Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-13 / 136. szám

// A Grátisz igazi ajándék olvasóinknak! Minden héten csütörtökön megjelenő ingyenes mellékletünkben megtalálják a következő heti tévéműsort. www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. június 13., csütörtök Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 136. szám Vonalban vagyunk rovatunk a 12. Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 MEGYEI TŰKOR Rönkhajóból tűzifa, dene­vérből hamu 5. oldal TOLNA MEGYE 2002 Jágónak, a megyeszéli község 6. oldal SPORT Pólya Gyuri bravúros debütálása 10. oldal rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 ATTALA. A művelődési házban péntek este hét órakor kezdődik a Gazdakör következő klubfog­lalkozása, ahol a mezőgazdaság­gal foglalkozó vállalkozók és az őstermelők a korszerű növény- védelemről, a veszélyes hulladé­kok tárolási lehetőségeiről, vala­mint a baktériumtrágya haszná­latáról kapnak tájékoztatást. TOLNA. Dr. Braun Márton or­szággyűlési képviselő fogadó­órát tart Tolnán június 14-én, pénteken 16 órától a Polgármes­teri Hivatalban. PAKS. A Köztisztviselők nap­ján egész napos programokat rendez a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára ma dél­előtt 10 órától. Előbb Bor Imre polgármester köszönti a hiva­talban dolgozókat és jubileumi jutalmakat ad át, majd dr. Lóczy Péter, a Belügyminiszté­rium közszolgálati osztályveze­tője tart előadást a köztisztvise­lők etikai kódexéről. ■ 770865H6 03043 Bemutatják őseik kultúráját Német tájházat avattak Hogy észen Hőgyész A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is a tanév utolsó hetében rendezték meg a hőgyészi általános iskolában az intézmény névadójáról elnevezett Hunyadi-napokat. A ren­dezvény kedden sportversenyekkel kezdődött, szerdán nemzetiségi nappal folytatódott. Délelőtt az alsó tagozatos diákoknak német vers- és prózamondó verseny és „Hunyadi krónikása” Korhű berendezés, eredeti ruhák a tájházban szépíróverseny volt, miközben a felsősök a németség életével, kultúrájával kapcsolatos kvízjátékon vehettek részt. Aki nem vetélkedett, az sem maradt tétlen, külön­böző kézműves foglalkozásokon, táncházba^ próbálhatta ki ügyességét. Délután különleges eseményre került sor, német tájházat avattak fel. A svábság életmódját, ruházkodását, kultúráját, hagyományait bemu­tató tájházat az iskola udvarán lévő egykori szolgálati lakásból alakították ki a német nemzetiségi iskola pedagógusai, az önkor­mányzat és a német kisebbségi önkormányzat támogatásával. Az. előtérből, szobából, kony­hából és kamrából álló tájházat a lakosság segítségével rendezték be, a régi bútorok, használati tárgyak gyűjtésében kiemelkedő szerepet vállalt Krizl Istvánná, Habel Lajosné valamint Ament József és családja. A tájházat Krémer György, a Magyarországi Németek Tolna Megyei Szövetségének irodavezetője adta át a közösségnek, köszöntőt Gyetvai László pol­gármester és Homoródi Károlyné, a községi német kisebbségi önkormányzat elnöke mondott, a gyűjteményt Szabó József esperes-plébános áldotta meg, műsort az iskola diákjai adtak. A Hunyadi-napok programjai ma Európa- nappal, illetve kirándulással zárulnak. F. KOVÁTS Fejlesztések, támogatással ClKÓ Forray Gellért polgármester tájé­koztatása Szerint a kis- és köze­pes aktivitású atomerőművi hul­ladék elhelyezés kapcsán létre­jött Társadalmi Ellenőrző és Tá­jékoztató Társulás (TETT) támo­gatásával Cikó vízelvezető árkait speciális csövekkel látják el, be­tonelemekkel burkolják. Szintén ez a támogatás tette lehetővé a temetőhöz vezető járda felújítá­sát, a ravatalozó előtti tér aszfal­tozását, a buszváró pavilon felál­lítását. A közelmúltban szilárd burko­lattal látták el a Táncsics utca be­építetlen szakaszát, így nyolc házhely kialakítására nyílott lehe­tőség, melyekhez a képviselőtes­tület korábbi döntése értelmében ingyen juthatnak az igénylők. HUNYADI ISTVÁN NAR? tempó . ", " . " Apróban óriás Holnap keresse as újságárusoknál! Lesz egy JÓ TANÁCSUNK Köhög, prüszköl, folyik az orra? Mintha megfázott volna - a nyá­ri hőségben?! Nos, szénanátha gyötri. Szenved a pollenektől. Másképpen szólva: allergiás. E hét végén, szombati szá­munk mellékleteként megjelenik a JÓ TANÁCS egészség- és élet­módmagazin, sok-sok hasznos olvasnivalóval. Többek között arról, hogyan könnyítheti meg életét, ha allergiától szenved. És még olvashat arról: hogyan vigyázzon magára és gyermekeire, ha vízparton üdül... egy új módszerről a (sok­szor kellemetlen) izzadás ellen... a családi béke megkeserítő- jéről: a horkolásról. Van kiút! Találkozzunk e hét végén, hogy nyárra szóló jó tanácsain­kat megoszthassuk önnel a JÓ TANÁCSBAN. ■ Hangverseny a templomban A Bétáért Egyesület újabb rendezvénye Báta Az alig egy esztendős Bétáért Egyesület elnevezéséhez mél­tóan már eddig is sokat tett a faluért. Legújabb rendezvénye egy hangver­seny lesz a bátai Szent Vér Temp­lomban, június 16-án, vasárnap. A kiskunhalasi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórust délután 4 órától hall­gathatják meg a helybeli és a más­honnan érkező érdeklődők. Az egyesület célja, hogy olyan kulturális, komolyzenei esemény helyszíne legyen Báta, ahol egy­házi és világi zeneművekkel is­merkedhet meg a közönség. Eh­hez méltó keretet ad az egykor messze földön híres búcsújáró hely temploma. Ha az egyesület pályázatai sike­resek lesznek és megfelelő érdek­lődés is mutatkozik, akkor az idén ősszel még három hangversenyt rendeznek Bátán, a Szekszárdi Madrigálkórus részvételével ■ Ma: jágónaki magazin Tolna megye településeit bemutató sorozatunkban Jágónakról olvas­hatnak lapunk 6. oldalán. Partnerünk volt: Jágónak Község Önkormányzata. Lapunk mai száma az önkormányzat támogatásával jutott el min­den jágónaki háztartásba. A magazinoldal az önkormányzat jóvoltá- ból jelent meg. __________________________________________■ A SZARVASMARHA-ALLOMANY A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN MEGYÉK SZERINT A táblázat kerekített adatokat tartalmaz A Sió és a turizmus |d szarvasmarha ti ebből tehén szarvasmarha ebből tehén szarvasmarha ebből tehén HHMHMHHHHHHI Forrás: KSH Tolna Megyei I 10 0000 20 000 30 000 40 000 (Kapcsolódó cikkünk az 5. oldalon olvasható) Medina Ülést tartott tegnap Medinán a Szekszárd Környéki Területfej­lesztési Társulás. Dr. Fábián László, a társulás titkárának tá­jékoztatása szerint döntöttek a PHARE pályázaton nyert 14 mil­lió forint felhasználásának lehe­tőségeiről, amely a Sió turiszti­kai célú hasznosítását fogja szolgálni. A pályázati pénzből Medinán a Sió partján álló ma­lomépület felújítását, a csatorna sióagárdi, harci szakaszán, vala­mint a Duna torkolatánál pihe­nőhelyek kialakítását tervezik. Az összejövetelen határoztak ar­ról is, hogy a társulás elmúlt négy évi tevékenységéről külön kiadványt jelentetnek meg, amelyben áttekintik a Szekszárd térségében lévő települések fej­lesztéseit. Sátrak, találkozók, vetélkedők Völgységi Könyvfesztivál lesz Bonyhádon Tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezte meg először a Solymár Imre Városi Könyvtár a Völgységi Könyvfesztivált. Az időpont választás tudatos volt - az Ünnepi Könyvhetet kö­vető hétvége - mert a kiadók, írók, költők az országos rendez­vény után könnyebben elérhetők. A jó tapasztalatok alapján az idén szintén a könyv országos ünnepét követi a bonyhádi fesztivál. Bonyhád A nagy, könyves ünnepek mintá­jára szervezzük a Völgységi Könyvfesztivált - tájékoztat Antal Mária, a könyvtár vezetője.- A kiadók sátraiban kiadvány­ok sokasága várja az érdeklődő­ket. Gyermekeknek és felnőttek­nek szóló rendezvényeket, író-ol­vasó találkozókat szerveztünk három napra. A pénteken 15 óra­kor kezdődő megnyitón szabály­talan helyzetelemzést tart a most befejeződött Olvasás Évéről Ka­marás István író, szociológus. Vendégünk lesz Nagy Gáspár köl­tő, a Bartina együttes Hétszínvirág című műsorát mu­tatja be. A nyitó nap legizgalmasabb rendezvénye a 14 órakor kezdődő Mesebeli hétpróba lesz, amely a könyvtári levelezőverseny regio­nális döntője. Esti Mesés szalon­nasütésünkön önként vállalko­zók meséket mondanak. Szom­baton fél tíztől hangszerbemuta­tóra várjuk a gyerekeket, majd 14 órától „mágus” összejövetel lesz. Kovács Ferenc festőművésszel 16 órakor, 18 órakor Móser Zoltán fotóművésszel találkozhatnak az érdeklődők. Vasárnap a gyermek részlegen 10 órától játékos vetél­kedőt tartunk 6-8. osztályosok­nak. Szintén ebben az időpont­ban kezdődik Horváthné Papp Ibolya Globalitástól a lokalitásig című könyvének bemutatója. Ezt követően Gyárfás Endre lesz ven­dégünk, akivel Édes öcsém című könyvéről beszélgethetnek az ol­vasók. A három nap alatt folya­matosan kedvezményes könyv- és CD-ROM vásár, könyvbörze és könyvet-könyvért csere-bere és kiállítások várják az érdeklődő­ket. Német tájház avattak tegnap Hőgyészen a Hunyadi-napok ke­retében megrendezett nemzetiségi napon az általános iskolá­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom