Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-10 / 237. szám

lakás? 2001. október 10., szerda Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 237. szám MEGYEI TÜKÖR Nemzetközi roma program 4. oldal MEGYEI TÜKÖR Befogadjuk-e az afgán menekülteket? 5. oldal SPORT Rajt az ország­úti világ- bajnokságon 11. oldal Hírek SZEKSZÁRD: Hobbi-kiállítás. Meglepő, s egyben bámulatra méltó, milyen sok embertársunk gyűjt szenvedélyesen valamit, vagy művel amatőr szinten egy képzőművészeti ágat. Képünkön a szekszárdi Veres János és saját készítésű indián dísz- és használati tárgyai. (írásunkat a szekszárdi kiállításról az 5. oldalon olvashatják.) SZEKSZÁRD. A Szekszárdi Fórum rendezvény-sorozatának újabb állomásaként október 11- én, csütörtökön 18 órai kezdettel a megyeszékhelyen, a Művészetek Házában Szakály Sándor történész tart előadást Az 1956-os forradalom a történész megvilágításában címmel. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár filmklubja ma tartja első összejövetelét. Az angol beteg című film vetítése 18 órakor kezdődik. ■ Késő este: légitámadás Kabul ellen Hatalmas robbanás és az afgán légvédelmi ütegek dörgése hallatszott tegnap késő este Kabulban és a környékén. Helyi idő szerint este fél tíz körül több repülőgép tűnt fel az afgán főváros felett. Gerjen együttérez a kalocsaiakkal Néhány pillanattal később hatalmas robbanás hallat­szott. Az afgán légvédelem öt percen át folyamatosan tüzelt a támadó gépekre. Az afgán ellenzéki erők egyik parancsnoka szerint az Afganisztán elleni lég­icsapás harmadik napján a kelet-afganisztáni Hérát városának légi kikötőjén kívül támadás érte Síndand repülőterét is. A lakossági tiltakozás természetes Dr. Dobó István, a Bevándorlásügyi és Állampolgá­ri Hivatal menekültügyi igazgatója lapunk munka­társának elmondta, hogy szó sincs arról, hogy két­ezer - kizárólag afgán - menekültet telepítenének napokon belül Kalocsára. A döntés szerint ideigle­nes szálláshelyet hoznak létre az üresen álló lakta­nyában, mely akár kétezer fő elhelyezésére is lehe­tőséget biztosít. Az ideiglenes szálláson nem újon­nan érkezőket, hanem olyan menedékkérőket, vagy védelmet kapott külföldieket helyeznek majd el, akik átestek már a közegészségügyi és nemzetbiz­tonsági ellenőrzésen. Az új tá­bor arra hivatott, hogy a befo­gadó állomásokon az új érke­zők fogadására kapacitást szabadítson fel. Jelenleg a lak­tanya előkészítése, bebútoro­zása folyik, az első lakók ér­kezési idejéről, létszámáról még nem született döntés. Az ilyen menedékhelyek létesíté­sét általában nem fogadják lelkesedéssel az adott telepü­lésen élők. Ám ezek a félel­mek a Bevándorlásügyi Hiva­tal igazgatója szerint káptala­nok, mivel a táborok a tapasz­talatok szerint nem okoznak kezelhetetlen problémát a ha­tóságok számára. Vida Többszáz afgán család hagyta el otthonát Gerjen együtt érez Kalocsával és megérti a közeli város tiltakozását a tervezett menekülttáborral kapcsolatban. A helyi viszonyok ismeretében megértjük Kalocsa polgár- mesterének és lakosságának reagálását az afgánokat befogadó menekülttábor létrehozása kapcsán - mondta el lapunknak Molnár József, Gerjen polgár- mestere. (A két települést mindössze a Duna és né­hány kilométer választja el egymástól, az önkor­mányzatok kapcsolata is szoros,.) Kalocsa lélekszá- mához, a 18 ezer főhöz viszonyítva a kétezer afgán menekült nagyon sok. A tábor feszültségeket okoz­hat a városban, ronthatja a közbiztonságot, elriaszt­hatja a turistákat. Mindezt egy általam ismert Nürn­berg melletti példa is erősíti - mondta Molnár József -, ahol egy kisvárosban a 150 fős, bosnyák menekül­teket befogadó tábor okozott gondokat a lakosság kö­rében. Kalocsa esetében a kétezer fő tömeget jelent, arról nem is beszélve, hogy egy, az európai viselke­déskultúrától teljesen eltérő magatartásformák kö­zött élő embercsoportról van szó. RÁKOSI (További részletek a 2. oldalon.) Verseny tolnai sikerekkel Gyertis, Müller és Kákonyi győzött A Baranya megyei Vékényben a hét végén regionális versenyt ren­deztek, ahol remekül szerepeltek a tolnai „gyeplőkezelők”. (RÉSZLETEK A 4. OLDALON.) Lánykereskedőt fogtak Prostitúcióm kényszerítették a fiatal lányt Ötvenezer forintért adott el egy tizenötéves leányt egy húszéves pincehelyi fiatalem­ber, akit a napokban a tamási rendőrség nyomozói vettek őrizetbe, és adtak át a BRFK- nak. A húszéves pincehelyi gyanúsí­tott még június 18-án adta el egy budapesti lakásban ötvenezer fo­rintért a fiatalkorú lányt egy 26 éves dombrádi férfinak. A lányt fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítették. A bevétel a dom­brádi férfié és két nő ismerőséé lett. A sértettnek augusztusban egyszer már sikerült megszöknie fogságából, akkor a rendőrség­hez fordult, de a kerítők ismét visszavitték a fővárosba. Az em­berkereskedelemmel gyanúsított pincehelyi fiatalembert október 3-án lakásán vették őrizetbe a ta­mási rendőrkapitányság nyomo­zói, és átadták a BRFK szervezett bűnözés elleni osztályának. A fő­városi nyomozók aznap a dom­brádi férfit rejtekhelyén, a két nőt Budapesten fogták el. A dombrá­di illetőt személyi szabadság megsértésével, kitartottsággal, kerítéssel gyanúsítják, korábban emberölési kísérlet miatt elfoga­tóparancs volt érvényben ellene. A pincehelyi férfi információnk szerint büntetlen előéletű. A négy személyt a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. T. F. Egészséges ivóvizet kap a falu Aláírták a kivitelezési szerződést Lovarda-pályázat: nincs nyeregben Továbbra is várni kell a gimnáziumi tornaterem és közösségi ház elkészültére A tolnai új gimnázium 1995-ben történt megépítése óta az önkormányzat folyamatosan próbál állami támogatást szerezni a gimnázium mellett levő lovarda átalakítására. A jelenlegi képviselőtestület harmadszor pályázott címzett támogatásra, ám a város ezúttal sincs a nyertesek között. Napokon belül megkezdődik az új ivóvízhálózat építése és ezzel megoldódik Dunaszent- györgy sok éve húzódó prob­lémája. PUNASZENTGYÖROY Nem lehet elbagatellizálni a hely­zetet, hisz a szomszéd Duna- szentgyörgyön már egészségte­len a víz és tartályokból kénytele­nek az emberek ivóvizet vételez­ni - hangzott el a múlt héten Gerjenben egy lakossági fóru­mon. Molnár József polgármes­ter ezzel indokolta a szennyvíz- csatorna kiépítésének szükséges­ségét. A szentgyörgyi ivóvíz ellá­tást is üzemeltető Tolnai Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója a la­punkban is megjelent kijelentés­re reagálva elmondta: nem a szennyvízcsatorna hiánya okozta a gondot, hanem a kutak vízének arzéntartalma. Ugyanakkor kö­zölte, az új vezeték kiépítése na­pokon belül megkezdődik Duna- szentgyörgyön. A hírt Hermann János polgármester megerősítet­te, a 45 millió forintos beruházás kivitelezői szerződését ma aláír­ták, majd e hónap 15-én kezdőd­het a munka. A költségek na­gyobb részét, 28 milliót az önkor­mányzat saját erőből fedezi, pá­lyázatokon a megyei területfej­lesztési tanácstól 8 milliót, a Kö­zép-Dunántúli Vízügyi Igazgató­ságtól közel 9 millió forintot nyertek. Az új kutat, amely egészséges ivóvizet ad majd a szomszédos Tengelic-Szőlőhegy határában fúrják, innen 2,7 kilo­méter hosszú vezetéket építenek ki Dunaszentgyörgyig. Rákosi Tolna- A hivatalos értesítés kézhezvétele előtt csak annyit tudok mondani, hogy meglepne, ha formai hibával utasítanák el a pályázatot, mert an­nak benyújtása előtt az illetékes mi­nisztériumi tisztségviselővel egy szakmai stáb is egyeztetett, és min­den felmerült kívánalomnak megfe­lelően dolgoztuk át az anyagot - kö­zölte érdeklődésünkre dr. Szilák Mi­hály polgármester. - Én inkább arra gondolok, hogy feltehetően nagyon sok pályázat érkezett, és forráshiány miatt nem tudták támogatni a lovar­dát sem.- A tavalyi elutasítás indoka az vöt, hogy jelzálog van az épületen.- Úgy érzem, ez inkább csak ürügy volt. A jelzálogot egyébként azóta levettük, így ez a dolog az idei pályázatot nem befolyásolta.- Engedjen meg egy cinikus kér­dést: nem tervezi, hogy feladja füg­getlenségét, és esetleg belép egy párt­ba?- Nem tervezem, hogy bármilyen párthoz szorosabban kötődjek, mert szerintem nem ezzel lehet ma pályázatokon eredményeket elérni. Úgyan vannak olyan hangok, hogy egy bizonyos párthoz közeli polgármesterek nagyobb esély- lyel pályáznak, de meg kell, hogy mondjam, idén a lovardára benyúj­tott címzett és a szennyvízcsatorna hálózatra igényelt céltámogatás el­utasításán kívül Tolna számos eset­ben sikeresen pályázott. A területi kiegyenlítő alapra benyújtott hat pá­lyázatunkból mind a hat nyert, az ONHIKI-pályázaton is nyertünk, nem is keveset. Nyertünk a Holt-Du- na rehabilitáció tervezésére az FVM- től majdnem 5 milliót, és bízom benne, hogy az idősek otthona pá­lyázatunkat is támogatni fogja a Gazdasági Minisztérium. Nem va­gyok elégedetlen a pályázatainkat il­letően, de szomorú vagyok a szennyvíz és a lovarda miati.- Feladják-e a lovardával kapcso­latos terveiket?- Szó sincs erről. Nagyon jó el­képzelésnek tartom a lovarda terve­zett átalakítását, amely megoldaná a gimnázium tornaterem problémá­ját is. Végig kell gondolni, hogy a meglévő forrásainkból, vagy hitelfel­vétellel, esetleg vállalkozókkal együttműködve milyen megoldást lehet találni. Emellett jövőre is be­nyújtjuk a pályázatot, sőt, további pályázati lehetőségeket is keresünk a lovarda rekonstrukció meg­valósítására. -s­I * 7 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom