Tolnai Népújság, 2002. április (13. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-05 / 79. szám

megjelent! keresse az újságárusoknál! ^ csak 125 Ft! tempo ha apró, akkor tempó ™ ingyenes apróhirdetések A-tól Z*ig rovatunk a 14. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TÜKÖR Megkérdeztük: Elmegy-e szavazni? 5. oldal TOLNA MEGYE2002 Nagy családként, békességben 6. oldal CSALÁDI TÜKÖR Szerelem első (és sokadik) látásra 10. oldal vagyunk rovatunk a 14. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Hírek SZEKSZÁRD. Emlékérmet ado­mányozott Tillné dr. Lozsányi Il­dikónak, a Tolna Megyei Fő­ügyészség ügyészének a Magyar Jogász Egylet, a szakmai szerve­zetben végzett munkája elisme­réseként. TENGELIC. A tengelici általá­nos iskolások részére tart bemu­tatót és táncházat a bonyhádi ze­neiskola népi zenekara ma, pénteken 15 órától, a tenge­lici művelődési házban. SZEKSZÁRD. Freund Antal szobrászművész kiállításának megnyitójára kerül sor ma (ápri­lis 5-én) 17 órakor, a Liszt Ferenc Művészed Iskola Nagytermében. A kiállításon beszédet mond dr. Horváth Béla, az Illyés Gyula Pe- dagógiai Főiskola főigazgatója. ■ 9 770865 603050 02079 Kimérik a részarányföldeket Minden év első két hónapjában lehet jelentkezni Megyei körkép Az 1993. évi Il-es törvény rendelkezett a rész­arány-tulajdon kiadásáról, majd ezt két évvel ké­sőbb módosították, így 1996 januárjától a megyei földművelésügyi hivatalokhoz került ez a hatás­kör. Hogy felgyorsítsák a folyamatot, osztatlan közös tulajdonba adták ki a földeket. így olyan abszurd helyzetek is kialakultak, hogy egy száz hektáros területnek több mint száz tulajdonosa lett. Az idei év január elsejétől egy törvénymódo­sítás tette lehetővé, hogy azok a termőföld tulaj­donosok, akiknek a területük osztatlan közösben van, kérhetik az önálló ingatlanok kialakítását, azok kitűzését, birtokba adását, tájékoztatta la­punkat dr. Ferenczi József.- Milyen formában kell jelezni a hivatal felé, ha valaki élni kíván ezzel a lehetőséggel?- Minden év első két hónapjában, vagyis febru­ár utolsó napjáig lehet ezt felénk jelezni. Ebből adódik, hogy az idén már lejárt a határidő. Márci­us 1-ig 6746 kérelem érkezett be hozzánk, ez 2173 földrészletet jelent, ami 40047 hektár, és aminek 453 ezer az aranykorona értéke. A megye minden településéről érkezett be hozzánk földki- mérési igény. Az idén már nem érdemes újabb igényeket bejelenteni, mert nem tároljuk a jövő év elejéig a leveleket, hanem visszaküldjük a ké­relmezőnek. Legközelebb tehát 2003-ban, az első két hónapban lehet kérni az osztatlan közös ki­mérését.- Mi az oka annak, hogy csak két hónapig fo­gadják be a földkimérést érintő igényeket?- Véleményem szerint ennek munkamegosztá­si okai vannak. Először összegyűjtjük az összes kérelmet, majd átnézzük ezeket, van-e közöttük olyan, amely nem teljesíthető. Külterületen 3000 négyzetmé­ternél kisebb ingatlant nem le­het létesíteni, a volt zártkertben pedig 1500 négyzetméter az alsó határ. Azokat a kérelmeket is fél­re tesszük, melyeket a határidő után küldtek be hozzánk. Ezt követően beütemezzük a keretmé­réseket, és ezzel párhuzamosan megtervezzük a sorsolások időpontját. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha a tulajdonosok között nincs egyezség ab­ban, hogy kinek, hol legyen a földje. A sorsolás nyilvános, meghívunk rá minden érintettet. Egyetlen dolog kötött, melyben a földhivatal mint hatóság dönt, hol kezdjük az adott tábla kiméré­sét.- Hányán dolgoznak a részarány földek kiméré­sén?- Kevesebben mint ahány emberre szükség lenne. Körzeti földhivatalonként 2-3, Szekszár- don 6 földmérő dolgozik. A munkákba a megyei földkimérők is besegítenek.- Mennyibe kerül a kiméretés a termelőknek?- Semmibe, mert az osztatlan közös tulajdon kiméretése ingyenes. A tulajdonosok elsőként a birtokba adási jegyzőkönyv egy példányát kapják meg, majd a határozatot arról, hogy bejegyezték a földterületet a földhivatalban. mauthner Rugalmas képzés a távoktatás Segít az ingyenes internet Bonyhád Egyre gyakoribbá válik, hogy a tanulni szándékozók a táv­oktatást veszik igénybe. Elő­nye, hogy önálló tanulással, kevés konzultációval lehet el­sajátítani az ismereteket, a képzésben résztvevő saját tempójának, időbeosztásá­nak megfelelően haladhat a tananyaggal. A Solymár Imre Városi könyvtár új szolgáltatása azoknak a látoga­tóknak szól, akik informatikai képzésüket távoktatás keretében szeretnék megoldani. A könyvtár nemrégiben benyújtott eredmé­nyes pályázata tette lehetővé en­nek bevezetését. Magyarorszá­gon huszonkilenc könyvtár nyer­te a SzofiPont kialakításának le­hetőségét, a Dél-Dunántúlon mindössze négy helyen műkö­dik. A program keretében közel 500 ezer forint értékben kap az intézmény olyan kézikönyveket és munkafüzeteket, melyeket a távtanulásban résztvevők hasz­nálhatnak, azok másolhatók. Az oktatásban résztvevőknek a kép­zés ideje alatt ingyenes internet hozzáférési lehetőséget biztosíta­nak, internetes interaktív vizsgá­kon vehetnek részt. Eredményes vizsgák esetén különböző színtű szakképesítések szerezhetők a számítástechnikai szoftver-üze­meltetőtől a rendszerinformati­kusig. A nemrégiben pályázaton számítógépet nyert pedagógu­soknak, köztisztviselőknek, akik tanfolyam elvégzését vállalták, lehetőségük van a bekapcsoló­dásra, vizsgára. Mivel a távokta­tásról van szó, a felkészülés meg­lehetősen rugalmassá tehető, a továbbképzésben résztvevők ide­jéhez, ismeretanyagához, felké­szültségéhez jól igazítható. ______ SZEKSZÁRP Áll amilag elismert falusi ven­déglátó tanfolyamot szerve­zett a megyei kereskedelmi és idegenforgalmi továbbképző (KIT) Kft. A leendő falusi ven­déglátók tegnap vizsgáztak a tananyagból. A záróvizsgával egy sikeres tan­folyam ért tegnap véget, melyet a falusi vendéglátásra szakosodott jelentkezők vállaltak. A tanfo­lyam célja az volt, tájékoztatta la­punkat Mezey Györgyné, a KIT megyei vezetője, hogy a jelentke­zőket felkészítsék a falusi ven­déglátás minél eredményesebb ellátására. A szakmai képzés so­Lopások rontják a közérzetet Elszaporodtak az apró tolvajlások PUSZTAHENCSE A bűncselekmények önma­gukban talán nem is érdemel­nének említést, hiszen gyer­mekek apró kerti lopásairól, tyúktolvajlásról van szó, a fa­luban lakó, többnyire idős károsultak közérzetét azon­ban nagyban befolyásolják ezek az esetek. Egy, a nyugdíjasok számára a kö­zelmúltban rendezett fórumon hangzott többektől a panasz, a falu bagóhegyi részébe betele­pült néhány család gyermekei rendszeresen dézsmálják a kerte­ket, zöldségféléket gyümölcsöt lopnak, baromfit visznek el az ólakból. Nagyobb bűncselekmé­nyek a községben nem történnek ugyan, de az említett családokból néhányan - elsősorban a család­fők - másutt elkövetett, súlyo­sabb lopásokért börtönben ül­nek. Az idős károsultak nem is igazán mernek fellépni a gyerme­kek által elkövetett lopások ellen, mert volt már példa arra, hogy ha szóvá tették, a kiskorú tettesek szülei részéről fenyegetés érte őket. A problémára-nehéz megol­dást találni - mondta el kérdé­semre a község polgármestere, Lengyel Jánosné. Bár a rendőrség segítségére számíthatnak, az ilyen apró ügyekben nehéz a bi­zonyítás. A mezőőr rendőrrel együtt járőrözik a faluban, termé­szetesen nem lehetnek minde­nütt ott. Régi gondolat a polgár­őrség létrehozása is, amely való­színűleg a közeljövőben megva­lósul és bizonyára csökkenti majd a lopások számát. Rákosi Rengeteg gyerek szorong Nincsenek felkészítve a konfliktushelyzetek kezelésére- Napjainkban sok óvodás és iskolás szorong, mert a gyere­kek nincsenek kellően felkészítve a különböző konfliktus­helyzetek kezelésére - mondta dr. Rácz Katalin, pécsi gyer­mekneurológus azon a tegnapi konferencián, melyet a város önkormányzata az Országos Gyermekvédő Liga helyi cso­portjával közösen rendezett mintegy ötven pedagógusnak a Német Közösségi Házban. Dombóvár- Mai felgyorsult vilá­gunkban rengeteg kis­gyerek mindkét szülője azért vállal állást, hogy családja számára előte­remtse a pénzt a megél­hetéshez - emelte ki az ideggyógyász szakorvos. A csöppségek többsége a nap nagy részét életkorától függően az óvo­dában, vagy az iskolában tölti. A pedagógusoktól nagyon sokan várják el azt, hogy az oktatás és a gyermek- megőrzés mellett a ne­veléssel is foglalkozza­nak, holott az utóbbi feladat leginkább a szü­lők kötelessége volna. Az intézmények első­sorban az ismeretanyag közvetítésére hivatottak a gyer­mekek képességeinek megfelelő ütemet figyelembe véve. Szerin­tem a nevelést a családban kelle­ne elvégezni, ám ezt a mai társa­dalmi viszonyok között nem kön­nyű megvalósítani. A gyerekek személyiségfejlő­désében a családnak és az emlí­tett ok miatt mégiscsak az óvó­nőknek, a tanítóknak, valamint a tanároknak kell szerepet vállalni­uk. A pedagógusoknak az volna a legfontosabb dolguk, hogy idő­ben felismerjék a gyerekek külön­féle konfliktushelyzetekből adó­dó szorongásait és saját eszköze­ikkel próbálják meg azokat korri­gálni. Ha ezek a módszerek nem járnak eredménnyel, akkor pedig vegyék rá a szülőket arra, hogy a zavar megszüntetése érdekében forduljanak orvoshoz, vagy pszi­chológushoz - zárta tájékoztató­ját dr. Rácz Katalin, a Pécsi Tudo­mányegyetem Neurológiai Klini­kájának ideggyógyásza. -gr­Ma: fácánkerti magazin Tolna megye településeit be­mutató sorozatunkban Fá­cánkertről olvashatnak la­punk 6. oldalán. Partnerünk volt: Fácánkert Község Önkormányzata Lapunk mai száma az önkormányzat támogatásával jutott el minden fácánkerti háztartásba. A magazinoldal az önkormányzat jóvoltából jelent meg. * 4 Az idei év január elsejétől egy többször módosított törvény le­hetővé tette, hogy azokat a földterületeket, melyek osztatlan közös tulajdonban vannak, a tulajdonosok kimérethessék. A részletek felől dr. Ferenczi Józsefet, a megyei földhivatal he­lyettes vezetőjét kérdeztük. Okleveles vendéglátók Étel, ital, vendégszoba, higiénia, adózás rán a hallgatók választ kaptak ar­ra, melyek az étel, ital felszolgá­lásának a szabályai, hogyan kell kialakítani a vendégszobát, mi­lyen legyen a szálláshely higiéni­ája, melyek a legfontosabb jogi, adózási szabályok, melyekkel a vállalkozóknak számolniuk kell. A tanfolyamon 17-en vettek részt és tettek eredményes záróvizs­gát. A hallgatók 120 órás német alapfokú idegenforgalmi szakmai nyelvoktatásban is részesültek, a vendégekkel való jobb kommuni­káció biztosítása érdekében. A gyakorlati oktatás Decsen, a falu­házban, az előadások pedig a KIT tanteremben zajlottak Szekszár- don. ____________________MAUTHNER

Next

/
Oldalképek
Tartalom