Tolnai Népújság, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-11 / 288. szám

2001. December 11., kedd HAZAI TÜKÖR 3. OLDAL Jelentés a gyerekekről Budapest Az Országgyűlés tegnapi ülé­sén a gyermekek, az ifjúság helyzetéről szóló jelentést vi­tatta meg. Napirend előtt éles pengeváltások voltak. Szocia­lista kezdeményezésre össze­ült a házbizottság is, de Áder János elnök a javaslattevő honatya késése miatt azonnal be is rekesztette azt. A plenáris ülésen a Fidesz vezér­szónoka kiemelkedőnek nevezte, és ezért elfogadásra javasolta a gyermekek és az ifjúság helyzeté­ről szóló jelentést, s méltatta a kormány elmúlt 3 évben megtett intézkedéseit. Gyürk András azt emelte ki, hogy az 1998 óta meg­tett kormányzati lépések éppen azt a három dolgot - tanulás, la­káshoz jutás, családalapítás - se­gítik, amit a fiatalok a legfonto­sabbnak jelöltek meg. A XXI. század Magyarországán a jelen is a gyermekeké és a fiata­loké, nemcsak a jövő - hangsú­lyozta Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter. A miniszter üdvö­zölte, hogy az érintett öt parla­menti bizottság közül négy - ifjú­sági, oktatási, emberi jogi és fog­lalkoztatási - egyhangú szavazás­sal találta általános vitára alkal­masnak a határozati javaslatot. Mint elhangzott, jelenleg közel 2,3 millió 29 évnél fiatalabb sze­mély él Magyarországon, minden negyedik magyar állampolgár fia­tal. Deutsch Tamás arra is kitért, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordultak: tavaly háromezerrel több gyermek szü­letett, mint 1999-ben, és keveseb­ben is haltak meg, mint egy évvel korábban. Az elmúlt tíz évben Napirend előtt Horváth Balázs (MDF) napirend előtt arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok a jogállami intézményrendszerbe ve­tett hitet igyekeznek megingatni, az el­lenzék Polt Péter legfőbb ügyész sze­mélyén keresztül a bűnüldözést, az igazságszolgáltatást szeretné lejáratni. Hende Csaba igazságügyi államtitkár válaszában hangsúlyozta, nem szabad önös politikai érdekekből az állam alapját képező intézményekbe, Így az igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett hitet megrendíteni. - Jó kezek­ben van az ország, mert azok kezében van, akik fenyegetéssel és zsarolással kényszerítették a szolgalelkű parlamen­ti többséget egy évvel ezelőtt arra, hogy megszavazza a kétszer egyéves költségvetést - fogalmazott Keller László (MSZP). A képviselő szerint a döntés nyomán a közpénzeket „a mi­niszterelnök emberei” parlamenti ellen­őrzés nélkül arra költhetik, amire akar­ják. Glattfelder Béla gazdasági minisz­tériumi államtitkár politikai dühkitörés­nek nevezte Keller László felszólalását. csaknem háromszorosára nőtt az egyetemre, főiskolára járó diákok száma, ugyanakkor csökken az ifjúsági munkanélküliség. Tóbiás József MSZP-s képvise­lő szerint a kormány az elmúlt három évben nem a valósághoz alakította gyermek- és ifjúság- politikai teendőit, hanem egy ideális világhoz. A kormányzati döntések módszeresen megke­rülték a problémákat, és rózsa­szín képet festettek. Példaként megemlítette, hogy a dolgozó fia­talok felének nettó keresete 20 és 40 ezer forint között mozog, és kétharmaduknak nincs esélye a kedvezményes lakástámogatási hitelek igénybevételére. ______■ GÁ BOR DÉNES-DÍJ. A Gábor Dénes-díjat tegnap heten vették át Budapesten a műszaki, szellemi al­kotások széles körű elterjesztése területén, az inno­váció folyamatában alkotó módon tevékenykedők közül. Kitüntették (a képen balról jobbra) Csikai Miklós kertészmérnököt, címzetes egyetemi do­censt, Darvas Ferenc vegyészmérnök, kutató, felta­láló kandidátust, a ComGenex Kutató és Fejlesztő Rt. elnök-vezérigazgatóját, Hetzmann Albert villa­mosmérnök feltalálót, a Paksi Atomerőmű Rt. üzemviteli igazgatóját, Lajtha György villamosmér­nököt, tervezőt, a műszaki tudományok doktorát, a Matáv Rt. Távközlés-fejlesztési Intézetének tanács­adóját, Mersich Iván matematika-fizika szakos ta­nárt, meteorológust, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét, Páczelt István gépészmérnök ku­tatót, tanszékvezető egyetemi tanárt, akadémikust, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettesét, és Szatmári Sándor fizikus feltalálót, a fizikai tudo­mány doktorát, a Szegedi Egyetem kísérleti fizikai tanszékének tanárát. A 13. alkalommal odaítélt ki­tüntetéseket Matolcsy György gazdasági, Pálinkás József oktatási, Fónagy János közlekedési és víz­ügyi miniszter, valamint Boda Ilona, a kör­nyezetvédelmi tárca államtitkára adta át. ________________________________FOTÓ! EUROPRESS/KAU.US GYÖRGY Sz emüvegbont az optikusnak! A szemüvegesek tb-támogatásánál a több országban bevált bonrendszer bevezetését javasolja a hazai optikus ipartestü­let. Az Egészségügyi Minisztérium illetékese a gyógyászati se­gédeszközök teljes körére kiterjedően tartja elképzelhetőnek egy új, fix támogatási forma kidolgozását. Budapest Gern Rudolf, a Magyar Optikus Ipartestület elnöke lapunknak el­mondta, hogy azért szorgalmaz­zák a szemüvegek támogatási rendszerének megváltoztatását, mert tapasztalataik szerint a je­lenlegi forma bonyolult, és az érintettek számára nehezen kö­vethető. A baj már az orvosi rendelő­ben kezdődik, ahol a szemészek többsége nem tudja, mit írhat fel „sztk”-ra. Ezután a páciens be­megy az optikai szaküzletbe, s fo­galma sincs róla, hogy milyen tb- támogatás illetné meg őt. Gerő Rudolf szerint az optikusok zöme sincs tisztában igazán azzal, hogy egy vény alapján mit adhat ki tb-elszámolásban. A bonrendszer azt jelentené, hogy minden rászorulónak megadott összegű támogatás járna évente a társadalombiz­tosítástól - akár szemüvegre, akár kontaktlencsére van szük­sége. Németországban például 40 márkát ér egy bon. Ameny- nyiben valaki drágább terméket választ, természetesen a kü­lönbséget ő maga fizeti. Egy ilyen új rendszer az orvosok, a betegek, az optikusok és az egészségbiztosító dolgát is egy­szerűbbé, az elszámolást átlát­hatóbbá tenné. NÉMETH ZSUZSA Szorítóban az önkormányzatok 38 gimnázium felvételiztet Csütörtökig lehet jelentkezni á hat- és nyolcosztályos gimná­ziumok írásbeli vizsgájára. A negyedikes, illetve hatodikos általános iskolások számára a gimnáziumok február 1-jén tartják az írásbelit. Budapest _________ Eger ________ Az önkormányzatok kritikus területnek számítanak az uni­ós csatlakozás és a költség- vetés szempontjából. Ezt Mé­száros Milán, az elméleti fizi­kai kutatások mellett környe­zettanulmányokkal, jövőku­tatással és konferenciaszerve­zéssel is foglalkozó Alfa Cso­port Laboratóriumok Alapít­vány elnöke mondta tegnap egri sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatón bejelentették: január 24-én és 25-én a hevesi megyeszékhely ad otthont az Ön- kormányzati jövőkép II. elnevezé­sű nemzetközi konferenciának, amelyet a tavalyi budapesti rende­zést követően - az ország „vízfejű­sége” miatt visznek vidékre. Azért Egerbe, mert ott jó kap­csolatokat ápol az alapítvány. Ki­fejtették: a szűkös költségvetési támogatások miatt a feszültségek nőnek. A kormányzat szerint a problémákat az önkormányza­toknak összefogással, illetve a helyi vállalkozásokkal együttmű­ködve kell orvosolni. Mészáros Milán szerint ez az álláspont ön- kormányzati csődökhöz vezet majd. A konferencia célja az, hogy segítse az uniós integrációra való felkészülést, az információáram­lást, s a különböző pénzügyi for­rások felkutatását. A tervek sze­rint a honiak mellett a határon túli, magyarok lakta települések vezetői is meghívót kapna^, ösz- szesen mintegy 400-500 részt­vevője lesz a konferenciának. Sós Tamás, a Fleves megyei közgyűlés elnöke szerint szükség lenne az államháztartási reform­ra, hogy az önkormányzatok ne legyenek kiszolgáltatva a min­denkori kormányzatnak. Nagy Imre egri polgármester úgy véle­kedett, hogy a csatlakozásból fa­kadó nehézségekre is a kelleténél kevesebb figyelmet szenteltek az önkormányzatok estében, (kühne) Azok a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok tarthatnak köz­ponti írásbeli vizsgát, ahol a túlje­lentkezés az elmúlt évben leg­alább háromszoros volt. Idén 38 gimnázium kapott erre enge­délyt. Az érintett szülőknek abba a középiskolába kell benyújtani a vizsgára szóló jelentkezést, aho­vá gyermekük majd felvételizni akar, az írásbeli vizsga azonban bárhol megírható. A hat-, nyolc-, illetve a hagyományos, négy- osztályos gimnáziumokba a je­lentkezési lapok végső leadási ha­tárideje 2002. február 15. A gimnáziumok 2002. február 1-jén 14 órakor tartják majd az írásbeli vizsgákat, a pótló írásbeli vizsga időpontja február 4. lesz. A kétszer 45 perces vizsgán köz­pontilag összeállított feladatlapot kell kitölteniük a diákoknak, amelyet egységes javítókulcsok alapján értékelnek. Az írásbelin nem a tanulók lexikális tudását, hanem a lényeglátásukat, logikus gondolkodásukat mérik. Az egy­séges írásbeli eredményét min­den iskola elfogadja, így azt a di­ák az általános felvételi eljárás so­rán 2002. február 16-tól március 16-ig bárhová magával viheti, h. m. FeLVÉTELIZTETÖ GIMNÁZIUMOK 6 ÉVFOLYAMOSAK: Ady Endre Gimnázium, Debrecen Alternatív Közgazdasági, Budapest Árpád Gimnázium, Budapest Avasi Gimnázium, Miskolc Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest Debreceni Egyetem Kossuth Gimnáziuma ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Eötvös József Gimnázium, Budapest Fazekas Mihály Fővárosi Gimnázium Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma Illyés Gyula Középiskola. Budaörs Könyves Kálmán Gimnázium. Budapest Lovassy László Gimnázium, Veszprém Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest Óbudai Gimnázium, Budapest ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Révai Miklós Gimnázium, Győr Szent István Gimnázium, Budapest Teleki Blanka Gimnázium. Székesfehérvár Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest Városmajori Gimnázium, Budapest Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár Veres Pálné Gimnázium. Budapest Babits Mihály Gimnázium, Budapest Batthyány Gimnázium, Szigetszentmiklós Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő Hermann Ottó Gimnázium, Miskolc Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom Németh László Gimnázium, Budapest ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest Török Ignác Gimnázium, Gödöllő Veres Péter Gimnázium, Budapest Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Zrínyi Miklós Gimnázium. Zalaegerszeg — • Késik a sebészpénz Budapest Az egészségügyi miniszter to­vábbra is azt mondja: a baleseti sebészetek decembertől meg­kapják azt a többlettámogatást, amit a tiltakozások után ígért nekik. A Pénzügyminisztérium viszont további egyeztetéseket tart szükségesnek. A Pénzügy­minisztérium nem járul hozzá a magasabb traumatológiai díjak kifizetéséhez, mert nem látja annak 5 milliárd forintos fede­zetét a jövő évi költségvetésben. Az Egészségügyi Miniszté­riumban viszont állítják: a bal­eseti sebészetek a közeljövőben mindenképp megkapják azt az összesen havi 378 millió forint többletpénzt, amit a szakmai til­takozások hatására a miniszter ígért. A pénz eddig csupán azért nem érkezett meg az intézmé­nyekhez, mert elhúzódnak az egyeztetések a két minisztérium között. ■ Repülőtér-korszerűsítés Kecskeméten Korszerűsítették Kecskemét katonai repülőterét. Tegnap átad­ták a NATO Biztonsági Beruházási Program által támogatott új leszállópálya-szakaszt, a fegyverzet- és üzemanyagtöltő állomá­sokat, valamint az újonnan épített repülőgép-parkolóhelyeket. Kecskemét A 2,2 milliárd forintos beruházás a szövetséges gépek megfelelő fo­gadását és kiszolgálását szolgálja majd. A NATO-felújítási program célja az egyes tagországok kato­nai létesítményeinek fejlesztése, fenntartása és működtetése az Atlanti Szövetség érdekeinek megfelelően. Ezen belül most Ma­gyarország egyik kiemelt katonai repülőtere, a kecskeméti került sorra. A három hónap alatt elvégzett munkálatok során Kecskeméten több mint 50 ezer köbméter föl­det mozgattak meg; 22 ezer négy­zetméter aszfalt, 42 ezer négyzet­méter bazaltbeton-burkolat ké­szült el, valamint több mint 10 ezer méter kábelt építettek ki a ki­vitelezés során. A költségeket ja­varészt a NATO finanszírozta, ha­zai költségvetésből a pénznek mindössze 0,65 százalékát kellett kigazdálkodni. A harmincmilliárd forint össz­értékű teljes repülőtér-átalakítás várhatóan 2004 végén fejeződik majd be. Ekkorra számíthatunk a svéd-brit gyártású Gripen vadász- repülőgépek érkezésére is. A gé­pek elhelyezését szolgáló hang­árok építkezési munkálatai már szintén megkezdődtek. A NATO-fejlesztés azonban nemcsak Kecskemétre korlátozó­Az ünnepélyes átadáson Kecskeméten (balról jobbra): Pintér Zoltán ezredes, a repülőtér pa­rancsnoka, Balogh Imre vezérőrnagy, Szabó János honvédelmi miniszter fotó; petőfi népe dik, hanem korszerűsítik a szö­vetség által támogatott pápai, il­letve a budapesti Ferihegy I. repü­lőteret is. Pápán a felszállópálya __________Hírek _________ E­KORMÁNYZAT. Megnyitotta a kormányzati portált Stumpf István kancelláriaminiszter hét­főn. A Miniszterelnöki Hivatal vezetője a www.ekormany- zat.hu című honlap megnyitó­ján elmondta: a portál célja, hogy jobban hasznosuljon a közigazgatásban felgyülemlett hatalmas adatvagyon, mindez elérhetővé váljék a közvéle­mény számára, s az állam­polgárok gyorsabban és gördü­lékenyebben intézhessék hiva­tali ügyeiket. KITÜNTETÉS. Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas írónak, költőnek. Az államfő hétfőn adta át az elismerést a Parla­mentben. TOLERANCIA-DÍJ. Az Auto nómia Alapítvány az idén Var­ró Szilviát (képünkön) (Ma­gyar Narancs), Ráday Esztert (Magyar Rádió) és Szádvári Lí­diát (Magyar Televízió), illetve a Beszélő Roma Dossziét, az Inforádió kisebbségi és ember­jogi műsorainak szerkesztősé­gét, valamint az RTL Klub Ak­ták című műsorát és a Magyar Televízió Thema alkotó- csoportját részesítette elisme­résben. A díjakat hétfőn este adták át. KAMPÁNY. A Belügyminisz­térium javaslata alapján 6,37 milliárd forintot szán a költ­ségvetés a 2002. évi ország- gyűlési választásokra, ha az összeget jóváhagyja a parla­ment. Az egyes képviselőjelöl­tek kampányát összesen 100 millió forinttal támogatná az állam. NEM NYOMOZNAK. A Köz ponti Ügyészségi Nyomozó Hivatal megtagadta Schlecht Csaba hamis vád miatt több személy, köztük országgyűlési képviselők ellen tett feljelenté­sének vizsgálatát. ÁRAMCSÚCS. A Magyar Vil- lamosenergia-ipari Rendszer- irányító (Mavir) Rt. arra szá­mít, hogy a hazai villamos- energia-rendszer terhelése a héten eléri az idei csúcsot a szokatlanul hideg időjárás miatt. Állítják: nem kell attól tartani, hogy az erőművek nem tudják kielégíteni a meg-. növekedett igényeket. TÉNYEK ÉS HAZUGSÁGOK. Az MSZP kezdeményezi Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy a következő héten megjelenő Országgyűlési Beszámoló című - az Országimázs Központ ál­tal feladott - újsághirdetések­ben a szocialista párt is jelenít­hesse meg azon álláspontját, amelyet a Tények és hazugsá­gok elnevezésű vádiratban már többször kinyilvánított. SZÉKELY-ÜGY. A Legfelsőbb Bíróság jóváhagyta, így jogerőre emelkedett a Fővárosi Bíróság (FB) határozata, amely szerint a minősített vesztegetés­sel vádolt Székely Zoltán volt kisgazda, jelenleg független országgyűlési képviselő bün­tetőperének ügydöntő határozatáig előzetes letartóz­tatásban marad. korszerűsítését, Ferihegyen a ter­minál egy részének modemizálá- “sát tervezik. ____________________________BOSNYÁK JÁNOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom