Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-15 / 138. szám

^ 2002. Június 15., szombat MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét SZERI ÁRPÁD Legyen virágosság Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet - hangzik a mondás, melynek valóságáról nem lenne érdemes vitát nyitni. Nem azért, mintha megdönthetetlen alapigazságról lenne szó - ismerek olyan embert, aki nem rajong a virágokért, mégsem tartozik a rosszak tá- • borába - , hanem azért, mert az andalító mesékkel sem szoktunk hadakozni. Nem is kell, sőt, valóban semeddig sem tart belátni, hogy egy-egy szépen gondozott virágoskert az udvar dísze lehet. Több virágoskert pedig egy-egy települést tehet a szó szoros értelmében ’ színpompássá, vendégmarasztalóvá. Ezért is érdemes támogatásra az a kezdeményezés, mely immár ki­lencedik alkalommal invitálja, illetve ösztönzi a jelemkezőket a Virá­gos Magyarországért célkitűzés elérésére. A nemes versengésre évente általában háromszázötven-négyszáz helység jelentkezik, az ország minden részéből. így természetesen Tolna megyéből is, bár azt azért túlzás lenne állítani, hogy éüovasai lennénk a „Ki nevez több telepü­lést?” képzeletbeli vetélkedésnek. Ha listát vezetnénk, annak nem is a vége felé, de egyenesen a legvégén kullognánk, miután, szó ami szó, eddig Tolna megyéből jelentkeztek a legkevesebben. Becsületünket Dombóvár, Hőgyész, Ozora, Simontomya és Udvari mentette meg a vi­rágszerető közvélemény előtt. Igaz, nem mindig a mennyiség számít. Már csak azért sem, mert a kontinentális megmérettetésben, az Euró­pai Virágos Városok és Falvak versenyében hazánkat Géderlak mellett Paks képviseh. Egy szép eredmény pedig ösztönző hatású lehet. DBU: több kell a kézfogásnál Évadzáró társulati ülés a szekszárdi Német Színháznál Dávid Zsuzsa sajnálattal nyugtázta, hogy a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn teg­napi évadzáró társulati ülésén - a meghívó ellenére - senki sem jelent meg a fenntartók képviseletében. A Német Szín­ház igazgatója megköszönte a társulat tevékenységét: a csa­pat az elmúlt négy esztendő legtöbb munkával járó évadját tudhatja maga mögött. Szekszárd A lelkiismeretes munka meg is hozta a maga eredményét: míg négy éve 6700 főt tett ki a néző­szám, addig tavaly már 15 ezren voltak kíváncsiak a színház pro­dukcióira. Idén pedig csak június elejéig több mint 17 ezren váltottak jegyet az előadásokra. Történik ez időnként kedvezőtlen körülmé­nyek közepette, főleg, ami a vidé­ki fellépéseket illeti: ám ezt, azaz a tájolást, misszióként is kell vállalni - húzta alá az igazgató. A rendelke­zésre álló pénz ugyanakkor ará­nyait tekintve évről-évre kevesebb. Éppen ezért a következő idényben a megszokott négy helyett csak há­rom bemutatót tart a színház: a Kis herceg szeptember végén, a Trisz­tán és Izolda december elején, a Godspell pedig jövő áprilisban ke­rül a közönség elé. Az intézmény újabb megszorí­tó intézkedéseket kénytelen termi, ennek következtében például le kell mondani egy olyan kivetítő beszerzéséről, működtetéséről, mely magyar felirattal mutatná a publikum számára a német dara­bok szövegét. Ennek a berende­zésnek a hiánya kiváltképp fájó, hiszen ezzel végre át lehetett vol­na törni a nyelvi korlátokat. A Deutsche Bühne Ungarn tár­sulatának működése továbbra is az érdeklődés folyamatos homlokteré­ben van, az értékelések szinte kivé­tel nélkül kedvezőek. Ugyanakkor jó lenne - húzta alá Dávid Zsuzsa - , ha az elismerések nemcsak új­ságcikkekben, kézfogásokban, pin­cepartikban, hanem anyagi téren is megnyüvánulnának. _________^zá­Sz avazhat az interneten: wwnw.tolnainepujsag.hu, és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Előző kérdésünk: Október ele­jén vagy végén legyenek-e az önkormányzati választások? Olvasóink többsége, pontosan 77 százaléka szavazott úgy, hogy október elején legyenek. Tervez-e Ön az idén külföldi nyaralást? MAI KÉRDÉSÜNK! Csak tamásiak voltak a dobogón A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében hónapo­kon át kisdiákok sokasága dolgozott a levelező verseny fel­adatain. Több témakörben - természettudományok, iroda­lom, történelem - rendszeresen kaptak kérdéseket, me­lyekre írásban válaszoltak. Az alsó tagozatosoknak meg­hirdetett mese kategóriában nyolc csapat jutott döntőbe. Bonyhád Három fős csapatok próbálták ki a mese világában szerzett tudásukat a városi könyvtárban megrendezett hétpróba döntőjében. A Kakasdról, Mázáról, Bony- hádról Pörbölyről, Tamásiból érkezett kisdiákok hét állomáson tették próbára tudásukat, ügyességüket, találékonysá­gukat. Képeket ragasztottak, keresztrejt­vényt fejtettek, mesében szereplő állatok­kal viaskodtak, lexikonokban kutakodtak, ze­nei feladványo­kat oldottak meg, összeke­vert betűkből meséket állítottak össze. A megmérette­tésen a tamásiból érkezett gyerekek el­söprő győzelmet arattak, minden dobo­gós helyezést magukénak tudhatnak. El­ső helyen végzett a Hanckó Viven, Almás Gergő és Balassa Zoltán összeállítású csoport, a második helyet Lénárd Kitti, Gergely Ágota és Bánrévi Orsolya szerez­te meg. Ókét követte a Plehel Boglárka, Kovács Enikő, Halik Balázs összeállítású hármas. -pál­A tető felújítása folytatódik Együttműködés, haszonnal A szekszárdi uszoda egy hétre ismét bezár A dél-dunántúli régió megyé­inek alelnökei adtak egymás­nak találkozót Kaposvárott, ahol a nemzetközi kapcsola­tok alakulásáról tanácskoz­tak. Tolna megyét dr. Say Ist­ván tanácsnok képviselte. Kaposvár Célszerű lenne a megyék közöt­ti együttműködést, összefogást szorosabbra fűzni a nemzetközi kapcsolatokból származó ha­szon felerősítése céljából - fo­galmazta meg a rendezvény egyik lényeges mondanivalóját dr. Say István. A megyék képvi­selhetnék is egymást a régiós szerveződésekben: ismeretes például, hogy a Duna Menti Tar­tományok Szövetségének Bara­nya és Tolna megye tagja, vi­szont Somogy már nem. Ugyan­akkor Tolna megye nem kapcso­lódik közvetlenül az Alpok-Ad- ria Munkaközösséghez. -szá­Kiállítás és főhajtás Kakasd Harminc évvel ezelőtt megalakult az első kakasdi székely népi együttes. Az idősebbek tulipános ládáiból elő­kerültek a koronás, favi­rágos rokolyák, szedett ingek, a derek bundák és a teveszőr ruvák - mondta dr. Hompóth Eszter, a Sebestyén Ádám Székely Társulat elnöke a jubileumi kiál­lítás megnyitóján. Fotók, emléktárgyak, erek­lyék kiállításának megnyi­tójával kezdődött az a programsorozat, amellyel a Kakasdon élő bukovinai széke­lyek együttesük megalakulásá­nak harmincadik évfordulóját ün­nepük. Illés Ferenc polgármester kö­szöntő szavai után dr. Flompóth Eszter felidézte harminc év ese­ményeit, kiemelve Sebestyén Ádám, Molnár Ágoston, Kozma Szilveszterné, Sebestyén Fe­renc, Fábián Ágostonná szere­pét. Köszönetét mondott Sebes­tyén Brigittának és Varga János­nak, akik 1992 óta vezetik az együttest. A kiállítás megnyitása után az együttes tagjai Kakasd mindkét temetőjében fejet hajtottak har­minc év alatt elhunyt társaik sír- jánál. _________________-PÁL­Tá jékoztatjuk Vendégeinket, hogy a szekszárdi fedett uszoda 2002. június 17-től (hétfő)- TETŐ KARBANTARTÁSI MUNKÁK MIATT - várhatóan két hónapig ZÁRVA TART. A strandfürdő 2002. június 22-én (szombaton) nyit és naponta 9-19 óráig látogatható. A szauna folyamatosan üzemei Szekszárdi Vízmű Kft. FIGYELEM! Rántani való csirke értékesítés a bogyiszlói SZIGET 21 Kft. baromfitelepén: 2002. jún. 17-21-ig 7,30 - 16 óráig, jún. 22-én (szombaton), 7,30-12 óráig Ár: 280 Ft/kg. Telefon: 74/445-437 .„a*. Eseménydús nyári napközi Június 17-től várják a gyerekeket az iskolák Mi történt a háttérben? A politika nem úri huncutság Az idén négy általános iskola vállalta a nyári napközi lebo­nyolítását Szekszárdon. Június 17-től tanévkezdésig, minden hétköznap biztonságos elhelyezést és színes programokat ígérnek a szülőknek. Szekszárd Az idén már négy tanintézet, a Babits Mihály, a 2-es számú, az 5- ös és a Dienes Valéria általános is­kola biztosítja a nyári napközit. Mivel a Zrínyi utcai iskola is ren­delkezik főzőkonyhával, besegít­hetett a többi intézménynek. Vál­tott turnusokban jövő hét hétfőtől a Babits Mihály általános iskola kezdi az ügyeletet július 5-éig. Jú­lius 8-tól 19-éig a 2-es számú is­kola, őt követi az 5-ös iskola, au­gusztus 2-ig, végül a Dienes Valé­ria augusztus 16-ig. A tanévkez­désig fennmaradó időszakban minden tanintézet egyénileg old­ja meg gyermekei elhelyezését. A nyári szünet első hónapjában a legmagasabb a napközit igénylők létszáma. Jelenleg 30 kisdiákot várnak a Babits iskolába az első turnusra. Később fokozatosan csökken a gyerekszám, egyre több szülő tudja megoldani a gyermekfelügyeletet. A napközi feltüntetett turnusaira egyenként is lehetett jelentkezni és arra is van lehetőség, hogy valaki ké­sőbb csatlakozzon. A nyári nap­közi minimális térítési díjáért szí­nes programokat ígérnek a peda­gógusok. A gyerekek saját játéka­ikat is beVihetik a suliba, de kü­lönböző kézműves foglalkozá­sokkal, vetélkedőkkel, TV- és videonézéssel, sportolással is el­üthetik majd az időt. Idén is lesz­nek az iskolán kívül szervezett programok, igény szerint stran­dolást és kirándulást is szervez­nek a tanárok. A statisztikák azt mutatják, hogy a gyerekek szeret­nek a napköziben lenni, ha már a családi elhelyezés nem megol­dott. Finomságokat főznek nekik, közösségben vannak, szakembe­rek vigyáznak rájuk. Sokkal jobb megoldás, mint egyedül maradni otthon és unatkozni. A szülőknek pedig megnyugtató érzés, hogy csemetéjük nem az utcán kóbo­rol, vagy bambul a TV előtt egész nap, amíg ők dolgoznak. M. M. Szekszárd Szekszárdon ülésezett tegnap a Szabad Demokraták Szövetsé­gének Kocsis Imre Antal vezet­te önkormányzati tanácsadó testületé. A szakmai megbeszé­lésen képviselők és polgármes­terek vettek részt szerte az or­szágból Vitaindító tájékozta­tót tartott Kuncze Gá­bor, az SZDSZ elnöke és parlamenti frakci­ójának vezetője.- Az MSZP önálló jelöltet indít a buda­pesti főpolgármeste­ri posztra.