Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-13 / 61. szám

Faluról falura, városról városra www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu TOLNA MEGYE 2002 Megyénk településeit bemutató sorozatunkat megtalálja lapunk internetes honlapján is. www.tolnainepujsag.hu Helyből minden. rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 2002. március 13., szerda Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 61. szám MEGYEI TÜKÖR Az ezerarcú Tolna megye 5. oldal SZOLGÁLTATÁS ff Mégis szereti az okos ) w nőket TIM# ♦ 13. oldal ERRÖL-ARRÓL Rajzóra az Alex villában 14. oldal rovatunk a 12. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 __________Hírek__________ BO NYHÁD. Ki Mit Tud? vetélke­dőt szervez az Arany János Álta­lános Iskola tanulói számára. A rendezvény március 14-én 9 órá­tól lesz a művelődési központban. SZEKSZÁRD. Ma délután fél há­romkor a Civil Ház nagytermébe várják azokat, akik fogyasztóvé­delmi kérdésekben próbálnak meg kiigazodni. Kosztyi János a „Pénzügyi szolgáltatások apró be­tűi ” címmel tart előadást. DALMAND. Az általános iskola elől csütörtök este fél hétkor indul az a fáklyás felvonulás, melynek résztvevői a községházához vo­nulnak, ahol a diákok adnak mű­sort a Nemzeti Ünnep tiszteletére. NAGYBERKI. A Somogy megyei faluban csütörtökön tartja követ­kező ülését a Kapos Menti Inno­vációs Urbanizációs Társaság, mely a dombóvári és az azzal szomszédos kistérség fejlesztésében kíván szerepet vál­Igazságos Mátyásról szólt a mese A kisiskolások szívesen olvasnak könyveket Napjainkra átértékelődött az írott me­sék, mondák a jelentősége, átformá­lódtak alakjai. Hogy Tündérszép Ilo­na, Bolond Istók, igazságos Mátyás ki­rályunk történetei a mai gyermekek­nek is útravalót adnak, Benedek Elek munkásságán túl néhány, az olvasás mellett elkötelezett szülőnek, könyv­tárosnak, pedagógusnak köszönhető. Bonyhád A Solymár Imre Városi Könyvtárban ren­dezték meg a Mátyás prózamondó ver­senyt az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára. Az ötödik alkalommal Izgalom a nézőtéren Pörbölyi prózamondók Juhász Anita (Pörböly) első helyezett Öt pörbölyi kisdiák szerepelt szép sikerrel a bonyhádi városi könyvtárban megrendezett Mátyás prózamondó versenyen. A harmincnyolc Tolna megyei résztvevő közül az első- és má­sodik osztályosok kategóriájában Juhász Anita, Kelemen Ro­land, a harmadik-negyedik osztályosoknál pedig Gál Georgi­na a győztesek közé került, s ugyanitt Sokac Robin és Ne­mes Adrienn dicséretet kapott. A diákok felkészítője Kovácsné Tróják Katalin volt. meghirdetett vetélke­dőre Tolna megye oktatási intézménye­iből, valamint Bara­nya megyéből ékez- tek résztvevők. Mint Antal Mária, a bony­hádi könyvtár igaz­gatója mondja a ver­seny kiírásával szán­dékuk az olvasásra késztetés, a sajátos magyar népmese és mondakincs megis­mertetése a kisisko­lásokkal. Tapasztala­taik szerint ezzel a felhívásukkal nyitott kapukra találtak, az utóbbi néhány évben egyre több gyermek kölcsönözte a Mátyás királyról szóló mese- és monda-gyűjteményeket. Ezen kívül fontosnak tartja, hogy a kisis­kolásoknak fellépési, versenyzési lehe­tőséget adnak. Otthonos környezetben, oldott légkörben állhatnak pódiumra, s ez legtöbbjüknek sikerélményt jelent. A versenyt két kategóriában bonyolí­tották le. Az első és második osztályo­sok korcsoportjában első helyezést ért el Juhász Anita, második lett Kelemen Ro­land (mindketten a Pörbölyi Általános Iskola tanulói) a dobogó harmadik foká­ra állhatott Ferencz Gitta (Bonyhád, Széchenyi István Általános Iskola). A harmadik- negyedik osztályosok közül győztesként került iá Gál Georgina (Pörbölyi Általános Is­kola), második helyen végzett Orsós Gábor (Váraljai Általános Iskola), a harmadik helyen Csató Attila (Kakasdi Általános Iskola) és Kismödi Ditta (Szé­chenyi István Általános Iskola, Bonyhád) osztozott. Berukkoltak a legények Tolna megye Fellélegezhetnek azok a sor­köteles fiatalemberek, akik a napokban vonultak be a kato­nai laktanyákba, hiszen há­rom hónappal rövidebb idő­szakra, vagyis már csak fél évre kell angyalbőrbe bújni­uk.- A mostani időpontra 83 fő be­vonulását terveztük a megyéből, ebből 73 sorkötelest Szombat­helyre, tízet pedig Szabadszállás­ra - tudatta lapunkkal Karman Ferenc ezredes, a Tolna Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka.- Az új egészségügyi rendelet bevezetése miatt ez a létszám tíz fővel csökkent, a D-kategóriások eleve alkalmatlannak lettek nyil­vánítva békeidőben a katonaság­ra, a C-kategóriásoknak pedig új­bóli sorozáson kell majd megje­lenni. (További információk a 3. ol­dalon.) ______ O. J. P. Vé get ért az éhségsztrájk „Először mindössze egy kefirt ettem” Paks-Budapest A Munkáspárt Pakson élő al- elnöke hat napig éhezett azért, hogy esélyegyenlősé­get harcoljon ki pártjának a Magyar Televízió választási műsorában. Vajnai Attila és tizenegy társa hétfőn este felfüggesztette éhségsztrájk­ját, egy társuk tovább foly­tatja az akciót. A Munkáspárt elnöksége hétfőn este felkérte az éhségsztrájkban résztvevőket, hogy függesszék fel akciójukat, mivel az ered­ménnyel járt. A tizenhárom de­monstráló közül tizenkettő - köztük Vajnai - eleget tett a ké­résnek, Szöllösiné Fitos Éva al- elnök tovább éhségsztrájkol. Miután a párt a múlt héten az Országos Választási Bizott­sághoz juttatott el beadványt, a Pakson élő alelnök, Vajnai Attila a köztársasági elnökhöz fordult a Magyar Televízió által kialakí­tott választási műsorrendet kifo­gásolva, s hogy nyomatékot ad­jon levelének, éhségsztrájkba kezdett. Március hatodika óta csak fo­lyadékon élt, rosszulléte miatt egyszer kórházba is került. Ak­ciójához tizenketten csatlakoz­tak, köztük felesége, több kép­viselő-jelölt társa és a párt má­sik alelnöke. Hétfőn megérkezett Mádl Fe­renc köztársasági elnök válasz­levele, majd a hír, melyből kide­rült az Országos Rádió és Tele­vízió Testület a tervezettnél ko­rábban, azaz ma tárgyalja a Munkáspárt és vele együtt az SZDSZ beadványát. A Munkáspárt vezetése sze­rint mindez azt jelenti, hogy ez­úttal nem odázzák el az állás- foglalást és a kampányidőszak alatt megszülethet a törvényes döntés, így hát a kívánt célt si­került elérni. Vajnai azonosul ezzel a véleménnyel, így befe­jezte a demonstrációt.- Megviselt az éhségsztrájk, a hat nap alatt összesen négy ki­lót fogytam - mondta az alel­nök.- Ahogyan a demonstráció alatt, az után is figyelembe ve­szem az orvosok tanácsait, és először mindössze egy kefirt et­tem. Fokozatosan térek vissza megszokott étrendemhez, mint ahogyan a búvár igyekszik a fel­színre egy nagyon mély merülés után. VIDA Ma: dunaföldvári magazin Tolna megye településeit bemutató sorozatunkban ma Dunaföldvárról olvashatnak lapunk 6. oldalán. Partnereink voltak: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet „Régi társ az új világban” Dunaföldvár, Béke tér 5. T.: 75/541-510 Opel Süveges Több mint 10 éve a lakosság szolgálatában. Opel Márkakereskedés és Szerviz Dunaföldvár, Paksi u. 82. T.: 75/343-401 Lapunk száma a vállalkozók támogatásával jutott el több dunaföldvári háztartásba. A magazinoldal az önkormányzat jóvoltából jelent meg Gyönk is nemet mondott Nem csatlakozik a Dél-Balatoni Siómenti hulladékgazdálkodási konzorciumhoz a gyönki önkor­mányzat - így döntött hétfő esti ülésén a község képviselő-testü- lete. Az ülésen meghallgatták Püspök Rudolfot, a Kaposvári Városgazdálkodási (KVG) Rt. igazgatóját. Korábban a konzor­cium képviselői ismertették a nagytérségi hulladékgazdálko­dási rendszert. Gyönkön a ka­posvári cég végzi a hulladék- szállítást. Fekete József polgármester a döntésről elmondta: a község­ben elégedettek a KVG Rt. által végzett munkával, és megnyug­tatóak a cég hosszútávú hulla­dékgazdálkodási elképzelései is. T.F. Kolozsvári vendégekkel ünnepelnek Programok március idusán A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolának a március minden esztendőben a tavasz mellett programok sorozatát hoz­za. Ennek egyik apropója, hogy az intézmény névadója, Perczel Mór, az 1848-as forradalom és szabadságharc meghatározó személyisége volt, így ünnepségeiket márci­us idusára, ahhoz közel eső időpontokra teszik. Bonyhád A rendezvények előkészületei he­tekkel, hónapokkal ezelőtt meg­kezdődtek. Petz Józsefné az iskola igazgatója tájékoztatása szerint nem egy programot bonyolítanak le a hónap folyamán.- A március 15-e intézmé­nyünkben mindig jeles nap. Idei ünnepségünket 14-én 17 órakor tartjuk a művelődési központban. Erre az alkalomra vendégeink lesznek a kolozsvári Apáczai Cse­re János Líceum tanulói és peda­gógusai, akikkel a kapcsolatot másfél éve tartjuk. Kialakí­tásában segítségünkre volt, ápolásában támogat minket a Rákóczi Szövetség. Tavaly a mi tanulóink jártak Kolozsváron, irodalmi műsorukkal színesítették az erdélyi város kulturális prog­ramját. Most ők látogatnak hoz­zánk, s fellépnek a mi diákjaink­kal együtt. Együttműködésünk egyben szakmai jellegű. A kolozs­vári líceumban is tanítanak köz- gazdasági jellegű tárgyakat, így a látogatáskor alkalmunk lesz a kol­legákkal tapasztalatainkat meg­osztani. Vendégeinket nagyrészt családok fogadják. Azokat, akik­nek lakhelye messze esik az isko­lánktól, vendégségbe érkező barátaikkal együtt kollégiumunk­ban szállásoljuk el. Március 15-én kirándu­lást teszünk a Dél-Du- nántúlon, megmutat­juk Mohács, Pécs, Szi­getvár nevezetességeit, emlékhelyeit. Szusszanásnyi idő után márci­us 22-én intézményünk rendezi a Dél-Magyarországi Közgazdasági Szakközépiskolák Találkozóját. Ekkor Baja, Kaposvár, Komló, Pécs és természetesen a bonyhádi tanulók szakmai, közismereti és sport vetélkedőit bonyolítjuk le, amely nagy kihívás iskolánk szá­mára. i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom