Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-03 / 231. szám

2001. Október 3., Szerda MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét VENTER MARIANNA Kor és nem kór Az öregség fogalmához kimondva, vagy kimondatlanul társul a félelem szó is. Gyakran mondják ki ismert és hétköznapi emberek is, hogy tartanak az öregségtől, egyértelműen negatív, bánatos, keserű korszaknak aposztrofálva az emberi kor utolsó állomását. Nem vitatom, okkal teszik ezt sokan. Idős emberek sokasága él a létminimum alatt, és okkal keserű, hogy kemény munkával át­dolgozott életének a végén gondot okoz a mindennapi betevő falat előteremtése. Okkal félnek az idős emberek az erőszaktól is, hi­szen ők kevésbé tudnak védekezni a rablóktól, tolvajoktól mint a fiatalok, akik erősebbek, fürgébbek náluk. Életkori sajátosság, hogy idős korban több a betegség, gyengébb az immunrendszer, fáj itt, fáj ott, jobban megviseli az embert még a nátha is és nehe­zebben alkalmazkodik az időjárás viszontagságaihoz. A társada­lom, bár igyekszik, sokszor kevesebbet tud tenni értük, mint amennyit érdemelnének, nem használja ki élettapasztalatukat, tudásukat. Mégis úgy gondolom, az öregkort mindenki úgy éli meg, ahogy magának azt kialakítja. Számos olyan idős embert ismerek, aki bölcs iróniával tekint a mindennapokra, aki minden percben igyekszik megtalálni a szépet, a vidámat. Rengetegen dolgoznak közülük nyugdíjasként is, s nem elsősorban a kereset miatt. Fá­radhatatlanok, földet művelnek, állatokat tartanak, elsőnek söp- rik fel a járdát, ha leesett a hó és nem hagynak egy szem lehullott diót sem a fa alatt. Áz öregkor is lehet derűs, békés, nyugodt és vidám. Aki nem hi­szi, az látogasson el valamelyik Idősek klubjába, vagy nézzen meg egy farsangi mulatságot a szekszárdi Dr. Kelemen József Idősek Otthonában. Megkérdeztük olvasóinkat: Önnek mi a luxus? Szilágyi Dezső vállalkozó, Szekszárdi- Mindenkinek más a luxus, ez sok mindentől függ, életkortól, életkö­rülményektől. Luxus a nagy ház, a drága kocsi, és januárban Hawaii-ra utazni „telelni”. Töttős Pál nyugdíjas, Szekszárdi- Luxus az, ami az embernek a normális megélhetésen felül jut. Jóma­gam 82 éves vagyok, ebben a korban a legnagyobb luxus az egészség. Kömyei Miklós zenetanár, Szekszárdi- Igazából nem foglalkozom ezzel, mert nem tartom szükségesnek, hogy az ember a luxussal foglalkozzon. Az én életemet nem a luxus utá­ni hajsza határozza meg. Úgy is mondhatnám, luxus a luxussal foglal­kozni. Prajda Vendel nyugdíjas, Szekszárdi- Az életem során nem volt alkalmam a luxussal megismerkedni, mert azzal voltam elfoglalva, hogy a létfenntartáshoz szükséges dolgokat elő­teremtsem. Manapság talán már az is luxusnak számít, hogy ebben a tö- rekvésemben sikerrel jártam. _____________________ ■ Me gírták, filmre vitték... Megírták, filmre vitték címmel vető beszélgetések a két műfaj vetítés-sorozatot indít a bonyhádi sajátos eszközeinek bemutatását Solymár Imre Városi Könyvtár, szolgálják. A programot havonta Olyan filmek bemutatására kerül egyszer, minden hónap második sor, amelyek feldolgozásának péntekén, elsősorban középisko- alapja irodalmi mű. A vetítést kö- fásoknak kínálják.____________■ Ellenőrzik a kártyakibocsátókat Idén negyvenkét zöldkártyát korlátoztak Folyamatos ellenőrzi a Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatára jogosult mű­helyeket, amelyek elé a szeptember 1-jén hatályba lépett zöldkártyarendelet új követelményeket állított. Szekszárd Tolna megyében közel hatvan műhely ren­delkezik környezetvédelmi felülvizsgálati engedéllyel. Villányi János, a felügyelet munkatársa elmondta: az ellenőrzések segí­tő szándékúak, a vizsgáztatás tárgyi feltét­eleit nézik, és az új jogszabály értelmezésé­ben igyekeznek segítségre lenni. A szeptember 1-jétől érvényes új zöld­kártyarendelet az addiginál több kategóriá­ba sorolta a gépjárműveket, hatósági árassá tette és egyeseknél jelentősen megemelte a vizsgáztatás díját. A gépkocsik hátsó rend­számain különböző színű matricák jelzik majd a motor környezetvédelmi tulajdonsá­gait. A matricák jelenleg még nem állnak rendelkezésre. A vizs­gáztatási engedélyek feltételei nem szigo­rodnak, de az eddigi­nél konkrétabb szabá­lyok alapján adhatók ki. A műhely engedé­lye többek közt akkor von­ható vissza, ha alkalmazott­ja három éven belül három alkalommal követ el csalást. Villányi János elmondta: a Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet nem végez „álru­hás” ellenőrzéseket, de köz­vetett módon, például a közúti mérésekkel is műkö­dik a visszacsatolás. A ta­pasztalat, hogy elsősorban a rendszerváltás után beho­zott, koros dízelüzemű gépkocsikkal van több probléma. A felügyelet 2001 januárjá­tól szeptemberig 11 ezer járművet ellenőr­zött közutakon, 2244 méréssel ellenőrzött gépkocsiból negyvenkettő esetében korlá­tozták a zöldkártya érvényességét. Hét eset­ben arra is volt példa, hogy műhelyekben dolgozó ügyintézők, tanúsítványkiadók en­gedélyét vonták vissza szabálytalan tevé­Matricák Gépkocsi típusok Vizsgadíj piros plakett hagyományos kétütemű 2500 dízel motoros 4000 sárga plakett hagyományos Otto-motoros 3500 kék plakett csökkenetett szennyezésű szgk. 4000 zöld plakett korszerű környezetbarát gépkocsik- benzines, dízel 4500- benzines, cálmüszer-ígényes 6000- elektronikus vezérlésű dízel 8000- 3500 kg-nál nehezebb tgk. 8000 kenység miatt. Csalásra Tolna megyében ed­dig nem derült fény. T.F. A szászországi jó példa Turizmus, termálfürdő, új iparterület Ötlet, program, összefogás, s akkor jönnek a beruházók. A helybéliek nélkül nem valósítható meg egy körzet újjáélesz­tése. így foglalható össze a mecseki szénbányák volt területé­nek újjáélesztésére irányuló száz-magyar közös program, amelyről Gabriele Hofmann projekt-managert kérdeztük. Mint már beszámoltunk róla, szászországi vendégek tartóz­kodnak megyénkben, akik a me­cseki bányavidék tájrehabilitá­ciójával és ujjélesztésével foglal­koznak a Szász Vállalkozók Szö­vetségével és a Tolna Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamarával karöl ve. A látogatás egyik célja, hogy a megvalósíthatósági tanul­mánynak nyilvánosságot adja­nak. Csütörtökön Nagymányo- kon konferencia keretében szól­nak a magyar szakemberek és Dieter Klein, egy chemnitzi nagy tervező cég vezetője, azokról az elképzelésekről, amelyek a szász tapasztalatok alapján alakultak ugyan ki, de már felmérve a ma­gyar viszonyokat is. A projekt- managertől Gabriele Hofmantól kérdeztük, hogy melyek ezek a tapasztalatok?- Valamennyi bánya- területre, az István L, II. a vasasi és a nagymá- nyoki területre is keres­sük a megvalósítható elképzeléseket, s azo­kat a vállalkozókat, akik a programban részt vennének.- Melyek voltak a konkrét szászországi tapasztala­tok, illetve megvalósult projek­tek?- Különböző területeken más­más programok indultak. Lipcse mellett például új típusú ipart si­került letelepítem a régi helyett. Az Érchegységben lévő hajdani bizmutbányák területén éltek a mese szerint, az erdei manók, a népi hagyományok közé tarto­zik, hogy az ott élők fából ma- nócskákat faragtak. Ezt a körzetet elsősorban a tu­rizmusban hasznosítjuk. Ahol termál, vagy radiumos vizet találtak, ott gyógyfürdők létesültek. Megindultak a magán- befektetők és gyógy­szállókat építettek. Na­gyon sok múlik azon, hogy az ott lakó embe­reknek milyen a kép­zettsége, milyen prog­ramban hajlandók részt venni, illetve milyen képzést, átképzést vállalnak a közös cél, a terület újjáélesztése érdekében. ______________ IHÁROSI Ve szélyben a szekszárdi borvidék Egyre több szőlőtermelő adja be kérelmét ültetvényeinek kivágására a minőségi vörös­borairól híres szekszárdi bor­vidéken, az idei felvásárlási gondok pedig csak tovább sú­lyosbítják a helyzetet - tájé­koztatta kedden az MTI-t Mé­száros Pál, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Mint elmondta: a felvásárlási ár rendkívül alacsony, a fehér szőlő 40-50 forintért, a kék szőlő 60-65 forintért adható el. A tavalyi rendkívül jó minősé­gű és mennyiségű termés nagy részét a gazdák szőlőként értéke­sítették, a feldolgozott bor csak ti­zede volt az előző évi bor meny- nyiségének. A felvásárlók, bor­kombinátok még a tavalyi boro­kat sem értékesítették, ezért most jóval kisebb a kereslet a szőlő iránt, csak az előre leszerződött mennyiséget vásárolják fel. Az Aliscavin a korábbi 20-40 ezer tonnával szemben most csak kor­látozott mennyiségben vásárol, a Liszt Pincészet a szokásos 20 ezer mázsával szemben most egyáltalán nem vesz át szőlőt. A hegyközség elnökének el­mondása szerint az elmúlt évi jö­vedéki szabályozás miatt egyre többen jelentik be, hogy az ültet­vényt beszántották, gyepesítet­ték, a présházak hétvégi nyara­lókká alakulnak. Mészáros Pál beszámolt arról is: az idei szüret már megkezdődött, a korai érésű szőlők közepes minőségű ter­mést adtak. A szakember szerint a java azonban még hátra van, két-há- rom hét kedvező időjárással a ké­sői fajták jó minőségű bort adhat­nak. Mészáros Pál a pinceszövetke­zetek megalakításában, hathatós állami támogatásban látja a meg­oldást. Mint mondta: Tokaj jó példát kínál, ahol az állam két­milliárd forintos támogatásával elérték, hogy a termelők nem kényszerültek a szőlő eladására. Hálakönnyek az iskolában Ötödik alkalommal vitt - lakossági-vállalkozói-intéz- ményi adakozás nyomán összegyűlt - segélyszállít­mányt a tavasszal árvíz súj­totta kárpátaljai Nagypalád­ra az SZDSZ tolnai csoportja. ' Tolna, Nagypalád Az újabb felajánlásokat a hétvégén szállították ki Ukrajnába. A min­den eddiginél nagyobb értékű szállítmányban élelmiszer, köny­vek, taneszközök, ruhanemű és műszaki cikkek kaptak helyet, há­rom szállító eszközön. A mostani adományok közül kiemelkedett a mözsi művelődési ház, a tolnai Széchenyi és Wosinsky iskola, a szekszárdi Szivárvány és a Dienes iskola, a tolnai önkormányzat és dr. Szilák Mihály polgármester, a Tolna Vízmű Kft. és a Favorit Kft. felajánlása. A szállítmány a nagy- paládi Móricz Zsigmond általános iskolába került. A nagyon rossz kö­rülmények között működő intéz­mény számára még a használt hol­mik is rendkívül nagy segítséget je­lentenek. A nagypaládi polgármes­ter és az iskola igazgatója igen há­lásan fogadta az adományokat, utóbbi szeméből ki is buggyantak a könnyek az ajándékok láttán. Bár az eljuttatott adományok sokat javítanak az intézmény felszerelt­ségén, szemléltető eszközök, tér­képek szinte egyáltalán nem áll­nak rendelkezésre Nagypaládon, mint ahogy az iskola névadó Mó­ricz Zsigmondról is elkelnének ké­pek és egyéb források. Amennyi­ben ilyen anyagokat, illetve hasz­nált iskolai szemléltető eszközöket magánszemélyek, vagy intézmé­nyek fel tudnának ajánlani, az nagy segítség lenne a kárpátaljai magyar falu iskolásai számára. Az adományokat továbbra is a tolná SZDSZ csoport fogadja. _______■ On line-interjú Szájer Józseffel, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjével Dr. Szájer József, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője lapunk online kiadásában olvasóink kérdésére válaszolt, az interjú érdekesebb részeit szerkesztett formában adjuk közre.- A Gallup szerint Önök átvették a vezetést az MSZP-től. Minek kö­szönhető ez? Az Önök jó teljesítmé­nyének vagy a szocik gyengeségé­nek? (mixer) Szájer József: Örülünk, hogy a polgárok többsége a polgári kor­mányzás folytatását szeretné, en­nek több oka is van. A politikai összefogás az egyik oka, hiszen a Fidesz és az MDF demonstrálta, hogy „együtt könnyebb”. A másik az, hogy meggyőződésem: ne­künk vannak jó elképzeléseink az ország hosszabb távú jövőjéről. Én politikusként is nehezen tu­dok beletörődni abba, hogy több politikai erő mindig csak a hol­napban gondolkodik, és nem lát túl ezen. A Fidesz és a mai kor­mányunk vezetőinek - így nekem is - kisgyermekeink vannak, és amikor politizálunk, az ő jövőjü­ket tartjuk szem előtt, azét a nem­zedékét, amelynek az életét a mai döntések fogják meghatározni. A közvélemény-kutatási eredmé­nyek azt mutatják, hogy az embe­rek többsége elismeri, vagy elfo­gadja azokat az eredményeket az otthonteremtés, családtámogatá­sok, az oktatás területén, amelyek a mostani kor­mányzás ideje alatt keletkez­tek.- Látja ön re­alitását annak, hogy a ma markánsan szemben álló MSZP és Fidesz, a hazai politikát dominánsan meghatározó két nagy párt valamikor egy csónak­ban evezzen? (onoff) Sz. J.: Politikai szövetséget nem tervezünk, de nyitottak vagyunk minden építő, az ország ügyeit előrevivő gondolatra. Nem tartha­tó sokáig az az állapot, amely Ma­gyarországon immár 10 éve jel­lemző, hogy politikai pártok gyak­ran fontos kérdésekben sem tud­nak, vagy csak nagyon nehezen tudnak összefogni. Bármilyen meglepő is, de véleményem sze­rint a szocialista pártból is jönnek jó gondolatok, sajnos az elmúlt három és fél évet mégis túlnyomó- részt azzal töltötték, hogy minden előrevivő döntést tagadtak. Nem­mel szavaztak az otthonteremtés­re, nemmel szavaztak a családpo­litikai adókedvezményekre, és nem támogatták az ország bizton­ságát növelő, a rendőrséget, a tit­kosszolgálatokat megerősítő ja­vaslatokat sem.- Két évvel ezelőtti országér­tékelő showjában Orbán Viktor azt mondta: tudja, hogy az embe­reknek a hónap harmadik hetében elfogy a pénze. Ez ellen szeretne tenni valamit. Sikerült! Most már a második héten üres a családi kassza. Miért nem csökkentették az adókat és emelték az életszínvo­nalat ígéretük szerint? (név nél­kül) Sz. J.: A polgári kormány több alkalommal csökkentette az adó­kat. A minimálbért több mint két­szeresére emeltük, anélkül hogy ebbe a magyar gazdaság belerok­kant volna. Tudom, hogy sok mindenkinek nehéz a megélheté­se, és a helyzet javítása érdekében a polgári kormány három és fél év alatt többet tett, mint az előző kor­mányok a rendszerváltozás óta bármikor. Az elmúlt években emelkedett a bérek vásárlóértéke, még ha nem is minden területen olyan ütemben, ahogyan azt sze­retnénk. Az ország végre növeke­dési pályára állt, amelynek a hatá­sait a nehezen élő szegényebb polgárok is elkezdik érezni.- Mostanában mintha öreged­nél! Nagyon megvisel, hogy a par­lamenti frakció csak és szinte kizá­rólag arra kell, hogy szolgálja a je­lenlegi kormányfőt? Talán, ha nem akarnátok mindent „izofti- ból” megoldani... Szerintem, ha sürgősen nem változtattok ezen, ellenfeleitek ki fogják ezt használ­ni kampányukban (bár lehet, hogy máris késő). (ql2) Sz. J.: Lélekben inkább egyre fi- atalabbnak érzem magam. Amúgy időarányosan növekszik az életkorom, most éppen 40 éves vagyok. Úszással, tornászással, bi­ciklizéssel igyekszem tartani a versenysúlyomat. Amúgy pedig büszke vagyok arra, hogy a ma­gyar történelem egyik fontos idő­szakában lehettem és lehetek poli­tikus. Ami az izmokra vonatkozik, ezt inkább a karjaimban igyek­szem növelni. Ahhoz azonban, hogy a régi beidegződéseken vál­toztatni lehessen, gyakran van szükség határozott cselekvésre. (Az online-interjú teljes szövege olvasható az interneten: unmv.tol- nainepujsag.hu) ________ny. sz. / i

Next

/
Oldalképek
Tartalom