Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-29 / 278. szám

*r"lUfc frw w A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha azonnal kíváncsi a hírekre De egy gepárdtól nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. www.tolnainepujsag.hu www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. 2001. november 29., csütörtök XII. évfolyam, 278. szám MEGYEI TŰKOR Részt vesznek-e a szűréseken? 5. oldal MEGYEI TŰKOR A fiatalok nem kerültek az utcára 5. oldal SPORT Ezüst és bronz ÉH M 'jÉpjf w; J az újvidéki Eb-ről 11. oldal Mai ajánlatunk: / / • / !ÍPsa8 hirdetési újság Hírek PAKS. A Roma Közhasznú Egyesület november 30-án, pén­teken 15 órakor közgyűlést tart a Városházán. Napirenden szerepel az egyesület munkájáról szóló beszámoló, a szervezetben dol­gozó szociális munkás tevékeny­ségének ismertetése és tájékozta­tó a romák által lakott bérlakások felújítási igényeiről. CIKÓ. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén ismét házhoz megy a Mikulás. Aki igényt tart a szolgáltatásra, a Polgármesteri Hi­vatalban jelentkezhet. PAKS. A Mesevár (Ifjúság úti) óvoda november 30-án, pénteken 16 és 19 óra között ünnepváró foglalkozást és vásárt rendez, melynek során a mézeskalács sü­tés és díszítés, az adventi koszorú és karácsonyi dísz készítés forté­lyait sajátíthatják el a gyermekek. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár karácsonyi képes­lapokból kiállítást rendez. Várják azok jelentkezését, akik szívesen felajánlják a bemutatóra üdvözlő- lapjaikat. __________________■ 77 0865 603043 Verseny, a jövő érdekében A Ganz-beruházás és a foglalkoztatás A Ganz tervezett paksi üzemének munkaerő igényét döntően a fiatalok, a beruházás meg­valósulásának hét esztendeje alatt képzett szakmunkások felvételével kívánja megolda­ni - mondta dr. Hegyháti József, a Ganz Hol­ding Rt. stratégiai vezérigazgató-helyettese. Paks Az elmúlt héten a város önkormányzatának gaz­dasági bizottsága ülésén került terítékre a Ganz- beruházás ügye, az előkészítő tárgyalások jelen­legi állása, mint arról egy hete beszámoltunk. A bizottsági ülésen dr. Hegyháti József elmondta, a jelenlegi paksi munkanélküliek közül (számuk 800 fő körül van) mindössze 40-50 főt tudnának foglalkoztatni, a további létszámot más vállalko­zásoktól „szívnák el”. A kijelentés a jelenlévő ön- kormányzati képviselők egy részében és a sajtó híradási nyomán a helybéli vállalkozók körében is kétségeket ébresztett a beruházással kapcsolat­ban. Dr. Hüse István, a 150 főt foglalkoztató DC Gépszer Kft. ügyvezetője szerint számukra nem okoz majd megoldhatatlan gondot a versenyhely­zet, amelyet a Ganz paksi üzemének beindulása okozhat a munkaerő piacon. Három éve tudatos Nyugati példa is akad ipari üzem fejlesztésének önkormány­zati finanszírozására - mondta el dr. Hüse István. A hetvenes évek elején Németország­ban, a gazdaság hanyatlása miatt veszélybe került az Audi ingolstadti üzeme, A tartomány és a város önkormányzata felismerte, hogy sok munkahely megszűnése magát a várost is nehéz helyzetbe hozhatja, ezért úgy dön­töttek, hogy pénzügyileg támogatják a cég fejlesztéseit. A befektetés sikert hozott, nem csak az Audi üzeme számára, hiszen a város a következő évtizedben gazdaságilag meg­erősödött. bérpolitikát alakítunk - mondta - és ez független a Ganz esetleges megjelenésétől, de mindenkép­pen alkalmas egy ilyen versenyhelyzetben is a munkatársak megtartására. Miután a Ganz gyár-' tási tevékenységet folytat, a költségszerkezetébe aligha tud olyan béreket beépíteni mint mi, aki szolgáltatóként foglalkoztatunk embereket ugyanazon szakmákban. Ugyanakkor a cégveze­tő - hangsúlyozottan magánemberként, paksi polgárként - furcsállja az önkormányzat maga­tartását a beruházás ügyében. Nem a munka­helyteremtést kifogásolja, csupán azt, hogy a je­lentős helyi adót fizető cégek gondjainak megol­dásában kevésbé rugalmas a város vezetése, mint a Ganz esetében. Dr. Hegyháti József kérdésemre elmondta, fel­mérték a város és a környék munkaerőpiaci hely­zetét: - Elkerülhetetlen, hogy bizonyos létszámot elcsábítsunk más, elsősorban kisebb cégektől, de alapvetően nem erre építjük munkaerő-politikán­kat. A tervezett paksi üzem hét év alatt fut fel tel­jes kapacitásra, ez az idő pedig elegendő a fiata­lok, a felnövekvő nemzedékek képzésére. Paksra éppen azért esett a választásunk, mert itt létezik egy igen magas színvonalú iskola, az Energetikai Szakképzési Intézet, amely képes a kor követel­ményeinek megfelelni tudó szakembergárda kép­zésére. Ez jót tesz a városnak, hiszen növeli megtartó erejét és jó nekünk is - mondta a ve­zérigazgató helyettes. A versenyhelyzetről szólva hozzátette, számukra nem előny, hogy náluk a bérek kizárólag az „asztal felett” kerül­hetnek a munkavállalókhoz. Bagdy László, a város alpolgármestere meg­erősítette a Ganz álláspontját: szerinte a beru­házás nem csupán foglalkoztatási, hanem hosszú távú ipar- és várospolitikai kérdés is: - Fel kell készülnünk a jövőre, a fiatalok helyben tartására és erre igen alkalmas lehet a Ganz üzeme. Ezért az önkormányzatnak arra kell ösztönöznie a szakképzési intézményeket, hogy az igényeknek megfelelő szakmákban folytassanak képzést. RÁKOSI GUSZTÁV A téma: a fogyasztóvédelem Hívja a zöld számot: 06-80-200-398 Ingyenesen hívható zöld szá­munkon olvasóink a legkü­lönfélébb témákat érintően te­hetik fel kérdéseiket a szak­embereknek. Ezen a héten a fogyasztóvédelemmel kapcso­latos kérdések, problémák ke­rülnek napirendre. Közelednek az ünnepek, ilyenkor megélénkül az üzletek forgalma, sokan és sokfélét vásárolnak. Mi­re figyeljünk, mit tegyünk, illetve mit ne tegyünk, mielőtt megvásá­rolunk valamit. Kötelezhető-e a pereskedő az ünnep után az áru kicserélésre? Ilyen és ehhez ha­sonló kérdések kapcsán a Tolna Megyei Fogyasztóvédelmi Fel­ügyelőség munkatársai várják ol­vasóink telefonhívásait ma 9-től 12 óráig ingyenesen hívható zöld számunkon. A szakemberektől a fentieken kívül a fogyasztóvéde­lemmel kapcsolatos tudnivalókat kérdezhetnek meg, illetve konk­rét ügyekben kérhetik tanácsu­kat. Hívjanak bennünket a zöld számon: 06-80-200-398. Emelkednek a térítési díjak Elfogadták a jövő évi költségvetést Bátaszéken Bátaszék Mint arról beszámoltunk, ked­den délután ülésezett a báta- széki képviselő-testület. Elfogadták a képviselők a jövő évre tervezett költségvetési kon­cepciót. 2002-ben bevezetik a szemétszállítást. A magánszemé­lyek kommunális adójának mér­téke, valamint a szemétdíj együt­tes összege nem haladhatja meg a 8000 forintot, évente és ingatla­nonként. (Jelenleg 6000 forint a kommunális adó.) Az intézmé­nyi térítési díjak - ide tartoznak az óvodákban, iskolákban, idő­sek otthonában az étkeztetések ­is emelkednek január elsejétől, átlagosan 8 százalékkal. Az ön- kormányzathoz tartozó intézmé­nyek dologi kiadásait a bátaszéki polgármesteri hivatal 6 százalék­kal kívánja növelni. Arról is döntés született, hogy a személyi juttatásokon bélül, az átlagkereseteket 7,75 százalékkal kívánják átlagosan emelni, az ön- kormányzat fenntartásában mű­ködő intézményekben. Januártól be kívánják vezetni a közalkal­mazottak esetében is a ruházati költségtérítést, melyet a pótlék­alap 50 százalékának mértéké­ben (évente és személyenként) biztosítana az önkormányzat. MAUTHNER A férfiak és az AIDS „Éti vigyázok!... És te?” Az ENSZ nemzetközi AIDS-elle- nes szervezete, az UNAIDS 2000- ben kétéves kampányt indított, amely a férfiaknak az AIDS-jár- ványban betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. E kampány szelle­mében fogalmazódott meg a 2001. évi AIDS-világnap jelmondata is: Én vigyázok!... És te? Ennek a jel­mondatnak a jegyében az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézetének egész­ségfejlesztési osztálya kortársokta- tók segítségével középiskolás fia­taloknak szervez AIDS-világnapi megelőző programot november 30-án, pénteken délelőtt háromne­gyed 9-től Szekszárdon, a Liszt Fe­renc Zeneiskola dísztermében. ■ A szomszédok bemutatkoznak December 1-én, szombaton, „Szomszédaink - Pörböly bemu­tatkozik” címmel kerül sor arra a rendezvényre, melynek a hely­színe a bátaszéki művelődési ház lesz. Bátaszéken ez ehhez hasonló rendezvénynek már ha­gyománya van, így a környező települések egy napra vendégei lesznek a városkának. Ezúttal Pörbölyön van a sor, amikor a vendégek kulturális program­mal, kiállítással kedveskednek a bátaszékieknek. A kiállítást Gayer József pörbölyi polgár- mester nyitja majd meg. A kultu­rális bemutató résztvevői lesz­nek a pörbölyi népdalkor, a ha­gyományőrző együttes és után­pótlás csoportja, valamint a Csurgó zenekar. A Pörbölyről összeállított kiállítás december 10-ig tekinthető meg a bátaszéki művelődési házban. m.i. Ha jut rá idő, folytatja a tanítást . Bemutatkozott dr. Salgó László, az új megyei rendőrfőkapitány Kemény, határozott, de mindig kiszámítható vezető leszek, akitől bármikor lehet kérdezni, s naponta 24 órában megtalál­nak - nyilatkozta lapunknak az új megyei rendőrfőkapitány. Szekszárd Bemutatkozott tegnap a rendőri ál­lománynak Szekszárdon a Művé­szetek Házában dr. Salgó László dandártábornok, akit december 1- től nevezetek ki Tolna megye rend­őrfőkapitányának. Dr. Orbán Péter altábornagy, országos rendőrfőka­pitány tárgyjutalmat adott át Bátor- fi György ezredesnek, leköszönő fő­kapitánynak, aki rendelkezési állo­mányban dolgozik tovább. Az ese­ményt követően kérdeztük dr. Salgó Lászlót, mi lesz az első intéz­kedése, ha elsején munkába áll.- Elseje szombat, szabadnap, ezért azt a tanácsot kaptam, hogy kezdjek hétfőn. Mivel elsejétől én vagyok a fe­lelős ezért a megyéért, ezért az állományért, nem tudom figyelembe venni a munkaszüneti napot, hiszen nem te­hetjük közzé, hogy a hét végén kéretik nem bűnözni, mert az új főkapitány csak harmadikától dolgozik. A szűk ve­zetői stábot behívtam, hogy ismer­tessem velük azokat a szakmai és emberi alapelveket, amelyek sze­rint vezetni szándékozom. A szom­bati elfoglaltságért a családtagoktól - de a kollégáktól nem - előre is el­nézést kérek. Az állomány mindig tudni fogja, hogy merről fúj a szél, hova lehet kötni a hajót, a munka­társaim tőlem mindig világosan igent vagy nemet fognak hallani. Olyan kikötő leszek számuk­ra, ahova tisztességes hajós mindig behajózhat.- Már mondta, hogy a szakmai programját először velük szeretné ismertetni.- Az emberit szívesen el­mondom. Olyan szervezetet szeretnék vezetni, amely a körülményekhez képest jókedvű, nem depressziós, amely nemcsak a nehézségeket látja, hanem értékeli a pozitív vezetői intézkedéseket is. Olyan szervezetet szeretnék vezet­ni, amely szembe mer fordulni a bűnözéssel, nem hátrál meg, nem teszi fel a kezét. Nehezen tudom el­fogadni a nemet a megoldási javas­lat nélkül. Aki arra kérdésre, hogy akkor hogyan csináljuk, nem tudja a választ, annak hosszú távon ne­héz lesz velem együtt dolgoznia. Az új főkapitány az oktatói mun­kájával kapcsolatos kérdésre azt vá­laszolta, a jól felkészült vezetőknek nagy önállóságot biztosít, s néhány hónap alatt meglátja, mennyi em­beri energiát, személyes jelenlétet igényel Tolna megye főkapitányi posztja, s emellett mire marad még ideje. - Ha maradnak energiáim, akkor - bocsánat -, nem a szőlőt művelem, nem vadászni járok, ha­nem tanítani fogok és dolgozatot írok. Van még egy nagy szerel­mem, a sport, lábtenisz játékosként szerte az országban ismernek, s mint megtudtam, Szekszárdon re­mek lábtenisz élet folyik. IHÁROSI IBOLYA Országos roma-támogatások Valószínűen idén nem épül ki a gázhálózat Tamási déli városré­szén, Rácvölgyön. A Tolna me­gyei területfejlesztési tanács hat­millió forintos támogatást nyúj­tott a beruházáshoz, amelyhez a helyi roma kisebbségi önkor­mányzat az Országos Cigány Önkormányzathoz (OCÖ) is pá­lyázott. Az OCÖ területfejleszté­si bizottságának vezetője, Kö­kény Kálmán elmondta, bár több Tolna megyei pályázatot támogattak, a rácvölgyi gázve­zeték-építés nincs köztük. Az OCÖ 210 millió forintos keretére összesen háromszázötvenöt pá­lyázat érkezett, amelyekből két­százötvenötöt támogattak, köz­tük Faddon, Bátaszéken, Gyönkön útépítést, illetve csa­tornázást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom