Tolnai Népújság, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-29 / 24. szám

fog nezni februárban is A hűség kamatozi A huszonegy porcelán és más értékes-ajándék egyike az Öné lehet! \ nem késő, fizessen elő a Tolnai Népújságra! Hívja a 74/511-503-as számot! Megrendelő a 7. oldalon MMiliflfttll 2002. január 29., kedd Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 24. szám 20/454-36-64 MEGYEI TÜKÖR Sokan a négy fal közt élnek 5. oldal PÁLYAVÁLASZTÁS Műhelyben és „terepen” is tanulnak 6. oldal ERRŐL-ARRÓL Európa jelmez­királynője 14. oldal Vonalbair vagyunk rovatunk a 12. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 Hírek BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtárban iskolai és óvodai csoportok jelentkezését várják Farsang című foglalkozá­sukra. A program keretében a gyerekek a népszokásokkal, a hagyományokkal ismerkedhet­nek meg. Zenés, táncos bemutatkozás A művészeti iskola fiataljai a közönség előtt A vonószenekar a Love Storyból játszott részleteket FOTÓ: BAKÓ JENŐ TAMÁSI. A 2. számú Általános Iskola igazgatói állására ír ki pályázatot a városi képviselő- testület január 31-én, délután 15 órakor kezdődő ülésén. A Liszt Ferenc Művészeti Iskola zenekarai - a fúvósok, vonósok és gitárosok - mutatkoztak be tegnap délután a közönségnek Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében. A rendezvénynek már több évre visszatekintő FÁCÁNKERT. Az államalapító szent család címmel tartott elő­adást a közelmúltban azombai Jónás Ivett, ifjú tudor, a fácán­kerti könyvtárban. Támogatás a megye középiskoláinak A Völgység-Hegyhát Takarék a szakképzésért GYÖNK. Társulást alapít Gyönk és környező hat telepü­lés egészségügyi feladatok ellá­tására. Az alakuló ülést január 30-án, szerdán tartják. 9 770865 603029 02024 A gazdálkodó szervezetek kötelezettsége, hogy rendeletben meghatározott összeget fizessenek a szakképzési alapba. Megtehetik ezt úgy is, hogy a kötelezően előírt támogatás egy részét a működési területükön működő oktatási intézmé­nyeknek közvetlenül juttatják el. lának és a dombóvári 516. sz. Ipa­ri és Szakközépiskolának száz­száz ezer forintot juttatnak el a szakképzés fejlesztésére. A bony­hádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola is a támogatot­tak sorában van. Ez az intézmény a százezer forintos szakképzési hozzájárulás mellett közel 320 ezer forint eszközbeszerzési se­gítséget is kapott a takarékszövet­kezettől.-PÁL­Tárgyalnak a kárfelmérésről Vizsgálják a fehér port Anthrax vagy valami más? SZEKSZÁRD A múlt héten, pénteken dél­előtt Szekszárdon az egyik mobil telefontársaság irodá­jában, a postabontást követő­en gyanús küldeményre let­tek figyelmesek. A boríték­ban levél nem volt, csak fehér por. A pánikba esett dolgozók értesítették a rendőrséget, ők pedig a megyei katasztrófavé­delmi igazgatóságot. A katasztrófavédelmi igazgató­ság helyszínre érkező munkatár­sai - védőruhában és légzőkészü­lékkel felszerelkezve - a levelet, benne a porral, többszörösen át­csomagolva magukkal vitték. A dolgozók nagyon megijedtek, mert attól tartottak, hogy Anthraxot - lépfenespórát - tartal­mazott a boríték. A katasztrófa­védelmi igazgatóság munkatársai semlegesítő oldattal fújták be a mobil telefontársaság helyiségét, a port tartalmazó levelet pedig át­adták a megyei népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ) munkatársainak. Dr. Brázay László, megyei tisztifőorvos kér­désünkre elmondta, az idei év­ben ez volt az első eset megyénk­ben, amikor Anthrax-gyanú mi­att akadt munkájuk. A mobil tele­fontársasághoz érkezett levelet egy külön kocsival, a meghatáro­zott biztonsági feltételek mellett, Szekszárdról Budapestre szállí­tották, mert csak ott van olyan (harmadik fokozatú) laboratóri­um, ahol ezt a drága vizsgálatot el tudják végezni. Hosszadalmas munkáról van szó, így legkoráb­ban szerdán tudnak majd arról beszámolni, hogy a por tartalma- zott-e lépfenespórát. mauthner Családi Körben, együtt Ma kaphatják meg lapunk ajándékát Kincses Veronika, a csodálatos hangú operaénekesnő mosolyog ránk a Családi Kör című kiad­vány címlapjáról. Arról vall a lapban, hogyan si­kerül megőrizni a jó közérzetét. Róla, és még sok érdekes dolog­ról olvashatnak a lapban. Arról például, hogyan fogyott le egy idősebb úr 35 kilót, s mire képes egy egyszerű zselatinkapszula ha a fiatalság megőrzése érdeké­ben rendszeresen használja az ember. A Családi Kör című kiadványt ma kereshetik a postaládájuk­ban a Tolnai Népújság előfizetői. Szerződésmódosítás a Vályira? A KÉSZ Kft, igyekszik megfelelni Tamási Az oktatási szakértő új megbízatása Az olimpiai utánpótlás-nevelés feladata Parti Zoltánt, Paks önkormányzatának közoktatási szakértő­jét felkérték az Ifjúsági és Sportminisztérium felügyelete alatt működő Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Héraklész Alapprogramjának igazgatói tisztségére. Paks-Budapest Bár a KÉSZ Kft. hivatalos köz­lése szerint a Vályi Péter Szakképző Iskola rekonst­rukciója a megfelelő ütemben halad, minden valószínűség szerint a szerződésben sze­replő átadási határidő egy két hónappal módosulhat. A kivitelező cégtől nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy tart­ja-e a február végi határidőt, vala­mint, hogy az épületegyüttes ré­szeit mikor adják át. A tornacsar­nok ünnepélyes átadását 2002. március 22-ére tervezi a városi ön- kormányzat. Ekkorra nemcsak a tornacsarnok, hanem környezete, a parkoló, és a hozzá vezető út is elkészül. Az „A”- és a „B”-épületet a kollégiummal, illetve az iskolai étteremmel együtt adják át, várha­tóan április végén. Hajdics József, polgármester az önkormányzat oktatási bizottsága előtt is tájékoz­tatást adott az átadás lehetséges időpontjáról. Kérdésünkre el­mondta, a KÉSZ Kft. a szerződés módosítására tett javaslatot az építkezés közben felmérült terve­zési anomáliák, és statikai problé­mák miatt. A képviselő-testület er­ről februári ülésén dönthet. A szerződés szerint a kivitelezőnek késedelem esetén kötbért kell fi­zetni, a polgármester erről azon­ban nem tóvánt nyilatkozni. A KÉSZ Kft. kommunikációs igazga­tója, Árvái István azt közölte a Tol­nai Népújsággal: a cég „a tamási iskola épületegyüttesének munká­lataival megfelelő ütemben ha­lad”, és „igyekszik az elvárások­nak megfelelni”. ___ t. f. Ve zetői pótlékot ki kaphat? A szervezeti és működés sza­bályzat módosítását javasol­ja a tamási önkormányzat jegyzője a Tolna Megyei Köz- igazgatási Hivatal észrevéte­le nyomán a képviselő-testü­letnek. Az észrevétel szerint a köztiszt­viselők juttatásairól szóló rende­letben meghatározott 15 száza­lékos vezetői pótlékot csak az önkormányzati hivatalok főosz­tályvezetőinek, és főosztályve­zető-helyetteseinek lehet megál­lapítani. A tamási polgármesteri hivatalban jelenleg két osztály és egy iroda működik. Az szmsz javasolt módosítása szerint az iroda- és osztályvezetők beosz­tásai legalább főosztályvezető­helyettesi beosztásnak felelnek meg. Parti Zoltán 1999. óta dolgozik Paks önkormányzata megbízásá­ból oktatási szakértőként. A szak­embert megtisztelő feladatra kérte fel az Ifjúsági és Sportminisztéri­um, január elsejétől a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Hérak­lész Alapprogramjának igazgatója lett. A program keretében sport- egyesületi és közoktatási típusú sportiskolák országos, régiókra osztott hálózatát hozzák létre. A sportiskolák pedagógiai program­jukban, és a testnevelés- és sport­tantervűkben kiemelten kezelik a sportági képzést. A sportiskolák­nak együttműködési megállapo­dásokat kell kötniük a településen működő sportegyesületekkel. Eh­hez a feladathoz az intézmények támogatást igényelhetnek, ha tel­jesítik az előírt feltételeket és kérik az intézmény akkreditációját. A képzés során választják ki az él­sportra alkalmas tehetséges tanu­lókat. A jövő reménységei, további sorsuk kedvező alakulásához a Nemzeti Utánpótlás-nevelő Inté­zet további két programjától kap­nak támogatást. A sportágukban kiemelkedő eredményeket elérő versenyzők a Héraklész Bajnok programban, a legkiválóbbak 23 éves korukig a Héraklész Csillag programban vesznek részt. A közoktatási intézményekben induló, és egymásba kapcsolódó programok célja, hogy az olimpiai válogatott keretek széleskörű utánpótlást kapjanak. A Héraklész Bajnok program már elindult, a kiválasztott sporto­lók és edzőik már hónapok óta él­vezhetik a támogatás előnyeit. A többi program előkészítése január 1-től folyik, mint Parti Zoltán el­mondta lapunknak, jelenleg az alapprogram szervezetének építé­sén dolgoznak. A szakember új megbízása ellenére sem hagyja fél­be Pakson végzett munkáját, mun­káltatójától engedélyt kapott itteni tevékenysége folytatáshoz. __ rg v t i Tolna m egye A Völgység-Hegyhát Takarék - sok egyéb támogatása mellett - közel egymillió forint eljuttatásá­ról írt alá együttműködési megál­lapodást a megye több középis­kolájával. Az egy évre szóló szer­ződés szerint a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium­nak, a lengyeli Apponyi Sándor Szakképző Iskolának, a szekszár­di Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépisko­SlMONTORNYA Szünetelteti az ÁPV Rt. ellen in­dított pert a Simontornyai Bőr­gyár Rt. felszámolója - tájékoz­tatta lapunkat Somogyi Ferenc felszámoló biztos. A két fél új tár­gyalásokat kezdett a bőrgyár te­rületén lévő veszélyes és ipari hulladékok által okozott kár fel­méréséről. A felszámoló remé­nyei szerint a kárfelmérésről egy­két héten belül megegyezés szü­letik, azt követően a kárfelszá­molásról folytatódnak a tárgyalá­sok. A pert a felszámoló azért in­dította, mert az állami többségi tulajdont képviselő ÁPV Rt. el­zárkózott az elől, hogy részt vál­laljon a veszélyes ipari hulladé­kok kezelésében és ártalmatlaní- tásában. __________________■ ha gyománya van, s a fiatalok produkciói mindig nagy érdeklődésre tartanak számot. A második részben a néptáncosok léptek a világot jelentő deszkákra, s teremtettek remek hangulatot műsorukkal. ___________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom