Tolnai Népújság, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-07 / 32. szám

HUH ^002. FebrUÁR 7-> CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL ____________Mondom A Magamét______________ RÁ KOSI GUSZTÁV Civilek a pályán Szerencsére egyre többen vannak. Sokfélék jogi formájukat tek­intve: közalapítványok, magánalapítványok, egyesületek, sőt bej­egyzés nélküli önszerveződő közösségek is. Sokszínűek céljaikat tekintve, az élet teljes területén megjelennek, elsősorban ott, ahol az állam, az önkormányzat nem akar vagy nem tad hatékonyan tevékenykedni. Kicsik és nagyok egyaránt. Pakson például létezik sok millióval gazdálkodó, már-már vállalkozásként működő alapítvány is és olyan is, ahol egyetlen ember vesz nyakába nemes feladatokat. Megítélésük is vegyes, van rá példa, hogy a szakma, amely helyett cselekszik az alapítvány, sértetten reagál, mi több akadályozza azt a munkát, amelyet neki kellene végezni. Erejük, szavuk is változó, akad önkormányzat, amely komolyan veszi a civileket, másutt csak okvetetlenkedőknek tekintik őket. A jövő azonban egyértelmű: nem lehet a helyi közéletből kizárni a civil szerveződéseket, a kisebb-nagyobb közösségeket. Az okos­abb politikusok ezt jól tudják, nem véletlen, hogy a kampányban nem feledkeznek meg róluk. (Más kérdés, hogy a közbeeső évek­ben többnyire kevésbé fontosak számukra.) Az egységben az erő gondolatára is lassan rádöbbennek a civilek, bár a szintén paksi példa a kisebb-nagyobb döccenőkkel működő Civil Kerekasztal még elég ritka a megyében. Ezzel együtt alakul a civil tár­sadalom. A tiszta búzába azonban - ahogy az lenni szokott - konkoly is keveredik. Önmagában nem baj, főképp kis falvak­ban, kisvárosokban, hogy a civilek között akad, aki közéleti szereplést is vállal, hiszen éppen aktivitásuk, felelősségtudatuk jogosítja őket mindkettőre. Feltéve, ha a kettőt el tudja választani egymástól. Az viszont már megengedhetetlen, ha némely poli­tikus civilnek álcázva magát próbálja elérni céljait. Mert, hogy erre is akad példa. Éppen ezért (is) van szükség arra, hogy a civil szervezetek szövetségeket hozzanak létre, kizárva soraikból a civil elnevezéssel visszaélőket. Megkérdeztük olvasóinkat: Véleménye szerint, bűnös-e? A Legfelsőbb Bíróság, a megismételt eljárásban is bűnösnek találta Tánczos Gábort egy kislány meggyilkolásában. A 13 évre, jogerősen elítéltnek az édesanyja és az ügyvédje nem­zetközi fórumokon keres jogorvoslatot. Komlósi Lajos biztonsági őr, Paks: Szerintem nem bűnös. A bizo­nyítékok sora igencsak hiányosnak, megalapozatlannak tűnik, a bí­róság eljárása pedig nem látszik teljesen törvényesnek. Csekő Ernő ügyvezető igazgató, Szekszárd. - Csak felületesen kí­sértem figyelemmel az ügyet, de a látottak és hallottak figyelembe vételével bűnösnek tartom, hozzátéve, hogy ennek megítélése a bí­róság feladata. Prof. dr. habil. Bogáncs János, nyugalmazott radiokémikus, Paks: A televízióból látottak alapján Tánczos Gábor koponyaformá­ja, a szemei komoly személyiségzavarokra utalnak, így feltételezhe­tő, hogy ő követte el a gyilkosságot. Erősíti véleményemet az is, hogy nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki előbb beismerő vallomást tett gyilkossági ügyben, később visszavonta, majd bebizonyosodott volna ártatlansága. Pestiné Rábli Zsuzsa, asszisztens - Nehéz eldönteni, hogy mikor mondott igazat, amikor bűnösnek vallotta magát, vagy amikor taga­dott. Egy felnőtt embernek elsőre is el kell tudni dönteni, hogy bű­nös vagyok, vagy nem vagyok bűnös. (A témával kapcsolatos véleményüket írják meg lapunknak SMS-en a következő számon: 06-20/454-36-64.) Magyarságuk megtestesítője Csíkban jónak tartják a kedvezménytörvényt Nemrégiben Erdélyben járt a bogyiszlói és a sióagárdi pol­gármester, a Szekszárd környéki területfejlesztési társulás márciusban esedékes romániai tanulmányútját előkészí­tendő. Az általuk felkeresett felcsíki és háromszéki településeken központi téma volt a magyar ked­vezménytörvény. _____________ Erdély Tó th István és Háry János polgármesterek él­ménybeszámolójából kiderült: a Romániában élő magyarság jelentős részét élénken foglalkoztatja a kedvezménytörvény, amit kifejezetten jónak tartanak és örülnek neki. A polgármesterek ta­pasztalatai szerint a magyarigazolványban az emberek többsége magyarsága „megtestesítőjét” látja, azt, hogy 80 év után a magyar nemzettest­hez tartoznak, hogy nem kell hazátlannak érezni magukat. A Tolna megyei faluvezetők beszámo­lója alapján a meglátogatott felcsíki és háromszé­ki székely közösségek nem értenek egyet azzal, hogy e kérdés kapcsán Magyar- országon belpolitikai csatározá­sok folynak, már csak azért sem, mert nagy többségüknek nincs szándékában Magyarországra menni dolgozni, illetve gyógyul­ni. A legfontosabb kérdés szá­mukra, hogy végre elismerték: ők is magyarok. A polgármesterek hoztak magukkal egy Hargita Népe című magyar nyelvű napilapot, amelyben közzétett levelében egy Csíkszeredái olvasó töb­bek között ezt írja: „Azt kívánom, hogy a továb­biakban is csendben élhessek majdnem kétmillió sorstársammal ebben az országban, és ha majd a magyar igazolvány birtokában át merem lépni a határt, ne kelljen rettegnem, hogy kinéznek az anyaországból a félrevezetett emberek, akik azt hiszik, hogy én, vagy a sorstársaim a szegény ma­gyar emberek millióit a munkanélküliségbe ta­szítjuk, miközben az egészségbiztosítást is a tel- jes csődbe juttatjuk.”__________________-s. Fe jlesztések a Sárgödör téren A borturizmus egyik állomása lehet Az egyik legdinamikusabban fejlődő paksi civil szerveződés a tavaly alakult Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesüle­te. A Mayer István vezette szervezet, melynek mára már har­mincnyolc tagja van, február 13-án este öttől taggyűlést tart, melyen további bortermelők belépése várható. Paks Egyre többen fordítanak nagy gondot a borok minőségére, ezzel egy időben teret hódítanak ma­guknak a helyi borok is. A Duná­ra néző lankákon ízletes szőlő te­rem. A bor reneszánszát tapasz­talva a város vezetői vállalkozók­kal öszszefogva fejleszteni kíván­ják a borturizmust. Középtávú el­képzelések szerint a Sárgödör té­ren kialakítanák a Borok Házát, mely palackozót és labort, vala­mint helyi bormintákat foglalna magába. Az egyesület üdvözli eme elképzeléseket, és további erőfeszítéseket tesz azért, hogy a dualizmus korában alapított tér múltjához méltó arculatot kap­jon. Igyekeznek korabelivé alakí­tani a területet, az oda nem illő elemeket pedig eltávolítani. A szükséges fejlesztések sem ma­radnak el. Vízvezetéket, szennyvízrend­szerhez való csatlakozást, a tér­hez tartozó utak felújítását, par­kosítást terveznek, sőt szóba ke­rült egy szalonnasütő megépítése is. Az elnök szerint a város egyik legerősebb turistavonzó központ­jává lehet alakítani a Sárgödör te­ret: hozzá tavaly csak az erőmű­ből húsz csoport érkezett. Voltak közel- és távol-keleti vendégei, akik éppúgy jól érezték magukat a borbarangoláson, mint az a pé­csi csoport, mely - az eddigi leg­népesebb delegációt alkotva - 55 fővel érkezett a térre. Talán ezt a vonzerőt felismerve nem Sárgödör téri gazdák is jelez­ték csatlakozási szándékukat. Mayer István elmondta: a borter­melőket tömörítő szervezet szíve­sen lát soraiban „külsősöket” is, akikkel a város egyik legfiatalabb civil kezdeményezésének taglét­száma a félszázat is elérheti. VÖRÖSS ENDRE Remények és tények Félidőben a megyei akadálymentességi felmérés ut v UH i .J<íörv Lehangoló eredményt hoztak az akadálymentességet vizsgá­ló felmérés Tolna megyei tapasztalatai - derült ki a felmérést végző csoportok találkozóján. Tolna megye Az „Akadálymentes mintarégió” rangjára pályázik Tolna, Somogy és Baranya megye. Ennek elérése érdekében mindhárom megyé­ben felmérés készül, mennyire akadálymentesen tudnak közle­kedni és ügyeket intézni a sérült emberek. A megyei felmérésben résztvevő 6 csoport tagjai Szek- szárdon megbeszélték az eddigi tapasztalatokat. A vizsgálat an­nak megállapítására irányult, ho­gyan tudják ügyeiket intézni a sé­rült emberek, mennyire alkal­mazkodik hozzájuk az intézmé­nyek, hivatalos helyek megköze­líthetősége, ügymenete. Általánosságban elmondható, hogy mindenütt kedvesen és se­gítőkészen fogadták a csoportok tagjait és azt tapasztalták, hogy a készség megvan az akadálymen­tesítésre, de hivatalok, önkor­mányzati intézmények esetében a legtöbbször ennek pénzügyi akadálya van. A magánvállalko­zók nagyon érdeklődőek és segí­tőkészek voltak, részükről is biz­tosított a jobbító szándék. Ám mindezek ellenére lesújtóak a ta­pasztalatok. Több mint 40 telepü­lésen közel félezer épületet, in­tézményt, létesítményt kerestek fel a csoportok, s mindösszesen 13 olyan objektumot találtak, amely akadálymentesen megkö­zelíthető és használható. Ez azért is érthetetlen, mert törvény írja elő, hogy 2005-ig minden közhi­vatalnak akadálymentesen meg- közelíthetőnek kell lennie, 2010- ig pedig minden másnak, tehát az üzleteknek, magánvállalkozások­nak is. Felszínre került az a prob­léma is, miszerint hiába írja elő az 1997. évi LXXVIII. törvény az akadálymentes építkezésre vo­natkozó szabályokat, ezt sem a tervezők nem veszik figyelembe az új épületek tervezésénél és fel­újításánál, sem pedig az építési engedélyt kiadó szakhatóságok. Kevesen tudják, hogy erre a célra pénzeszközöket pályázat útján is lehet szerezni. A pályázatokat az Interneten is nyomon követhetik az érdeklődők többek között a www.sansz.hu és a www.pafi.hu honlapokon. ____________venter VÁ LASZTÁSOK, 2002 LIBERÁLIS KLUB. A „Válts stílust! Válts kormányt!” téma­körben tartja legközelebbi ösz- szejövetelét a szekszárdi Libe­rális Klub a Vállalkozók Háza II. emeleti nagytermében (Augusz Imre u. 1-3.) február 8- án, pénteken 17 órától. A ven­dég: Pető Iván. (POLITIKAI HIRDETÉS) *48369* ■ _________Hírek_________ BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár gyermek részlege titkos Valentin-napi üzeneteket gyűjt, melyeket február 14-én nyitnak ki. Aki kíváncsi, hogy a szerelem napján gondolt-e rá valaki, ezen a napon a könyvtár­ban megtudhatja. BUDAPESTEN, a Stefánia Pa­lota galériájában megnyílt Törő György nyugalmazott honvéd- ezredes, a népművészet mestere és Töttösi Attila népi iparmű­vész Bölcsőtől a kopjafáig című kiállítása. A megnyitón Törő György azonos című könyvét is bemutatták. SZEKSZÁRD. Kiállítás nyílt Ba­kó László szobraiból Szekszár- don, az I. Béla Gimnázium folyo­sógalériáján kedden délelőtt. Á tárlat két hétig tekinthető meg. BONYHÁD. A városi kórház­rendelőintézet tüdőszűrésre vár­ja a körzetébe tartozókat. A szű­rés időpontjai: hétfőn 13-tól 15 óráig, keddtől péntekig 11-től 14 óráig. A tüdőszűrés évente egy­szer minden állampolgár számá­ra kötelező. PAKS. A paksi művelődési köz­pont könyvtára Életfa családsegí­tő szabadegyetemének február 11-én, 17 órakor kezdődő prog­ramján bemutatkozik a Nagycsa­ládosok Országos Egyesületének káposztásmegyeri csoportja. VÁRALJA. Az Őszikék Gondo­zóház dolgozói az önkormány­zattal karöltve jótékonysági bált rendeztek. A rendezvény bevé­telét az intézmény felújítására, festésére, javítására fordítják. NAGYMÁNYOK. Potápi Árpád országgyűlési képviselő fogadó­órát tart Nagymányokon, a Pol­gármesteri Hivatalban február 8- án (pénteken) 15 órától. PAKS. Az előző évhez hasonló­an az önkormányzat idén is ní­vódíjban részesíti a legszínvona­lasabb önkormányzati beruházás kivitelezőjét. A városépítő bizott­ság tagjaiból, a műszaki ellen­őrökből, a polgármesteri hivatal és a helyi média munkatársaiból álló zsűri február 8-án, pénteken 8 órától tekinti meg az ötmillió forintos összeget meghaladó munkákat. A díj átadása február 18-án lesz a Városházán. ■ Bíborfény új fényben ■ Név: ifj. Farkas Antal Született: 1973-ban Iskolai végzettsége: dísznövénykertész Családi állapota: nős, gyermeke még nincs Vállalkozása: - Frézia Virágüzlet Gyönk, Dózsa Gy. tér 06-30/246-4157 Farkas Zsuzsanna 06-30/277-6840 Farkasné Schiller Szilvia- Farkas Kertészet és Bíborfény Magántemetkezés Gyönk, Rákóczi u. 212. 74/448-329, 06-30/936-2604 Farkas Antal 1990 óta dolgozik dísznö­vénykertészként. 10 éve vállalkozó. Fia­tal kora ellenére szép utat tudhat maga mögött.- Milyen változások vezettek a mostani állapotig?- Már tanuló éveim alatt vállalkozásomat terveztem. Édesapámmal ez idő alatt fel is építettük az első üvegházamat. Nagy­apám is kertész volt. Tőle örököltük a nö­vények szeretetét, e munka sok szépsé­gét. Kezdetben a gyönki szoe. otthon ker­tészeként indultam, de úgy éreztem, töb­bet kell nyújtanom e gyönyörű szakmá­ban. Felépítettünk még két fóliasátrat és már a saját növényeimet neveltem. Szegfű, kri­zantém, muskátli, egynyári palánták. Ez­zel egy időben nyitottuk a virágüzletet, ahol édesanyámból faragtam “virágárus lányt”. Sajnos nagymamám halála éb­resztett rá, milyen nagy segítség lenne a gyászban egy megbízható ismerőshöz fordulni, aki a hirtelen tehetetlenségben mindenben segítséget nyújt. így építettük be a temetkezést, teljes körű ügyintézés­sel a vállalkozásunkba. Ebbe beletartozik az anyakönyveztetés, a kül és belföldi szállítás, hűtés, kellékek, temetkezési szertartás, hamvasztás, az összes papír­munka és természetesen a virágok, ko­szorúk, sírcsokrok készítése és kiszállítá­sa a temetőbe. Egy éve kibővítettük a gyászhirdetések felvételével a Tolnai Népújságba, valamint a Frézia Virágüzle­tünkben apróhirdetéseket is fel tudunk venni szintén ebbe a lapba.- Tudom, hogy a család minden tagjának jut testhez álló feladat, hisz családi vál­lalkozás a tiéd. Milyen részletekből áll ez össze?- Igen, azt hiszem, nem is létezik olyan sikeres vállalkozás, ahol a család nincs a háttérben, az ő ösztönzésükre, segítsé­gükre mindig számíthatok. Feleségem szintén dísznövénykertész, osztálytársak voltunk. Szilviát sűrűn vitték virágköté­szeti versenyekre, míg én a növényter­mesztést, ő a csokorkötést imádja a leg­jobban. Az üzletben kapható száraz-, se­lyem virágtálak, falidíszek, csokrok saját keze munkái. Húgom Zsuzsanna szintén szakmabeli, ő kertész technikumot vég­zett. így a “lányok” a boltosok, zárás után pedig folytatják itthon. Édesanyám és Ibolya az állandó itthoni ügyeletes, a ház­tartás vezetése mellett ő a titkárnő, a ko­szorúkötő és a kiskertész a fóliákban. Édesapám a temetkezésben veszi ki a ré­szét, ő a sofőr, árubeszerző, közben szin­tén kertészkedik. Hozzá tartoznak a fóli­án kívüli növények, mint rezgő, szárazvi­rágok, tuják, örökzöldek. Itt megemlítem, hogy parképítést is válla­lunk a tervezéstől a kivitelezésig, sőt szí­vesen adunk tanácsot növényápolási problémákban is. Azért a sok munkára még így sem elég a kis családi összefogás, megbízható, ügyes, becsületes, segítőkész alkalmazot­taink nélkül nem lenne ilyen sikeres e vállalkozás.- Úgy tudom az idei évre tartogattok új­donságot, változtatást.- Hát nagy építkezésben vagyunk. 1 -2 hó­nap múlva megnyitjuk a bemutató ter­münket, ahol a temetkezési szolgáltatá­sunkhoz lesznek láthatók a különböző kellékek.- Úgy tűnik a kezdeti vállalkozói lelkese­désed nem csökkent, sőt!- Ha a befektetett energia megtérül, akkor van értelme újításokon tömi a fejünket. Vásárlóink, ügyfeleink bizalma adja a lelkesedést a további munkánkhoz, a fej­lesztésekhez. •«170* Kinek adjuk adónk egy százalékát? A Szekszárdi Szülészetért Alapít­vány (közhasznú alapítvány) cél­ja: egészségmegőrzés, betegség- megelőzés, gyógyító- egészség- ügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfej­lesztés, ismeretterjesztés a szak­ma és a lakosság körében a nők egészsége érdekében születéstől életük végéig. Amennyiben céljainkkal egyetért, kérjük 2001. évi adója 1%-át alapítványunk számára ajánlja fel. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma *48314* SZEKSZÁRDI SZÜLÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY Cím: TM-i Önkormányzat Kórháza Szülészeti Osztály Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. Telefon: 74/315-019 Adószám: 18853717-1-17 Bankszámla száma: 11617002-01726100­17000001

Next

/
Oldalképek
Tartalom