Tolnai Népújság, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-22 / 222. szám

Az Ön apróhirdetését olvash az interneten is! Érdeklődjön a 74/511-534-es telefonszámon! www. tolnainepuj sag. hu p MAGAZIN Egy család tragédiája i_____ 7. oldal SPORT Könyörtelen volt az újonc Hévíz 15. oldal Mai ajánlatunk: 1 H \l *J heti műsormelléklet DOMBÓVÁR. A településen mű­ködő társadalmi szervezetek, egyesületek és baráti körök mutat­koznak be a szeptember 22. és 25. között megrendezésre kerülő Civü Napokon, melynek megnyitója szombat délelőtt fél tízkor kezdő­dik a művelődési ház aulájában. PÁLFA. A paksi és dunaföldvári kistérség önkormányzati vezetői, köztük négy Sió-menti teleülés polgármestere találkozott tegnap Pálfán. A megbeszélésen Juhász János, a siófoki Advocatus Ala­pítvány elnöke és dr. Kopár Ist­ván, a Mahart nyugalmazott ve­zérigazgatója ismertette a Sió­völgy rekonstrukciójára kidolgo­zott elképzeléseket. BONYHÁD. Játszóházban is­merkedhetnek a paradicsom­pusztai állami gondoskodású gyermekek a babakészítés tudo­mányával ma fél kettőtől a Völgységi Múzeumban. A fog­lalkozást Búzás Boldizsárné, múzeumpedagógus vezeti. DOMBÓVÁR. A hét végén nyílt napokat rendez a Városi Rendőr- kapitányság. Az érdeklődőket szombaton és vasárnap délelőtt 9 és 11 óra között a fegyveres testü­let munkatársai kalauzolják kör­be az általuk használt épületben. 9 5 603067 01222 Repülőterek: esély a kitörésre Mindenki úgy érzi, a győztesek közé került Úgynevezett informális megbeszélésen adtak egymásnak találkozót tegnap Baranya, Somogy és Tolna megye köz­gyűléseinek és megyei jogú városainak vezetői Szekszár- don, a megyei közgyűlés hivatalában. A résztvevők köre az önkor mányzati oldalát fedte le a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, s ez a tény határozta meg az eszmec­sere témaköreit is. Szekszárd-Pécs-Kaposvár A találkozó tétje - miként azt Koltai Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke megfo­galmazta - ez alkalommal is az volt, hogy vajon sikerül-e átül­tetni a gyakorlatba azon regio­nális fejlesztési tanácsi filozófi­át, mely szerint a felek igyekeznek előzetes egyet­értés alapján meghozni döntéseiket. S ezt a kon­szenzust - lehetőség szerint - mindhárom megye igényeinek megelégedésére kell kialakítani. Ebből a szempontból Koltai Tamás feltétlenül sikeresnek minősítette a nemhivataíos megbeszé­lést, melyen - a tükörrégiós program keretében - kiemelt szerep jutott a három megye három repü­lőterének, így Őcsénynek, Pogánynak és Taszárnak. A jelenlévők mondandójából kiderült: valamennyi érintett helyszínen komoly munka folyik, elképzelé­sek sokasága merült fel megvaló­sítandó lehetőségként, s minden­ki pályázni kíván október elsejé­ig, azaz a határidő lejártáig. A repterek településeit képviselő, vezető tisztségviselők által meg­fogalmazott kívánságok döntő többségének teljesülése előtt úgy tűnik, nincs akadály. Azaz rendelkezésre áll az a forrás, mely révén Ocsény, Pogány és Taszár ma­radandó beruházásoknak lesz a helyszíne, s hosszú távra megalapozzák a légikikötők jövőjét. Az elkövetkező három esztendőre egyébként 1 milliárd 700 millió forintja van a tanácsnak repü­lőtér fejlesztésre. Pörös Béla, Baranya Megye Közgyűlésének al- elnöke elmondta: Pogánynak a mostani eszme­csere alapján vár­hatóan 860 millió forint jutna, Ta­szár 502 millió fo­rintot könyvelhet­ne el magának, Ocsény pedig 334 millió forinttal lenne gazdagabb. Az alelnök Po- gányt - pontosabban az erre a repülőtérre jutó összeget - illetően elégedettségét fejezte ki, s eh­hez még azt is hozzátette, hogy ezt a pénzt ter­mészetesen más forrásokkal is ki kell egészíteni. Baranya számára egyelőre az a legfontosabb, hogy a beruházás egyáltalán elkezdődjön a tele­pülésen - folytatta Pörös Béla -, s ha minden jól megy, akkor ez a munka a jövő év őszétől indul­hat be.- Megtaláltuk a közös hangot, benne saját vá­rosunknak, megyénknek az érdekeltségét - adott összegzést Gyenesei István, Somogy Megye Köz­gyűlésének elnöke. - Mindenki megértette: nem lehet úgy forrásokat szerezni, hogy közben nem gondolunk a másik igényeire. A repülőtereket te­kintve megállapodtunk abban, hogy kölcsönösen támogatjuk egymás pályázatait. Nem titok, hogy a régión belül is létezik verseny­helyzet: de nem történhet meg az, hogy mindenki ezer sebből vérezve kerüljön ki - még a lát­szólagos győztes is - ebből a ver­senyből! Most mindenki azt érez­heti, hogy valamilyen szinten a győztesek közé került, hiszen megkapta azt a lehetőséget, azaz megadtuk egymásnak azt az esé­lyt, ami a kitöréshez szükséges. Ez mindennél többet jelent.- Teljes konszenzussal ért véget a beszélgetés, mindenki megértette és elfogadta a másik érveit - erősítette meg Kocsis Imre Antal, Szekszárd pol­gármestere. - Számunkra az őcsényi repülőtér rekonstrukciójának kérdése, mint a regionális fej­lesztési tanács önálló programja volt a legfonto­sabb témakör. Megnyugtató, hogy egészen bizto­sak lehetünk a sikerben. -szá­Tolle: tejtermék márkanév Új márkanévvel ismerkedhetnek mostanában a vásárlók, mind­azok, akik a Tolnatej Rt. terméke­it keresik az üzletekben. Az emlí­tett megnevezés helyett immár a Tolle szerepel valamennyi cso­magolóanyagon, s a jogos remé­nyek szerint a név hamarosan meg is gyökerezik a köztudat­ban: a biztosíték erre az a kiváló minőség lehet, mely sajátja a rendszeresen megújuló vállalat­nak és termékeinek. A cég veze­tője, Koller Ferenc elnök-vezér­igazgató lapunk 6. oldalán azon előzményekbe engedett bepillan­tást, melyek eredményeként megszülethetett a Tolle. _______■ Sz échenyi születésnapján 1791. szeptember 21-én, Bécsben született Széchenyi István. Az év­fordulón a tolnai Széchenyi álta­lános iskola tegnap délelőtt ün­nepség keretében koszorúzta meg a legnagyobb magyar szob­rát, amely az intézmény egyik épülete előtt áll (képünkön). Az iskola tegnap délután vetélkedőt is rendezett diákjai részére, akik a névadóval kapcsolatos ismere­teikről adhattak számot. Az Országos Széchenyi Kör megyei szervezete ezúttal nem szervezett programot a születés­napra. Mint azt dr. Gesztesi Ta­más, a Széchenyi Kör képviselője elmondta, ennek oka az, hogy idén júniusban Szekszárdon ren­dezték meg a Széchenyi kör há­rom napos országos gyűlését. A Széchenyi Kör egyébként no­vemberben tartja megyei köz­gyűlését, amelyen Széchenyi és Wesselényi kapcsolatáról hang­zik el előadás. ■ TAMÁSI ÁRON EMLÉKNAP. A Tolnai és Mözsi Székelyek Baráti Köre szeptember 23-án, vasárnap Tamási Áron emléknapot rendez, az író halálának 35. évfordulója alkalmából. 15 órától a tolnai római katolikus templomban ünnepi szentmisét celebrál dr. Nagy Meny­hért. Köszöntőt mond Hajdú Zoltán enyingi református lelkész. 16 órától koszorúzás lesz Tamási Áron kopjafájánál, a tolnai zeneiskola udvarán. Köszöntőt mond Szőts Ambrus, Kalaznó polgármestere. 17 órától az enyingi néptánc együttes műsora lesz látható. __________■ Ké sésben az innovációs központ Érvénytelen volt az első pályázat Neve valamennyiünket kötelez Tamási Még az év első felében el kel­lett volna készülnie a volt szovjet laktanya területén tervezett innovációs és tech­nológiai központnak, amelyet a jelen állás szerint legkoráb­ban jövő májusban adhatnak át. Áz első pályáztatás ér­vénytelen volt. A kivitelezésre egyetlen ajánlat érkezett, amelyet azonban ér­vénytelennek nyilvánítottak, a pályáztatást így meg kell ismétel­ni. Most négy cég tett ajánlatot - tudtuk meg Gulyás Tibor város­üzemeltetési referenstől. Az ön- kormányzat és a Phare magyar képviselete október 4-én bírálja el a pályázatokat. Tamási 1999- ben nyert a Phare-tól ötvenmillió forintot a volt szovjet laktanya egyik 230 négyzetméteres alapte­rületű épületében kialakítandó innovációs és technológiai köz­pontra, amelyhez huszonnégy­millió forint saját forrást biztosí­tott. Az önkormányzat által vál­lalt infrastrukturális fejlesztés már megvalósult - mondta Gu­lyás Tibor. A brüsszeli jóváha­gyást követően november végén kezdődhet el az építkezés, amely körülbelül hat hónapig tart. Az iparfejlesztéssel kapcsolatos, hogy Tamási szeptember 15-ig benyújtotta a pályázatot az ipari park címre, amelyet szintén a •volt laktanya területén tervez­nek. Első lépésben tizenegy, ké­sőbb összesen huszonhét hektár­nyi terület áll az ipari park ren­delkezésére. T. F. Könyvtár - helytörténet - Solymár Imre Solymár Imre Bonyhádon született. Közgazdászként dolgo­zott, de pénztárcájában nem bankjegyeket, hanem könyvtári olvasójegyeket hagyott örökül. A Völgység és a Mecsek szerel­mese volt. Számos szakmai és helytörténeti publikációja je­lent meg. Ma lenne ötvennégy éves. Bonyhád A bonyhádi városi könyvtárat 2001. szeptember 21-től Solymár Imre Városi Könyvtár néven jegyzi az intézmény- és hely- történet. Az olvasóteremben megtartott ünnepségen An­tal Mária igazgatónő köszön­tötte a megjelenteket.- A név megkülönböztet, s ugyanúgy mint az ember életében nagyon fontos ese­mény a keresztelő, a könyv­tár életében is hasonló nagyságrendű a név megvá­lasztása. - mondta beveze­tőjében. Oroszki István, Bonyhád város polgármestere (képünkön) ünnepi beszédében hangsúlyozta a könyvtárak tudásfelhalmozó szerepét, szólt a könyvtárosok in­formációhalmazt rendszerező munkájáról, majd Solymár Imre munkásságáról.- Ő igazán méltó arra, hogy nevet adjon a város könyvtárának. Kép­zett, igényes és kíváncsi ember volt. Gyűjtötte és feldolgozta környezete tárgyi és szellemi örökségét, alkotó módon átfogalmazta azokat, s amíg tehette közzé is tette, hogy mind­annyiunk kincsévé válhasson. Ha lehetne, most, a könyvtár névvá­lasztásában is kikérnénk vélemé­nyét. Biztosan lenne jó javaslata és mi hallgatnánk rá. Születésnapjá­nak előestéje van, és ő adott ajándé­kot nekünk. A nevét adta, amely mindannyiunkat kötelez - mondta. Dr. Töttös Gábor, a barát, a helytörténész-társ Solymár Imre sajátos humorára emlékezett. Ar­ra a csendes, sosem harsány, jó­kedvet fakasztó derűre, amely most is mosolyt varázsolt a jelen­lévők arcára. A család nevében Solymár Imre özvegye köszönte meg a nemes gesztust, mellyel férje nevét a város intézmény el­nevezésével őrizte meg. A névadó ünnepség után hely- történeti szobát nyitott meg Oroszki István polgármester. En­nek kapcsán referátumok hangzot­tak el. Előadást tartott Elekes Eduárdné, Surján József, dr. Kolta László, Szőts Zoltán, Steib György és Nagyné Friedrich Valéria, -pál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom