Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-17 / 268. szám

mindenkinek megér 95 forintot, hogy megtalálja a legjobbat! minden pénteken az újságárusoknál! Eb«Hp baranya, somogy, tolna ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig www.tolnainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu 2001. november 17., szombat Ara 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 268. szám LÁTOGATÓBAN Bemutatkozik a Prettl csoport 6. oldal MAGAZIN Megyei nevet keres az egyesület 9. oldal SPORT Meglepetések az Alta-Ripa tornán 15. oldal Hírek KOCSOLA. A napokban elké­szült közösségi és vendégházban tartja hétfő délután három órától következő ülését az önkormány­zat, ahol Horváth Zoltán polgár- mester vezetésével a képviselők döntenek arról, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. és a Dél­kom Rt. közül melyik cég végez­heti a jövő év első napjától a köz­ségben a szemétszállítást. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi könyvtárban ma 14 órától tartja soron következő foglalko­zását a Harry Potter Klub. Ez al­kalommal a szegedi klub által ki­írt levelező verseny feladatait old­ják meg a csoport tagjai. DOMBÓVÁR. A képviselőtestü­let környezetvédelmi és közbiz­tonsági bizottsága hétfő délelőtt tizenegy órától, a jogi és javadal­mazási pedig délután kettőtől ülé­sezik. Az előbbin az idegenforgal­mi szezonról hangzik el tájékoz­tató, az utóbbin a személyes gon­doskodást nyújtó szociális ellátá­sokat szabályozó rendeletről és az önkormányzat jövő évi pénz­ügyi koncepciójáról lesz szó. 9 *770865 603067 Öcsényi repülőtér, három fázisban Az államtitkár szerint 2003-ban megkezdődhet az M6-os út építése Már a jövő tavasszal komoly közlekedési be­ruházások kezdődnek a Dél-Dunántúlon, a ti­zenöt éves országos fejlesztési program pedig az új 6-os út megépítését is tartalmazza, meg­felelő garanciákkal - hangsúlyozta tegnap Manninger Jenő Pécsen, a közlekedés fejlesz­tésével kapcsolatos szakmai konferencián. Pécs-Tolna megye A közlekedési és vízügyi minisztérium politikai államtitkára a Koltai Tamás, a Dél-dunántúli Regi­onális Fejlesztési Tanács elnöke által vezetett ren­dezvény sajtótájékoztatóján kijelentette: a korábbi 2006-os tervek helyett már 2003-ban megkezdőd­hetnek az M 6-OS út fejlesztésének kivitelezői munkálatai. S tovább sorolva a jövő tavasszal kez­dődő munkákat, egyebek mellett a dunaföldvári, a mohácsi, a szekszárdi és a pécsi elkerülő utak to­vábbi ütemeinek beindításáról, valamint a bátaszéki átkelő felújításáról, a 6-os főúton továb­bi kapaszkodósávok kialakításáról ejtett szót. Az M6-0S, M56-os utakra kitérve pedig elmondta, hogy a tizenöt éves országos közútfejlesztési terv­ben ezek az irányok is szerepelnek, és a tervezés első fázisaihoz szükséges állami források rendel­kezésre állnak.- A tervezés komolyabb költséggel járó ütemei­hez és a kivitelezéshez szükséges források már nem az államkasszából származ­nak - hangsúlyozta az államtitkár. - A Magyar Fej­lesztési Bank feladata lesz, hogy az építkezéshez szükséges pénzügyi csomagot összeállítsa. Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő mindehhez hozzátette: a Dél-Dunántúlt érintő ter­vek megvalósításának legfőbb garanciája, hogy a hatalmi vetélkedést félretéve Somogy, Tolna és Ba­ranya megye sikeres kompromisszumot kötött a közúti fejlesztések terén. Wieszner György, az Airport Kft. ügyvezetője az őcsényi repülőtér előtt álló fejlődés lehetőségeiről tartott előadást a résztvevőknek. Aláhúzta, hogy Őcsény nem mindenekelőtt akar nemzetközi légi­kikötővé válni: először is a sportban, majd a keres­kedelmi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket kíván­ja kihasználni, a polgári repülés terve az egyébként nem túl távoli jövőben vár megvalósulásra. Az első fázisban, a jövő esztendő elején a füves kifutópálya, a vízelvezető árkok, a kerítés rendbeté­tele, a másodikban a betonozott pálya kiépítése, a fénytechnika felszerelése, a harmadikban, 2003-tól pedig az utasfogadó helyiségek kialakítása, a vám, a határőrizeti szervek telepítése történne meg. Ajándékműsor a kisdiákoknak Verses, zenés műsorral kedveskedett a városi könyvtár azoknak a gyerekeknek, akik be­kapcsolódtak az októberben hirdetett örökbe­fogadási akcióba. Paks Az Olvasás Éve alkalmából indította el harmadik könyv-örökbefogadási akcióját a gyermekkönyvtár. Ezúttal közel százötvenen hallgattak a hívó szóra. Legtöbbjük kisiskolás, óvodás. Néhányan több kö­tetet is örökbe fogadtak a jelképesnek is mondható száz forintért, de több intézményből csoportosan vállalták egy-egy kötet gyámságát. Legkedvelteb­bek az ismeretterjesztő témájú, ezen belül is az ál­latokról szóló művek voltak, de kapósnak bizo­nyultak a Harry Potter kötetek is. Az ily módon ösz- szegyűjtött pénzt - tizennégyezer forintot - pályá­zatok indítására, az ott résztvevők díjazására fordít­ják majd. Az örökbefogadó gyerekeknek a könyvtár verses, zenés mesével kedveskedett. Az előadó Sólymos Katalin pécsi színész volt. ___________vt Gyö nk Őrizetben két polgármester Pénteken őrizetbe vették Fadd és Gerjen polgármestereit. A Tol­na Megyei Adóhivatal Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai október közepe óta nyomoztak, pénteken került sor a kihallga­tásokra, melynek nyomán a két polgármestert őrizetbe is vették. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a vád jogosulatlan gaz­dasági előny megszerzése. A tegnapi házkutatás és kihallgatások so­rán nagyon sok dokumentumot foglaltak le az adónyomozók. Az ügyről részletesebben a 3. oldalon olvashatnak. __________■ Pr óza, népdal anyanyelven Tradicionális kézműves és kézimunka-bemutató német nyelven írt prózai darabok és helyi népdalok hangzottak el. A hetedik alkalommal idős né- metajkúak és pedagógusok mu­tatták be a régi kézműves mester­ségeket és tradicionális kézimun­kákat: Wilhelm Henrikné a tutyi- ként ismert lábbeli készítéséből, Csernus Pálné és Horváth Judit a horgolásból, Keller Andrásné és Farkas Dezsőné a szövésből adott ízelítőt, Fehérné Németh Katalin­nal csuhébabákat készítettek a di­ákok, akik megismerkedhettek Szegletes János fafaragó munkái­val, és két szintén német hagyo­mányokat feldolgozó kiállítással is. A legjobb prózamondó a tamá­si 2. Számú Általános Iskolában tanuló Molnár Szandra, a györkönyi Lamm Éva és a gyönki Vitus Kitti lett, az ének kategóriá­ban pedig a bonyhádi Vörösmarty Általános Iskola diákjai, Elmauer János és Szábó Máté lett az első. Kilenc Tolna megyei, német nemzetiségi oktatást végző is­kolából hatvan diák vett részt tegnap a hetedik alkalommal megrendezett német nemzeti­ségi Ki mit tud?-on, Gyönkön. A diákok produkcióit hagyo­mányos kézműves bemutató kísérte. A Nemzeti és Etnikai Kisebbsége­kért Közalapítvány támogatásával rendezett kulturális versenyt Szoboszlai Máténé, a Tolna Me­gyei Humán Szolgálatok Központ­jának kisebbségi referense nyitot­ta meg. A hagyományőrző ren­dezvényt a Gyönki Általános és Zeneiskola fúvósegyüttesének műsora, és az iskola német szak­körének tánca vezette be. A diá­kok a Zillertaler nevű, Ausztriából eredő lakodalmast mutattak be. Az idei Ki mit tud?-on irodalmi SZEKSZÁRD-SZOLNOK Szekszárdi táncosok Szolnokon A néptáncoktatás mikéntjét mutatják be dezvényen, ugyanis a legkiseb­bek néptánc-oktatását az ő köz­reműködésükkel demonstrálják a fórumon Matókné Kapási Juli­anna vezetésével. A legnagyob­bak körében végzett pedagógiai munkát a Diósgyőri Táncműhely tagjainak közreműködésével mu- tatják be a rendezvényen. ■ A Magyar Zeneiskolák és Művé­szeti Iskolák Szövetsége novem­ber 16. és 18. között tartja kong­resszusát Szolnokon. A szekszár­di Liszt Ferenc Művészeti Iskola néptánc tagozatának gyermek- tánc-csoportja is részt vesz a ren­Amiről az ékszer mesél... Barsi Péter Az ékszerek hor­dása nagyon régi szokás, mond­hatni az ősidőkbe nyúlik vissza. Ta­lán több is, mint divat: hiszen manapság is alig akad olyan ember - hölgy meg talán egy se - ,akin ne látnánk gyűrűt, karkötőt, nyakláncot vagy fülbevalót. A leg­szebb darabok generációkról generá­ciókra szállnak, így mesélnek az egy­kor volt időkről: s jellegüknél, külle­müknél és tartalmuknál fogva beszé­desen szólnak mai viselőjükről is. Az ékszeripar is, mint minden más iparág napjainkban ugrásszerű változá­son megy keresztül. Még néhány éve csak a vörös árnyalatú aranyból készült ékszer jelentette a mindennapok ék­szerviseletét, addig manapság többféle színű és kidolgozású aranyból készült ékszerek közül válogathat bárki, kortól és nemtől függetlenül. Ez utóbbi sem mindig így, - vagyis az, hogy minden generáció megleli a maga örömét az ék­szerviselésben, - ugyanis üzleteink fe­héraranyból készült divatékszerek, pircing-ek, apró pontfülbevalók, vala­mint karikafülbevalók minden méret­ben és színben. Az idősebb generáció is kedvére válogathat a szebbnél szebb ékszerkollekciók között, melyeket a rendkívül igényes felületi kidolgozás mellett változatos formák és különleges drágakövek foglalása díszit.- Mitől ékszer az ékszer? Az ékszerek elsősorban a test díszítését szolgáló tárgyak, melyeket már az ókorban ritka és különleges nemesfé­mek ötvözeteiből állítottak elő, és való­di ásványokkal és drágakövekkel ékesí­tettek. Viselésük csak az uralkodó elit számára volt elérhető. Az elmúlt több, mint kétezer év alatt ez nem változott. Persze a megmunkálás, a nemesfém feldolgozás ipari méreteket öltött és en­nek köszönhetően az alacsonyabb ka- rátszámú (14 k, 18 k) nemesfémből ké­szült ékszerek, melyeket szintetikus drágakő utánzatok díszítenek, minden­ki számára elérhetővé tette az ékszere­ket. Készülnek persze dollármilliókat érő, sok-sok karátnyi gyémánttal foglalt ékszerek, de ezek nem kerülnek a hét­köznapi kereskedelmi forgalomba .- Milyen típusú ékszerek találhatók az üzleteikben? Üzleteink a nemzetközi ékszerdivat legújabb kollekcióival, valamint a tradi­cionális hazai ékszervásárlási szoká­soknak megfelelő klasszikus modellek széles választékával, és nem utolsósor­ban szakirányú szakképzettséggel ren­delkező kereskedő gárdával igyekszik megtalálni mindenkinek az egyénisé­géhez legjobban illő ékszerdarabokat. Bizton állíthatom, hogy az üzleteink egyedülállóan széles választékot kínál­nak. Nálunk csak és kizárólag magyar fémjellel ellátott ékszereket forgalma­zunk, valamint igyekszünk a kínála­tunkat a legjobb minőségű arany és ezüst ékszerekkel bővíteni. Idén októ­bertől választékunk kiváló minőségű svájci karórákkal bővült, - úgy mint a Doxa, Certina, Longines, - hogy csak a legismertebbeket említsem.- Közeleg a karácsony, - az eljegyzések időszak is ez -, milyen rendkívüli lehe­tőségeket kínálnak a jegyeseknek? A jegyespár 70 féle karikagyűrűből vá­laszthatja ki a nekik tetsző darabokat, és ezekből azonnal vásárolhat is az uj­juk méretének megfelelően. (Kínála­tunk üzletenként más és más). Ezen belül katalógusból, valamint az üzle­tekben található egy-egy pár mintada­rabból is választhatnak, úgy kb. 200 fé­le modellből, melyeket a megrendelés­től számított 3 héten belül a pontos mé­retre elkészítve vehetnek át. A karika­gyűrűk mellé színben és fazonban azo­nos kísérőgyűrűket kínálunk, melyek czirkóniával vagy igény szerint gyé­mánttal foglaltak. Választékunkkal gondolunk az idősebb korosztályra is, akik jubileumi karikagyűrűt fehér­aranyból szeretnének választani.- Jó tanács...? Az ünnepekre való készülődés során nem árt ha időben gondolunk az egye­di tervezésű ékszerek megrendelésére, valamint a meglévő ékszereink megja­vítására vagy megtisztítására. Ezeket a szolgáltatásainkat továbbra is magas színvonalon képzett aranymű­ves szakemberek korszerű műhelyhát­térrel, rövid határidővel vagy akár azonnal is elvégezzük. BARSI PÉTER •41057* ékszerész mester

Next

/
Oldalképek
Tartalom