Tolnai Népújság, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-27 / 226. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2001. Szeptember 27., Csütörtök Külföldi szakemberek a kórházban Erősödik a szociális háló Külföldi egészségügyi szak­értők látogattak tegnap Tol­na megyébe, feltérképezve az alapellátás terén rendel­kezésre álló lehetőségeket, megvizsgálva az új ösztönző rendszerek átültetésének módozatait, áttekintve a ré­giók és önkormányzatok na­gyobb szerepvállalásának feltételeit. Dr. Graham Lister, az egészség­ügy regionalizációjával foglalko­zó angol szakértő, a MATRA holland-magyar egészségügyi együttműködés keretében járt a megyei kórházban, majd a Gyógyinfok-ban. Kíséretében volt dr. Wü Reijs, holland egészségbiztosítási szakember. A vendégeket dr. Muth Lajos főigazgató, dr. Almási István főigazgató helyet­tes és dr. Hegedűs Éva, a megyei közgyűlés egészségügyi bizott­ságának elnöke fogadta. A meg­beszélés keretében körvonala­zódott egy olyan együttműkö­dés, mely a kórház belső infor­matikai rendszerének kiterjesz­tését célozná. A felek megálla­podtak abban, hogy a tárgyalá­sokat folytatják, munkacsoport­ok keretében. ■ HÍREK LENGYEL. A településen működő nyugdíjas klub 28-án 15 órától összejövetelt tart az általá­nos iskolában, ahol megköszönik dr. Noteisz Sándor nyugdíjba vonuló orvos munkáját. Az ő kezdeményezésére alakult meg a nyugdíjas klub is. DOMBÓVÁR. A művelődési ház­ban péntek délután négy órakor kezdődik a Szív Klub össze­jövetele, ahol dr. Szabó Krisztina a magas vérnyomásról tart előadást. CSIBRÁK. A falu képviselő-testü­letének kedd esti ülésén Kovács Károlyné jegyző az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról adott tájékoztatást, majd döntés szüle­tett a Tolna Megyei Területfejlesz­tési Tanácshoz benyújtandó pályázatról, melyben egy iskola tornaszoba kialakításához kémek támogatást a település elöljárói. BONYHAD. Tegnap, szeptember 26-án ülést tartott a oktatási és kulturális bizottsága a Solymár Im­re Városi Könyvtárban. Kialakítot­ták azt a szempontrendszert, ame­lynek alapján elbírálják a Bursa Hungarica pályázatra beadott ké­relmeket. GYŐR. A Rába-parti városban szerdán kezdődött és péntekig tart a motoros járőrök országos szak­mai versenye, melyen a megyei vetélkedő győztese, Cser Attila, a Dombóvári Rendőrkapitányság zászlósa is részt vesz. ■ Otthon fogyatékkal élőknek és „fedél nélkül” maradt családoknak rült - önkiszolgálásra részben képes - emberek nappali gondozására, foglalkoztatására és nevelé­sére vállalkozik a gyógypedagógusi, valamint lo- gopédusi végzettséggel egyaránt rendelkező Kerényiné Rieger Erika által irányított intézmény szakképzett személyzete. Az ünnepség a Szabadság utcában a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonának átadásával folytatódott, ahol a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai tartottak kulturális be­mutatót.- Ebben az épületben a krízis- helyzetbe került és „fedél nél­kül” maradt famíliák nyernek elhelyezést mindaddig, amíg la­kásgondjaik megnyugtató mó­don nem rendeződnek - emelte ki dr. Tóth Mária, a Jóléti Szol­gálat Alapítvány kuratóriumá­nak elnöke. Örömteli, hogy el­készült az otthon, szomorú vi­szont, hogy máris vannak lakói. Az ugyancsak pályázati támoga­tás felhasználásával újjávará­zsolt intézményt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat üze- Gondozottak és gondozók a fogyatékkal élők nappali otthonában melteti. glaub az intézmény működtetését vég­ző Jóléti Szolgálat Kht., a helyi­ségeket pedig a helyi katolikus hívek adományaiból rendezték be - mondta avatóbeszédében Tóth Attila polgármester. A gon­dozottak és a Szent Orsolya Ren­di Gárdonyi Géza Általános Is­kola tanulóinak műsora után Farkasdi András esperes, a bel­városi egyházközség plébánosa áldotta meg a húsz fő elhelyezé­sére alkalmas, szépen felújított épületet. Értelemben, mozgás­ban, hallásban, vagy látásban sé- A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonának első lakói ■ Több szennyvíz, kevesebb szag? Módosított szennyvíztelep beruházási megállapodás 2002. végéig mindenképpen korszerűsíteni kell a tolnai szennyvíztelepet, amely a jövőben már Dunaszentgyörgy és Gerjen folyékony hulladékát is fogadja. Ez a lényege annak az új, módosított megállapodásnak, amelyet a tolnai szenny­víztelep tulajdonosai közül Tolna szentesített. Tolna A Fadd-Gerjen-Dunaszentgyörgy ál­tali közös szennyvíz csatorna beru­házás tervezésénél kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy Gerjen és Dunaszentgyörgy majdani szenny­vizét is a tolnai szennyvíztelepen tisztítsák. Fadd folyékony hulladéka korábban is a tolnai telepre jött, csakúgy, mint a fácánkerti, a bo­gyiszlói és a tolnai szennyvíz. A tol­ná telepnek az utóbb említett négy település a tulajdonosa, a lekötött szennyvízmennyiség arányában. A tulajdonos önkormányzatok és a két „csatlakozni” kívánó község 1999. augusztusában megállapo­dást kötött, amelyben szerepelt, hogy Geijen és Dunaszentgyörgy szennyvizének fogadása érdekében a tolnai telepen 380 köbméter/nap kapacitásnövelő beruházást valósí­tanak meg, állami céltámogatás igénybe vételével. Ez a konstrukció tartámazta a teljes iszapkezelés ki­építését és véderdő telepítését, azaz a telep technológiá korszerűsítését is. A megálapodás áárása után, 1999. decemberben azonban a cél- támogatási páyázatokkal kapcso­latban vál toztak a szabáyok, ennek következtében a szennyvíztisztító telep beruházás csak két ütemben valósítható meg, külön a bővítés és külön a korszerűsítés. A bővítésre az állami céltámogatást el is nyerték az önkormányzatok, ám a korszerű­sítés állami támogatására csak kü­lön pályázat benyújtásával lehet as­pirálni. Mind a bővítés megvalósítása, mind a korszerűsítési pályázat be­nyújtása érdekében szükség volt az 1999-es megállapodás módosításá­ra, amit a csatlakozni kívánó önkor­mányzatok kértek a tolnai önkor­mányzattól. Tolnának azonban di­lemmát jelentett, hogy mi történik, ha csak a kapacitásnövelő beruhá­zás készül el, illetve, hogy milyen forrásból és ki fogja megvalósítani a telep korszerűsítését, ha nem nyer a pályázat. Végül is többszöri tárgyalás, egyeztetés után a tolnai képviselő- testület hozzájárult az 1999-es meg­állapodás módosításához. Az új szerződésben szerepel, hogy immár mind a hat település együttesen és arányosan hozzájárul a szennyvíz- telep korszerűsítéséhez, amelybe a teljes iszapkezelésen és a véderdőn kívül a szagtalanító berendezés be­állítása is szerepel. Mindezt pályá­zati támogatás igénybevételével, vagy ha ez sikertelen, saját, vagy egyéb forrásból kell megvalósítani­uk a településeknek,' méghozzá 2002. végéig. A tolná képviselőtestület átá hétfőn elfogadott megállapodás-ter­vezetről a többi önkormányzat még nem döntött. -es­Istenlátó képek Gyönkön M. Győrffy Anikó (a kép jobb oldalán): ikonfestés, alázattal A görögkeleti egyházi festé­szet ezeréves, misztikus vilá­gát idézi M. Győrffy Anikó ikonfestő a gyönki művelődé­si házban nyílt kiállítása. A görögkeleti táblaképfestészet iko­nográfia kötöttségei a műfaj má művelőinek is kevés váasztási sza­badságot adnak, az egyéni újításo­kat pedig el kell fogadtatni egyházi tekintélyekkel. Ezek közé a kivéte­lek közé tartozik M. Győrffy Anikó Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázo­ló képe, amely színámyáatokban, háttérábrázolásban tér el a hagyo­mánytól. M. Győrffy Anikó tizenhét éve Vollnhoffer Mária hatására kez­dett ikonokat festeni, képeivel 1986 óta találkozhatnak galériákban, két éve a Tamási Galériában állított ki. Harmadik éve egyik vezetője a szombathelyi ikonfestő kurzusnak, és legutóbb meghívást kapott a szi- rakúzai festőiskolába is. Gyönkön látható ikonjai - mind Berkesné Im­re Erika megnyitójában jellemezte - nyugalmat sugárzóak, és megvan bennük a betekintés lehetősége a teljesebb világba. ___________vf. Sz övetkezeti csőd után Kárvallott üzletrész-tulajdonosok Tolna megye Felsőnyékről írt levelet szer­kesztőségünkbe egyik kedves olvasónk, aki arról érdeklő­dött, hogy mit tehet az a szö­vetkezeti külső üzletrész tu­lajdonos, akinek szövetkeze­te 1992. után csődbe jutott. Olvasónk azt kérdezi: az ilyen eset­ben honnét kell igazolást kérni? „Vagy a mi irataink fabatkák sem érnek? Ebben a kis faluban, Felső­nyéken ez a probléma nagyon sok családot érint, akik az életük nagy részét a szövetkezetben dolgozták le.” Olvasónk kérdésével Bea Jó­zsefhez, a Tolnai Megyei FM Hiva­tal vezetőjéhez fordultunk. A szak­ember semmi biztatót nem tudott mondani. Ha a szövetkezet csődbe ment, az üzletrész tulajdonos tulaj­donképpen nem tehet semmit. Mint kifejtette, ahol megszűnt a szövetkezet, ott nem tudnak igazo­lást adni. Az üzletrész visszavásár­lási ajánlat csak élő szövetkezetek­re vonatkozik. Bár nyilvánvaló, hogy az üzletrész tulajdonos kár­vallottja ennek a helyzetnek, a tör­vény alapján sajnos nincs lehető­ség arra, hogy'ezt a helyzetet ren­dezni lehessen. ■ Szövők, nemezelők találkoznak Szőttesek az ország minden részéből A kézművesség a gépek vilá­gában reneszánszát éli. Újra felfedezzük hagyományőrző, egyéni kifejező és közösségte­remtő erejét. Egyre több okta­tási intézmény él a benne rej­lő nevelési lehetőségek ki­használásával. . Bonyhád és környéke etnikai sok­színűségénél fogva gazdag kézmű­ves hagyományokban, ezen belül is a szövés, hímzés kultúrája él eleve­nen. Nem kisebb személyiségek ad­ják át öröklött és tanult tudományu­kat, mint Lőrincz Aladámé, Lőrincz Etel, Dunkel Lehelné, Fábián Már­tonná. A művelődési központban tíz évvel ezelőtt életre hívott Kézmű­ves Szakiskola nem véletlenül lett e terület országos módszertani köz­pontja. Ennél a szerepkörénél fogva negyedik alkalommal ad otthont az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra beérkezett textiles pálya­munkák kiállításának. A 28-án 14 órakor kezdődő megnyitón Oroszki István, Bonyhád város polgármeste­re köszönti az ország minden részé­ről érkező pályázókat, mestereket, érdeklődőket. A megnyitót követő­en sor kerül a pályamunkák értéke­lésére, majd tanácskozásra, ame­lyen a szakma legelismertebb szak­emberei adnak útmutatást szövők­nek, nemezelőknek. Kerekasztal beszélgetés keretében az oktatást végző mesterek cserélhetik ki ta­pasztalataikat. Szombaton, 29-én az iskola szövő műhelyében gyakorlati bemutatóval fejeződik be a másfél napos program. ___________-pál­Eg észséges ivóvíz, egészségügy Tájékoztató két kardinális kérdésről Sajtótájékoztatót tartott Bonyhádon Potápi Árpád országgyű­lési képviselő és dr. Erményi Tibor a város szociális és egész­ségügyi bizottságának elnöke. Tájékoztatójuk megkezdése­kor hangsúlyozták, hogy nemcsak ebben a minőségükben, hanem mint a FIDESZ frakció tagjai fejtik ki mondandójukat. Bonyhád Potápi Árpád legfrissebb értesülé­sei szerint Bonyhád önkormány­zatának, az ivóvíz-bázis fejleszté­sére beadott pályázatát a kor­mány az Országgyűlésnek elfoga­dásra javasolja. Ennek értelmé­ben három évre ütemezve, cím­zett támogatásként több mint 535 millió forintot fordíthat a város olyan technikai megoldásra, amely 16 ezer embernek biztosít a mainál egészségesebb ivóvizet. A támogatáshoz a városnak saját erőként majdnem 134 millió fo­rintot kell mellé rendelnie. Kö­szönetét fejezte mindenkinek, aki a három éve folytatott tevé­kenységét segítette. A Kórház-Rendelőintézettel kapcsolatban kifejtette, hogy nem a finanszírozás okoz problémát a működtetésben, hanem a beteg­szám évek óta tartó csökkenése. Dr. Erményi Tibor a kórházban tervezett strukturális átalakítást ká­rosnak tartja. Véleménye szerint az aktív betegápoló ágyak számának csökkentése a későbbiekben káro­kat okozna, a sürgősségi betegellá­tás kialakítására pedig sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nincse­nek meg az intézményben. Kérdés­re válaszolva elmondta, hogy az egészségügyi bizottsághoz április­ban eljutatott elképzelésről még abban a hónapban meghallgatták az intézményvezetőt, és sokoldalú információ gyűjtésbe fogtak. Jelen­legi ismereteik szerint a finanszíro­zás jó. A gondot az intézmény ima- ge-vesztésében, vezetési hibákban, a kialakult rossz munkahelyi han­gulatban, a betegforgalom draszti­kus csökkenésében, az orvos- és ápoló hiányban látják. Kijelentette, hogy az egészségügyi bizottság fideszes képviselői elhatárolódnak a tervezett strukturális átalakítás­tól, s a megkezdett vizsgálatsorozat zárultáig semmiféle döntést nem hoznak. ________________________-PÁL­Sz ociális rendszer - uniós jövő Módszertani napok szociális dolgozóknak Gyönk Az idősödés pszichés zavarai, szociális intézmények műkö­dése, a szociális rendszer jövője áll a középpontban a napok­ban zajló, kilencedik alkalommal megrendezett módszertani hét szakmai rendezvénysorozatán. Idén az idősek átmeneti gondozását végző intézmények szakemberei is részt vesznek a programokon. ges koordinációs szabályokat kell érvényesíteni. így például a különböző országokban meg­szerzett biztosítási idők össze­adódnak, a számításokat „expor­tálhatóvá” kell tenni, azaz az ellá­tásokat a jogosult után kell vinni, valamint tilos a juttatások átfedé­se. Mindez érvényes a nyugdíjak­ra, az egészségügyi és a munka­nélküliségi ellátásra is. Juhász Gábor kérdésre válaszolva kifej­tette: az unió számára nem jelent akkora problémát az alacsony magyar bérszínvonal, mint aho­A módszertani héten külön szak­mai napokat rendeznek igazga­tók, nővérek és a mentálhigiénés személyzet számára. Az intéz­ményvezetők előtt dr. Juhász Gá­bor, az ELTE szociálpolitikai tan­székének docense a magyar szo­ciális biztonsági rendszer az uni­ós csatlakozás utáni jövőjéről be­szélt. Az előadó szerint a csatla­kozás után nem változik meg alapvetően a hazai szociális rendszer, csak bizonyos, lénye­gyan sokan gondolják; Portugália a példa rá, hogy a bérek a csatla­kozás után is sokáig alacsonyab­bak maradhatnak, mint a fejlett országokban. A mentálhigiénés nővéreknek dr. Varga József pszichiáter a az idősödés pszichés zavarairól tar­tott előadást, átadva olyan gya­korlati ismereteket, amelyekkel a nővérek maguk is képesek lehet­nek definiálni a betegséget. A szakember ismertette azokat a gyakorlati problémákat, amelyek akadályai lehetnek a segítő szak­mában nélkülözhetetlen empátiá­nak. Az ápolóknak dr. Dizseri Ta­más, a budapesti Bethesda Kór­ház orvosa az ápoló-gondozó in­tézmény működésének nehézsé­geiről beszélt. * > i Dombóvár Két új intézménnyel bővült tegnap a város szociális ellátórendszere.- Az Arany János téri egykori bölcsődének fogya­tékkal élők nappali otthonává történő átalakításá­hoz a Szociális és Családügyi Minisztériumtól nyert pénzt a település önkormányzata, valamint

Next

/
Oldalképek
Tartalom