Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-18 / 140. szám

2002. Június 18., kedd MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét MAUTHNER ILONA Ha jönnek a turisták Jó-e az nekünk, na turisták, átutazók, vendégek jönnek a település­re ahol élünk, adott esetben Szekszárdra? Tettem fel a kérdést ma­gamnak az egyik nyári napon, amikor egy zsúfolásig megtelt autó­buszból kászálódtak ki az emberek városunk főterén. A válasz ter­mészetesen az, hogy nagyon is jó, hiszen kíváncsiak ránk, a helyi étterembe, boltokba mennek vásárolni, ami az itt élő vállalkozók­nak jó, megismerik a szekszárdi borokat és magukkal viszik váro­sunk jó hírnevét. Ennyire egyszerű lenne?! Vegyük sorra. Kiszállnak az autóbuszból a vendégek, vélhetően már órák óta utaztak és nincs egyetlen „nyilvános hely" a város kellős közepén, ahol könnyíteni tudnának magukon. Ha a szekszárdi borokat szeretnék megismer­ni, akkor is bajban vannak, mert ugyan van olcsó alföldi, kannás és még több féle minőséginek nem igazán mondható palackos bor a boltokban, csak éppen helyi nincs. És ugyan van Gemenci szabad­idő központunk, kisvasutunk, de nincs egyetlen tájékoztató sem, ahol erről tudni lehet, mondjuk vasárnap délután hogyan lehet oda eljutni, egyáltalán érdemes-e, mert ki tudja, mikor közlekedik a kis­vasút? Nincs pincesorunk, mint Hajóson, Egerben, Villányban, de még sétálóutcánk sincs, mint minden más városban. Ha idejönnek a turisták, inkább csak a hiányosságainkat látják. Jó ez nekünk?! _____________Megkérdeztük olvasóinkat_____________ Ho gyan bírja a meleget? Június közepén kánikulai meleg árasztotta el az országot. Most lenne jó szabadságra menni valahová víz mellé, mond­ják többen is. Sajnos azonban ez nem mindig megoldható. Ol­vasóinktól azt kérdeztük: hogyan bírják a meleget? * Kovács Anita, Kölesd: - Még két hétig iskolába járok. Már na­gyon várom, hogy vége legyen, nem csak a tanulás miatt, de a nagy hőségben inkább strandra mennék. Otthon, az árnyas fák alatt még valahogyan csak elviselem ezt a hirtelen jött meleget, de itt bent a vá­rosban rémes az aszfalt, a tömeg, a rohanás és a meleg így együtt. Makovics István üzletvezető Koppányszántó: -Az üzletben ki le­het bírni a meleget, de kinn elég nehéz. Én ráadásul a melegfrontra érzékeny vagyok, a hideget jobban elviselem. Védekezni hűtött ás­ványvízzel tudunk. Ventillátor, légkondicionáló nincs, a légkondici­onálást legfeljebb a huzat jelenti. Veres János, Szekszárd: - Nehezen bírom. A lakásban (panel) 30 fok felett van a hőmérséklet. Már negyedik napja, hogy nem alszom éjszaka, mert olyan fülledt a levegő, mint a trópusokon. Azért jövök le kicsit sétálni az utcára, mert itt legalább jár a levegő, nem úgy mint a lakásunkban. Ami engem illet, minden évszakot jobban szeretem a nyárnál. Bräutigam Róbertné, kereskedő, Szakadát: - Nem nagyon bírom a hőséget, legfeljebb huzatot tudok csinálni. Egy asztali ventillátorom van, de hiába kapcsolom be, nem sokat segít. Érdekli-e önt a képviselők va­gyonnyilatkozata? - kérdeztük tegnap olvasóinktól. Olvasóink 67 százaléka úgy nyilatkozott, hogy érdekli a képviselők va­gyoni helyzete. MAI KÉRDÉSÜNK: Igazságos«, hogy a vb-meccseket tizenegyesekkel döntik el? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuj8ag.hu , _________és SMS üzenetben: 20/454-36-64 A Dunával is lehet gazdálkodni Tolna megye számos ponton kapcsolódhat a fejlesztésekhez Egy mégoly nagy, a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig terjedő szerveződésben is sikerrel hallathatja hangját Tolna megye - bizonyosodott be a Duna Menti Tartományok Munkaközössé­ge vízgazdálkodási munkacsoportjának nemrég tartott, bu­dapesti ülésén. Tolna megye- A munkacsoport felügyeleti területe magában foglalja az egész Duna-völgyet, a folyót és köz­vetlen sávját - adott tájékoztatást a rendezvé­nyen a megyét képviselő Klingl Béla, a Közép­dunántúli Vízügyi Igazgatóság szekszárdi sza­kaszmérnökségének vezetője. - Az ülésen ismé­telten a vízgazdálkodás és a környezetvédelem kérdései kerültek terítékre, különös tekintettel a fejlesztésekre és azok lehetséges támogatási mó­dozataira. Az első hallásra meglehetősen széles körű célkitűzések alapjaiban jót jelenthetnek és je­lentenek Tolna megye számára is, hiszen a Du­na bármely szakaszán végrehajtandó, szüksé­ges beruházás a folyam vonalán, közvetve vagy közvetlenül mindenütt éreztetheti kedve­ző hatását, a forrástól a torko­latig.- Személyesen is javasoltam néhány olyan tervezetet, me­lyet célszerű lenne Tolna me­gyében is végrehajtani, a nagy egész javára. Gondolok elsősorban az itteni - dombori, bogyiszlói - Duna-holtágak revitalizá- ciójára. S kapcsolódhatunk a Duna-menti vízbá­zisok kutatási programjához is: ez a nagy meny- nyiségben rendelkezésre álló szabad, parti szű­résű vízkészletek feltárását jelenti. Ezen prog­ram eredményei révén a térség távlati vízellátá­sát lehetne biztosítani. S a talajvíz áramlás miatt ugyancsak köthető a Dunához a szekszárdi, megépítésre váró szeméttelep is, mint környe­zetvédelmi beruházás. A munkabizottság osztrák elnökével is tárgya­ló Klingl Béla szerint valamennyi javaslatnak nagy esélye van arra, hogy a munkabizottság ér­demben és egyetértőleg foglalkozzon vele. Sőt, a jelentős helyi cégek, munkáltatókat bevonásával komoly források sikeres megpályázására is van remény. ____________ -szá­A t örténetek, a mese és a család Nem a könyv, az olvasás került középpontba Az Olvasás Évének fő célkitűzése volt a gyerekek és az ifjúság megnyerése (visszanyerése) az olvasásnak... hogy a beszélge­tés, a történetek mesélése újra visszakerüljön a családok szo­kásrendjébe - mondta Elekes Eduárdné a Völgyégi Könyv- fesztiválon könyvtárvezetőknek tartott „szabálytalan hely­zetelemzésen”. Bonyhád Az Olvasás Éve megyei zárópro­gramjának is tekinthető a Soly­már Imre Városi Könyvtár szerve­zésében lebonyolított Völgységi Könyvfesztivál. A három napos rendezvénysorozat keretében Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója érté­kelte az Olvasás Evének megyei eredményeit. Egy év alatt változatos formák sokaságát kínálták minden kor­osztálynak. A megyei könyvtár hálózati központként, városi, kis­települési intézményekkel közö­sen szervezett számtalan progra­mot, segítette új szolgáltatások bevezetését, teremtett lehetősé­get helyi szerzőknek a bemutat­kozásra. Nem a könyvet, az olva­sást állították középpontba, amelynek Elekes Eduárdné érté­kelése szerint eredménye lehet, hogy talán lassan javul az olvasás minősége, az olvasástanítás, töb­ben fedezik fel az olvasás gyö­nyörűségét, s ismerik meg általa jobban magukat és a világot. Ezeket a gondolatokat szolgál­ta a Völgységi Könyvfesztivál. Ti­zennyolc kiadó legfrissebb könyvújdonságaival, új típusú dokumentumaival ismerkedhet­tek az érdeklődők. Vendégei vol­tak a fesztiválnak Nagy Gáspár költő, dr. Mess Béla professzor, Horváthné Papp Ibolya és Gyár­fás Endre írók, Móser Zoltán fotó­művész. A gyermekeknek szerve­zett vetélkedők, játékok szintén az olvasás népszerűsítését szol­gálták. Arról sem feledkeztek meg a szervezők, hogy az elekt­ronikus információhordozókat, s azoknak felhasználási lehetősé­geit is bemutassák. _____ PÁL ÁGNES Ho l nyaral a gyerek? Szabadidős, zenei, kézműves táborok Valószínűen idén is lesznek olyan vidéki gyerekek, akik­nek a vakáció nem tartogat különösebb programot. Szá­mukra két évig a felsőnyéki családsegítő szervezett napkö­zis tábort. A Tamási környéki általános iskolásoknak a leg­olcsóbb balatoni nyaralási lehetőséget a sóstói ifjúsági tá­bor nyújtja. * Tamási Vasárnap elkezdődött a nyári sze­zon a balatonszabadi-sóstói tá­borban, amelyen komoly felújítá­sokat végeztek a tulajdonos ön- kormányzatok. A nyár tíz hete alatt összesen ezerkétszáz gyermek üdülhet a százhúsz férőhelyes épületben, valószínű azonban, hogy a jelent­kezők száma nem éri el az ezret. Ezen a héten harmincnyolc, jövő héten száz gyerek nyaral majd itt Tamási környékéről. A sóstói va­lószínűleg a legolcsóbb balatoni üdülés: egy diáknak egy napra 1400 forintba kerül az ellátás. Ezen a nyáron is megrendezi a magyarkeszi általános iskola a már hagyományos két hetes kéz­műves táborát július 8-tól. Ide már nem csak Iregszemcséről és Nagyszokolyról, hanem Tamási­ból is várnak iskolásokat. Tamási­ban a Városi Művelődési Központ az évzáró utáni két hétben szo­kott napközis tábort rendezni. Ez idén elmarad, jelenleg is zajlik vi­szont a citeratábor a Diákcent­rumban tamási és bonyhádi gye­rekek részvételével. Felsőnyéken két éven át há­rom község hátrányos helyzetű gyermekei számára tartottak napközis tábort. Mint a felsőnyé­ki polgármesteri hivatalban meg­tudtuk, ezen a nyáron erre sem kerül sor. T. F. Hírek TAMÁSI. Az ügyrendi bizott­ság tegnapi ülése után ma délután két órakor az egész­ségügyi és szociális, három órakor pedig a gazdaságpoli­tikai bizottság tart ülést Ta­másiban. Utóbbi testület a helyi építési szabályzat mó­dosításáról, a külföldiek in­gatlanvásárlásáról, a Tamási Vízmű Kft. beszámolójáról tárgyal. SZEKSZÁRD. A városfej­lesztési és turisztikai bizott­ság ülésén merült fel az ötlet, hogy a Szekszárdról elszár­mazott újságírókat, a médiá­ban dolgozókat hazahívják egy konferenciára. A találko­zóra június 28-án, a jövő hé­ten pénteken kerül sor. Dél­után két órakor kezdődik a program, amikor is városhá­zán találkoznak az érintettek, a beszélgetés témája a város illetve, hogy miként lehetne még jobban megismertetni Szekszárdot az országgal és a nagyvilággal. BONYHÁD. Schumann Nor­bert, a Völgység-Hegyhát Ta­karék igazgatósági tagja, va­lamint Kótai Ferencné mind- szentgodisai betétgyűjtő pénztáros „Szövetkezeti Munkáért” kitüntetést kapott. Mindketten hosszú idő óta hozzájárulnak a szövetkezet eredményes gazdálkodásá­hoz. ATTALA. A megyeszéli köz­ség önkormányzatának szer­da délután négy órakor kez­dődő ülésén a rendőrség kör­zeti megbízottjának elmúlt évi tevékenységéről és a gyer­mekvédelmi feladatok ellátá­sáról hangzik el beszámoló, majd Kalocsa Jenő polgár- mester vezetésével a képvise­lők döntenek egy szélerőmű­park létesítéséről. Nagyszokoly. Ünnepi köz­gyűlést tart a nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület június 19-én, szerdán délután egy órakor a helyi művelődési házban. KAPOSSZEKCSŐ. A köz ségháza dísztermében szerda délután négy órakor kezdő­dik a képviselő-testület ülése, ahol előbb dr. Csongor Ágnes háziorvosi tevékenységéről, majd Csorba Katalin, az Idő­sek Klubjának vezetője a nyugdíjasok nappali ellátását végző szociális intézmény működéséről számol be. DOMBÓVÁR. A Városi Kór­ház munkatársai kedd reggel fél nyolctól délután két óráig véradásra várják azokat, akik segíteni szeretnének ember­társaikon. A holtágak tisztítják a Dunát Pályázatot adtak be rehabilitációm Eltűntek a szeméthegyek Emberek és gépek dolgoztak a telepen Közösségalkotó kunyhó A fiatalok találkozóhelyévé vált A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága pályázatot nyúj­tott be az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjához. Célja a Duna holtágainak re­habilitációja, amelynek kö­szönhetően a folyó bizonyos mennyiségű szennyező anyagtól szabadulhat meg, többek között a gemenci terü­leten. Szekszárd Dr. Iványi Ildikó, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója nem árulta el, pontosan mekkora, de azt igen, hogy rendkívül komoly összegről van szó. A pályázat cél­ja a folyó melletti élőhelyek mi­nőségének javítása. A munka több fázisból áll az előkészítéstől az ellenőrzésig. A gemenci holt­ágak, belső tavak és fokok felmé­résével kezdődhet a folyamat, ezt követheti az élőhelyek rehabilitá­ciója, majd a figyelőrendszer mű­ködtetése. A beavatkozás elsődleges cél­ja, hogy a vizek olyan élőhellyé váljanak, amelyekben fennma­radhat az ottani élővilág. Ezt a funkciót ugyanis a Duna termé­szetes mozgása már sajnos nem tudja biztosítani. Á Duna holtágai ma is jelentős mennyiségű szennyező anyagot ülepítenek le. A program a vizek- nek-ezt a hatását is jelentősen nö­velheti. Arra a kérdésre, hogy en­nek köszönhetően a folyó fürdés­re alkalmas lehet-e, és hogy mi­kor, csak az állandó, és folyama­tos ellenőrzés adhat biztos vá­laszt. ____ B. B. A hulladékok elhelyezése sokszor nagy terheket ró a kis lélekszámú falvak vezető tes­tületéire. Izményben, a Völgy­ség egy kicsi községében meg­találták a megoldást. Izmény Az Izménybe érkezőt a falu hatá­rában éktelenkedő szeméttelep fogadta június 15-ig. Fábián Fe­renc polgármester tájékoztatása szerint évtizedekig itt rakták le a háztartási hulladékot. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bonyhádi Képviselete büntetést helyezett kilátásba, ha a megadott határidőig az önkor­mányzat nem gondoskodik az il­legális szemétlerakó megszünte­téséről. A megoldás első lépése­ként 2002. február 1-jétől bevezet­ték a konténeres szemétszállítást, majd a testület több szolgáltatótól árajánlatot kért a telep felszámolá­sára. Mint kiderült a legolcsóbb is - áfával együtt egymillió kettő­százötvenezer forint - meghalad­ta az anyagi erejüket. Ekkor dön­töttek úgy, hogy segítséget kérnek a területükön működő szövetke­zetektől, izményi és györei vállal­kozóktól. A kérés nem maradt ha­szontalanul. Június 15-én föld- munkagépek, traktorok, emberek sokasága dolgozott a szeméttelep felszámolásán. Mint Fábián Fe­renc mondta, a munkának kettős hasznát is látják, ugyanis az előírt 40 centiméteres takaró földréteget a csapadékvíz-gyűjtő tározókból termelték ki, így azok továbbra is alkalmassá váltak a csapadékvíz és az azzal együtt dombokról le- kerülő föld befogadására, -pál­A vártnál is nagyobb sikere lett a dunakömlődi telekuny- hónak. A falu fiataljai nem csak az internetezési lehető­séggel élnek, egy erős kis kö­zösség alakult itt ki, kirándu­lásokat szerveznek és számos terv van a tarsolyukban. Dunakömlőd Márciusban nyitotta meg ajtaját a paksi önkormányzat ügyfélszol­gálati irodájában a telekunyhó. Két számítógép, internetezési le­hetőség várja a fiatalokat, akik a nyitás óta jönnek is szívesen. Többségük nem is a kínált szol­gáltatásokért, hiszen otthon is van számítógépük, internet hoz­záférésük, hanem a közösségért. Á10-14 éves gyermekek itt bará­taikkal találkozhatnak, velük együtt lehetnek. Kirándulásokat szerveztek, előbb csak a kör­nyékre, az Imsósi erdőbe, a Vörösmalmi tavakhoz, majd sá­toroztak a közeli sípályánál. Ját­szanak, beszélgetnek és terveket szőnek. Ezek egyike egy Forma- 1-es klub és kosárlabda palánk az ügyfélszolgálati iroda épületének udvarában. A következő kirándu­lás úti célja pedig Eger. Két fel­nőtt - mondani sem kell, hogy maguk is fiatalok - segíti őket lel­kesen, hozzáértéssel: a telekuny- hót működtető Almássy László Egyesület elnöke, Szabó Attila és az ügyfélszolgálati iroda vezető­je, Markó Tímea. Gondolnak per­sze az idősebbekre is, számukra olyan szolgáltatásokat nyújta­nak, amelyek segítik az eligazo­dást a számítógép, a világháló rejtelmeiben. _____________Rákosi )

Next

/
Oldalképek
Tartalom