Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-08 / 235. szám

4. OLDAL wi t ü E I TÜKOH 2001. Október 8., Hétfő * mg -v: __________Hírek_____ DO MBÓVÁR. A Városi Kórház munkatársai kedd reggel fél nyolc­tól délután két óráig véradásra vár­ják azokat, akik segíteni szeretné­nek embertársaikon. BONYHÁD. Őszi könyvtári napo­kat tartanak a Solymár Imre Városi Könyvtárban október 9-től 19-ig. A sorozat első programjára 9-én 18 órától kerül sor, amikor dr. Hege­dűs Éva osztja meg nyári olvas­mányélményeit az érdeklődőkkel. A további rendezvényekről folya­matosan hírt adunk. DOMBÓVÁR. A művelődési ház­ban hétfőn és kedden kortárs fes­tőművészek - többek közt Szász Endre, Mág Tamás, Herpai Zoltán, Fassel Ferenc, Garabuczy Ágnes, Tóth Rozália és Orosvai Valéria - alkotásait láthatják az érdeklődők. DECS. Decs és franciaországi'test­vértelepülése, Cormeille közös ki­állításon vesz részt a budapesti Műcsarnokban, ahol a népművé­szek munkáival, a borászok ter­mékeivel és a falu iparával mutat­koznak be. A kiállítást, melyet ok­tóber 12-én és 13-án láthat a nagy- közönség, a Francia Kezdeménye­zések Társasága szervezte, a belé­pés díjtalan. DOMBÓVÁR. A Völgység- Hegyhát Takarék Dombó Pál utcai fiókjában hétfőtől a hónap végéig Durczy Balázs festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. ■ Tolnában történt ÜTKÖZÉS AZ ŐZBAKKAL Tegnap este a 6-os főútvonalon, a sötétvölgyi bejárat közelében egy személygépkocsi elütött egy őzba­kot. Személyi sérülés nem történt. Vad és hal, terítéken Gemenci bőgés - gyulaji barcogás, családias hangulatban Kellemes ízekkel várta - a szó valóságos és átvitt értelmében egyaránt - a Gemenci bőgés-gyulaji barcogás rendezvényso­rozat vasárnapi napja az érdeklődőket a megyeszékhelyen, a sportcsarnoknál. Az intézmény előtti téren gőzölgő bográ­csok teremtettek kedvcsinálót, bent az épületben pedig az esztétikus kiállítás és vásár marasztalta a látogatókat. Szekszárd A TEXTART Médiaügynökség által szervezett két napos program egyaránt megfelelő teret kínált a szakmának, illetve a közönségnek. Szombaton kora délelőtt, a Művészetek Házában - Pintér Károly FVM főosztályvezető és dr. Tollár Ti­bor megyei közgyűlési alelnök köszöntője után - a vadgazdálkodás, vadászat, halászat, természetvédelem és turizmus országosan ismert képviselői adtak egymásnak találko­zót, előadások révén áttekintve a terület előtt álló feladatokat. Pintér Károly a szűkebb pát­riánk előtt álló lehetőségeket áttekintve egye­bek mellett elmondta: Tolna megye vadásza­ti szempontból komoly, más megyéket mes­sze maga mögé utasító eredményekre tekint­het vissza, ugyanakkor a halászatra már éz nem feltétlenül mondható el. Ez utóbbi ága­zatban lennének bőven tartalékaink, elég a horgászturizmus fejlesztésére, avagy a halas­tavak - állami támogatással segített - építésé­re utalni. Az EU mindössze 53 százalékban tudja biztosítani saját haltermék igényét, ép­pen ezért a haltenyészés előtt jelentős távla­tok nyílnak Magyarországon is. Hal is, de még több vad szerepelt a vasár­napi főzőverseny étlapján. A sportcsarnok előtti területen már kora reggel füstoszlopok jelezték, hogy közel negyven induló vállalko­zott gasztronómiai tudásának bizonyítására. Kacsa, őz, szarvas, vaddisznó fűszeres lében, olajban, mártásban, pirítva, átsütve, pácolva, füs­tölve, s még számtalan más módon elkészítve várt arra, hogy Balder István, Faddi Varga János, Kovács István és elnökként Kuncze Gábor exbelügyminiszter zsűrizésében megszülessen a végső döntés. A közönség mindeközben a csar­nok küzdőterén megtekinthette a székelyud­A szolnokiak csuka, süllő és sügér kompozíciója fotós bakó jenö RÁDIÓSMAGNÓ A SZEMÉLY­GÉPKOCSIKBÓL Tegnap öt Volkswagen Golf sze­mélygépkocsi törtek fel ismeretlen tettesek Szekszárdon, az Alisca, az Otthon, a Május 1. és a Körösi Csorna Sándor utcákban. A delik­vensek valamennyi gépjárműből a rádiósmagnót vitték magukkal. ÉGETT A TETŐ , Szakcson, az Árpád utcában teg­nap délután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete. A lángokat a dom- bóvári tűzoltók fékezték meg. ■ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy RŐDER GYÖRGYNÉ sz. Spiel Éva életének 67. évében el­hunyt. Temetése 2001. ok­tóber 9-én 14 órakor lesz a závodi temetőben. (x) A gyászoló család Politika, kenyérrel Kuncze Gábor és a konyhai szereposztás Inkább a kóstolásban, mintsem a főzésben jeleskedik otthon - árult el egy „leleplező” háttér információt Kuncze Gáborról, az SZDSZ elnökéről neje a tegnapi főzőversenyen. Az érintett mindezt egy pillanatig sem tagadta. Szekszárd- Ez a szereposztás na­gyon is szerencsés, hi­szen a nejem kiválóan főz, én pedig remekül eszem - engedett még erőteljesebb bepillantást az otthoni konyhapoliti­kába az exbelügyminiszter. - Ebből tudjuk a legtöbbet kihozni: fordítva ez a hatékonyság nem működne, ugyanis hiába főznék én, nem len­ne, aki megegye.- Kedvenc étele - s immár egy újabb titok került ezzel nyilvános­ságra - a vörösboros, barna már­tással és áfonya lekvárral készített vadétel.- Burgonyafánkkal! Ezt azért te­gyük hozzá. Persze, sok kedvenc ételem van, kedvelem a meglepő ízkombiná­ciókat és a fűszereket is. Mindent összegezve, raj­tam kiválóan lehet gya­korolni a konyhaművé­szetet^- Étkezési hitvallása miként hangzik?- Ennek megfogalmazása előtt hadd mondjam el, hogy a magya­ros étkeket is nagyon szeretem. Még akkor is. ha - gondoljunk az elhízásra - azok nem minden eset­ben egészségesek. Ám erre azt szoktam mondani, hogy az ember törődjön sokat az egészségével - két étkezés között! De amikor eszik, akkor bátran adja át magát a kulináris örömöknek.- Mint a főzőverseny zsűrijének elnöke, rengeteg äell végigkóstolt. Hallhatunk egy szakvéleményt?- Jobbnál jobb ízekkel talál­koztam, de az a benyomásom, hogy egészen extra dolgok ide vagy oda, azért mégis a ponty­paprikás, a kakaspörkölt, vagy a csülkös babgulyás az igazán nye­rő. S van egy-két szakács, aki mintha a vörösborból nemcsak a pörköltbe, hanem magába is löty- tyintett volna.- A politikát ön szerint milyen ízekkel kellene fűszerezni?- Ez olyan dolog, mint a főzés. Hiába jók az alapok, mégis el le­het rontani. Mert vagy túl nyer­sen tálalják és akkor rágós, vagy túl sokat van a tűzön és akkor ki­szárad. Ilyenkor aztán könnyen megakadhat a torkán bárkinek... Tehát vigyázni kell, a politika nem olyasmi, hogy elég hozzá kenyeret fogyasztani, s máris él­vezhető.-SZÁ­A mártírokra emlékeztek Iskolások idézték fel az aradi tizenhárom emlékét Aulich Lajos, Damjanich Já­nos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Lei- ningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pölten- berg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Az aradi tizenhárom. Szekszárd Az aradi tizenhárom. így említi történelmünk a mártírokat, kik­nek neveit talán ez alkalommal - 1849. október 6-án történt kivég­zésük emléknapján - sem felesle­ges felsorolni. S ugyanekkor vég­zett puskagolyó, de már Pesten az első magyar kormány minisz­terelnökével, gróf Batthyány La­jossal. Rájuk emlékezett az or­szág a múlt héten, szombaton,'s emlékük előtt Tolna megyében, annak székhelyén is fejet hajtot­tak. Szekszárdon, a '48-as emlék­műnél - a Himnusz eléneklése után - a helybeli Kelemen Endre Szakközépiskola diákjai adtak al­kalomhoz illő műsort, felidézve a vértanúk alakját és tetteit, majd a különböző szervezetek képvise­lői helyezték el a kegyelet koszo­rúit és virágait a talapzatnál. Dombóvár Dombóváron péntek este előbb a belvárosi római katolikus temp­lomban Farkasdi András apát mondott szentmisét, majd a mű­velődési ház elől többszáz diák fáklyával a kezében az Arany Já­nos téri Országzászlóhoz vonult. Ott a Városi Zeneiskola fúvós­együttesének műsora után az 516-os Számú Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola diák­jai versekkel, valamint énekekkel emlékeztek a fővárosban kivég­zett Battyhány Lajos miniszterel­sokat szenvedett nemzet 152 év­vel ezelőtt - immáron sokadszor - ismét idegen uralom alá került, ám még akkor sem vesztette el a szebb jövőbe vetett hitét. Az egy­házak helyi képviselői közös imát mondtak azokért, akik a magyar nép szabadságáért életü­ket áldozták, majd az önkor­mányzat, az iskolák, a pártok és a civil szervezetek képviselői gyer­tyagyújtással rótták le kegyeletü­ket az emlékmű előtt. Bonyhád Bonyhádon október 6-a már ak­kor is a főhajtás és megemléke­zés napja volt, amikor nem szól­tak róla országszerte megemléke­zések. Ezt diktálta a hely szelle­me, annak a Perczel családnak a jelenléte, amelynek tagjai tevéke­nyen részt vettek az 1848-49-es forradalomban és szabadság- harcban. Az iskolák diákjai fáklyás sta­féta-futással vezették Perczel Mór tábornok sírjához a kegyele­tüket lerovó bonyhádiakat. Szőts Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója szólt 1848-49 üzene­téről, arról hogy egy európai nemzet fiai hogyan szervezték meg harcukat, amikor fegyveres, zsarnoki erőszak fenyegette a ki­vívott polgári egyenlőséget és a haza szabadságát. Megemlékezé­sében méltatta a Perczel család tagjainak példamutatását, akik közül a nemzetőrségben és hon­védségben tizenketten töltöttek be tiszti beosztást. Fejet hajtott az előtt a Bárány Sándor előtt, aki honvéd őrnagyként szolgálta a szabadságküzdelmet, akit Ara­don 10 év várfogságra ítéltek, s aki Perczel Mór tábornok mellett, Bonyhádon a Kálvária dombon alussza örök álmát. Lerótta ke­gyeletét a közkatonák előtt is, Bonyhádi staféta Perczel Mór sírjához nőkre, valamint az aradi vérta­núkra. Az oktatási intézmény pe­dagógusa, Marczali Ferenc be­szédében arra utalt, hogy az 1848-49-es szabadságharc leveré­sét követő megtorlás példátlanul kegyetlen volt. A történelemtanár október 6-át gyásznapként emlí­tette, mert az évszázadokon át akiknek sorsa hősi halál, sebesü­lés, büntetés és a kortársak fele­dése lett. Mi ne feledjük őket - mondta, s 235 Bonyhádról beso­rozott honvéd közül kiemelte Erhard Frigyes és Reinwald János nevét, akik az evangélikus teme­tőben nyugszanak.-SZÁ- GLAUB -PÁL­TENYÉSZSZEMLE TOLNÁN. Tegnap délelőtt tenyészszemlét tar­tott Tolnán a Vásártéren a MEOE szekszárdi szervezete. A szakértő bírák elé több mint ötven kutyát, csau-csaut, boxert, rottweilert, angol bulldogot, német juhászt és goldeb retrievert vezettek fel gazdáik. FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY A remény, az oltalom kapuja Bukovinai székelyek jelképe a falu határában „Béke a belépőnek, áldás a kimenőnek” - hirdeti a Zomba Kéty felőli határában felállított székely kapu, amelyet tegnap délután avattak fel ünnepélyes keretek között. Zomba A bukovinai, hadikfalvai szülők gyermeke, az országos székely szö­vetség elnökségi tagja, építési vállal­kozó Márton István portája előtt áll a család által elkészíttetett, első zom- bai székely kapu, amelyen a bukovi­nai székelyek történetének sorsfor­dító évszámai és színhelyei, vala­mint Márton István és édesapja, id. Márton Márton családja tagjainak neve szerepel. A fiatal sepsiszent­györgyi fafaragó, Tóth Balázs által készített alkotást Németh Ferenc plébános szentelte meg a tegnapi ünnepségen, amely jelentős érdek­lődés meüett zajlott. Potápi Árpád országgyűlési képviselő, a székely szövetség elnöke avató beszédében felidézte a székelység, illetve a buko­vinai székelyek történetét, a honfog­lalástól napjainkig. Az ünnepi mű­sorban a helyi iskolások, a kétyi szé­kely vegyes kórus, Pál Erika és Faze­kas Nikoletta működött közre. La­punk kérdésére Márton István rövi­den vázolta a zombai székely kapu történetét. Mint mondta, míg az el­múlt 8-10 évben a székely szövetség felkereste a bukovinai falukat, kop­jafákat, kereszteket állítottak, addig Zombán - ahol a legtöbb székely te­lepedett le Hadikfalváról - talán egyetlenként a székely települé­sek közül, nem volt még székely kapu. A művet ugyan már 1994- ben elkezdték faragni, ám csak idén készült el, miután Márton István egészen véletlenül, autós­top során összeismerkedett a 24 éves sepsiszentgyörgyi fafaragó­val, aki vállalta, hogy befejezi a munkát. A család úgy döntött, hogy Zomba határában, a saját portájukon helyezik el.- Nagyon jól rá lehet látni, az átutazó egyből ráfigyel, aki akar, meg is tud itt állni, és el tudja olvasni, mi van rá felír­va. Örülök, hogy sikerült ösz- szehozni ezt. Nem vagyunk mi különbek, mint más embe­rek. Mi is magyarok vagyunk, csak székely magyarok. ■ 1 1 4 * varhelyi Artera Alapítvány kéz­műveseinek egyedi és művészi portékáit, avagy hallgathatta a színpadon fellépő rézfúvósok zeneszámait. A végső összesí­tésben a dobogó harmadik foká­ra a szekszárdi Bortanya csapata állhatott fel gombagombócos tárkonyos levesével és roston sült szálkai harcsafiléjével, második lett a szekszárdi Kárpáti Bt. (Búza Zsuzsanna) dunai nemes halból készült paprikása és tepertős-túrós tésztája, az első helyezést pedig a tengelici Jilling Tibor szerezte meg halsaláta-házinyúl összeállí­tásával. Még az eredmény kihirdetése előtt elkez­dődött a konyhaművészeti remekek elfogyasztá­sa, s az előzetesen a bográcsok, sütők mellé ké­szített asztalok mellett, kulturált és családias kö­rülmények közepette vendégelték meg a szaká­csok nemcsak a baráti társaságaikat, hanem az érmen arra iáró érdpklődőkpt is jwá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom