Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-21 / 67. szám

A Grátisz igazi ajándék olvasóinknak! Minden héten csütörtökön megjelenő ingyenes mellékletünkben megtalálják a következő heti tévéműsort. www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. március 21., csütörtök Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 67. szám SZAVAZZON BIZALMAT AZ ISMERTSÉGNEK! GLIALKA 480 PLUS Igen |^j Nem További információ: 061336 059« MEGYEI TŰKOR „Soha nem rövid távra terveztem” 5. oldal MEGYEI TÜKÖR Tágas, korszerű foglalkoztató 6. oldal SZOLGÁLTATÁS Steven Seagal két filmet forgat 13. oldal rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 BONYHÁD. EU Klub alakul a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban. Az első összejövetelt már­cius 21-én 18 órától tartják, melynek témája Franciaország, annak történelme, földrajza, kultúrája, az Európai Unióban betöltött szerepe. Az est házi­gazdája Gruber László és Vass Csaba. BÁTASZÉK. A Gazdasági Mi­nisztérium Széchenyi-terv kere­tében meghirdetett projektjén Bátaszék önkormányzata ered­ményesen pályázott szociális bérlakások építésére. Az el­nyert, a létrehozás költségeinek 80 százalékát kitevő ötvenhat millió forint hét rászoruló csa­ládnak nyújt majd megfelelő életkörülményeket. BONYHÁD. A Vörösmarty Mi­hály Általános Iskola kulturális bemutatót rendez március 21-én 8 órától. A rendezvény helyszí­ne a művelődési központ. Helyben tartanák a fiatalokat Uniós program, magyar pénzből A fiatalok helyben tartása a legfőbb célja a hamarosan négy hegyháti kistelepülésen induló gazdaságfejlesztési program­nak. Az Európai Unió Leader-típusú programját Tolna megyé­ben egyedüliként az FVM támogatja. Szakadát Az FVM másfél évre harmincmillió forintot ad a négy településnek a gazdaságfejlesztő program megvalósításához. A Leader (Liasion Entre Actions pour de lEconomie Rurale) az EU-ban a hátrányos térségek fej­lesztésére irányuló közös kezdeményezé­seket takarja. Á Hegyháton négy település - Diósberény, Szakadát, Varsád, Szárazd -, négy civil szervezet és négy vállalkozó alakított mun­kacsoportot a program fejlesztési tervének lebo­nyolítására. Ez a munkacsoport dönt majd a négy faluban kidolgozott projektekről. A Leader mun­kahelyteremtő beruházásokhoz, szőlő- és gyü­mölcstelepítéshez, szolgáltatások fejlesztéséhez, és képzési programokhoz nyújt támogatást. Egyebek mellett mintegy tizenöt hektárnyi ön­kormányzati termőföldön gyü­mölcsművelést, és a minőségi tejtermelést segíti elő. A prog­ramot összefogó Közép- Hegyhát Fejlesztési Egyesület vezetője, Péter Andrásné elmondta, a fejlesztéseket csak az FVM-es pénzből nem lehet megvalósítani, más pályázati források után is kell nézni. Előzetesen azonban már több, mint tíz érdeklődő van, főként a szolgáltatási szférából. Miután a cél a fiatalok helyben tartása, a pá­lyázóknak vagy negyven év alattiak­nak kell lenniük, vagy például a munkahelyeket negyven évesnél fiatalabbak számára kell létre­hozni. Áz egyesület elnöke hozzátette: a falvak­ban alacsony a születések száma, a fiatalok álta­lában ott vállalnak munkát, ahol képzettséget szereznek. Öt év alatt 15 százalékkal csökkent a települések népessége. A Leader-programmal ezt a folyamatot szeretnék megállítani. T. F. A Földalaphoz kerülnek a földek A lejáratig érvényesek a bérleti szerződések Budapest Március végéig megtörténik az állami termőföldvagyon té­teles átadása-átvétele - tájé­koztatta a Tolnai Népújságot Sebestyén Róbert, a Magyar Nemzeti Földalap (MNFA) Kht. ügyvezető igazgatója. A szóba jöhető Tolna megyei ter­mőföldek tényleges területe ezt követően állapítható meg, több tízezer hektárról van szó. A bérle­ti szerződésekben a KVI és az ÁPV Rt. helyébe jogutódként az MNFA Kht. lép. Sebestyén Róbert leszö­gezte: a meglévő, jogszerűen meg­kötött haszonbérleti szerződések lejáratukig fennállnak, azután a földek újabb bérbeadása, vagy el­adása az új földtörvényben meg­határozott elővásárlási és előhas- zonbérleti jogosultságok betartása mellett történhet. A Kht. a termő­földek eladására, bérbeadására vo­natkozó veresenytárgyalási, és ár­verési szabályzatot a cégbejegy­zéstől számított 90 napon belül nyújtja be a földművelésügyi mi­niszterhez. A földalapba vásárlás útján is kerülhet termőföld; a fel­ajánlott földek megvásárlásának részletes eljárási rendjét a törvény szerint alakítja ki a Kht. Az ügyve­zető igazgató hangsúlyozta, hogy a vásárlások a jövedelmezően mű­velhető családi gazdaságok kiala­kítását segítik elő. Az MNFA a munkaszervezet felállítása mellett folyamatosan végzi az agrártámo­gatási pályázatokhoz szükséges hozzájárulások kiadását azok ré­szére, akik állami tulajdonú ter- mőföldön gazdálkodnak. -tf. ATOMOS SIKER A MEGYEI RANGADÓN. A férfi kosárlabda NB I felsőházában tegnap este Pakson találkozott megyénk két reprezen­tánsa. A listavezető Atomerőmű SE a tabella nyolcadik helyén tanyázó dombóváriak ellen a vártnál nehezebben harcolta ki a győzelmet (90-86). Képünkön Czigler zsákol Riley mellett. (Részletes tudósításunkat a 11. oldalon olvashatják.) fotó: gottvald károly Régió és pályázatok Még alig zárult az egyik, máris itt van a másik, vagyis az újabb pá­lyázati lehetőség, mely a dél-du­nántúli régió további fejlődését van hivatva elősegíteni. Ez alka­lommal az előzetes regionális fej­lesztési program forrásai állnak az érintettek - vállalkozók, vállal­kozások, intézmények és más szervezetek - rendelkezésére. Ennek részleteiről, pontosabban a pályázati komponensekről la­punk 7. oldalán, az immár hagyo­mányos regionális oldalon kap­nak tájékoztatást az olvasók. El­ső látásra talán túl szakmainak tűnhet a rengeteg adat, informá­ció, de nem szabad elfelejteni: ezen adatokból állnak össze azok a kritériumok, melyeknek megfe­lelve újabb és újabb források ára­molhatnak a térségbe, annak mindhárom megyéjébe: s az így bekövetkező gyarapodás közvet­lenül vagy közvetve minden itt élő javát szolgálja. Az oldalban pontos összegek­ről is szó esik, s kiváltképp figye­lemre méltó, hogy a régióra jutó pénz nemcsak megőrizte - a ko­rábbihoz képest - reálértékét, de növekedés is kimutatható. Elem­zők szerint ez csak a kezdet, az EU-s csatlakozás időpontjában, illetve attól kezdve a mostani összeg akár hatványozódhat is. ■ A józanság útjára lépnek Megalakul az Anonim Alkoholisták helyi csoportja Tolna __________ A héten megalakul az Ano­nim Alkoholisták tolnai cso­portja. Bárki beléphet, aki fel akar hagyni az ivással. Az Anonim Alkoholisták (A. A.) „elsődleges célja józannak ma­radni és más alkoholistákat a jó­zanság útjára segíteni.” Az A. A. olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, ere­jüket és azon reményüket, hogy megoldhatják közös problémá­jukat, valamint segíthetnek má­soknak az alkoholizmusból a jó­zanság útjára lépni. A közösség­hez való tartozásnak egyetlen feltétele az ivással való felha­gyás vágya. Az A. A. tagság nem jár illetékkel, vagy díjjal, az A. A. tagjai önellátóak a saját hoz­zájárulásaikból. Az A. A. önálló, független szervezet, nem kíván vitákba bonyolódni más szervezetek­kel, nem hagy jóvá és nem elle­nez semmilyen külső állásfogla­lást. Hamarosan Tolnán is megala­kul az Anonim Alkoholisták csoportja. A csoportüléseket csütörtökönként 17.30-tól 18.30- ig tartják majd. Az első összejö­vetelre holnapután, március 21- én, csütörtökön, 17.30-tól kerül sor, a Családsegítő Központ he­lyiségében (Tolna, Bajcsy-Zsi- linszky u. 96.) Szeretettel vár­nak minden érintettet és hozzá­tartozót. Érdeklődni a 06/30/28-25-270- es telefonon lehet. Sporttal a gyermekek jövőjéért A játszótér közösségformáló ereje A játszótér közösségi tér, amely nemcsak a kisgyermekeknek, hanem a szülőknek, nagyszülőknek is lehetőséget ad a kom­munikációra - mondta dr. Szakács Imre, az Ifjúsági és Sport­minisztérium politikai államtitkára a teveli sajtótájékoztatón. Dr. Szakács Imre Tevel Az Ifjúsági és Sportmi- nisztérium nemcsak a versenysportok támo­gatásával gondolja megoldani a gyerme­kek jövőjének alakítá­sát. A mozgás, amely már a fogan­tatás pillanatában elkezdődik, nagy hatással van életmódjukra, testi és lelki egészségükre. Ezért az ISM minden lehetséges támogatást igyekszik biztosítani a megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakí­tásához. Dr. Szakács Imre, az ISM politikai államtitkára Bonyhád-varasdon tett láto­gatása után, a Tevelen meg­tartott sajtótájékoztatón el­mondta, hogy köszönettel tartozik azoknak az önkor­mányzatoknak, amelyek él­nek a pályázatok adta lehető­ségekkel. Közéjük tartozik a meglá­togatott település és Kisdorog vezető testületé, amelyek sikeres pályáza­tukkal másfél-másfél millió forintot nyertek játszóterek létrehozására. Kérdésre válaszolva arról adott tájé­koztatást, hogy a 2001. szeptembe­rében közzé tett, játszóterek kialakí­tását célzó projektre közel 400 pá­lyamunka érkezett, közülük 170 ka­pott összesen 350 millió forint támo­gatást. Ezek eleget tettek a szigorú előírásoknak, az uniós szabványok­nak megfelelő terveket tartalmaztak. A Bozsik programról szóló fel­vetésre úgy válaszolt, hogy az két szálon futó támogatási rendszer. A sportegyesületeket és az iskolai testnevelést egyaránt segíti mind a tárgyi mind a személyi feltételek megteremtésében, javításában. Fontosnak tartotta az általános iskolákban a mindennapos testne­velés megvalósulását, valamint azt, hogy az önkormányzatoknak juttatott közoktatási normatívában elkülönülten jelenik meg a testne­velésre fordítandó összeg (1400 Ft/gyerek/év), amely csak erre használható -pál­Kertklubos borverseny _______ Fadd _________ A faddi kertklub házi borverse­nyére az elmúlt hosszú hétvé­gén került sor. A helyi művelő­dési házban folyó bírálat során 34 bormintát elemzett a Módos Ernő - az Alisca Borrend nagy­mestere - vezette zsűri. A 12 fehérbor minta közül 1 kapott oklevelet, 4 bronzérmes, 1 ezüstérmes minősítésű volt, míg Antus Antal, Balogh József és Fehér György egy-egy bora aranyérmes lett. A 22 vörösbor mintából hat részesült oklevélben, ötöt ítéltek bronz-, hatot ezüstérmes minő­ségűnek, Schmelcz Lajos kettő, Laczkó Tibor egy bora pedig aranyérmet nyert. Az érmes borok gazdái Kozák Éva, gerjeni keramikus által ké- szített díjakat vehettek át. -s-

Next

/
Oldalképek
Tartalom