Tolnai Népújság, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-21 / 17. szám

m 2002. Január 21., Hétfő MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL _________________Mondom a magamét_________________ SZER I ÁRPÁD A japán példa Ki ne örülne annak, na megvalósulna egy újabb álom, s Budapest rendezhetné 2012-ben a nyári olimpiát? Fővárosunk egyébként már több alkalommal ott volt a jelöltek között, sőt, 1914-ben a NOB-kon- gresszus hivatalosan is Budapestnek ítélte az 1920. évi játékok ren­dezésének jogát. Ám közbeszólt az I. világháború, s a trianoni Ma­gyarországnak kisebb gondja is nagyobb volt, mint az olimpia. Most, kilenc évtized elteltével ismét itt egy esély, s egyre erőtelje­sebb az az összefogás, mely talán sikerre vezet. Még akkor is, ha időnként némi mosolyt fakaszt egy-egy megszólaló véleménye. A te­levízióban a napokban két nevezetesebb személyiséget is mikrofon­végre kaptak a szerkesztők, még nagyobb hőfokra tekerendő az „olimpiai lángot.” A magyarzenecsatoma egyik műsorvezetőjének a megszólalásával semmi gond: szépen elmondta, hogy szerinte mi­lyenjó, ha lesz nálunk olimpia, tehát legyen, mert az milyen jó. A népszerű filmszínész viszont elgondolkodtatott: azzal érvelt ugyan­is, hogy ha a japánoknak sikerült (mármint az olimpia megrende­zése), akkor nekünk miért ne sikerülne? Az ilyen, első hallásra tet­szetős párhuzamokkal - tényleg, ha nekik igen, akkor nekünk mi­ért ne?! - azonban ajánlatos óvatosabban bánni: hiszen Japán ép­pen most készül saját gyártású, kétfokozatú űrhajóval kilépni a koz­mikus térbe, de azért nekünk, magyaroknak ebben a tekintetben bi­zonyára még sokáig meg kell maradunk a hazai valóság talaján... Gyermekszínjátszók találkozója Általános iskolásokat várnak A Magyar Drámapedagógiai Társaság idén 11. alkalommal rendezi meg az Országos Weöres Sándor Gyermekszín­játszó Találkozót. Szekszárd A találkozóra az általános iskolás korú gyerekek érdeklődésének megfelelő előadással lehet nevezni műfaji és technikai megkötés nél­kül, a javasolt műsoridő alsó tago­zatos csoportok esetében 15, felső tagozatosoknál pedig 25 perc. A pá­lyázók a megyei versenyek után felmenő rendszerben juthatnak el a területi találkozókra, a legjobb elő­adásokat bemutató csoportok pe­dig országos megmérettetésen ve­hetnek részt. A versenyre február 28-ig jelentkezhetnek a csoportok, a Tolna megyeiek a következő cí­men: Városi Művelődési Központ (Hefner Erika) 7030 Paks, Gagarin u. 2., telefon: 75/510-117,510-116.1 Megkérdeztük olvasóinkat: Politizáljanak-e a papok? A dm egy kis magyarázatra szorul, hiszen mindenfajta cse­lekvés, avagy annak a hiánya is óhatatlanul rendelkezhet valamilyen politikai vonatkozással. így azt kérdeztük az utcán a járókelőktől, hogy véleményük szerint vállaljanak-e párt- politikai szerepet a lelkipásztorok, papok, tisztelendő urak? Princz Gábor, nyugdíjas: - Jelen pillanatban nem célszerű, ha a papok beszállnak a pártpolitikába. Elég komoly a tétje a parlamenti választásnak, s az emberek között amúgy is jelentős a feszültség. Ilyen helyzetben nem lenne helyes, ha a papok a nyílt színen állást foglalnálak. Budainé Horváth Mária, háztartásbeli: - Szerintem ne pártpoli­tizáljanak. Az emberek lelki világával, hitével foglalkozzanak. Bár tudom, hogy egy-két lelkipásztor nemcsak ezt teszi, ebből már közéleti bonyodalom is származott. Kertai Attiláné, adminisztrátor: - A hit nagyon szép dolog, ebbe nem szabadna belekeverni a napi politikát. Véleményem szerint egy pap akkor cselekszik helyesen, ha hitbéli kérdésekben foglal állást, abban, ami a hívő embereket érdekli. Illés Dezső, üzletkötő: - Ne politizáljanak a papok. Nem lehet érdekük belemerülni a pártügyekbe: ott csak sötét dolgok vannak. A papok ebből maradjanak ki, legyenek tiszták. ■ Tizenöt és fél tonna halat fogtak Idén is gazdag zsákmányra számíthatnak a horgászok Szombat délelőtt közgyűlést, este pedig bált rendezett a mű­velődési házban a Városi Horgászegyesület. Dombóvár Az azonos hobbit űzők szerve­zetének elnöke, Tusnovits Jenő elmondta, hogy közel nyolc­száz felnőtt-, ifjúsági- és gyer­mektagjuk tavaly a Tüskei-tó- ból, valamint a Kapos-folyóból összesen tizenöt és fél tonna halat fogott ki. Pontyból 8668 kilót, amurból 2408 kilót, harcsából 1079 kilót, csukát 452 kilót, süllőből 247 kilót és egyéb ha­lakból - keszegből, kárászból és angolnából - pe­ÉVES HORGÁSZENGEDÉLYEK ÁRA 2002-BEN: Tüskei-tó Kapos-folyó felnőtt: 12.300 Ft 5.600 Ft kedvezményezett: 6.900 Ft 3.550 Ft ifjúsági: 6.400 Ft 3.050 Ft A Várnai Gyula emlékére rendezett tavalyi versenyen közel százan horgásztak a Tüskei-tó partján dig 2220 kilót emeltek partra a sporttársak. Az egy főre jutó fo­gási átlag 23,6 kiló volt az el­múlt évben. A „rekorder” - egy 79 kilós harcsa - a helybeli Boczor Zoltán horgára akadt. Ősszel tizenhét tonna növényevő és ragadozó halat vásárolt az egyesület Somogyapátiból, a ta­vaszi olvadást követően pedig még három tonna dunai kárász érkezik a Dombóvár környéki vi­zekbe. A telepítés miatt idén is gazdag zsák­mányt ígér a pecásoknak a Tüskei-tó és a Kapos- folyó. A horgászengedélyek ára 2002-ben az infláci­ónál kisebb mértékben - 5-6%-kal - emelkedik. A vizek és azok partjainak rendben tartása érdeké­ben két környezetvédelmi napot tartanak. Három versenyt is terveznek. Az egyesület egykori elnökére, Várnai Gyulára emlékezve május első szombatján mérhetik össze ügyességü­ket és szerencséjüket a felnőttek, valamint a fiatalok. Két regionális vetélkedő is lesz, me­lyek időpontjait majd a megyei egyeztetés so­rán jelölik ki.- Pályázatot nyújtunk be 1,2 millió forint önrészt vállalva a Gazdasági Minisztériumhoz egy stég, egy közösségi ház és egy zárt rendszerű illemhely kialakí­tásának támogatását kérve - emelte ki Tusnovits Jenő. Remé­nyeink szerint a nyáron már meg is kezdődhet az építkezés, melynek befejezése után az ed­digieknél kulturáltabb környe­zetben tudjuk majd fogadni egyesületünk tagjait és az ország minden részéből egyre nagyobb számban idelátogató vendégein­ket. -GR­Ukrajnai gyerekek magyar órán A kézműves délután után diszkóba mentek Mint arról lapunk hírt adott, száznégy ukrajnai gyermek tölt két hetet megyénk településein. A Völgység fővárosában húsz kárpátaljai diák élvezi a csalá­dok és iskolák vendégszeretet­ét. Az Arany János Általános Is­kola tantestülete változatos sza­badidős programokat kínált számukra. órák ismereteinek megértése. A cirill betűkkel táblára írt ukrán üdvözlés a mi tanulóinkból cso­dálkozást váltott ki - mondja Bölcsföldi Árpádné, az Arany Já­nos iskola igazgatója.- Régi kapcsolatról van szó, vagy valamilyen kérésnek tettek eleget, amikor az Ukrajnából ér­kező gyerekeket fogadták?- Dr. Maróthy Géza kérte tőlünk a lehetősé­get. Rögtön igent mond­tam rá, ismerve a tan­testületünket. Nem is csalódtam. Első hallásra programok tömkelegé­vel álltak elő pedagógu­saink, s nem volt gond a vendéglátó csalá­dok megtalálása sem. A délelőtti tanórákat nálunk és a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában látogat­ják a gyerekek. Délutánotok és a hétvégére változa­tos alkalmakat kí­nálunk, melyek­ből szabadon vá­logathatnak. Volt múzeumlátoga­tás, szakkörök bemutatása, hét­végére kézműves délutánt és diszkót szerveztünk, amelyre Bátaszékről is átjöttek néhányan. Szombaton gyalogtúrára és kü­lönböző sport rendezvényekre invitáltuk őket. Kinyitottuk a szá­mítógépes szaktantermünket, hogy kedvükre játszhassanak. Ez volt a legnépszerűbb foglalkozá­sok egyike. Sass Ágnest, aki Kígyósról ér­kezett, 6. osztályos, az egyik com­puter elöl kértem néhány szóra.- Másodszor vagyok Magyaror­szágon és nagyon jól érzem ma­gam. A mostani programok közül eddig legjobban a Zománcáru- gyárban tett látogatás tetszett. Ez­után legalább tudom, hogy ké­szül az edény, hogy teszik rá a fü­lét, mitől lesz olyan szép színe. Érdekesek az órák is. Otthon an­gol és ukrán nyelvet tanulok. Itt német órára csöppentem, ami furcsa volt, de nagyon élveztem. Néhány napot még itt tölthetünk. Biztos ezalatt is lesznek még na­gyon szép élményeink - mondja, és siet vissza a számítógép elé.-PÁL­Bonyhád A Bonyhádon tartózko­dó gyerekek nagy része Kígyósról érkezett. A nyelvünket hibátlanul beszélő diákoknak nem jelentett gondot a tan­A vendégek a számítógép előtt BONYHÁD. A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére Kovács Gá­bor és Szabó László Megzenésí­tett versek című előadására vár­ják az érdeklődőket. A rendez­vény a Solymár Imre Városi Könyvtárban január 22-én, 17 óra 30 perckor kezdődik. TOLNA. Borbarátok, Borértők Egyesülete alakul ma, hétfőn 17 órakor Tolnán, a Hotel Thelenában. A civil kezdeménye­zésre létrejövő szerveződés első összejövetelén vezetőséget vá­lasztanak, elfogadják az éves programot és lesz borkóstolás is. DOMBÓVÁR. Az egészségmeg­őrzés és a Biblia kapcsolatáról tart „Válaszd az életet!” címmel ismeretterjesztő előadást Petőh Imre lelkész kedden és szerdán 17 órától a Bajcsy-Zsilinszky ut­cai adventista imaházban. BONYHÁD. A Városi Nyugdíjas Klub január 22-én 16 órakor tart­ja összejövetelét a művelődési központban. Programjukban a 2001. évi munkájuk értékelése, a vezetőség beszámolója szerepel. DUNAKÖMLŐD. A Faluház népfőiskolái sorozatában ma, ja­nuár 21-én 17 órakor Bodó Kata­lin, a Faluház vezetője és Forster Ferdinánd a Dunakörnlődi sport­egyesület elnöke tart előadást Dunakömlőd kulturális és sport­életéről. ■ Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy GEISZ ANDREA (kakasdi lakos) életének 30. évében hosz- szantartó betegségben el­hunyt. Temetése 2002. ja­nuár 22-én, 14.30 órakor lesz a kakasdi temetőben, előtte gyászmise. jx) A gyászoló család Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy a szeretett édesapa ILLÉS ISTVÁN 45 éves korában, és a sze­retett édesanya ILLÉSNÉ DECHERT ILONA 41 éves korában tragikus körülmények között el­hunyt. 2002. január 23-án 13 órakor helyezzük őket örök nyugalomra a fel- sőnánai temetőben. ^ Gyászoló lányai Bizonytalanság iskolaügyben Várhatóan halasztódik a döntés a Széchenyi jövőjéről A tolnai Széchenyi iskola elhelyezésének megnyugtató meg­oldása a jelek szerint még vára magára. A kérdést tárgyaló bi­zottsági üléseken számos, az üggyel összefüggő dilemma me­rült fel, és olyan dolog is bizonytalanná vált, amiről korábban már állást foglalt a testület. Ebben a szituációban dr. Szilák Mihály polgármestert kértük fel helyzetértékelésre. Tolna- Valóban igaz: szeptemberben a testület állást foglalt, hogy négy tantermet kell építeni a Széchenyi iskola mellé, ám ezt a döntést ak­kor a Pécsi Püspökség azon levele inspirálta, mely szerint 2002. nya­rán át kell adni az egyházi iskola területén levő, a Széchenyi iskola által használt lapos tetős épületet az egyháznak - kezdte a polgár- mester. - Azóta azonban meg­egyezés született, hogy amennyi­ben mi hosszú távon biztosítjuk az egyházi iskola zavartalan tor­naterem használatát, akkor a püs­pökség is hajlandó hosszú távon részünkre átadni a lapos tetős épületet. Ha azonban ezt hosszú távon fenn akarjuk tartani, akkor egy WC blokkot kell mellé építeni, aminek költségét nem biztos, hogy valaki megtéríti az önkor­mányzatnak. Meggondolandó, hogy ehelyett mégis négy tanter­met kellene építeni a Széchenyi iskolához, de ez most nem sür­gős. Ami az igazi probléma, hogy mennyi felmenő osztály indul­hat a város különböző iskolái­ban az adott gyereklétszám mel­lett. Ebben a kérdésben kompro­misszumot kellene kialakítani úgy, hogy az iskola és a fenntar­tó érdeke is megvalósuljon, de a szülő iskolaválasztási jogát se korlátozzuk aránytalanul. A kör­zethatárokhoz történő ragaszko­dás nem vált be, megítélésem szerint az iskolák erőteljes sza­kosodásával lehetne ezen a té­ren eredményt elérni. Ez azt je­lentené, hogy ha például a Szé­chenyi iskola esetében egy, tör­ténetesen a művészetek felé sza­kosodó iskolát valósítanánk meg, oda csak olyan tanuló jár­hatna, aki a művészetekkel ko­molyan akar foglalkozni. Egy biztos, hogy a Széchenyi iskola melletti (építési) terület csak arra elég, hogy egy felmenő osztályos iskola kapjon itt helyet, 150-180 gyerekkel. A döntés ezért nem könnyű.- Megítélése szerint születik egyáltalán döntés?- Úgy látom, nagy a bizonyta­lanság ebben a kérdésben. A ja­nuári testületi ülésen szerintem nem születik konkrét döntés, fel­tehetően egy újabb felkérést kap a hivatal, hogy szakértőkkel vizs­gáltassa meg a bővítés alternatí­váit, és tegyen javaslatot a lehet­séges megoldásokra. A Tolnai Népújság kedvezményes hirdetési lehetőséget kínál azoknak az egyesületeknek, alapítványoknak, ______________szervezeteknek, melyek szeretnék tevékenységüket meghidretni a személyi jövedelemadó 1%-ának részükre történő felajánlásához. Kedvezményes áraink fekete-fehér hirdetésekre: 43x50 mm 2.000 Ft + áfa 43x100 mm 4.000 Ft + áfa 90x100 mm 8.000 Ft + áfa Információ kérhető: 74/511-516, 511-521 Tolnai Népújság *

Next

/
Oldalképek
Tartalom