Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-16 / 63. szám

H 2002. Március 16., szombat ORSZÁGGYŰLÉSI V ÁLASZTÁSOK 2002 11. OLDAL Képviselőjelöltek Tolna Megye Ot Választókerületében FIDESZ:Magyar Centrum Polgári Párt ­Magyar Demokrata Fórum Független Kisgazda Földmunkás és lári Párt Magyar Igazság és Élet Pártja Magyar Szocialista Párt Munkáspárt Szabad Demokraták Szövetsége Független Jelölt Jelölt Szőke István Centrum, 35 éves, vál­lalatszervező gépész, a Pfannenschwarz Kft. ter­melésszervezője, nős, három gyermeke van. Dr. Braun Márton FIDESZ-MDF, 39 éves, Szekszárdon szüle­tett, jogász-közgaz­dász, országgyűlési képviselő, nős, felesé­ge közgazdász, két gyermekük van. Pálinkás István FKGP, 46 éves, a párt megyei elnöke, érettsé­gizett, jelenleg főiskolára jár. Vállalkozó, nős, két gyermekük van. Dr. Tóth Csaba MIÉP, 40 éves orvos- vállalkoző, felesége dr. Bajor Viktória fogorvos, Szekszárdon élnek, 4 gyermekük van. Halmai Gáborné MSZP, 46 éves, a szek­szárdi Babits művelődési ház igazgatója, népműve­lés, matematika, biológia szakos tanár, felnőttkép­zési manager, férje épí­tész, két fiuk van. Buda Péterné Munkáspárt, 61 éves, nyugdíjas, szakközépisko­lában érettségizett. Férje is nyugdíjas, két gyerme­kük született, két unoká­juk van. A munkásmoz­galomban 1957-től vesz részt. Kocsis Imre Antal SZDSZ, 54 éves, ének zene és magyar nyelv és irodalom szakos középis­kolai tanár, karvezető. A harmadik ciklusban Szek- szárd polgármestere, nős, két gyermekük van. Borbás Tamás Független jelölt, 34 éves, matematika-fizika szakos tanár, szakközgazdász, a Szekszárd önkormányzati képviselője, felesége gyógypedagógiai asszisz­tens, három gyermekük van. Bognár Cecil Független jelölt, 56 éves népművelő, 10 éve a Decs Nagyközségi Faluház igazgatója, két gyermeke van, felesége középiskolai tanár. Stocker Antal Centrum, 52 éves, kül­kereskedelmi főiskola, felsőfokú kereskedelmi végzettség, szövetkezeti elnök, a Centrum Párt alapító tagja, Tolna me­gyei gesztora, nős, há­rom gyermeke van. Tóth Ferenc FIDESZ-MPP - MDF, 51 éves, gépész üzemmér­nök, okleveles műszaki ta­nár, okleveles szakközgaz­dász, a Tolna Megyei Vál­lalkozói Központ igazgató­ja, országgyűlési képvise­lő, nős, két felnőtt gyerme­ke van. P. Fújd László Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, végezettsége felső­fokú raktárgazdálkodó, foglalkozása raktáros- raktárgazdálkodó, nős, két gyermek édesapja. Dr. Nemes Árpád Magyar Igazság és Élet Pártja, 57 éves, jogtudo­mányi egyetemet vég­zett, ügyvéd, a Tolnai Re­formátus Egyházmegye jogtanácsosa, nős, há­rom gyermek édesapja. Szabó József Magyar Szocialista Párt, 57 éves, okleveles atomerőmű szakos mérnök-fizikus, kft. ügyvezető, nős, két fel­nőtt gyermeke van. Vajnai Attila Munkáspárt, 37 éves, okleveles villamosmér­nök, szakközgazdász, fejlesztőmérnök, a Mun­káspárt alelnöke. Nős. Haraszti Istvánná Szabad Demokraták Szövetsége, 48 éves. kereskedelmi szakkö­zépiskolát végzett, bizto­sítási alkalmazott, el­vált, hat gyermeke van. Zöldek Elek László Elek László, Magyarországi Zöld Párt, 42 éves, végzettsége asztalos szakmunkás, gimnáziumi érettségi, foglalkozása asztalos vállakozó, nős 4 gyer­meke van. ti có Centrum, 57 éves, nagymányoki lakos.Tanár- képzö főiskola magyar szak, tudományegyetem történelem-pedagógia szak, a pedagógiaépiszichológia tudományok doktora, kö­zépiskolai tanár. Özvegy, há­rom gyermek édesapja. Potápi Árpád FIDESZ-MDF, 35 éves, Eötvös Lóránd Tudományegyetem bőt csész kar, bonyhádi lakos, or­szággyűlési képviselő, a Buko­vinai Székelyek Országos Szö­vetségének elnöke. Emberi Jo­gi, Kisebbségi és Vallásügyi Bt zottság tagja, a Külügyi Bizott­ság tagja nős, egy kislánya van. Szintai László FKGP, 50 éves, áramipari és gépjárműipari villamossági műszerész, zombai lakos, a Zomba és Környéke Gazdát kodók Szövetkezetének et nőké, az FKGP megyei et nökségének tagja, nős, egy fiú gyeimeke van. Dr. Maróthy Géza Magyar Igazság és Élet Pártja, 60 éves, Állator­vos-tudományi Egyetem, bátaszéki lakos, állator­vos Bátaszéken, a Vitézi Rend tagja, a Bocskai Ist­ván Szabadegyetem szer­vezője, nős, két fia van. Dr. Kari Imre MSZP, 45 éves, Közgazda­ságtudományi Egyetem és Műszaki Egyetem, a közgaz­daságtudományok doktora, országgyűlési képviselő 1994 óta, a Közbeszerzéseket Vizs gáló Bizottság alelnöke, az Európai Integrációs Ügyek Bt zottságának tagja, nős, négy gyermeke van. Bókáné Koller Margit Munkáspárt, 67 éves, Tanárképző Főiskola (Pécs), nyugdíjas, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, két gyermeke van. Bolbach János SZDSZ, 42 éves, felsőfo­kú gazdasági, informati­kai szakképesítése van, bonyhád-majosi lakos, vállalkozó, a Majosért Közhasznú és Kulturális Alapítvány elnöke, nős, két fia van. 3 o> =E ‘8 cd in cn 09 ti-fi ö £ Szőke Géza Centrum, 66 éves, dom­bóvári lakos, növényter­mesztő üzemmérnök, a Cukorrépa Termesztők Or­szágos Szövetségének és a Cukor Terméktanács­nak az elnöke, a dombó­vári önkormányzat pénz­ügyi bizottságának elnö­ke, két gyermeke van. Fehérvári Tamás FIDESZ-MDF, 46 éves, dombóvári lakos, tanár, ország- gyűlési képviselő, a Fidesz- MPP Tolna Megyei Választmá­nyának alelnöke, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke, a dombóvári Polgári Pedagógus Kör tagja, a dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány tagja há rom gyermeke van. Kocsis Imre FKGP, 49 éves, kapospu- lai lakos, agrármérnök, őstermelő, a Magyar Nö­vényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, a kapospulai Gaz­dakör tagja, az FKGP kapospulai szervezeté­nek elnöke, három gyer­meke van. Dr. Kiss Albert 48 éves, szekszárdi lakos, ügyvéd, a Nadrai és Kiss Ügyvédi Iroda társtulajdonosa, két gyermeke van. (Pálion kívüli, MIÉP- támogatással induló /elölt.) Tóth Gyula MSZP, 53 éves, dombóvári lakos, népművelökönyvtáros, vállalkozó, a Tolna Megyei Ön- kormányzat munkaügyi ta­nácsnoka, az MSZP dombó­vári szervezetének elnöke, a Baloldali Önkormányzatok Kö­zösségének Tolna megyei el­nöke, három gyermeke van. Tusnovits Jenő Munkáspárt, 53 éves, dom­bóvári lakos, műszaki tanár, az 516-os Szakközépiskola közalkalmazotti tanácsának elnöke, a Dombóvári Városi HE elnöke, a Széchenyi Zsig- mond Vadásztársaság elnö­ke, két gyermeke van. (Pár­ton kívüli, Munkáspárt-támo­gatással induló jelölt). Dr. Székely Attila SZDSZ, 42 éves, dom­bóvári lakos, állatorvos, a Tolna Megyei Állat­egészségügyi és Élelmi­szerellenőrző Állomás hatósági állatorvosa, két gyermeke van. Független jelölt, 61 éves, kapospulai lakos, könyvelő, vállalati terve­ző statisztikus, húsipari technikus, Kapospula polgármestere, a Kapospula Községért Közalapítvány kuratóriu­mának elnöke, egy gyermeke van. FIDESZ-MDF, 48 éves. Jogi egyetemet végzett, igazságügyi miniszter. Férjezett, két gyermeke van. Wilhelm Ferenc FKGP, 38 éves gyönki lakos. Szakképző iskolai végzettségű vállalkozó. Nőtlen. Koppánné dr, Kertész Margit MIÉP, 49 éves, tamási lakos. Jogi egyetemet végzett, országgyűlési képviselő. Férjezett, három gyermeke van. Frankné dr. Kovács Szilvia MSZP, 42 éves, tamási lakos, jogi egyetemet végzett, ügyvéd. A ta­mási önkormányzat ügyrendi bizottságának tagja. Férjezett, egy fiú­gyermek édesanyja. Béres János Munkáspárt, 56 éves, tamási lakos. Bölcsész végzettségű tanár. Nős, két gyermek édesapja. Dr. Albeck Zoltán SZDSZ, 46 éves, gyön­ki lakos. Orvosi egyete­met végzett, háziorvos. Nős, két gyermeke van. Kincses Imre Független, 50 éves, magyarkeszi lakos. Ka­tonai akadémiát, műsza­ki egyetemet, vezérkari tanfolyamot végzett, polgármester. A Tamási Termál Kft. ügyvezető igazgatója. Nős, két gyermeke van. 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom