Örvendjünk címmel az Art Contact Mozgásszínház, a Német Nemzeti­ségi Kórus és a Bartina Néptáncegyüttes ­Szekszárd ki­emelkedő mű­vészeti együtte­seinek - sza­badtéri műso­ra. A városi Szent István nap kapcsolódó rendezvénye a 25 éves Dicenty Dezső Kertbarát Kör termékkiállítása a Babits Mihály Mű­velődési ház márványtermében. A ki­állítás megtekinthető augusztus 19-én és 20-án 10-től 19 óráig. Az ünnepé­lyes díjkiosztás 18 órakor lesz. Harmadik alkalommal rendezi meg a Városmarketing kabinet a szek­szárdi kavalkádot és bográcsétel-főző versenyt. Augusztus 19-én, hétfőn délután háromkor térzene köszönti az érdeklődőket a Béla téren. Fél óra múlva a megnyitót követően sok ér­dekes program következik. Köztük lesz judo - önvédelmi bemutató, majd négy után következik a Paprikajancsi jelmezes- zenés gyerekműsor a Holló együttes előadásában, majd a Betty Love, a Swing Mazsorett- és Tánc- együttes. Fél nyolc után jön Splash, majd Demjén Ferenc. Fél tízkor kez­dődik az utcabál a Viva együttessel, tizenegykor lép fel Orsi, majd folyta­tódik a bál éjjel kettőig. Augusztus 20-án, kedden lesz a bogrács- étel-főző verseny: tűzgyújtás 16 órakor, eredményhirdetés fél nyolckor. A műsorban fél négytől fellép a Tücsök Klub, az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Gerlice Madár Hagyományőrző együttes Sárpilisről. Fél hatkor kezdődik a „Vitéz László és a A Szekszárdon felavatandó Szent István szobor FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Többiek”című bábműsor Kemény Henrik előadásában, hattól aerobic bemutató lesz. A főzőverseny eredményhirdetése után a Romantic, majd a Fresh együttes, kilenckor pedig Zalatnay Sarolta lép fel. Tíz órakor tű­zijáték lesz, majd a GHB együttes szolgál- tatja a zenét az utcabálon. _____________■ íg y ünnepel Dombóvár és környéke Sport- és kulturális rendezvények a falunapokon Dombóváron a kertvárosi templomban augusztus 20-an 10 órakor kezdődik az államalapítóra emlékező ünnepi szent­mise. Az önkormányzati ünnepség 19 órakor kezdődik a művelődési házban, az ökumenikus kenyér­áldást követően nyílik meg a Dombóvár élő népművészete cí­mű kiállítás. Megnyitja Frellerné dr. Kovács Anna jegyző. Három­negyed nyolctól a Fanyüvő Kvin­tett ad koncertet a Magyar iroda­lom dallamai címmel. A városkörnyéken falunapok­kal ünnepelnek. Attalán szombaton közös ebéddel és egész napos kulturális műsorral emlékeznek meg az ál­lamalapító király ünnepéről. A programban szerepel zenés éb­resztő, kenyérszentelés, elszár­mazottak találkozója, kézimunka kiállítás, majd bál zárja a napot. Ugyancsak 17-én lesz falunap Nakon is. Tíz órakor Kovácsné Gruber Marianna polgármester mond köszöntőt, majd hagyo­mányőrző együttesek adnak mű­sort az ebédig. Három órakor ad­ják át a községi óvoda épületét, majd sport- és ügyességi bemuta­tók következnek. Öt órától az el­múlt négy évről beszélgetnek a falu vezetői az érdeklődőkkel. A nősök és nőtelenek focimeccsét követően bál lesz, este fél tízkor tűzijáték szórakoztatja a falu la­kosságát. A programok ideje alatt játszóházba várják a gyerekeket, 11-től 16 óráig hintós kocsikázás­ra lesz lehetőség. Jágónakon már pénteken dél­után ünnepelnek, aldcor bál lesz a kultúrházban. A falunapot vasár­nap rendezik meg. A focipályán reggel kilenckor kezdődik a kis­pályás labdarúgó torna, majd a főzőverseny. Az iskola udvarán rossz idő esetén a művelődési házban 13 órakor kezdődik az ünnepi műsor a kocsolai tánccso­port bemutatójával, a mise után kenyérszentelés következik, majd a kaposszekcsői fúvószene­kar ad műsort, őket a naki asz- szonykórus és tánccsoport fellé­pése következik. Négy órakor a csikóstőttősi német nemzetiségi tánccsoport fellépésével zárul az ünnepi műsor. Dalmandon hétfőn lesz a falu­nap, melynek tervezett program­ja szerint délután 13 óra 30-kor felvonják a faluzászlót a millenni­umi parkban. Az ünnepi műsor a Róna kúrián lesz, ahol a kenyér­szentelést a Rozmaring asszony­kórus és az általános iskolások adnak műsort. Ezt sportrendezvények és be­mutatók, kistérségi táncbemuta­tók követik. A vacsora után bál, közben tűzijáték zárja a napot. A falunapot az önkormányzat és a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Róna kft. közösen szer­vezi. Faddi falunap A hagyományos faddi falunap programját ismét augusztus 19- én (hétfőn) rendezi meg a nagy­községben - többek között - a polgármesteri hivatal, a művelő­dési ház és a helyi civilszerveze­tek vezetősége. A rendezvény fővédnöke Kocsner Antal pol­gármester. A szokásos progra­moktól eltérően az évről évre csökkenő létszámú Futafadd he­lyett, idén Falunapi Foci kupára várják a sportcsarnokba a meg­hívott csapatokat és az érdeklő­dő nézőket. A tornát a Faddi SE karate szakosztályának bemuta­tója is színesíti. A művelődési ház kerthelyiségében 9 órától fogadják a bográcsos ételek fő­zőversenyére nevezőket. A ver­senyt halból készült ételek, illet­ve pörkölt, gulyás kategóriájá­ban értékelik. A 20 órától kezdő­dő Falunapi bálon, melynek helyszíne a művelődési ház kerthelyisége (rossz idő esetén a nagyterme) találhatnak kikap­csolódási, szórakozási lehetősé­get a táncolni vágyó helyiek, és a településen üdülő vendégek. A zenét a Rezicska-trió szolgáltat­ja. -ES­Érdekességek földön, vízen Paks, Dunaföldvár, Madocsa Paks A Duna áradása miatt megválto­zott A Duna-parti családi napok helyszíne és programja. A víziszínpad helyett a közeli Erzsébet szálló mögötti parkban rendezik a műsorokat szomba­ton, vasárnap és hétfőn, délutá­nonként. A fellépők között helyi és más Tolna megyei amatőr előadók és együttesek épp úgy lesznek, mint ismert sztárok. A magas vízállás miatt elma­radnak viszont a Dunára terve­zett programok, így a víziparadé és hagyományos Duna-átúszás is, amelyet valószínűleg au­gusztus 31-én rendeznek majd meg. Hétfőn este tűzijátékkal és ut­cabállal zárul a három napos rendezvény. Dunaföldvár Az áradás ellenére a Duna-part lesz az augusztus 20-i ünnepi műsor fő helyszíne, a rendezők véleménye szerint a víz nem lép ki a sétányra. Az eddigi tervek szerint meg­tartják a folyóra tervezett hagyo­mányos programokat is, délelőtt felvonulnak a Dunán a hajók, 13 órakor vízisí, jet ski bemutató lesz. A levegőben is látványos ese­mények zajlanak, sárkányrepü­lők, légibemutató, ejtőernyős ugrások. A műsorok dél előtt egy órával kezdődnek, közben halászléfőző verseny folyik majd. A sztárven­dégek, az Irigy Hónaljmirigy együttes tagjai 17 órakor lépnek színpadra. Este kilenckor tűzijáték lesz, majd diszkó a Várkert Clubban. Madocsa Augusztus 18-án, vasárnap ren­dezik az ötödik Falunapot, dél­előtt halászléfőző versennyel, délután szórakoztató műsorok­kal, amelyek során a helyi nép­táncosok mellett fellép Tárnái Kiss László nótaénekes és Demjén Ferenc is. Késő este tűzijáték előzi meg a hajnalig tartó bált. _________■ Vő félytalálkozó Nagydorogon A Nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület szervezésé­ben gazdag programmal emlé­keznek meg a helybeliek az új kenyér ünnepéről. Az ünnepség keretében augusztus 19-én vő­félytalálkozót tartanak, aminek jegyében délután 14 órától utcai lovas, fogatos felvonulást ren­deznek, amelyen 12 lovas fogat ves'z részt és a vőfélyek szóra­koztatják az érdeklődőket. A fel­vonuláson lesz menyasszony ki­kérő, utcai tánc és menettánc. Az ünnepi megemlékezést és kulturális műsort 18.30-kor tart­ják a helyi sportcsarnokban. En­nek keretében mutatja be a he­lyi táncegyüttes a nagydorogi la­kodalmat a helyi szokásoknak megfelelő színpadi képpel, helyi és sárközi népviseletbe öltözött 60 néptáncos és a nagydorogi vőfély közreműködésével. ■ Bátaszéken augusztus 19-én, hétfőn kezdődik a két napos városi ünnepség. Délután 3 órakor ünnepi testületi ülés lesz a városháza Millenniu­mi termében, itt adják majd át a „Pro Űrbe Bátaszék” kitüntetést is. 16 órától kulturális szórakoz­tató műsor kezdődik a piactéren felállított szabadtéri színpadon, ahol „Nyár van, nyár” címmel Frederico és Bonifác bábelőadása kezdődik gyermekeknek. Fellépnek: a Völgység Magyar Néptánccsoport (Bonyhád), a Medinai Szerb Néptánccsoport. Este szabadtéri bál lesz, a moh­ácsi Quattro zenekar húzza majd a talp alá valót. Augusztus 20-án, kedden reg­gel 8 óra 30 perckor ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz a római katolikus templom­ban. Ezt követően kezdődik a „Népcsoportok parkjában” a Gyergyóditróból érkezett fafara­gók munkáinak (kopjafák, em­lékfa, emléktábla) ünnepélyes felavatása. Közreműködnek a bátaszéki népcsoportok együttesei: a szé­kely kórus, a felvidéki tánccso­port. Délután 5 órakor Farkasné Ács Erzsébet bátaszéki szárma­zású fotóművész kiállításának megnyitójára kerül sor, a Ferenc házban. Este 7 órakor pedig „Elindul­tam szép hazámból” címmel Bátaszék szülötteinek koncertje kezdődik a római katolikus templomban. Fellép: Pitti Katalin operaénekes, Ács János zene­szerző, orgona- és zongoramű­vész, Ács József karmester és zongoraművész, Ácsné Palati- nusz Ibolya fuvolaművész. ■ A Bátaszék: két napos ünnep Tamásiban az ünnepi programok már 19-én, hétfőn, a lovasnapi eseményekkel elkezdődnek. A kettes- és négyesfogat akadály­hajtóversenyeket követően 19-én este utcabál lesz, majd 20-án a lovasnapok ünnepélyes zárását követően, szintén a lovaspályán folytatódik tovább a városi prog­ram is. Este fél hétkor Hajdics Jó­zsef, a város polgármestere mond beszédet augusztus 20-a alkalmából, ezt követi a tűzijá­ték. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom