Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-29 / 175. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek A LENGYEL pénzügyminisz­ter szerint 2006-ban érkezik el az az időpont, amikor Lengyel- ország beléphet az eurózóná- ba. Szakértők arra számítanak, hogy az EU-hoz hamarosan csatlakozó kelet-európai orszá­gok ennél később juthatnak be az európai monetáris unióba- jegyezte meg a Reuters. Grzegorz Kolodko arra a kér­désre válaszolva, hogy Len­gyelország számára melyik a legkedvezőbb időpont az euróövezetbe kerüléshez, a miniszter kijelentette: 2006, ahogyan azt még évekkel ko­rábban, 1996-ban mondta, mti AZ ÖBÖL MENTI arab orszá gok meggyőződése, hogy ha az Egyesült Államok Irakra katonai csapást mér, annak meg kell buktatnia Szaddám Húszéin iraki elnököt, ellenke­ző esetben Szaddám csak erő­sebben kerülne ki a konfliktus­ból,. mint volt - hangoztatta a kuvaiti tájékoztatási minisz­ter. Ahmad al-Fahd asz-Szabah a vasárnapi kuvaiti lapokban megjelent nyilatkozatában azt mondta: egy ilyen csapás­nak „kiütéssel kell végződnie, olyannal, amely a rezsim összeomlásához vezet”, mti A PALESZTIN vezetés sürget­te vasárnap az ENSZ Biztonsá­gi Tanácsát, hogy határozattal kötelezze az izraeli hadsere­get arra: vonuljon vissza azon vonalak mögé, amelyek az új palesztin felkelés kezdetéig, azaz 2000. szeptember 28-áig határai voltak az általuk ellen­őrzött területeknek. A palesz­tin vezetés a tanácskozás köz­leményében azzal a felhívás­sal fordult a nemzetközi közösséghez, hogy határozot­tabb álláspontot alakítson ki az izraeli-palesztin konflik­tussal kapcsolatban, és min­den erejét latba vetve vegyen részt a béke megterem­tésében. MTI ZSIDÓ TELEPESEK vasár nap Hebronban rátámadtak palesztinokra és agyonlőttek egy 14 éves palesztin lányt, további hét embert pedig meg­sebesítettek. A telepesek egy izraeli katona temetéséről ha­zatérőben lövöldözve rontot­tak be Hebron óvárosába, és rátámadtak a palesztinokra. A házának erkélyén álló 14 éves palesztin lány életét vesztette, miután a lövöldöző telepesek fejbe lőtték, mti ÖT OROSZ HATÁRŐR életét vesztette, három pedig súlyo­san megsebesült vasárnap reg­gel Csecsenföld déli részén, ahol szombat óta összecsapá­sok dúlnak az orosz csapatok és a nagy valószínűséggel Grúziából beszivárgott csecsen szakadár harcosok között. Az orosz határőrség sajtószolgála­tának közlése szerint a halot­tak között van a térségbe vezé­nyelt orosz csapatokat irányító Eduard Ladigin alezredes, valamint Szergej Popov őrnagy, a grúz-orosz határ- szakasz parancsnoka is. mti A FRANCIA belügyminiszté­rium megkezdte az eljárást annak a szélsőjobboldali cso­portnak a betiltására, amely­nek vélhetően tagja az állam­fő elleni július 14-ei merény­letkísérlet végrehajtója. Maxime Brunerie a nemzeti ünnepen lezajlott katonai parádé alatt le akarta lőni Jacques Chirac elnököt, eb­ben azonban a mellette állók megakadályozták. Letartóztat­ták őt, majd viselkedése alap­ján pszichiátriai intézetbe utalták. Brunerie-t az Union Radicale (Radikális Szövetség- UR) nevű szélsőjobboldali csoportosulás tagjaként isme­rik. MTI 2002. Július 29., hétfő Légiszerencsétlenségek hétvégéje A legújabb adatok szerint 83 ember, köztük 19 gyermek vesztette életét a Lvov melletti szombati repülőgép-szeren­csétlenség következtében. A nyugat-ukrajnai városban vasár­nap kétnapos gyászt rendeltek el, a templomokban gyász­misét tartottak. Lvov A légiparádét az ukrán légierő 14. repülőhadteste megalakulásának 60. évfordulója alkalmából ren­dezték a Szknyilov repülőtéren, és mintegy 10 ezer ember, köztük rengeteg gyerek volt rá kíváncsi - közéjük vágódott be egy műrepü­lést végző Szu-27-es vadászgép. Az ITAR-TASZSZ-nak a repülő­hadtest vezérkarától szerzett érte­sülése szerint a szerencsétlensé­get a repülőgép hajtóműveinek leállása okozta. A Szuhojt két na­gyon tapasztalt vadászpilóta ve­zette, és sikerült katapultálniuk. A gép két perce lehetett a levegő­ben, amikor zuhanni kezdett, egyik szárnya beleakadt egy fába, majd egy földön álló másik gép érintése után becsapódott és fel­robbant. Az ukrán elnök egyik volt tanácsadója kijelentette: a katasztrófát az okozta, hogy a né­zők túl közelről figyelhették a harci repülőgépek kockázatos manővereit. Az ukrán rendkívüli helyzetek minisztériumának szó­vivője vasárnap reggel elmondta, hogy tovább nőhet a katasztrófa halálos áldozatainak száma, mi­vel a még kórházban ápolt 66 sé­rültből 23 személynek igen sú­lyos az állapota, köztük 7 gyer­meknek. Az áldozatok számát nehéz pontosan megmondani, mert számos, darabolja szakadt holttest azonosítása még nem fejeződött be - tette hozzá. Semmit sem tehettek - saját bevallásuk szerint - a súlyos tra­gédia megakadályozásáért a lezu­Felszállás után néhány perccel lezuhant egy ll-86-os típusú re­pülőgép vasárnap Moszkvában. A Szentpétervárra induló repülő fedélzetén csak a 12 fős legény­ség tartózkodott, nagy valószínű­séggel egyikük sem élte túl a ka­tasztrófát. Egyelőre egy holttes­tet találtak meg. Eddig 83 áldozatot követelt a légiparádé. A becsapódás pillanata fotó: europress/epa hant Szu-27-es vadászgép kata­pultált pilótái. A két tapasztalt va­dászpilótát Leonyid Kucsma uk­rán elnök látogatta meg a kórház­ban. Állapotuk az orvosok szerint közepesen súlyos, mindketten gerinctörést szenvedtek a kata­pultáláskor, de súlyosabb ideg- rendszeri károsodást nem szen­vedtek. A harci gép fekete dobozát már megtalálták, s megkezdték szakér­tői vizsgálatát, hogy meghatároz­zák: emberi tényező vagy hajtó­műhiba okozta a történteket. Az államfő azonnal menesztette az ukrán légierő főparancsnokát, a védelmi miniszter pedig a 14. légi­hadtest parancsnokát váltotta le. Kucsma elnök a légibemutatók beszüntetését követelte a haderő- réform befejezéséig. _________mti Eu rópa önálló rakétarendszere Amerikában sokan a két kontinens közötti katonai-gazdasági versengés újabb jeleként, az Atlanti-óceán itteni oldalán vi­szont nagyobb európai katonai-stratégiai önállóságára irá­nyuló lépésként értékelik azt a bejelentést, hogy az óvilág NATO-országai önálló rakétavédelmi rendszer kiépítésére törekednek. PÁRIZS „Az USA és Európa vitázik a NA­TO jövőbeni szerepéről” - írja a Die Welt. Az önálló európai raké­tavédelmi program is azt jelzi - ál­lapítja meg a német napilap -, hogy miközben az USA egyre in­kább önmaga területének védel­mére összpontosítja erejét a ter­rorizmussal szembeni harc jegyé­ben, Európát aggasztja, hogy első­sorban a Közel-Kelet felől fenye­getheti közép- és nagy hatótávol­ságú rakéták támadása. Az Ónéra francia légügyi kutató intézet ennek jegyében dolgozik az európai rakétavédelmi rendsze­ren. Ennek egyik része az Aster kétlépcsős rakéta. A kétlépcsős ra­kéta önálló, 30 kilométeres hatótá­volságú kutató radart használ cél­jának pontos felderítésére. Az első példányokat harcra kész állapot­ban már el is helyezték a Charles de Gaulle repülőgép-anyahajón. A rendszer másik eleme műholdak­kal összekapcsolt földi radarokból és kilövőhelyek hálózatából áll majd. A Nostradamus névre ke­resztelt megfigyelő berendezés is sikerrel túljutott a kísérleti teszte­ken. Az infravörös technikára épü­lő radar 50-100 küométeres ma­gasságban és 3000 kilométeres tá­volságból is észreveszi a támadó eszközöket. A kiépülő kettős, integrált ra­dar- és rakétarendszer egyszerre legalább 50 rakéta, vadászgép, ro­botrepülő vagy akár álcázott légi támadó eszköz egyidejű támadása ellen képes megbízható védelmet nyújtani. Az új védelmi tervek készítői számításba veszik a NATO kereté­ben már korábban tervbe vett, de mindmáig csak papíron létező rendszert is, amely az Öböl-háború­ban ismertté vált amerikai Patriot-rend- szer európai továbbfejlesz­tése. A közös amerikai- német-olasz rendszert rakéták, s egy mozgatható radar- és irányító­hálózat komplex hálózataként ter­vezik; de tavaly szeptember 11. óta az európaiak itt is érzékelik a csök­kenő amerikai érdeklődést. A NATO európai illetékeseit ez épp úgy foglalkoztatja, mint az At­lanti Szövetség irányítási rendsze­rének Bush elnök kívánságára be­jelentett átalakítási szándéka - hívja fel a figyelmet a Die Welt. Washington állítólag a szövetsé­ges tengeri erők észak-atlanti fő­parancsnokságának felszámolásá­ra készül, amely 1952 óta irányítja az Északi-sarkkörtől a Ráktérítőig, s az USA keleti partjaitól Európa és Afrika nyugati pereméig a teljes NATO-haderőt. KOCSIS TAMÁS ÁLLÁSPONT KERCZA IMRE Nem tartozom Nem volt soha diplomata-útlevelem, azt gondolom, most már nem is lesz. Nem kértem, nem is ajánlották fel. Eddig úgy gondoltam - így is tanultam - a diplomata-útlevél ne­vének megfelelően diplomatáknak jár, tehát politikusok­nak, esetleg volt diplomatáknak, volt politikusoknak. Aki­ket kormányuk megtisztel ezzel. Kiderült megint, nem­csak ezek a szempontok dominálnak. A diplomata-útlevél ugyanis nem a beosztáshoz, a munkához járt csak, ha­nem adományozni is lehetett. Adományozni erőnléti edzőnek, színházigazgatónak, múzeumigazgatónak, s ki tudja még, hogy kinek nem. Nyilván szolgálatokért. Csak azt nem tudom, milyen szolgálatokért. Igaz, eddig azt sem tudtam, hogy milyen előnnyel jár. Már tudom: nem kell sorban állnia például a határon, s a tulaj­donost külföldön diplomáciai védettség illeti meg, vagyis nem lehet kiszabni rá helyszíni bírságot, s a közeg is csak akkor viheti be, ha tetten éri. Nem igazán vágytam ilyen előnyökre. Bár nem ez az első eset, amikor a kapcsolat kínálta elő­nyökről lemaradtam. Nem kaptam például anno kedvez­ményes kölcsönt a Postabanktól, pedig elviseltem volna néhány milliós kamatnyereséget, ha mondjuk ennek az az ára, hogy később felírnak majd egy nyilvános listára. Más ugyanis nem történt. Meg aztán az is lehet, hogy le­maradtam volna erről a listáról, mert hogy állítólag nem volt teljes. Hiába, az előny olykor rizikóval is jár. Még azt is elvisel­tem volna, hogy ezért a kamatnyereségért néhányan gör­be szemmel néznek rám. Nem tartozom, úgy látszik, a nyerők közé. Valahogy azon­ban ezeknek az előnyöknek a hiánya miatt vesztesnek sem érzem magam, mert legalább nem tartozom... EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az Itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja NEM ANYÁZOTT, TANYÁZOTT - JÚLIUS 15. Férfi: „A közbekiabáló képviselő akár tanyázott, akár anyázott, még mindig visszafogott volt a képviselőtársához viszonyít­va, akit - remélem - a következő alkalommal nem választa­nak meg.” Férfi: „Amennyiben tanyázás helyett mégis anyázás hangzott volna el, akkor legalább ekkora cikkben kell bocsánatot kér­niük! A szerzőt külön is üdvözlöm!” A SZEGÉNYSÉG HASZNA - JÚLIUS 17. Sója Lajos: „Amennyiben Európába tartunk, tennünk is kell érte, de nem úgy, mint abban a nagy házban a Duna-parton, ahol csak marakodnak, mint a kutya a koncon.” TALÁNY - JÚLIUS 18. Nő: „Hatalmas végkielégítéseket fizetnek ki, holott emberek éheznek. Szörnyű!” VIZSGÁL, NEM VIZSGÁL - JÚLIUS 24. Nő: „Igaza van a szerzőnek, de amit írt, sajnos nem ér el oda, ahol az érintetteknek kellene intézkedniük.” HAJRÁ, KORMÁNYOSOK - JÚLIUS 25. Nő: „Orbán urat ma is úgy hívják, hogy vezérünk - a vezérünk Adolf Hitler volt annak idején, nem?” A BEVALLÁSOK LOGIKÁJA - JÚLIUS 26. Férfi: „Magyarország a bűnözők birodalma - ez a demokrácia a bűnözők országa”. Férfi: „Úgy látom, hogy elkezdődött a visszarendeződés.” Támadás az uniópártok ellen Két nappal az ellenzéki pártoknak biztos parlamenti többsé­get jövendölő ZDF-felmérés után a liberálisok frontális táma­dást intéztek lehetséges koalíciós partnerük, a konzervatív uniópártok ellen. Berlin A Szabad Demokrata Párt (FDP) vezető tisztségviselői elsősorban azért bírálták a kereszténydemok­ratákat (CDU és CSU), mert már jóval a választási siker előtt meg­nevezték jelöltjeiket kulcsfontos­ságú kormányzati posztokra. Edmund Stoiber, az uniópártok kancellárjelöltje az utóbbi öt hét­ben hét személyt mutatott be a sajtónak szakértői csapata, azaz árnyékkormánya tagjaként. Ez fel­háborította az FDP alelnökét, aki nem rejtette véka alá véleményét. A Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak nyilatkozva Walter Döring kijelentette: az FDP nem fog koalí­ciós tárgyalásokba bocsátkozni olyan párttal, amely már a válasz­tások előtt eldönti, ki melyik tár­cát kapja. „Ha az uniópártok nyer­nék a választást, akkor csak egy valaki számítana kiemelt személy­nek: Edmund Stoiber mint kancel­lár” - szögezte le a liberálisok al- elnöke. Megszólalt a Bild am Sonn­tagban a berlini FDP-szervezet el­nöke is, értésre adva: mely posz­tokra tartana igényt a párt egy konzervatív-liberális koalícióban. Günter Rexrodt, aki korábban gaz­dasági szenátor volt a berlini tarto­mányi kormányban, emlékeztetett arra, hogy a liberálisok korábban éppen a gazdaság- és a külpoliti­kában bizonyították képességei­ket. „A CDU/CSU helytelenül cse­lekszik, ha már előre igényt tá­maszt bizonyos minisztériumok­ra” - mondta. Osztja nézetét a szászországi FDP-szervezet veze­tője. Holger Zastrow rámutatott, hogy az uniópártok nem fognak abszolút többséghez jutni, a libe­rálisok pedig igényt tartanak a külügyi, a gazdasági, az oktatási és az egészségügyi tárcára egy majdani koalícióban. Á ZDF televízió friss fölmérése szerint ha most rendeznék a par­lamenti választásokat, abból a CDU/CSU kerülne ki győztesen 41 százalékos szavazati aránnyal. A liberális FDP 9 százalékot érne el, így a két tábornak kényelmes többsége volna a Bundestagban. Gerhard Schröder kancellár pártjá­ra csupán a megkérdezettek 36 százaléka voksolna. Az SPD koalí­ciós partnerei, a Zöldek 6 százalé­kot érnének el, így a két párt ellen­zékbe szorulna. europress KATOLIKUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. Több százezer közös vir- rasztásra összesereglett fiatalt üdvözölt II. János Pál pápa Torontó­ban, egy külvárosi parkban, ahol hangoztatta, hogy az egyház a fia- talokban látja jövőjét. ______________________fotó: europress/epa I « v <

Next

/
Oldalképek
Tartalom