- Ez a helyzet minket nem zavar. Ebben a kérdésben az SZDSZ egy­szerűen nincs alku pozícióban. Demszky Gábor harmadik ciklus­ban vezeti a fővárost, el akar indul­ni a választásokon, a párt meg ter­mészetesen támogatja.- Magyarországon még parla­menti vizsgálóbizottság semmit meg nem állapított. Mit várnak a megalakuló vizsgálóbizottságoktól? - Bármerre járok az ország­ban, mindenütt azt tapaszta­lom, hogy a közvéleményt ér­dekli, hogy az elmúlt négy év feltáratlan ügyeiben mi tör­tént valójában a háttérben. A vizsgálóbizottság arra feltéte­len alkalmas, hogy nyilvános­ságot biztosítson ezeknek az eseteknek. Ha nincsenek vizs­gálatok és a közvélemény nem érte­sül azok eredményeiről, eseüeg azt hihetnék az emberek, hogy a politi­kusok megint játszadoznak, és a poütika mégiscsak valami úri hun­cutság. Minket érdekel, hogy mi történt az APEH-ben Simicska La­jos országlása alatt, mi lett a Posta­bank konszolidációjára fordított 150 milliárd forint sorsa. Szeret­nénk tisztán látni a Magyar Fejlesz­tési Bank és a Vegyépszer szerepét az autópálya építésekben.- Miként lehet újra megteremteni az önkormányzatok anyagi függet­lenségét?- Biztosítani kell a fejlődőképes önkormányzatok további fejlődését, de úgy, hogy ez ne menjen a sok pi­cinek a rovására, vagyis amikor az állam feladatot ad át, biztosítson ah­hoz forrásokat is. Növelni kell a sze­mélyi jövedelemadó helyben mara­dó arányát és az önkormányzatok támogatottságát. _____ihAbosi ibolya fy. A É vek óta visszatérő probléma a szekszárdi uszoda karbantar­tása. Az idén június 16-án bezár az uszoda, és egy hétig sem a strand, sem a fedett rész nem fogadja a szekszárdiakat. az időpontot, hogy az iskolai idő alatt az úszásoktatást a tanme­dencében folytatni tudják a ta­nárok és a diákok. Az iskolások­hoz alkalmazkodva döntöttünk így. A strand tehát június 22-én nyit majd, ezt kö­vetően is folynak a munkálatok de azzal nem za­varjuk meg a strandolókat, csupán a fedett rész lesz két hónapra lezárva. A strand nyitásra kész, a burkolatjavítás elkészült, a játszókat, a homo­kozókat felújítottuk és a víz minősége az ÁNTSZ- től a megfelelő osztályzatot kapta.-Mi szükséges még az uszoda teljes felújításá­hoz?- Az uszoda tetőszerkezetének felújítása az idén a finisébe érkezett. A 4 éves programot sikerült egy év­vel lerövidíteni, így az idén a vízmű befejezi a tető- szerkezet gombamentesítő kezelését, a héjszerkezet átrakását, szigetelését. A munka az uszoda két olda­lán elkerített munkaterületen augusztusig tart majd, melyet a vízmű munkatársai igyekeznek a strando- lás legkevesebb zavarása mellett elvégezni, mauthner SZEKSZÁRD Egy hétig fürdőzési lehetőség nélkül marad a vá­ros lakossága, mondta Mayer János, a Szekszár­di Vízmű Kft. igazgatója. Az uszoda a tető felújí­tása miatt az idén is bezár. A két évvel ezelőtt megkezdett karbantartás ütemszerűen folyik, mondta az igazgató, ez azt jelenti, hogy az idén be is fejezik a munkát.- Azt tudjuk, hogy a tetőszerkezet alapos felújí­tásra szorult, aminek a munkálatai évek óta tar­tanak, csak azt nem érti az ember, hogy miért nyáron kell ezt elvégezni, miért nem lehet április­ban, amikor még a strand nem nyit, tehát nem zavarná a vakációzókat?- A munka miatt a fedett uszodát és a strandot is le kell zárnunk, de éppen ezért választottuk ezt Három évtized képeken Ismerősöket keresve a fotókon

Next

/
Oldalképek
Tartalom