Tolnai Népújság, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-05 / 4. szám

— Tolnai Ni Előfizetői 2002-ben: J©@ QíjQCSWBQO X /, JL Mondom a magamét VENTER MARIANNA Kegyetlen tél Lassan egy hónapja tartja sakkban a polgárokat a csikorgó hideg. December elején kezdődtek azok a napok, amikor a hőmérő hi­ganyszála még napközben sem éri el a 0 Celsins-fokot, s éjszakán­ként bőven mínusz 10 alá süllyed, nem ritkán a bűvös mínusz 20 fokos határt ostromolva. Az egyedi fűtésű lakások tulajdonosai, akik földgázzal fűtenek, mostanában kapták meg a decemberi számlát, ami kétszerese-háromszorosa a tavaly ilyenkorinak. Ma­guk a meteorológusok is csodálkoznak ezen a tartós hidegen, az utóbbi évtizedekben nem nagyon akadt példa erre, nem is szólva arról, hogy a globális felmelegedésről hallhatunk állandóan. Szokatlan ez a hideg, de mintha nem csak az időjárás fordult volna zordra, az emberek kedélyállapota is igencsak borongás. A január különben is egy kicsit „nemszeretem" hónap - kivéve ha va­lakinek születés-, vagy névnapja van ilyenkor. Az év végi nagy ün­nepek után kicsit üresnek hat ez a hónap, s mivel a legtöbben de­cemberben megkapták a januári járandóságukat - amiből már többet-kevesebbet lecsippentettek - pénzügyi szempontból is igen­csak hosszúnak tűnik ez a 31 nap. A világban történő események sem sok okot adnak az örömre, válságok és háborúk külföldön, vádaskodások és viták belföldön. Ezen a télen hiányzik a melegség. Mintha nem csak a kinti le­vegőből hiányozna, de a lelkekben is egyre kevesebb lenne belőle. Mert ugyan mi más oka lehetne annak, hogy honi egyházak szá­mára egy mozifilm elleni tiltakozás a legfontosabbnak ítélt dolog most, amikor ezen a télen hetvenen fagytak meg Magyarországon - eddig. Egészségesebb iskolákért Közel négyszázezer forint a programokra Négy általános és három kö­zépiskola vett részt tavaly az Egészségesebb iskolákért el­nevezésű pályázaton, amely a gyermekek egészséges élet­módra nevelését célozza. A zsűri decemberben bírálta el a beérkezett munkákat. Paks Az Egészséges Városok Magyar- országi Szövetségének helyi programja és a Jövő drogok nél­kül Alapítvány pályázatára az idén is szinte valamennyi iskola küldött munkát. A pályamunkák alapja többségében az alapítvány által szervezett, sikeres kortársse­gítő tevékenység. Mint dr. Vöröss Endréné, az EVMSZ helyi koordi­nátora, az alapítvány elnöke el­mondta, a hét pályázó iskola kö­zött szerencsére ott van a város három középiskolája is. Közülük az ESZI pályázata tartalmaz egy igen érdekes programot, a zsibri- tó drogbetegek rehabilitációs ott­honának megtekintését, de a töb­bi iskola munkája is figyelemre méltó. A díjazásra csaknem 400 ezer forint áll rendelkezésre, az iskoláknak harminc százalékos önrésszel kellett rendelkezniük a pályázatban meghatározott fel­adatokhoz. A zsűri döntése alap­ján a Bezerédj Általános Iskola (Agócs Mi-hályné készítette a pá­lyázati programot) 55 ezer, a De­ák Ferenc Általános Iskola Szeke­res Judit pályázatára 45 ezer, Ácsné Tamási Éva munkájára 45 ezer, míg a Dunakömlődi Általá­nos Iskola (programvezető Bán Ágnes) 40 ezer forintot kapott. A középiskolák kategóriájában a Vak Bottyán Gimnázium (Prantner Erzsébet) 45 ezer, az ESZI (Kozma Győző) 60 ezer, az I. István Szakképző Iskola (Kőris Beáta) szintén 60 ezer forintot nyert. RÁKOSI Holtág-kotrási terv Bogyiszló A bogyiszlói önkormányzat a Széchenyi-terv pályázatán 5 mil­lió forintot nyert a bogyiszlói holtág rehabilitálásának (iszap­kotrásának) megtervezésére. A tervező kiválasztása, a tervek el­készülte után kerülhet sor az iszapkotrásra történő pályázat benyújtására. Egy másik, a ter­mészetes környezet megújítását célzó Széchenyi-terv pályázaton is nyert a község 300 ezer forin­tot. Ez a támogatás a helyi holtág strandjának környékén parképí­tési célokra szolgál. Könyvtár az információs társadalomért Legjobb reklám a megelégedett olvasó A Solymár Imre Városi Könyvtárban megszokott dolog, hogy bárki hozzáférhet az Interneten meg­jelenő információkhoz. A Miniszterelnöki Hiva­tal Informatikai Kormánybiztossága által kiírt eredményes pályázat lehetővé teszi, hogy a 2002. évben e szolgáltatását az intézmény bővítse. Bonyhád Az információs társadalom megvalósítása átala­kítja a közművelődési könyvtárak szolgáltatási rendszerét, egyre nagyobb szerepet vállalnak az elektronikus úton közvetített információk ter­jesztésében. A bonyhádi könyvtár igazgatója, Antal Mária azt vallja, hogy legjobb reldám a megelégedett olvasó, s úgy látja, hogy a nyertes pályázatukkal elérhető fejlesztés ezt a célt fogja szolgálni.- Most működő eszközeinkkel és programja­inkkal már sikerült olyan szolgáltatásokhoz jut­tatni olvasóinkat, amelyre néhány évvel ezelőtt gondolni sem mertünk. Az olcsó Internet hozzá­férési lehetőség nagy dolog, de legalább ennyire lényeges, hogy a könyvtárak elérhetik egymást elektronikus úton. A bonyhádi olvasó bárhonnan kölcsönözhet, az ország valamennyi, a rendszer­hez tartozó könyvtára rendelkezésére áll. A leg­utóbbi pályázatunk eredményessége lehetővé te­szi újabb gépek bekapcsolását a rendszerbe. Ol­vasói körből közel hatvan embernek 20 órás fel­használói tanfolyam indulhat jelképes összegért. Hasznos lehet az átképzésben résztvevőknek, a fiataloknak. Ami nagyon lényeges, hogy a köz- művelődési könyvtárak nyitottsága révén, bárki hozzáférhet eszközhöz és információhoz, -pál­Milliós károk az utakon A ciklikus fagy jobban megviseli az aszfaltot A december végi olvadás után már most is jelentkeztek a fagy okozta károk a megye útjain. A közútkezelő évi több tízmil­lió forintot költ helyreállításra. Kártérítési igények egyelőre nem merültek fel. bírják az alacsony hőmérsékletet, de a 6-os számú főút Dunakömlőd és Dunaföldvár közti leterheltebb szakasza is idesorolható. A közút­kezelőhöz a mostani télen még nem fordultak kártérítésért. A Kht. naponta-kétnaponta ellenőrzi a megyei főútjait - tette hozzá Juhász István. Bár nincs pontos szabály, a négy-öt centiméternél mélyebb ká­tyúk előtt - amelyekről feltételez­hető, hogy balesetet okozhat - az úttest szélén figyelmeztető táblákat helyeznek el.________________tt. SZEKSZÁRD. A nagy magyar prédikátorokat bemutató soro­zat keretében január 6-án, va­sárnap 17 órától Szekszárdon, a Bezerédj utcai Református Gyü­lekezeti Házban Cseri Kálmán­nak, Pasarét lelkipásztorának Bolond és értelmes című, hang­kazettáról bejátszott igehirdeté­se hallgatható meg. DOMBÓVÁR. A tamási, a sásdi, a komlói és a dombóvári kistérség önkormányzati társu­lásai, valamint a két legjelentő­sebb dél-dunántúli kommunális szolgáltató cég - a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. és a Pé­csi Biokom Kft. - által alapított Zöld6 Kht. hétfő délelőtt tiz órától taggyűlést tart a városhá­za dísztermében, ahol a Jágónak határába tervezett regi­onális hulladéklerakó létesítésé­nek előkészítéséről lesz szó. SZEKSZÁRD. Pszicho-dráma tréninget indítanak Horváth Marianna főiskolai adjunktus és Lovász Zsuzsa főiskolai docens, klinikai szakpszichológusok. A tanfolyam helyszíne a szekszár­di Illyés Gyula Pedagógiai Főis­kola lesz. Részletes információt a 451-503-as, vagy a 30-2045- 671-es telefonon lehet kérni. DOMBÓVÁR. Tóth Attila pol­gármester idei első fogadóóráját hétfő délután kettőtől tartja a városházán. SZEKSZÁRD. Izlandi jégkoc­kák címmel január 6-án, vasár­nap 16.30 órától Szekszárdon, a Művészetek Házában Scherer Tamás tart előadást a gejzírek földjéről. A szekszárdi pedagó­gus a közelmúltban három he­tet töltött Izland szigetén. Még egy tornacsarnok kellene Átalakulhat a városi sportfinanszírozás rendszere Elképzelhető, hogy a jelenlegihez képest érdemben változik az önkormányzati sportfinanszírozás rendszere Tolnán. Át­gondolandó a sportlétesítmények hasznosítása, fejlesztése, illetve a hiányzók pótlása, így szükség lenne még egy torna- csarnokra is. Többek között ez is elhangzott a városi sport- koncepcióról szóló tegnapi szakmai egyeztetésen. Tolna A későbbiekben a képviselőtestü­let által elfogadandó sportkoncep­ció előkészítését szolgáló megbe­szélésen a polgármesteren kívül az iskolák, a sportegyesületek veze­tői, illetve az önkormányzatot kép­viselői szakemberek vettek részt. A tárgyaláson körvonalazód­tak a városi sportfinanszírozással kapcsolatos új elképzelések. Ezek szerint elképzelhető, hogy a koncepcióban szerepel majd: az önkormányzat sport célokra min­denkori költségvetésének 1 %-át fordítja. (Ezen felül költené a vá­ros a saját tulajdonában levő sportlétesítmények korszerűsíté­sére, felújítására.) Az „1 %” meg­határozott részét (hozzávetőleg 80 %-át) a versenysport, azaz a négy, deklaráltan kiemelten tá­mogatandó egyesület kapná, a fennmaradó részt pedig szabad­idő sportra költenék. A létesítmé­nyek „gondnoki” teendőit to­vábbra is az egyesületek látnák el, de a város a későbbiekben közvetlenül fizetné a sportobjek­tumok közüzemi díjait, üzemel­tetési költségeit. (Ezek az össze­gek is részét képeznék a költség- vetési 1 %-os támogatásnak.) Ez­zel tiszta helyzet teremtődne a sportlétesítmények „civilek” által történő használatával kapcsolat­ban is. Újdonság lenne továbbá, hogy a város által nyújtott támo­gatás egy hányadából a sport­egyesületek egyenlő arányban ré­szesednének, a másik részt pe­dig a négy nagy egyesület egymás között osztaná fel. A megbeszélésen elhangzott az is: a városban működő mind­két sportcsarnok maximálisan ki­használt, több esetben már hát­térbe szorult az iskolai tömeg­sport. A megoldást a volt lovarda átalakításával a gimnáziumi tor­nacsarnok megépítése jelentené. (Erre a célra viszont az önkor­mányzat évek óta eredménytele- nül pályázik). _______________sk Bogyis zlói nem nő az adóteher Idén nem emelkednek a helyi adóterhek Bogyiszlón. (A köz­ségben iparűzési adót, vállalko­zók és magánszemélyek kom­munális adóját, idegenforgalmi adót fizetnek az arra kötelezet­tek.) A kommunális adóban sze­replő szemétszállítás költségei ugyan 10%-kal emelkednek, ám ez sem ró az eddigieknél na- gyobb terhet a helybéliekre. ■ Akadémiai díj a Roma Esélyért A Magyar Tudományos Akadé­mia pedagógus kutatói pályadí­ját vehette át a napokban Csilléi Béla. A szolnoki Dr. Hegedűs T. András Középiskola igazgatója tudományos munkáját végez, hat esztendővel ezelőtt pedig el­indította a „Roma Esély” progra­mot. ■ „A gyerekekért mindent” Pedagógus Szolgálati Emlékérem a tanárnőnek Harmincöt esztendős pedagógusi pályafutásra tekinthet visz- sza. Mint mondja, az elmúlt három évtizedben ez a hivatás soha nem tartozott a legmegbecsültebbek közé. Mégis, Haász Jánosné ha újra kezdhetné, csak ezt választaná, a gyereke­kért mindent hitvallás jegyében. Szekszárd A szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola taná­ra - egyúttal könyvtárosa - nyug­díjba vonulása alkalmából vehet­te át az oktatási miniszter elisme­rését, a Pedagógus Szolgálati Em­lékérmet. Gazdag szakmai élet- utat tudhat maga mögött, s nem­csak azért, mert 1967 óta van a katedrán.- Magyar-orosz-ének szakos vagyok, s ehhez társult még a könyvtár szak is - sorolja Haász Jánosné. - Főiskola, egyetem, vé­gül posztgraduális képzés: így, ennyi iskola elvégzése után ala­kult ki ez a négyes. Tanári pályá­mat Bátaszéken kezdtem, majd 1980- ban családommal együtt Szekszárdra költöztünk. Az I. Számú Általános Iskola után 1981- ben kerültem az akkor még Rózsa Ferenc nevet viselő szak- középiskolába: jubileumot ünne­pelhetek, hiszen húsz éve taní­tok itt. Ennyi idő alatt egy tanár sok oktatási koncepciót megél, átél, kormányok és miniszterek váltják egymást, sőt, néha még rendsze­rek is. S természetesen valameny- nyinek az oktatás, a nevelés a szívügye...- Az igazi pedagógust a mégoly jelentős változások, a különböző rendszerek sem befolyásolhatják kedvezőtlenül - jelenti ki Haász Jánosné. - Nem lehet másképp tanítani, csak a gyerekekért min­dent hitvallás szellemében. Ők állnak hozzám a legközelebb: még akkor is, ha adott esetben a társadalom tagjai, a szülők és a diákok egyre kevésbé tisztelik a tanárt. Minden gond ellenére az em­lékérem azért a kétségtelen meg­becsülés jele. A tanárnő szíve sze­rint nem is mondana búcsút isko­lájának: még van egy osztálya, ahol a tanév végéig órákat ad di­ákjainak. S ott a gazdag könyvtár, melynek vezetőjeként éppen a leltározást végzi.- Ha szükség van rám, s az egészségem is engedi, akkor szí­vesen maradok továbbra is kollé­gáim, s a diákok között - mondja befejezésül. ___________-szá-bakó­Kék Hírek LESZÍVTA A GÁZOLAJAT. Ugyancsak Sióagárdon egy udvarban álló traktorból ismeretlen személy 130 liter gázolajat szívott le. LÁBA KELT AZ ALUMÍNIUM LEMEZNEK. Ismeretlen tolvajok, egy faddi ház udvarából 6 ezer forintot érő alumíniumlemezt hurcol­tak el. ABLAKON ÁT MENT A BOLTBA. Betörték az ablakot, úgy hatoltak be ismeretlen tettesek éjszaka Dombóváron egy boltba. TEJPORT, TÁPOT LOPTAK. Tejport és tápot vittek el illetéktele­nek Tolnanémediben egy takarmánytárolóból. Az okozott kár közel 300 ezer forint. ÁROKBA BORULT AZ AUTÓ. Könnyű sérülést szenvedett egy sze­mély a Dunaföldvár és Bölcske közötti úton, amikorszemélygépkoc- sijával árokba borult. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. ALKATRÉSZEKET SZERELTEK LE. A Suzuki szekszárdi Alkony utcai telepén parkoló autóról ismeretlenek gépkocsi alkatrészeket tu­lajdonítottak el. A kár 90 ezer forint. LOPÁS A KÓRHÁZBAN. A szekszárdi kórház egyik nyitott irodájá­ban lévő női táskából személyes iratokat, pénzt lopott el ismeretlen személy.___________________________________________________■ Tolna megye Mindezzel együtt nem tekinthető jelentősnek a mostani fagykár az utakon - mondta Juhász István, a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője. A ciklikus fagy egyébként jobban megviseli az uta­kat, mint a mostani huzamosan' ke­mény hideg. A kht. évente több tíz­millió forintot költ a kátyúzásra. A szakember elmondta: az aszfalton keletkezett gödröket folyamatosan, hideg kátyúzó keverékkel javítják, átfogóan pedig tavasszal állítják helyre a burkolatot. A korosabb utak, így a 65-ös főút nehezebben

Next

/
Oldalképek
Tartalom