Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-28 / 277. szám

De egy órától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha pontos információkra kíváncsi. www.toInainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu www.tolnainepujsag.hu /■• / 2001. november 28., szerda Ara 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 277. szám MEGYEI TŰKOR „A beteg legyen a legfontosabb” 5. oldal MEGYEI TŰKOR Rajtaütés a szőlő­hegyen 5. oldal SPORT Münchenbe került a Világkupa 11. oldal MEDINA. Ülést tart a medinai képviselőtestület ma, szerdán, 17 órától. A napirenden egye­bek mellett a helyi adózással összefüggő kérdések, illetve a Sió hasznosításával kapcsolatos tájékoztató szerepel. BONYHÁD. A Zománcárugyár nyugalmazott főmérnökéről, Rabatin Gáborról készült portréfil­met mutatja be a Városi Televízió ma 18 óra 30 perctől. A bemutató­ra a „Bonyhádi arcképcsarnok” cí­mű sorozat keretében kerül sor. ALSÓNÁNA. Heinrich Koch linzengerichti vállalkozó adott át ajándékokat tegnap délelőtt a község általános iskolájának és óvodájának. Az alsónánaiakkal évek óta kitűnő kapcsolatot ápoló német úr kerékpárokkal, játékokkal és mikulásajándé­kokkal kedveskedett a falubeli gyermekeknek. Az Alsónánára évek óta visszajáró vendégnek Czifra Ferenc polgármester kö­szönte meg az ajándékokat. TOLNA. Tolna Városvédő Egye­sülete ma, szerdán 17.30-tól ülést tart a helyi könyvtárban. A napirenden az idei munkáról szóló beszámoló és a jövő évi tervek is szerepelnek. BONYHÁD. A Völgységi Tájku­tató Alapítvány szervezésében könyvbemutatót tartanak a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban ma, november 28-án 17 órakor. A programon Steib György: Bonyhád - 1956 című kötetéről a szerzővel beszélget­hetnek az érdeklődők. 770865 603036 Elkezdődött a szűrőprogram Már kipostázták az első behívókat A mai megyei közgyűlésen az ÁNTSZ megyei intézetének éves tevékenységéről számol be dr. Brázay László megyei tisztifőorvos. A beszámoló szóbeli kiegészítésében a nép­egészségügyi program aktuális megyei feladatairól lesz szó. Tolna megye- Sok és sokféle kampány, program indult el az utóbbi évtizedekben a lakosság jobb egész­ségi állapota érdekében. Többségük nem is ju­tott tovább a meghirdetés stádiumánál. Véle­ménye szerint miben más, mennyivel hatáso­sabb a most kezdődő program?- A Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program véleményem szerint mérföldkő a ma­gyar lakosság jobb egészségi állapotáért folytatott küzdelemben. Eredményességét garantálja, hogy a legmagasabb szinten szerveződik és erős kor­mányzati eltökéltség tapasztalható a végrehajtá­sában. Remélem, nem tűnik szerénytelenségnek, de az is nagyon jó, hogy a végrehajtás gyakorlati teendőit az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi szolgálatok végzik. Egy program annyit ér, amennyi megvalósul belőle, ez a program meg is fog valósulni, mert elkészítői reális célokat tűztek ki és szigorú határidőket szabtak a feladatok vég­rehajtására.- Mi az, amit a lakosság már most tapasztal­hat?- A program 17 alprogramból áll, ezek egyike a szűrés. A szű­rőprogramon belül három ki­emelt feladatkört jelöltek meg, mégpedig a következőket: a 45- 65 év közötti nők emlőszűrését, 25 éves kortól a nőgyógyászati szűrést, ami január közepén kez­dődik, és a 45-65 év közötti teljes lakosság vastag- és végbélszűré- sét, ami tavasszal indul meg. Az emlőszűrésre már postázza a megyei intézet a behívókat a höl­gyeknek. Az országban 32 szűrő­centrum van, ezek egyike a megyei kórház, tehát a Tolna megyében élő nők itt vehetnek részt az emlőszűrésen, ami természetesen ingyenes, az utazási költséget pedig az egészségbiztosítás fi­zeti. A nőgyógyászati szűrést minden érintett el­végeztetheti saját nőgyógyász szakorvosával, a /astagbél- és végbélszűrés lebonyolítása pedig a ráziorvosok feladata lesz. Azért ez a három terü­let kiemelten fontos, mert a daganatos megbete­gedések szempontjából vezető helyen állnak és mert jól kiszűrhetőek.- Milyen eredményt várhatunk és mikorra?- A szűrések elsődleges feladata, hogy a beteg­ségeket már a korai, jól gyógyítható stádiumban kimutassa. Ha a célzott korosztályok tagjai részt vesznek a szűrésen, néhány év múlva már sta­tisztikailag kimutatható lesz az eredmény, a da­ganatos megbetegedések csökkenése. Az igazi eredmények hosszú távon jelentkeznek. Amit még nagyon fontosnak tartok: a szűrések, de az egész népegészségügyi program sikerének zálo­ga a társadalmi konszenzus. A kormányzat és a programiroda lehetőséget ad a polgároknak az egészség védelméhez, megőrzéséhez, a polgárok pedig azzal segítik elő a sikert, hogy igénybe ve­szik mindezt. Nagyon fontos a közösségek, a csa­ládok pozitív hozzáállása, hogy mindenki fontos­nak érezze a részvételt, s egymást is erre biztas­sák. Az egészség nagy érték, s reméljük, hogy a program során ez mind jobban tudatosodik a la­kosságban. i VENTER MARIANNA Dr. Brazay László TÍZEZER lakosra jutó daganatos MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA (1999) Magyarország 300 250 200 150 100 50 ln : oo I: ló CTÍ OO oo' CD CO LO CM fiúk férfiak lányok nők Ä téma: a fogyasztóvédelem Hívja a zöld számot: 06-80-200-398 cserélésre? Ilyen és ehhez hasonló kérdések kapcsán a Tolna Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai várják olvasóink tele­fonhívásait november 29-én, csü­törtökön, 9-től 12 óráig ingyenesen hívható zöld számunkon. A szak­emberektől a fentieken kívül a fo­gyasztóvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat kérdezhetnek meg, ü- letve konkrét ügyekben kérhetik tanácsukat. Hívjanak bennünket a zöld számon: 06-80-200-398. ■ Ingyenesen hívható zöld szá­munkon olvasóink a legkü­lönfélébb témákat érintően tehetik fel kérdéseiket a szak­embereknek. Közelednek az ünnepek, ilyenkor megélénkül az üzletek forgalma, sokan és sokfélét vásárolnak. Mire figyeljünk, mit tegyünk, illetve mit ne tegyünk, mielőtt megvásáro­lunk valamit? Kötelezhető-e a ke­reskedő az ünnep után az áru ki­Tűz a Fiatalok Házában Kiköltöztették a lakókat SZEKSZÁRD Huszonöt fiatalnak kellett ki­költöznie keddre virradó éj­szaka a szekszárdi Fiatalok Házából, ahol tűz ütött ki az egyik szobában. A tüzet valószínűleg egy égő ci­garetta okozta, s teljesen kiégett az épület egyik szobája. A hely­színre érkező tűzoltók perceken belül kiürítették az épületet, megfékezték a lángokat, de az ol­tási munkálatok miatt további ki­lenc szoba is lakhatatlanná vált. A város a szerencsétlenül járt lakókat - köztük két gyermekes családot - ideiglenesen szállodá­ban helyezte el, de többségük még kedden délután visszaköl­tözhetett otthonába. Az önkormányzat tulajdoná­ban lévő Fiatalok Háza elsősor­ban volt állami gondozott fiata­loknak biztosít kedvezményes lakhatási lehetőséget. Az önkor­mányzat már korábban elhatá­rozta, hogy felújítja és bővíti az ingatlant. Az épület teljes rekonstrukció­ja, valamint a tetőtér kialakítása a tervek szerint mintegy 40 millió forintba kerül majd. A költségek­hez a város a Széchenyi-terv pá- lyázataitól vár támogatást. ■ Privatizációs előkészületek Nem változtatták meg a határozatot SZEKSZÁRD Hétfőn este lapzártánk után folytatódott a közmeghallga­tás, majd utána a rendkívüli közgyűlés. A testület úgy döntött, érvényben maradt a közgyűlés legutóbbi határo­zata a vízmű részleges priva­tizációjának előkészítésétől. Mint már írtunk róla, Kocsis Imre Antal polgármester, döntően vá­rospolitikai érveléssel, az eddigi negatív tapasztalatokra hivatkoz­va, a vízmű részleges privatizáci­ójának előkészítéséről szóló ha­tározat újratárgyalását kérte a közgyűléstől. Lapzártakor a köz­meghallgatás még tartott, majd ezt követően a rendkívüli köz­gyűlés 'folytatásában a testület úgy döntött, hogy az eredeti ha­tározat marad érvényben, vagyis megkezdődik a vízmű részleges privatizációjának előkésztése. ■ Drágábbak lesznek a szolgáltatások A jövő évi díjakról döntöttek a bátaszéki képviselők Bátaszék Tegnap délután ülésezett a bátaszéki képviselő-testület, első­sorban a következő évet érintő gazdasági kérdéseket vitatták meg. idei ár 116 forint). Közületeknek 226 Ft + áfa/köbméter az elfoga­dott díj (207 forintról emelkedik majd január 1-től). Az önkor­mányzati intézményekben az ivóvíz ára 151 forint + áfa lesz köbméterenként az idei 138 fo­rint helyett. A szennyvízszolgáltatás lakos­sági díja is emelkedni fog január­tól 170 forint + áfa, az új tarifa köbméterenként, közületeknek és intézményeknek egyaránt 296 forint + áfát kell majd fizetni. Módosította a képviselőtestü­let a Cikádor Média Kft. eddigi szolgáltatási díját is, így az idei 700 forint helyett, jövőre 800 fo­Az ügyrendi és jogi, a pénzügyi és városfejlesztési, a közművelő­dési, oktatási, ifjúsági és sportbi­zottságok megvitatták és vélemé­nyezték a helyi közszolgáltatás­ok díjainak jövő évre tervezett öszszegét. így a testületi ülésre már csak az új díjak elfogadása maradt. A 2002. évre az ivó- és csatornavíz szolgáltatásának a díjai a következőképpen alakul­nak majd Bátaszéken: a lakosság részére az addigi 150 forintos alapdíj 165 Ft+ áfára módosul, az ivóvíz köbméteréért pedig 125 fo­rintot + áfát kell majd fizetni (az rintot kell majd fizetni a kábelte­levíziós hálózat használatáért. Arról is született döntés, hogy a kábeltévé hálózatát szeretné a vá­ros továbbfejleszteni. Társadalmi szervezeteken keresztül, pályáza­tok útján, az önkormányzatnak a már meglévő ingatlanán, a Budai út 21-ben szeretnének a város ve­zetői egy kommunikációs köz­pontot kialakítani, ahol egy új, modern stúdiónak is helyet bizto­sítanának. Elfogadták a képviselők az ok­tatási és közművelődési intézmé­nyek szervezeti és működési sza­bályzatának módosítását. Az ön- kormányzat jövő évi költségveté­séről azonban lapzártánk után született döntés, melyről holnapi számolunk majd be. MAUTHNER Túlkapások Moldvában Potápi Árpád felszólalása a parlamentben Budapest - Csángóföld Mit kíván tenni a magyar kormány a legutóbbi, moldvai csán­gókat ért atrocitásqk ügyében - kérdezte Majtonyi János kül­ügyminisztert a parlament november 27-i ülésnapján Potápi Árpád országgyűlési képviselő. A kérdés az azonnali kérdé­sek és válaszok órájában hangzott el, melyre a külügyminisz­ter távollétében Németh Zsolt politikai államtitkárt válaszolt. kedett. A hivatalos szervek vizsgá­latot indítottak a magánházaknál, s egészségügyi okokra hivatkozva betiltották az azokban' folyó ma- gyarnyelv-tanítást. A rendelkezést megszegőknek nagy összegű pénzbüntetést helyeztek kilátásba - mondta Potápi Árpád, s feltette a kérdést, hogy mit kíván tenni a magyar kormány a csángókat ért atrocitások ügyében. Válaszában Németh Zsolt el­mondta, hogy az Európa Tanács no­vember 14-én fogadott el egy olyan jelentést, amely azt tartalmazza, Riasztó hírek érkeznek Csángó­földről, ahol semmibe veszik az identitás megválasztásának jogát. A beavatkozás túlkapásai minden eddigit felülmúlnak. A történet 1996-ban indult, amikor a moldvai csángók szövetsége kérte a magyar nyelv hivatalos tanítását. Ezt a ha­talom minden eszközzel gátolta. Ezért iskolán kívül indították az oktatást, amelyben hozzávetőlege­sen százötven gyerek vett részt. Ez a szám 2000-re négyszázra emel­hogy a csángók magyar származá­sú, római katolikus népesség, akik a magyar nyelv egyik nyelvjárását be­szélik. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága határozattal ösztönzi Ro­mániát a csángók támogatására, kü­lönös tekintettel az oktatásra. A po­litikai államtitkár kifejtette, hogy a magyar kormány is mindent meg­tesz azért, hogy a csángók megőriz­zék kultúrájukat. A kérdésre adott válaszra reagál­va Potápi Árpád hangsúlyozta, hogy Románia célja az euroatlanti integráció. Az európai államok alapja a demokrácia, a jogállamiság és a piacgazdaság. Úgy gondolom, mondta, hogy Magyarország csak úgy tudja segíteni Romániát a csat­lakozási folyamatban, ha az betart­ja az alapvető emberi és szabadság- jogokat még Moldvában is. -pál­# 4 I Y i

Next

/
Oldalképek
Tartalom