Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-19 / 141. szám

2002. Június 19., szerda 5. OLDAL MEGYEI TÜKÖR Mondom a magamét IHÁROSI IBOLYA Közérdeklődés A történet vészterhesen indult. Sokan felkészültek rá, hogy nagy családi dráma lesz abból, ha valaki a családból a föd világbajnokság összefog­lalóinak idején az elefántok nemi életé szeretné megtekintem valamely természetcsatomán. Az ügyesebbek kétheti tévéújságot vettek és abban gondosan átnézték, hogy milyen trükkökkel, milyen ismétlésekben lesz­nek képesek mégis nyomon követni kedvenc sorozataikat és az újabban egyre több csatornán előkerülő ősrégi filmeket Karádi Kalaünnal és Jávor Pállal a főszerepben. Aztán megkezdődött a nagy derbi és az ember nem tudta kikerülni, hogy tudomást ne szerezzen a szenegáliak szenzációs játékáról és to­vábbjutásáról Aki a világbajnokság előtt határozottan úgy vélekedett, hogy a döntő csatát Franciaország és Argentína vívja meg, annak új kon­cepció kidolgozásába kellett fognia A gyengébbek kedvéért jegyezzük meg, hogy mindká csapat kiesett. Egy idő után már nemcsak a televízióban figyel oda az ember az ered­ményekre, hanem bekapcsolódik a munkahelyi beszélgetésekbe. Las­san mindenkü magával ragad a föd, már iUik elhallgami, ha az ember a szóban forgó meccset nem látta, csupán a hívekből tájékozódott. A gye­rek már rég nem bőg, hogy a Minimamt nézné, helyette elragadtatással bámulja a mellément tizenegyeseket és még jobban örül a gólok össze­foglalójának A négyes döntő meccsdt magam is nézni fogom, pedig job­ban szeretem az ohmpiát, mert ott sok a magyar és még nyernek is. Jó ez a vébé is, csak az a baj, hogy nem brazh-magyar meccs lesz a'döntőben. _____________Megkérdeztük olvasóinkat_____________ Mi ként lehetne megelőzni a gyermekbaleseteket? Nyaranta, a szünidő beköszöntével sajnálatos módon gyako­ribbá válnak a gyermekbalesetek. Miként lehetne elkerülni ezeket a tragédiákat? Ezt kérdeztük az utcán a járókelőktől. Palkovics Sándor, mérlegjavító vállalkozó: - Többször kellene sort keríteni arra, hogy a pedagógusok és a gyerekek a biztonságos közlekedésről beszélgessenek. A szülőknek is nagy a felelősségük ebben a témában, ugyanis jó példát kellene mutatniuk. Kolossá Károly, kézilabda edző: - Az oktatási intézmények, a lakóparkok és a játszóterek környékén a járművek haladási sebességét jelzőtáblák kihelyezésével 50-ről 30 kilométer/órásra kel­lene csökkenteni. Koncz István, nyugdíjas: - A személygépkocsiknak lassabban kellene haladniuk azokon a helyeken, ahol gyerekek lehetnek. Ugyanakkor a szülők ne engedjék el a kicsik kezét egy pillanatra sem! Fehér Györgyné, nyugdíjas: - A felnőtteknek nemcsak a saját gyermekeikre, hanem valamennyire jobban kellene ügyelniük. Ha mi, felnőttek ebben összefognánk, sok tragédiát el lehetne kerülni.! Előző kérdésünk: Igazságos-e, hogy a vb-meccseket tizenegye­sekkel döntik el? Olvasóink 40 százaléka tartja ezt igazságos­nak, 60 százalékuk igazságta­lannak. MAI KÉRDÉSÜNK: Hisz-e a képviselők vagyonnyilatkozatának? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepUjsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Hogyan készítsük el a pályázatot? Sokan lemaradnak, hátrányba kerülnek ha nem próbálkoznak Olyan korban élünk, amikor a vállalkozóknak, gazdálkodók­nak, de még az őstermelőknek is meg kell tanulniuk pályáz­ni, mert különben nem tudják felvenni a versenyt a konku­renciával a piacon. Pályázatot elkészíteni viszont szinte meg­oldhatatlan feladatnak tűnik annak, aki ebben nem járatos. Szekszárd A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egyik irodájában beszélgettünk a témáról Köpenczei István projekt menedzserrel.- Én úgy gondobm, hogy az embereknek a leg­nagyobb gondot az jelenti, hogy nem is igazán tudják mire lehet pályázni. Nem ismerik a lehetőségeiket, a feltételeket és a határidőket, de még azt sem, hogy hol lehet ezek után érdeklődni.- Valóban így van. Sokan nem járatnak szakma lapokat így kimaradnak az információból, vagy akkor kezdenek el érdeklődni amikor hallották, hogy az ismerősük „milyen szerencsés” volt, pályázati pénzhez jutott. A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványnak az a feladata, hogy segítse ebben az embereket. Annyit tudni kell, hogy a pályázatok zömét az év első felében hirdetik meg, de érdemes hónapokkal előtte készülni rá. Tehát nem baj az, ha az érdeklődő időben felkeresi a pályázatokkal foglalkozó cégeket, vagy alapítványunkat, legalább információt kap arról, van-e esélye arra, hogy pályázat útján támogatáshoz juthat.- Milyen alapvető feltétele van annak, hogy legalább esélye legyen a pályázónak arra, hogy támo­gatáshoz jut?- Két dologra kell figyelni: az egyika saját erő, mert minden esetben fel kell mutatni készpénzt, a másik feltétel: az adott projektet, beruházást nem lehet előre megkezdeni. Az állami pályázatok többsége a teljes beruházás 25 százalékát várja el általában a pályázótól, hogy legalább ennyi készpénzzel rendelkezzen, amit számlák kifizetésével tud igazolni az érintett. A pályázat elfogadása előtti időből kelt számlát sehol nem fogadnak el.- Általában milyen pályázatok vannak, ame­lyek nyilvánosan is megjelennek?- Területfejlesztési, Phare péntek, Sapard, mely várhatóan ez év második felében indul, és az úgyn­evezett strukturális alapok. Figyelni kell a közlönyöket, az értesítőket, a napilapokat, az inter­netet, melyekben a pályázatokat meghirdetik. Egy beruházásra, fejlesztésre akár több helyre is lehet egy időben pályázatot benyújtani, de természetesen min­denhol az adott feltételeknek megfelelően.-Mire kell figyelni egy pályázat elkészítésénél?- Formai hibát ejteni nem szabad, mert ezzel máris érvénytelenné válik a pályázat. A feltételeket pontosan kell értelmezni, a TEAOR kódnak is meg kell felelni. Mondok rá példát. A múlt évben megje­lent Széchenyi pályázatok egyike nagyon sok borász­nak jelenthetett volna nagy lehetőséget itt a térség­ben, de csak azok vehették igénybe, akik az adott TEÁOR számhoz tartoztak, vagyis, akik nem csak a saját szőlőjüket dolgozták fel bornak, hanem a vál- „ lalkozásukban benne van, hogy mástól is vásárolnak. A pályázati kiírás minden pontjának meg kell felelni.- Ha a pályázó elnyeri a támogatást, akkor ezzel vége is van az ehhez kapcsolódó munkának?- A nyerés csak az elő fázisa a pályázatnak, ezt követi a szerződéskötés, az igazolások beszerzése, a pénz lehívása, az ehhez szükséges papírok ren­dezése, majd az elszámolás. A pályázatok elkészítése komoly szaktudást igényel, de kár lenne lemondani a támogatásnak erről a formájáról. MAUTHNER Elismerés a tehetséggondozásért Mesterházyné dr. Illés Ágnest kitüntette a Graphisoft Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke adta át a cég által öt éve lét­rehozott Matematika Alapítvány idei díját Mesterházyné dr. Illés Ágnesnek, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium pedagó­gusának és még húsz középiskolai tanárnak. Budapest Elsőként Magyar Bálint oktatási miniszter köszöntötte az ünnep­ség résztvevőit, majd a Graphisoft elnöke lépett a mikro­fonhoz. - Nagy öröm számomra, hogy egyre több vállalkozás csat­lakozik alapítványunkhoz, ami a hazai oktatást támogatja. Ez jelzi a gazdasági szféra növekvő társa­dalmi kötelezettség-vállalását - emelte ki Bojár Gábor. A kiemel­kedő eredményeket elért pedagó­gusok erkölcsi és anyagi megbe­csüléséhez szeretnénk hozzájá­rulni a díjjal, amit az idén hét fő­városi és tizennégy vidéki tanár vehet át. Az Országos Középisko­lai Tanulmányi Versenyen és az Arany Dániel Vetélkedőn remekül teljesítő diákok között ott volt Ha­mar Gergő, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium végzős diákja is, aki az előbbi megmérettetés orszá­gos döntőjében tavaly a tizenötödik helyet szerezte meg, az idén pedig a második lett. A tehetséges fiatalem­berrel sokat foglalkozott a több mint két évtizede dolgozó Mesterházyné dr. Illés Ágnes. Lelki- ismeretes munkáját kétszázezer fo­rintos jutalommal ismerte el a Graphisoft Matematika Alapítvá­nyának kuratóriuma. _________clr. Gy ermekkorban is kell spórolni A szekszárdi keriseknek van a legtöbb pénzük Bonyhád A takarékoskodást nem lehet elég korán kezdeni, formáit, módjait minél fiatalabb korban megismerni. A iskola takarék- szövetkezetek ebben a tanulási folyamatban segítik a diákokat. A Völgység-Hegyhát Takarék­nak hét általános- és három kö­zépiskolában van csoportja. A tanévhez igazítva tekintette át az iskolai takarékszövetkezetek gaz­dálkodását a Völgység-Hegyhát Ta­karék. Brauer János ügyvezető igaz­gató tájékoztatása szerint tíz iskolá­ban vannak jelen. A kisdorogi, má­zai, lengyeli, teveli és a három bony­hádi általános iskolában, a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépisko­lában, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, a szekszárdi Köz- gazdasági Szakközépiskolában mű­ködnek csoportjaik, melyeknek 1987-től kétezer-hétszáz tagja volt. Az iskola szövetkezetek megalaku­lásuktól kezdve, tizenöt év alatt 35 millió forintot helyeztek el betét­számláikon. Brauer János ennél is fontosabbnak tartja, hogy ezekben fogékony gyermekkorban tanulják a fiatalok a takarékoskodást, a szö­vetkezeti demokráciát. A 2001/2002-es tanévben a legje­lentősebb tagszervezés a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolá­ban és a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában történt. Legna­gyobb betétösszeggel a szekszárdi Közgazdasági Szakközépiskola ren­delkezik. -PÁL­Kitárja kapuit a balatonfenyvesi tábor Többszáz gyerek nyaralhat a magyar tenger partján A város önkormányzatának tulajdonában lévő balaton­fenyvesi ifjúsági tábort 2001 január elsejétől működteti a Jó­léti Szolgálat Alapítvány, mely az idén is várja a magyar ten­ger partjára a nyaralni vágyó gyerekeket. Dombóvár Tavasszal kezdték meg a felkészülést a szeptember végéig tartó szezonra a civil szervezet dolgozói, akik valamennyien meg­változott munkaképessé­gű emberek. Az önkor­mányzat egymillió forin­tot biztosított az épületek felújí­tására és korszerűsítésre. Tizen­nyolc emeletes ágyat vásároltak a hálóhelyiségekbe, melyeket új függönyökkel is csinosítottak. A tóparti stéget most először az alapítvány alkalma­zottai rakták le, ami­vel mintegy ötszáz­ezer forintot spórol­tak meg. Az elavult elektromos hálózat és az ivóvíz-vezeték egy részét a biztonsá­gos üzemelés érdeké­ben ki kellett cserél­niük a szakiparosoknak. A fo­gyatékkal élők nappali gondozá­sát ellátó Reménység Otthon la­kói, valamint a Jóléti Szolgálat Alapítványnál polgári szolgála­tukat töltő fiatalemberek június elején néhány napra azért köl­töztek le a táborba, hogy annak takarításával és parkosításával foglalatoskodjanak. A konyhát az elmúlt évhez hasonlóan ezút­tal is a nagyon finom ételeket ké­szítő dunaszekcsői Bán és Társa Bt. fogja működtetni. A gondno- 'ki feladatokat Tóth Lajos látja el, az udvaros pedig Schlutt László lesz. A gyerekek az ellátásért és a szállásért 1925 forintot fizetnek naponta. A dombóvári diákok egy része ennél olcsóbban tábo­rozhat a magyar tenger partján, ugyanis á település önkormány­zata összesen 1,2 millió forinttal támogatta a balatoni üdülést. Az iskolák vezetői szociális rászo­rultság alapján döntötték az eb­ből az összegből elnyert pénz fel­osztásáról.- Nagy az érdeklődés az egy­szerre kilencven fő befogadására alkalmas tábor iránt, amit az mu­tat, hogy annak kihasználtsága várhatóan kilencven százalékos lesz. A hazai vendégeken kívül külföldieket is fogadunk, ám ők nem pihenni, fürdeni, vagy spor­tolni jönnek, hanem dolgozni. Szeptember közepén Észak-íror- szágból önkéntesek érkeznek hoz­zánk, akik a dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola húsz - angol nyelvet tanuló - diákjával közösen szabadtéri fajátékokat fognak készíteni a tábor számára - mondta Soponyai Mihályné, az alapítvány ügyvezetője. ____ -GR­Fal uról. KAPOSSZEKCSŐ. Az elmúlt héten a szekszárdi székhelyű T- Bau Kft. szakemberei megkezdték annak a huszonhat bérlakásnak a felújítását, melyek az egykori szovjet kaszárnya területén kiala­kított Liget-lakótelep egyik emele­tes épületében találhatóak. A be­ruházáshoz a falu önkormányza­ta 126 millió forint vissza nem té­rítendő támogatást nyert a Gazda­sági Minisztérium által meghirde­tett Széchenyi-Terv pályázaton. NAK. Az önkormányzat csütör­tök délután négy órakor kezdődő ülésén az óvoda és iskola vezetői posztjáról nyugdíjba vonulása mi­att lemondó Vindics István helyett választanak új igazgatót a képvi­selő-testület tagjai. DÖBRÖKÖZ. A száz éve épített Szent Imre templomban a hét vé­gén Moravcsik Katalin, a Grazi Ze­I Hírek TAUBERBISCHOFSHEIM. Né metországi partnerjárásába, Main-Tauber Kreisbe utazik jú­nius 20-án, csütörtökön Tolna Megye Közgyűlése, illetve az önkormányzati hivatal negyven fős delegációja, Koltai Tamás elnök vezetésével. A három na­pos látogatás viszonzása a né­met küldöttség tavalyi, Tolna megyei útjának. GUNARAS. A gyógy- és strand­fürdőt üzemeltető - a dombóvá­ri önkormányzat többségi tulaj­donában lévő - részvénytársa­ság jelenlegi helyzetéről és a három fős igazgatóság további sorsáról lesz szó a képviselő- testület holnap este hat órakor kezdődő rendkívüli ülésén. POZSONY. A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum Tájak- Korok-Múzeumok klubjának tagjai kedden indultak el arra a két napos autóbuszos kirándu­lásra, melynek keretében Nagy- cenk, Fertőrákos, Fertőd neve­zetességeivel ismerkednek. A csoport ma Szlovákia főváro­sát, a műemlékekben gazdag Pozsonyt keresi fel. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár lesz a helyszí­ne Bonyhádon a Vidám nyelv- tanulás nyáron is címmel meg­hirdetett táboroknak. Az öttől tizenegy éves korú gyerekeknek június 25-től július 5-ig, az öt és tizenegy év közöttieknek pedig július 1-től 5-ig délutánonként lesz alkalmuk a játékos nyelvta­nulásra. TEVEL. Nagy jelentőségű szennyvíz-beruházásról írnak alá szerződést a kivitelezővel Tevel, Lengyel, Kisvejke, Kisdorog és Závod polgármeste­rei. A megállapodást június 21- én, pénteken a teveli polgár- mesteri hivatalban látják el kéz­jegyükkel a települések vezetői. TAMÁSI. Nyilvános árverésen értékesítheti a tamási önkor­mányzat a korábban a rendőr­ségnek, szolgálati lakások céljá­ra felajánlott telkeket. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a közelmúltban jelezte, hogy nem tart igényt a területre. A Páva ut­cai építési telkek induló árát az önkormányzat városfejlesztési bizottsága négyzetméterenként 2000 forintban javasolja megál­lapítani. SZEKSZÁRD. Dalok, áriák, duettek, tercettek. Ez a címe annak a június 20-án, csütörtö­kön 19.30 órakor Szekszárdon, a Művészetek Házában kezdő­dő műsornak, melyen Lang Otí­lia, Müller Beáta, Pintér Gabri­ella és Szabó Mónika énekel Er­kel, Händel, Mozart és Wagner műveket. A fellépőket Kugler Zsuzsa kíséri zongorán. FALURA neakadémia növendéke és Sebes­tyén András kántor adott nagysike­rű orgonahangversenyt, majd Tolnay Gábor kürtművész játszott a közönségnek. A három előadó Bach, Buxtehude, Cherubini, Elgar, Franck és Mozart műveit szólaltat­ta meg a centenáriumi ünnepség- sorozatba tartozó koncerten. GYULAJ. A képviselő-testület leg­utóbbi ülésén az óvoda és iskola igazgatói állásáról lemondott Far­kas Sándor helyett Kollárics Feren­cet, az oktatási intézmény pedagó­gusát bízta meg augusztus elsejé­től a vezetői feladatok ellátásával. ATTALA. A Gazda Vadásztársa­ság tagjai szombaton juniálist ren­deznek környékbeli kollégáiknak Szentivánpusztán, ahol többek között pörköltfőzésben és korong­lövészetben vetélkednek a „pus­kás emberek”. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom