Tolnai Népújság, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-09 / 107. szám

Új! A Grátisz igazi ajándék olvasóinknak! Minden héten csütörtökön megjelenő ingyenes mellékletünkben megtalálják a következő heti tévéműsort. www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. május 9., csütörtök Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 107. szám rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TŰKOR Emlékéremmel jutalmazták a munkáját 5. oldal SPORT Öt tolnai érem Gödöllőről 10. oldal ERROLrARROL Decs slágere: a baba- múzeum M 14. oldal Vonalbaif vagyunk rovatunk 312. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 _________Hírek_________ DOMB ÓVÁR. Péntektől két hé­ten keresztül nézhetik meg az érdeklődők a művelődési ház Előtér-Tárlatán Bartos János festménykiállítását. PAKS. A művelődési központ Gyermekek hónapja címmel so­rozatot szervez, mely vasárnap 17 órakor a Hüvelyk Matyi cí­mű film vetítésével kezdődik. DUNAKÖMLŐD. A faluházban tartja közgyűlését a Dunaköm- lődi Agrár Rt. május 10-én, pén­teken délelőtt 9 órai kezdettel. SZEKSZÁRD. Tihany, Balaton- füred és Koloska völgy. Ezeket a helyszíneket keresik fel a mai napon a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum Tájak-Korok-Mú- zeumok klubjának tagjai, akik reggel 7 órakor autóbusszal in- dultak a magyar tenger felé. ■ 770865603043 Pelyhedzik a kanadai nyár A tűzoltók gyorssegélye az óvodásoknak A kanadai nyár pelyhes termése beterítette a megyét. Az al­lergiások panaszkodnak, de az egyszerű járókelőket is zavar­ja a levegőben szálló apró fehér pehely, mely gyakran kerül a szánkba, orrunkba. A szakember szerint a kanadai nyár ter­mése önmagában nem okoz allergiát. Megyei körkép A megye majd minden településén megtalálható a kanadai nyár, melynek szöszös termése van. A megyei népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat biológusa, Szintainé Dobrádi Júlia szerint a nyárfa szösze még egy hó­napig „gazdagítja” a levegőt. Sokan panaszkodnak, hogy ez allergiát okoz nekik, de ez tévedés, mondta a szakember. Az Országos Egészség- ügyi Központ a múlt évben vizsgá­latot végzett ebben a témában és a szakemberek megállapították, hogy a kanadai nyár önmagában nem váltana ki allergiát, csupán fokozza a már meglévő fű-pollen hatását. Az országban Nyíregyházán és Szege­den van a legtöbb ebből a fajta fából és a vizsgálatokat is itt végezték el. A csapadékos idő után még több szösz kerül a levegőbe, ami annyi­ban valóban kellemetlen, hogy az ember szájába, orrába száll, s bejut az ablakon keresztül a lakásba is. A szekszárdi tüdőgondozóban tartják nyilván az allergiás betegeket. Dr. Gagyi Emma fő­orvos kérdésünkre elmondta: évről évre növek­szik az allergiás betegek száma, mely általában Az allergia tünetei: Vízszerű orrfolyás, tüsszögés (az orrfacsaró érzés nem eny­hül, a tüsszentés nem hoz megkönnyebbülést), torokviszke­tés, a égő szemek, mely nem piros és nem váladékozik. Az allergia lázzal nem jár. Gyógyszerrel jól kezelhető. Szekszár- don, a laboratóriumban 20-30.féle allergént tudnak kimutatni. már fiatalabb korban jelentkezik, de van arra is példa, hogy valaki középkorúként, vagy idősebb éveiben lesz életében először al­lergiás. Szeleczki József, a szek­szárdi önkormányzat városüze­meltetési irodájának vezetője kérdésünkre el­mondta, 111 darab volt ebből a fafajtából még két évvel ezelőttig a városban, eddig 43-at vágtak ki. Az iskolák és az óvodák környékét az elmúlt évek­ben igyekeztek a nyárfától megszabadítani, ahol A tűzoltók vízsugárral igyekeztek a kanadai nyárfákat letisztítani fotó. g. k. lehetett ott kivágták, és más fafajtát ültettek. Amint vágásra érett lesz a kanadai nyár kivágják akkor is, ha nem lakóterületen van és más fafajtát ültetnek helyette. Tegnap délelőtt Szek- szárdon, a Kölcsey lakótelep óvo­dájának udvarán (képünkön) a tűzoltók vízsugárral igyekeztek a kanadai nyárfákat letisztítani. Az óvónők ugyanis azért hívták ki a tűzoltókat, mert a kicsiknél foko­zódó allergiás tüneteket tapasz­taltak. MAUTHNER A híd, az út és a környezet SZEKSZÁRD Az épülő szekszárdi Duna- híd hatása a folyóra és kör­nyezetére. Ez a címe annak a rendezvény­nek, mely ma 10.30 órától kezdő­dik Szekszárdon, a BM klubban a Magyar Hidrológiai Társaság Tol­na Megyei Szervezete és a Tolna Megyei Mérnöki Kamara szerve­zésében. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathatnak meg, egyebek mellett a gyorsforgalmi út és a híd nyomvonalának kivá­lasztásáról, az M9-es autóút épí­tési tervének elkészítéséről, az autóút környezetvédelmi, illetve vízügyi kérdéseiről, az UVATERV és a PONT-Terv Rt. vezetőinek előterjesztésében. Zárásként pe­dig Szepessy György, a VITUKI Rt. intézetigazgatója a Duna-híd vízügyi kérdéseit elemzi. SZEKSZÁRD Magyarország nem korrupt Kovács Árpád, az ÁSZ elnöke a Szalonban ben az államigazgatás különféle szintjein megvannak a tudott tari­fák, s azok megfizetését a tisztvi­selők kikövetelik. Nálunk az úgy­nevezett „piti korrupció” a kínálati lehetőségek miatt eltűnőben van, ugyanakkor megjelennek a nagy ügyek. Maga a politikai rendszer is segíti ezeknek az ügyeknek a fel­színre kerülését, hiszen a váltó­gazság működik, a politikai olda­lak egymást figyelik. Néha a politi­ka el is túlozza ezeknek az esetek­nek a jelentőségét, aminek meg­vannak a veszélyei is, hiszen ezál­tal az ország befektetési szem­pontból leértékelődik. Mint nem­zeti könyvvizsgáló akként nyilat­kozott, a következő években sze­retné elérni, hogy a számvevőszék ne csak hibalistát nyújtson át a parlamentnek, hanem az éves el­számolás megbízható és valós ké­pet adjon - a maga kockázataival együttaz államháztartás műkö- désének egészéről. ___________+ Ma gyarországon nem jellem­ző a hivatalok által kikénysz- erített korrupció, ez is bizo­nyítja, hogy sokkal kevésbé korrupt az ország, mint azt feltételezzük. Kovács Árpád, az Állami Számve­vőszék elnöke volt tegnap este a szekszárdi Vállalkozói Szalon ven­dége. Az ÁSZ elnöke még a prog­ram megkezdése előtt válaszolt az újságírók kérdéseire. Sok egyéb mellett hangsúlyozta, hogy a föl­készültség, szabályosság, finan­szírozási technikák tekintetében az elmúlt évtizedben óriásit fejlő­dött az ország, és az elmúlt négy évben sem voltak ettől eltérő ten­denciák. Kijelentette, hogy Ma­gyarország sokkal kevésbé kor­rupt ország, mint ezt magunkról gondoljuk. Korruptnak azokat az országokat nevezhetjük, amelyek­Kis matematikusok sikere Bátaszék A Nemzetközi Kenguru Matemati­ka Verseny ünnepélyes eredmény- hirdetését a napokban Budapesten, a Villányi úti Konferencia Központ­ban tartották. Az 1177 versenyző közül a bátaszéki Kanizsai Doroty- tya Általános Iskola két hatodik osztályos tanulója ért el szép ered­ményt: Kovács Ágota 6., Neidhardt Ágnes 9. helyezett lett. ______ _■ A hálózatoké a jövő A beszállítók minősége nem a multik dolga A Dunántúl már működő vállalkozói hálózataihoz hasonló szerveződések, klaszterek létrehozásáról volt szó a Tolna Megyei Vállalkozói Központ tegnapi konferenciáján Tamási­ban. A hálózatok Tolna megyében két iparágban alakulhat­nak meg. Tamási Nem a multik dolga, hogy a be­szállítók minőségét emeljék, eb­ben a gazdaságpolitikának is van szerepe - mutatott rá dr. Vaj dáné dr. Horváth Piroska, az Ipargaz­dasági Kutató és Tanácsadó Kft. igazgatóhelyettese. A hálózatok egyre nagyobb szerepet kapnak a fejlett gazda­ságban, a jövő útja Magyarorszá­gon is a hálózatépítés, és a regio­nális klaszterek lesznek. Az elő­adó felhívta a figyelmet: a háló­zatépítés lassú és nehéz folya­mat, mind a nagyvállalatok, mind a beszállítók részéről el­engedhetetlen a biza­lom. A járműiparban a Su­zuki, az Audi, a Rába, az elektronikai iparban a Flextronics, az IBM, a Philips, a Siemens köré szerveződtek már vál­lalkozói hálózatok. Tolna megye ez utóbbihoz, illetve a divatipar­hoz kapcsolódhat. Boros László, a TMVK programmenedzsere szerint ezt a két iparágat export­teljesítménye és GDP-ben játszott meghatározó szerepe is indokol­ja. Mint mondta, a TMVK két éve befejeződött beszállítói célprog­ramjának tapasztalata az volt, hogy a kis- és középvállalkozások önmaguktól nem képesek a mul- tiknak beszállítani. A hálózatok azért is fontosak, mert a magyar bruttó nemzeti jövede­lem döntő hányadát a multinacionális cégek adják, a foglalkoztatás nagyobb hányadát ugyanakkor a kis- és kö­zepes cégek biztosítják. A konferencia mint­egy félszáz résztvevője egyebek mellett a Pannon Autóipari, vala­mint Faipari Klaszter tevékenysé­gével ismerkedhetett meg, a be­szállítókkal szemben támasztott elvárásokról a Videoton Holding Rt. és az Interplus Kft. tájékozta­tott. T. F. Békesség a könyvek között Beszélgetés olvasmányokról, könyvújdonságokról Tavaly közel 45 milliárd forintot fordítottak az emberek könyv vásárlásra, s ezzel nem kell szégyenkeznünk más or­szágok azonos adatait vizsgálva - mondta dr. Hegedűs Éva, aki az áprilisban megrendezett budapesti Könyvfesztiválon nézett körül, s osztotta meg élményeit a városi könyvtárban megtartott rendezvényen az érdeklődőkkel. inek bemutatásánál Goethét idézve elmondta, hogy a borító úgy tartozik a könyvhöz, mint emberhez a ruha. A tárlat megnyitása után dr. Hegedűs Éva a Budapesten meg­rendezett nemzetközi Könyv- fesztiválon - ahol európai orszá­gok képviseltették magukat - szerzett élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Örvendetesnek tartotta, hogy a sok kiadó sokféle kiadvánnyal jelent meg, s hogy rengeteg láto­gató volt kíváncsi könyvújdon­ságokra. Mint mondta ez olyan Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtár sikeres sorozatának, a „Legked­vesebb olvasmányaim” címmel havonta jelentkező beszélgető estnek a keretében nyitotta meg Antal Mária, az intézi, mény igazgatója a Máté Réka fo1 tóiból és Matkovics János könyv­kötő munkáiból rendezett kiállí­tást. Bevezetőjében a fotókkal kap­csolatban Turcsány Péter költő versével szólt a pillanat művé­szetről. Matkovics János remeke­rendezvény volt, ahol békésen megfértek egymás mellet a kü­lönböző felfogású szerzők, kü­lönböző témájú és megjelenésű írásaikkal együtt. Ismertette többek között Lawrence Norfolk Vadkan ké­pében című regényét, amely a fesztivál egyik sikerkönyve, a szerző a rendezvény díszvendé­ge volt. Szólt az egyik legnagyobb ér­deklődéssel várt kötetről, Závada Pál Milota című művéről, amely egy hetvenhez közeledő, halálára készülő férfi és egy fiatal nő val­lomásának regénye. Olvasásra ajánlotta sok más mellett Huelle lengyel író Weisen Dávidka, Kun Miklós Az ismeret­len Sztálin könyve, Kányádi Sán­dor Fél őszi versek című köteteit.-PÁL­I i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom