Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-02 / 230. szám

4. OLDAL MEGYEI TŰK Ö R 2001. Október 2., Kedd £ |j$ Tájrehabilitáció a szászokkal Nagymányok Folytatódik a Szász Vállalko­zók Szövetsége és a Tolna Me­gyei Kereskedelmi és Iparka­mara közös programja a volt mecseki bányaterületek újjáé­lesztési lehetőségeinek meg­keresésére, és szász tőke bevo­násával ezek megvalósítására. Mint már többször írtunk róla, a Szász Vállalkozók Szövetsége a szász tartományi kormány anya­gi támogatásával és a Tolna Me­gyei Kereskedelmi és Iparkama­rával közön dolgozik a volt me­cseki bányaterületek újrahaszno­sításán. Tegnap Tolna megyébe érkezett Gabriele Hofman, a téma projekt-managere és Dieter Klein, a Chemnitz Dorsch Consult AG, egy nagy tervező vállalkozás ügy­vezetője. Németországban már több hasonló revitalizációs prog­ramban vettek részt. A koncepció több lépcsőből áll, a megvalósíthatósági tanulmány készítése már megkezdődött. En­nek egyik lépcsője hogy partnere­ket keresnek szász-magyar közös vállalatok létrehozására, amelyek a konkrét projekteket majd meg­valósítják. A tanulmány másik ré­sze a helyben élő lakosság képzé­sét, s továbbképzését célozza. Az első körzet, ahol a konkrét lépésekre is sor kerül, a nagymányoki mikrokörzet. Csü­törtökön a nagymányoki Széche­nyi Házban fejlesztési konferen­cián vitatják meg a vendégek, a környék önkormányzati vezetői­vel, építészekkel és területfejlesz­tési szakemberekkel az elképze- léseketés lehetőségeket. -i­Tolnai pályázat Mint az várható volt, döntés szüle­tett arról, hogy a tolnai önkor­mányzat pályázatot nyújt be a Széchenyi-tervhez egy, a volt lak­tanya területén levő épület felújí- tásával-átalakításávgl. A negyven idős embernek szakosított ellátást biztosító leendő intézmény fenn­tartása - az állami normatíván, va­lamint az otthon lakóinak befize­tésén felül - mai árakon hozzáve­tőlegesen évente mintegy 10 mil­lió forintba kerül majd a városnak. Ez az önkormányzat által szociális célokra fordított éves összeg mint- egy 6-7 %-át teszi ki. __________■ Mély fá jdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy BÖNDÖR JÁNOS györkönyi lakos életének 56. évében el­hunyt. Temetése 2001. ok­tóber 3-án 14 órakor lesz a györkönyi temetőben. A gyászoló család JUBILÁNS HÁZASPÁROK. Négy házaspár tett ismét házassági fogadalmat Magyarkesziben szent­misén Gál Károly plébános előtt. A huszonöt és ötven esztendeje egybekelteket Kincses Imre pol­gármester köszöntötte, a fiatalok nevében Pál szeretethimnusza hangzott el. A községben a Mihály napi búcsún hagyományosan köszöntik a kerek házassági évfordulót ünneplő házaspárokat._____________■ Ká rtalanítás, megalapozott háttérrel Két Tolna megyei képviselő is interpellált az ügyben Dr. Braun Márton és Tóth Ferenc országgyűlési képviselők terjesztették elő a parlamentben nemrég azt az interpelláci­ót, melyben Hepatitis C vírussal megfertőzött szívbetegek számára kértek kártalanítást. A válaszadó egészségügyi mi­niszter nem zárkózott el a páciensek számára kedvező meg­oldástól. SZEKSZÁRD A történet előzményeivel tegnap Szekszárdon, a Vállalkozói Köz­pont tárgyalótermében sajtótájé­koztató keretében ismerkedhet­tek meg az újságírók. Tóth Ferenc köszöntője után dr. Józan-Jilling Mihály főorvos, a Cora Egészség- védő Alapítvány elnöke vázolta az előzményeket. Magyarországon csak 1992. óta végeznek a levett vér eseté­ben Hepatitis C szűrővizsgálatot, ez pedig azt jelenti, hogy a műté­ten - így a szívműtéten - átesett páciensek fertőződhettek a transzfúzió folyamán. Az őket ért hátrányos helyzetet eddig peres­kedés révén remélhették orvosol­ni. Az alapítvány, mint a szívbete­gek életminőségének javítását, gyógyítását célul kitűző, kiemel­ten közhasznú szervezet, azt in­dítványozta, hogy - mint eddig - ne csak a veleszületett Vérzé­kenységben szenvedő, megfertő­ződött betegek esetében legyen mellőzhető a hosszadalmas jogi procedúra, hanem a szívbetege­ket tekintve is. Az orvos szakmai rész mellett természetesen szük­ségessé vált a jogi háttér megala­pozása is, ezt a feladatot dr. Nadray Katalin, az alapítvány ku­ratóriumának tagja végezte el. Tolna megyében egyébként négy olyan személyről lehet tudni, aki érintett lehet az ügyben, tehát műtétkor fertőzött vérkészít­ményt kapott. Az államot - tekintettel a tíz esztendővel ezelőtti orvosi lehe­tőségekre, a tudomány akkori ál­lására - ugyan nem lehet kizáró­lagos felelőssé tenni a felmerült, mégoly súlyos problémákért, ám az egészségügyi miniszter vála­sza bizakodásra adhat okot. A kártalanításra vonatkozó igény- benyújtás, illetve egyezség kötés esetén a pereskedések tehát el­maradhatnak, cserébe az alapít­vány - hangsúlyozta dr. Nadray Katalin - gyorsaságra való törek­vést és a hosszas bizonyítási eljá­rás mellőzését igényli. Ugyanak­kor a kártalanított személyek a pereskedés eredményéhez képest be kell érjék valamivel kevesebb anyagi juttatással: ebből a szem­pontból a jogaikat már érvényesí­tő, veleszületett vérzékenységben szenvedők kártalanítása lehet minta. Itt az aktív betegek 2 mil­lió forintban, a vírushordozók 500 ezer forintban plusz havi 8 ezer forintban részesülhetnek.-SZÁ­Vírus a szervezetben A levert állapotot, gyengeséget, típusos esetben sárgaságot is okozó Hepatitis C vírus egyáltalán nem tartozik a veszélyte­lenebbek közé. Dr. Józan-Jilling Mihály főorvos a következ­ményeket tekintve több változatot is megemlített. Szerencsés esetben a fertőzés okozta betegségből maradék­talanul és utóhatás nélkül fel lehet épülni. Ritkán ugyan, de a Hepatitis C halált is okozhat, sajnos erre is volt már példa. Krónikus májgyulladás esetén pedig megrövidíti a beteg éle­tét. Leggyakrabban azonban a vírus lappang a szervezetben, s bizonyos esetekben tovább fertőzhet. Újabb utcák szilárd burkolattal Tolna ' fán a Víztorony utca II. szakasza ca, a Határ utca-Gém utca össze­~ (paraméterei alapján ez az út jár- kötő szakasz, valamint a Ma­Újabb öt utca szilárd burkolata dának minősül), a Bartók Béla ut- gaspart utca két szakasza kapott készült el Tolnán a napokban. Az ca az iskolától a Katona József ut- szilárd burkolatot, idei évre tervezett útépítések so- cáig húzódó része, a Csokonai ut- ____________________________1 „Vann ak fontosabb dolgok" Bárka és Kossuth-szobor: várakozó álláspont Tolna Elviekben egyetértettek, a gya­korlatban azonban várakozó álláspontot foglaltak el a tolnai városi döntéshozók két SZDSZ- es képviselői indítvány, a tolnai bárka, mint köztéri alkotás, il­letve egy Kossuth-szobor meg­valósításának kapcsán. A tolnai bárka - mint a város jel­képe - jelentőségének megfelelő állapotban és helyen, illetve köz­téri alkotásként (esetleg makett­ként) történő elhelyezése már jó néhány hónapja foglalkoztatja a képviselőtestületet, illetve a köz­vélemény egy részét. Elviekben mindenki egyetért azzal, hogy jó lenne lépni ebben az ügyben, hi­szen a tolnaiak érzelmileg erő­sen kötődnek ehhez a szimboli­kus tárgyhoz. Hogy ez idáig mégsem történt jelentős konkrét lépés az ügyben, annak oka, hogy nagy valószínűséggel jelen­tős összegbe kerülne a bárka méltó elhelyezése, és számos képviselő úgy véli: ennél azért vannak fontosabb feladatai is a városnak. Legutóbb azonban a testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy írjanak ki országos pályáza­tot a bárkát szimbolizáló alkotás elkészítésére, hogy mindenki számára világos legyen, mit le­hetne létrehozni és mennyiért. A pályaművek megismerése után lehet dönteni arról, hová helyez­nék el a művet, illetve, hogy mi­ként kellene a finanszírozást megoldani. Többen javasolták, hogy városi gyűjtést kellene szer­vezni a cél megvalósítására. A 200 éves Kossuth-évforduló- ra történő szoborállítással is egyetértettek a képviselők - elvi­ekben. Gyakorlatilag azonban abban maradtak, hogy az önálló indítványt tevő két képviselőt bízzák meg az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségek felku­tatásával. Segítséget adnak a szülőknek Szakmai előadás-sorozat indul SZEKSZÁRD Fogyatékos gyermekeket ne­velő szülők számára indul tanfolyam Szekszárdon, a Fo­gyatékosok Nappali Intézmé­nyének szervezésében. A fogyatékos gyermekeket neve­lő családok nem mindennapi erőfeszítések árán küzdenek meg nap mint nap olyan problé­mákkal, amelyekről az egészsé­ges gyermeket nevelő családok­nak még elképzelésük sincs. Nagy segítséget jelent a megye- székhelyen lévő Fogyatékosok Nappali Intézménye ezen csalá­dok számára, ahol harmonikus környezetben, szakemberek se­gítségével oldják meg a sérült gyermekek és fiatalok gondozá­sát. A családok a szeretet és a gondoskodás mellett a gyerme­kek fejlesztésében, ápolásában is még tevékenyebben kívánnak részt venni, ez válik lehetővé az intézmény előadás-sorozatának köszönhetően, amely október 5- én, pénteken indul útjára. Az el­ső előadást a dr. Kelemen József Idősek Otthonában (a Mérey óvoda mellett) tartják 14 órai kezdettel, a téma az autizmus. Őszi Patrícia, a budapesti Autizmus Kutatócsoport szak­embere beszél majd az autizmus ismérveiről és a fejlesztő eljárá­sokról, gyakorlatokról. Novem­berben a Down-szindjóma lesz a téma, januárban a Rett-szindró- ma, márciusban a mozgássérült gyermekekkel,' áprilisban pedig az értelmi fogyatékos gyerme­kekkel kapcsolatos előadást hall­hatnak az érdeklődők: szülők, nagyszülők, pedagógusok. Faluról falura IREGSZEMCSE Ma ünnepli harminc éves fennállását az iregszemcsei nyugdíjas klub. Az alkalomból jelen lesznek a klub alapítói, az idősek 14 órától a Bartók Béla Művelődési Házban a pécsváradi nyugdíjasokat látják vendégül, akik kulturális műsorral mutatkoznak be. SZAKÁLY Idősek napközi otthonát tervez indítani a szakályi önkormányzat 2002. január 1-től. A község a kistérségi szociális válságkezelő pro­gram 1,4 millió forintos támogatását használhatja fel az egykori óvo­daépület korszerűsítésére, ahol az új intézmény helyet kap. Becslés szerint húsz-harminc idős ember igényelné a napközi otthont. SZÁRAZD A szennyvízhálózat kiépítését tervezi a szárazdi önkormányzat. A magánházak tulajdonosainak tervezett hozzájárulása tíz évre százhúszezer forint. Jelenleg az igények felmérése van folyamatban. Exbelügyminiszter, mint főkóstoló Zene és tánc is csalogatja az érdeklődőket „barcogáskor” A völgységi talentumok Egyesület alakult a tehetséges fiatalokért Szépen gyarapodik az a lista, mely a Gemenci bőgés - gyu- laji barcogás nevű rendezvénysorozat főző versenyének in­dulóit tartalmazza. Dr. Dobos Béla, a szervező TEXTART Médiaügynökség jogi képviselője elmondta: Bajától Szek­szárdon át Pécsig számos településről jönnek reménybeli szakácsok. SZEKSZÁRD Az október 7-i gasztronómiai be­tét keretében készítendő ételeket rangos zsűri értékeli: Balder Ist­ván, Faddi Varga János és Kovács János mesterszakácsok mellett elnökként Kuncze Gábor volt bel­ügyminiszter és neje mond véle­ményt a finomságokról. A hét végén, október 5-e és 7- e között Szekszárdon tartandó program -• mely a vadászat, halá­szat, erdő- és vadvédelem, kiállí­tás és konferencia megannyi té­makörét foglalja magában - a fen­tieken kívül is számos más érde­kességgel várja az közönséget. A Művészetek Házában szombaton és vasárnap természetfestők kiál­lítása tekinthető meg. Ugyancsak kiállításnak ad otthont a sport- csarnok, itt az erdélyi, székelyud­varhelyi Ariéra Alapítvány kéz­művesei mutatkoznak be fafara­gásaikkal. Szombaton 14 órakor a kiállítá­si területen fellép Main Tauber megye, Bad Mergentheim városá­nak vadászkürt fúvó zenekara. A csarnok emeleti tár­gyalójában 15 órától a Vadászati Kulturális Egyesület szalonka szekciójá­nak képvi­selői tartanak előadást, majd ugyanitt fórum kezdődik Tolna megye és Szekszárd turisztikai értékeiről. A napot 17 órától a bo­gyiszlói hagyományőrző egyesü­let műsora zárja. Vasárnap 11 órától a sportcsar­nokban a Daniel Speer rézfúvós kvintett lép fel, 13 órától pedig va­dászruha bemutatót tart a Szekszárd Sportklub aerobic szakosztálya.-SZÁ­A tehetséges fiatalok érvényesülése adottságukon kívül a lehe­tőségek ismeretének, a környezetük áldozatvállalásának függ­vénye. Sokan nem jutnak el a kibontakozásig, mert körülmé­nyeik nem teszik lehetővé, vagy a hozzájuk eljutó információk hiányosak. Vannak, akik tehetségesek lévén szép eredménye­ket érnek el, őket azonban környezetük nem biztos, hogy is­meri, pedig ez mindkét fél számára fontos lenne. Bonyhád A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár adott otthont annak az összejövetelnek, ahol megalakult a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület, melynek iskolák és kulturális intézmények igazgatói, a képviselőtestület néhány tagja voltak az életre hívói. Megválasz­tották az egyesület vezetőségét. Az elnöki tisztet dr. Sebestyén József orvos, önkormányzati képviselő látja el.- Célunk elsősorban a sport és kultúra területén tehetséget muta­tó fiatalok támogatása 20 éves ko­rig. Feladatunk, hogy megtaláljuk őket és segítsük érvényesülésük útját. Fontosnak tartjuk azoknak a fiataloknak a menedzselését, elis­merését is, akik már eredményeket értek el. Nem csak a bonyhádiakra gondoltunk, kisebb régiónkban, a Völgységben élők és alkotók támo­gatását tűztük ki célúk Az sem ki­kötésünk, hogy tanulóknak kell lenniük, a már dolgozó fiatalok pá­lyájának figyelemmel kísérése is szándékaink között szerepel. Ezért a pedagógusok mellett szá­mítunk a munkahelyek segítségé­re. Egyesületünk nyitott, szívesen látunk körünkben mindenkit, aki szívügyének tekinti a tehetséggon­dozást. Alapszabályunk szerint egy évben egyszer ítéljük oda a Völgység Talentuma elnevezésű díjat, amelyről nem egy szűk gré­mium, hanem az egyesület köz­gyűlése dönt. Az első alkalom, amikor a legtehetségesebbnek ki­választott fiatalok ünnepélyes ke­retek között vehetik át az oklevelet és az emlékplakettet, október 23- án lesz. Egyelőre erkölcsi elisme­résről van szó, de amint a feltétele­ket meg tudjuk teremteni, anyagi­lag is támogatni fogjuk őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom