Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-22 / 272. szám

10. OLDAL S Z 0 L G Á L T A T Á S 2001. November 22., csütörtök J|‘ | TOLNA MEGYEI ONKORMANYZAT KORHAZA A Tolna megyei Önkormányzat Balassa János Kórházban ok­tóber 26-án a Magyar Orvosok Nukleáris Társasága és a Ma­gyar Kardiológusok Társasága közös szervezésében tudomá­nyos rendezvény volt, melynek fő témája a koronária szívbe­tegség korszerű kórismézése, valamint a szívinfarktuson át­esett betegeknél a még életképes szívizom lehetőségének ki­mutatása.-1 . .■;', ' > ?: /■ > Ú ; p : Iliit A koronária szívbetegség korszerű kórismézése ■ ■ ■HHMHMHHMHMMnH A tudományos tanácskozáson magas szakmai színvonalú elő­adásokat hallgathattunk a képal­kotó diagnosztika kiváló művelő­itől. A rendezvény - záróvizsgá­val -, kredit- pont szerzésre is le­hetőséget adott a résztvevő orvo­soknak. A téma aktualitását nemcsak a vezető helyen álló, szinte népbe­tegségnek számító szív-és ér­rendszeri betegségek adták, ha­nem azon örvendetes hír közzé­tétele is, hogy kórházunk izotóp­laboratóriumában a közeljövő­ben lehetőség nyílik korszerű to- mográfiás gamma kamerával (SPECT) vizsgálni a betegeket, köztük a szívbetegeket is. A tudományos program össze­állításában az motivált bennün­ket, hogy végig kövessük szív pa­naszaival a kardiológusnál jelent­kező beteget mindazokon a diag­nosztikai „állomásokon”, amely szükséges a helyes kórisme felál­lításához, egészen a szívsebésze­ti beavatkozásokig. Témák, előadók Az előadás sorozatot dr. Józan Jilling Mihály a szekszárdi kór­ház kardiológiai osztályának ve­zető főorvosa kezdte, kidombo­rítva előadásában azt az együtt­működést mely a klinikai és nuk­leáris kardiológiában a helyi kór­házban létrejött. A tudományos szekciót dr. Kármán Miklós, a Balatonfüredi Állami Kórház Izo­tópdiagnosztikai Osztályának osztályvezető főorvosa irányítot­ta, aki saját előadásában a nukle­áris kardiológia szerepéről be­szélt az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában. A pécsi Szív- gyógyászati Klinika adjunktusa, dr. Habon László bemutatta, hogy milyen fontos, de semmi­képpen nem kizárólagos helyet foglal el a koronarográfia a diag­nosztikában. Tanulságos volt dr Zámbó Ka­talin docens, Pécs, előadása az álpozitív és álnegatív perfúziós szívizomvizsgálatokról, melyből megérthette a hallgatóság, hogy milyen kóros állapotok vezethet­nek ilyen megtévesztő eredmé­nyekhez. Dr. Keller Judit adjunktus - Pécs, Szívgyógyászati Klinika - előadásából megismerhettük azt az új eljárást, mellyel a szívizom éleképességet echocardio- graphiával állapítják meg. Színes és élvezetes előadást tartott dr. Balogh Ildikó osztály- vezető főorvos - Budapest, Uzsoki utcai kórház -, a szívizom életképességéről és a szívizom szcintigráfiáról, rámutatva és megmagyarázva azokat az „alvó, szendergő, illetve kábult” állapo­tokat, melyekben a már nem mű­ködő szívizom még életképes és * megmenthető a nuclearis cardi- ológia és a szívsebészet együtt­működése révén. Dr. Szilvási István professzor - Budapest, Nukleáris Medicina Klinika -, a szívizom életképes­ség PÉT módszerekkel történő ki­mutatásáról beszélt, mely a leg­modernebb eszközt jelenti a tel­jes diagnosztikai képalkotó palet­tán. Ez utóbbi módszerrel a szív­izom sejtek anyagcseréjét vizs­gálva lehet kimutatni az életké­pességet. Végezetül nagy érdeklődéssel hallgattuk dr. Papp Lajos szívse­bész professzort - Pécs Szív- gyógyászati Klinika -, aki lebilin­cselő előadásában a szívsebész szemszögéből közelítette meg a képalkotó eljárásokat, azok fon­tosságát, helyét a műtéti indikáci­óban, a műtét utáni gondozás­ban. DR. PASZTARAK ERZSÉBET FŐORVOS MEGYEI KÓRHÁZ IZOTÓP DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA Helyi műsorok Szekszárd 1. TV 18.00 Fekete gyöngy (argentin telenovella). 18.45 Körzeti híradó. 19.00 Híradó. 19.30 Kerekasztal: Aranydiplomások. 20.00 Hír­adó. 20.30 Gázló és ólommadarak. 21.00 Híradó. 21.30 Shangjai meglepetés (ameri­kai film). 23.15 Híradó. 23.45 Képújság. Alisca Rádió __________________ 91 .1 MHz non-stop. Hírszolgálat: 6.00,7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útin- form, születésnaptár, évforduló, naptár, bűn­ügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, programajánló, könyvajánló. 9.00 A nap hí­re, a nap vendége. 10.30 Éló kívánságmű­sor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, informáci­ók, érdekességek. 15.00 Nap híre. Kamarai percek: információk vállalkozóknak és szol­gáltatóknak. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00- 06.00 Non-stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.009.00 Reggeli informá­ciós magazin. 9.0012.00 Napközben: ze­nés magazin. 12.0018.00 Délutáni Turmix. 18.0024.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00 06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 22.00- 6.00 Non-stop zene. 6.00-10.00 Élesztő. 6.45 Tördelő. 7.15 Szurkoló. 7.30 Helyi hírek. 8.15 Rendőrségi hírek. 8.30 Névnapi szófejtő. 8.45 Napi programajánlat. 9.20 Női napozó. 9.30 Köszöntő. 10.20, 16.40 Tőzsde. 11.15 Pletykóra. 14.00-18.00 Gőzerő. 14.40, Állásajánló. 16.20 Nézzük együtt! 17.05 Kívánságműsor. 18.10 Előtér­ben a háttér. 18.50 Szurkoló. 19.15 Lemez­kiadó ajánlat. 20.10 Gastroblues. 21.05 CSENSZ. Joker Rádió. Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hí­rek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mó­kával. 10.00-15.00 Napközben - közérde­kű információk és játékok sok zenével. 15.00- 20.00 Délutáni koktél - színes hírek, játékok, kívánságműsor, slágerlisták. ■ ■ ■ ■ I MOZI ■ ■ ■ ■ i Szekszárd, Panoráma, nagyte­rem: Kardhal (15.30, 17.30, 20.00). Kamaraterem: Dr. Do- little 2. (17.00,19.00). Tolnai Népújság az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: KAMARÁS GYORGYNÉ. Koordinációs szerkesztő: HANGYÁL JÁNOS. Kiadja az AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája. Irodavezető: DR. MURZSA ANDRÁS. Szerkesztőség és kiadó: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 511-510 Telefax: 511-514. Készült a szerkesztőség számitógépes rendszerén. Nyomás: Déli Nyomda Kft. 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 326480. Fax: 332-099. Ügyvezető igazgató: FUTÓ IMRE. Az előfizetői példányokat terjeszti az AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája és ügynökségei. Árusítását a PANNONHÍR Hírlapkereskedelmi Rt. végzi. Előfizethető a kiadónál (7100 Szekszárd, Liszt F. tér 3.) és a kiadói hírlapkézbesítőknél, posta- utalványon és átutalással a 469-98949 045- 00753 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj: egy hónapra 995,- Ft, negyedévre 2985,- Ft. Indexszám: ISSN 0865-9028. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon, rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartá­sunkba kerülnek. Az adatok megadásával hoz­zájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Axel Sprin­ger - Magyarország Kft., Harlequin Magyaror­szág Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akciói­ra, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk a fi­gyelmüket. Az újság a .V«d< szerkesztőségi rendszerrel készült. Látssz, hogy lássanak! Veszélyes az iskolába vezető út Különösen sok veszély lesel­kedik a gyerekekre mostan­tól, hogy beköszöntött az ősz és nyakunkon tél. A mindegy­re rövidülő nappalok már ke­vésnek bizonyulnak, hogy az iskolás lányok, fiúk még vilá­gosban haza érjenek. A kivilágítatlan vagy rossz közvi- lágítású utakon könnyen közle­kedési baleset áldozatává válhat­nak még azok is, akik világos, tarka ruhában igyekeznek céljuk felé. Az osztrák oktatási, közle­kedési minisztérium, továbbá a legnagyobb autósklub, valamint a közlekedés-biztonsági kuratóri­um ezért is hirdette meg immár hatodik alkalommal a „Mach dich sichtbar!” (Látssz, hogy lás­sanak!) akcióját, és ajánlja min­dennemű reklám-megfontolást mellőzve a termékeiről nálunk is jól ismert 3M cég fényvisszaverő anyagból készített, lábbelire, ru­házatra, iskolatáskára, kerékpár­ra, tapasztható-erősíthető cikke­it. A belügyi statisztika szerint Ausztriában is évről évre emelke­dik a közlekedési balesetet szen­vedett gyerekek száma. A múlt iskolaévben 1317 lány és fiú sé­rült meg, jórészt azért, mert a jár­művezetők nem vagy csak na­gyon későn észlelték az út men­tén, sötét öltözékben bandukoló gyerekeket. A „Látssz, hogy lás­sanak!” osztrák akcióban jófor­mán fillérekért (69 schillingért) az egész őszi-téli idényre megvá­sárolható a gyermek öltözékére erősíthető, életmentő-fényvissza­verő készlet. ■ Ma a görög húscipót ajánljuk ol­vasóinknak. Hozzávalók: 60 dkg darált hús, 1 tojás, 1 zsemle, 10 dkg trappista sajt, 10 dkg csiper­kegomba, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, pirospaprika, re­szelt citromhéj, olaj. A zsemlét vízbe áztatjuk. Megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a gombát. A húst összegyúrjuk a kinyomko­dott zsemlével, a tojással, a hagy­mával és gombával. Fokhagymá­val, sóval, pirospaprikával, re­szelt citromhéjjal fűszerezzük. A összegyúrjuk, felét olajozott tep­sibe simítjuk. Ráhalmozzuk a kockára vágott sajtot, majd bebo­rítjuk a maradék masszával. Vi­zes kézzel cipóvá formáljuk, olaj- jal meglocsoljuk és megsütjük. ■ 2001. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK - TELEVÍZIÓ-MŰSOR TV2 5.50 Jó reggelt, Ma­gyarország! 9.00 Ál­mok szigete. (9.) Korai eljegyzés 9.45 Csapo- dár csalogány 10.10 Ablak Európára 10.40 Segíts magadon! 12.10 Mi, magyarok .12.15 Ri­viéra 12.40 Marimar (148.) 13.05 Halott cowboy nem cowboy 14.35 A dadus 15.15 Széllovagok (27) 16.05 Sebzett szívek 16.25 Szóljon bele! 16.35 Lucecita (114.) 17.05 Barátok és szerelmek (5.) 18.00 Fiorella (195.) 18.30 Tények 19.00 Nincs kegyelem - A leggyengébb lánc­szem 20.00 Szeretni beindulásig (20.) 20.30 Rex felügyelő 21.30 Motoros zsaruk (24.) 22.30 Szokatlan - Az élet sója 23.00 Jó es­tét, Magyarország! 23.15 Az igazi vészhely­zet (magyar dok.-film- sorozat) 0.05 Sördi­nasztiák 0.15 Kikötői őrjárat (angol akciófilm, 1990) 87' 1.55 Autó­szalon 2.35 Vers éjfél után RTL KLUB 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.10 Top Shop 9.25 Tiltott szerelem (189.) 9.45 Spodvonal 9.50 Teleparti 10.40 Top Shop 11.35 Delelő Ben­ne: Ünnepnaptár; Kaval- kád 13.00 Híradó Déli kiadás 13.10 Teleparti 14,00 Helene és a fiúk (49.) 14.25 Idegenek (17.) 15.15 Milagros (123.) 15.40 Csak egy szavadba kerül! 15.45 Receptklub 16.00 Híre­sek és gazdagok (315.) 16.25 Csak egy szavad­ba kerül! 16.30 Maria Mercedes (87-88.) 17.20 Mónika Kibeszélő show 18.05 Üstökös 18.10 Találkozások 18.30 Híradó Esti ki­adás 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fó­kusz 19.55 Barátok közt 20.25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22.45 Híradó 23.05 Az igazság zsoldosai (1.) 23.55 Amstel Jam 0.15 Sportvonal 0.20 Pont hu 0.50 Fókusz (ism.) Időjárás-jelentés 1.20 Divatklip ml 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 6.30; 8.00 Körzeti híradók 8.30 Topmodell (56.) 9.05 Naprakész 11.05 Derült égből egy család (26.) 12.00 Híradó 12.10 Kör­zeti híradók 13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Rondó - Kisebbségi ma­gazin 14.05 Trópusi hő­ség (55.) 15.00 Pécsi Országos Színházi Talál­kozó 15.30 Iskola utca Ráadás; Világvevő 16.30 Taize-ma 17.00 Érintő (18.) 1730 Egér­fogó (21.) 18.00 Híradó hatkor Körzeti híradók 18,10 Az olvasás éve (29.) 18.15 Esti mese 18.35 Az óceán gyön­gyei (13/6.) 19.30 Hír­adó este 20.05 A jog hálójában (7.) 21.00 Millenniumi Mesék A cimbalom virtuóza Rácz Aladár 21.30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 22.00 Híradó 22.05 Ak­tuális 22.25 Théma 22.45 TS-Gól! Borsodi Liga-mérkőzések össze­foglalója 23.40 +1 (mű­vészeti műsor) 0.30 Kárpáti krónika m2 8.30 112 (bűnügyi ma­gazin) 9.05 Iskola utca 10.05 A négy páncé­los... 11.00 Ptuj 11.30 Magyar Szalon 12.00 Topmodell (24.) 12.30 Pillangósziget (24.) 13.00 Híradó délben 14.00 Főtér - Kőszeg 14.50 Tv-klinika 15.20 Millenáris Teátrum 16.05 Naprakész 18.00 Nem jogerős 18.30 Há­ló 18.55 Ármádia 19.20 Egy-Másért 19.50 Théma 20.05 Híradó 20.40 Tízparan­csolat ma 21.25 Csermanek csókja Egy úrinő notesza HBO •8,10 U2 - Élő koncert 9.45 Ösztön 11.50 Köz­ponti pályaudvar 13.40 A világ második legjobb gitárosa 15.15 Ne nézz vissza! 16.55 A nagy hajcihő 18.20 Jó taná­csok kamaszkorban 20.00 A mindentudó ház 21.20 Légypapír 23.10 Lady Chatterley történetei (10.) 23.40 Az ördög gyermeke DUNA TV 15.00 Katedra nélkül 15.40 Szakmák dicsére­te (10/1.) 16.00 Klip-zó­na 16.15 Színinövendé­kek (9.) 16.40 A koz­mosztitkai (7.) 17.00 Ka­lendárium 17.50 Hej, he­lyes beszéd! 18.00 Hí­rek. Váltó 18.10 Egy szá­zad emlékezetes pillana­tai (47.) 18,35 Mesefil­mek 19.00 Híradó 19.30 összkép 20.00 Talpra, Győző! 21.25 Dunasport 21.45 Hír­adó 22.00 Miért? 22.30 A világvége forgató- könyvei (6/6.) 23.20 Citromfej, avagy vigyázz, mert úgy maradsz SPEKTRUM 16.17 Éljen Verdi! 16.35 Legendás tájakon (1.) 17.35 Nemes küldetés (12.) 18.10 Vissza a va­donba A szabadon bo­csátott sas 18.45 Kiber- kopók 19.45 Vallások és hitek 20.45 A terro­rizmus (2.) 21.45 Folt hátán folt (8.) 22.20 Kézművesek Franciaor­szágban (5.) 22.55 Sá­mánok árnyékában Viasat3 Satelit Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 14.15 Hazai pályán (ism.) 14.40 Starsky és Hutch 15.35 Rajzfilmek 16.25 Fraser és a Farkas 17,15 Hazai pályán (190.) 17.40 Starsky és Hutch 18.40 Star Trek - Deep Space Nine (59.) 19.35 Egy rém rendes család (138.) 20.05 Szerelmek Miamiban (77.) 21.00 Élve eltemetve 22.45 Egy rém rendes család (ism.) 23.10 Édes vágyak 23.40 Star Trek (ism.) 4.30 Nap mint nap 7.35 Celeste (168-169.) 9.25 Gokartsport 2001 10.00 Zajlik az élet 12.00 Nap mint nap 13.10 Fémforrás 14.20 Mit szól hozzá? 15.15 Harmincötösök - Hat­vanötösök (ism.) 16.15 Bruttó 16.45 Zajlik az élet (ism.) 18.50 Torna 18.55 Mese 19.05 Poirot 20.00 Esti Mérleg 20.25 Aranyláncok 22.05 Mit szól hozzá? 23.00 Pár-beszéd 5.50 Nap-kelte. 18.05 Zenélő városok. 18.30 Nap-nyugta 1. 19.00 ATV-híradó. 19.30 Nap­nyugta 2. 20.00 Ütkö­ző. 21.00 Ingatlanpiaci körkép. 21.30 Turmix. 22.00 ATV-híradó. 22.30 Alapozó. 22.40 Színházi látcső. 15.30 Jelentés a Föld­ről 7. 16.00 Vízi farka­sok 17.00 A tigris sze­me 17.30 Különleges sportok 18.00 Tűzgyűrű a Karib-tengeren 19.00 Dinoszauruszok 20.00 A vad vulkán 21.00 Az állatvilág gyilkosai 22.00 A Nap EUROSPORT SPORT1 13.00 Szkeleton, Ausztria 14.30 Síugró-világkupa 17.00 Bob-vk, nők 18.00 Alpesi sí-vk, Aspen 19.00 Bob-vk, nők 20.00 Bemutat­juk a labdarúgó-vb-selejtezők csoportgyőzteseit 20.30 Alpesi sí- vk, Aspen 22.30 Fia rali bajnokság 23.15 UEFA-kupa 12.15 Magyar labdarúgás, bajnoki mérkőzés (ism.) 14.45 Bajno­kok Ligája 1. forduló (ism.) 16.45 Labdarúgás, olasz bajnoki •17.45 Német labdarúgás, Bundesliga mérkőzés 13. forduló 19.45 Jégkorong 20.15 Labdarúgás, UEFA- kupa, 3. forduló (élő) A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal. Hová menjünk ma? SZEKSZÁRD ___________________________________________ A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban az alábbi állandó kiállítások látogathatók hétfő kivételével 10-től 18 óráig: A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig. Életmódvál­tozások Tolna megyében az 1-20. században. Megelevene­dett képek - egy kisváros a századfordulón. A Babits Mihály Emlékházban a költő relikviái szülőházá­ban, családjának egykori otthonában enteriőrökkel, eredeti dokumentumokkal láthatóak. Az állandó kiállítás vasárnap és hétfő kivételével naponta 9-től 15 óráig tekinthető meg. Megyeházi kiállítás. A Vármegyeháza (Szekszárd, Béla ki­rály tér 1.) 1. emeletén A régi megyeháza világa, Mattioni Eszter festményei és hímeskövei, Liszt Ferenc emlékkiállí­tás, valamint az Esze Tamás gyűjteménye című állandó ki­állítások láthatóak. A megyei könyvtár Porta Galériában Bari Árpád festőmű­vész kiállítása tekinthető meg. BÁTASZÉK____________________________________________ A tájházban látható a Székely Albert józseffalvi ácsmester által faragott faóra. BONYHÁD_____________________________________________ A Völgységi Múzeumban az Iflinger-Müller - Kovácsmű­hely - Schmidtwerkstatt című kiállítás tekinthető meg. DOMBÓVÁR___________________________________________ A Móra Ferenc Általános Iskola aulájában csütörtök délelőtt kilenc órakor kezdődik a megyében működő speciális okta­tási intézmények diákjainak népművészeti találkozója, ahol a tanulásban akadályozott gyerekek meséket monda­nak, táncolnak, színdarabokat mutatnak be és rajzkiállítás is színesíti a programot. DUNAFÖLDVÁR ________________________________________ Zá szlókiállítás az Öregtemplomban. KAKASP______________________________________________ A Német Kisebbség Önkormányzat tanácskozótermében Reif György kiállítását látható. OZORA_______________________________________________ Az ozorai várban Illyés Gyula életmű-kiállítása hétfő kivéte­lével naponta 10-től 13, illetve 14-től 17 óráig látogatható. Tóth Attiláné Szalai Ágnes olajfestményeinek kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban november 30-ig tekinthe­tő meg az intézmény nyitvatartási idejében. TOLNA________________________________________________ Foltvarrók munkáiból kiállítás látható november 23-ig a tol- ________nai Sztárai Mihály Gimnázium aulájában._____________■ Vá rható időjárás: Tolna megye # db derült napos felhős & 00% db párás ködös borult <ß 0 <£> zápor zivatar esős <£> havas eső # hózápor havazás Eleinte a változó felhőzet mellett többé-kevésbé na­pos idő várható. Délután észak felől egyre több felhő érkezik, de estig említésre érdemes csapadék nem va­lószínű. A délnyugatira for­duló s^él időnként megerő­södik. A hőmérséklet az át­lag körül alakul. Készítette: Közlekedésmeteorológia Délután egyre többfelé lehet eső, északkeleten havazás is előfordul- ' hat, így csúszós útszakaszokra kell számítani. Hungária Biztosító Rt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom