Tolnai Népújság, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-21 / 221. szám

^ 2001. Szeptember 21., Péntek MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom A Magamét TÓTH FERENC A földvári hordó Tegnap délelőtt, ahogy a hídavatásokon szokás, az erre felkért notabi- litások, élen Orbán Viktor miniszterelnökkel, átgurították a söröshordót Dunafóldvárról az alföldi hídfőig, azaz: másfél év után átadták a felújí­tott hidat a forgalomnak Orbán Viktor hídpmgramot is vázolt: a bajai és a földvári hidat a párkányi, a szekszárdi, majd a dunaújvárosi köve­ti. A hír természetesen mindnyájunkat elégedettséggel tölt el miután el­hessegetjük az ünneprontó kisördögöt, ami azt súgja, hogy a hídavatás csalhatatlan jele a választásijaxmpánynak Ha ez így is van, végtére nem új, és valljuk be: nem is várható el egy akármilyen pártállású kor­mányfőtől, hogy ne a választást megelőző egy évben avasson hidat. Tudniillik mi, hídon járó emberek, ezekre a hordókra várunk To­vábbá hiszünk a minsizterelnöknek, amikor azt mondja, hogy a szek­szárdi híd építése jól halad Legfeljebb azt sajnáljuk, hogy korábbi ígé retekkel elleniében a mülennium évében nem gurult Szekszárdiról a Duna másik partjám a szokásos söröshordó, s erre 2003-ig nincs is sok remény. A pesszimista bgika azt diktálná, hogy2006 a legközelebbi vá­lasztás éve. A magyar hídömmök természete, hogy általában késeiek. A magyar közvélemény csak apró jelekből tájékozódhat arról, mi van a milliárdos beruházások hátterében, mi dönt arról, legyen híd, autó­pálya, merre, mikor, mekkora. Politikusok, beruházók, finanszírozók négy évente változó érdekeinek ütközése, összekapcsolódása, és őrült régiós versenyfutás a fejlesztési pénzekért -ez az, ami térségek, embe­rekjövőjá meghatározza S ehhez, tetszik, nem teszik, hozzá kell szok­nunk. Itt a szüret - Decsen A Decs-Szüret rendezvény kereté­ben ma és holnap számos rendez­vény várja az érdeklődőket. Az el­ső rendezvénynek a Kossuth u. 8. szám alatti ház ad otthont. Itt te­kintheti meg a közönség ma 16 órától Farkas Lászlóné Pál Bözsi népi iparművész babamúzeumát. A Faluház könyvtárában 17 órakor előadás kezdődik a borról. 18 órá­tól ugyancsak a Faluházban nyílik meg Varga Győző grafikus tárlata,. A napot 19 órától borkóstoló zárja. _______________________■ Meg kérdeztük olvasóinkat: Menjen-e magyar katona Afganisztánba? Nagy Katalin szekszárdi, a Könyvklub dolgozója:- Szerintem ne itt vegyenek részt benne, a romeltakarításnál sokkal ésszerűbbnek találnám. Úgy gondolom, nem a helyszíni harcoknál kellene ott lenniük, hanem közvetetten segíteni. Görög László szombathelyi kereskedelmi kirendeltségvezető:- Ha felkérést kapunk, menni kell, ez bizony így van. Úgy érzem, hogy ha ezzel a belépéssel ilyen kötelezettséget vállaltunk és felkér­nek bennünket, kötelességünk menni. Nem szívesen küldenék em­bereket, magam sem szívesen mennék. Voltam katona, ha tartalé­kosként hívnának, azt hiszem, rágnám a kefét. Garay Gábor, bátaszéki vállalkozó:- Voltam katona, bizonyára nem örülnék neki, ha menni kellene. Ne­héz kérdés. A kötelezettség alapján ott a helyük a magyaroknak. Leg­jobb lenne kimaradni, másrészt viszont a kötelezettséget teljesíteni kell, amit a NATO-tagsággal vállaltunk. Ez komoly ellentmondás. Schmidt Norbert 16 éves, a paksi ESZI tanulója:- Mehetnek, de nem a legfontosabb feladatot adnám nekik. Egyéb­ként minimálisán érdekel ez a téma, hiába foglalkoznék vele, változ- tatni úgy sem tudnék rajta. __________________________________■ „K atasztrófa” a mőcsényi alagútban Az első komolyabb gyakorlat Tolna megyében • Az eddigi legkomolyabb gyakorlatát hajtotta végre a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a MÁV-val közösen tegnap délelőtt a mőcsényi vasúti alagútnál. A legtöbb résztvevő a riasztáskor, vagy a helyszínen tudta meg, hogy nem valódi katasztrófáról van szó. A részletes kiértékelés előtt illetékes vezetők kisebb hibákat említettek. ta Mácsai Antal ez­redes, Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgató. Az imitált szerencsétlenség helyszínére hat hi­vatásos tűzoltóság­tól hatvan tűzoltó, húsz rendőr, húsz vöröskeresztes segí­tő, húsz mentős vo­nult; az utasok sze­repét a Kelemen Endre Szakközépis­kola ötödéves diák- A tűzoltók vízzel semlegesítik az ammóniagázt jai játszották. Mácsai Antal elmondta: az éles riasztási helyzetben a valós kiérkezési időt vehették figyelembe. A cél ennek, és a parancsnoki szintek helyzetfelismerő képességeinek mé­rése volt. A kiértékelés előtt a katasztrófavé­delmi vezető apróbb hiányosságokról szá­molt be, például a forgalomirányításnál a különböző szervezetek akadályozták egy­mást. A mentésről dr. Kovács Eva, a Tolna megyei mentőszervezet vezető főorvosa, dr. Gorove László, az OMSZ főigazgató-helyet­tese és Bencsik László, a MÁV vezérigazga­tóságának főosztályvezetője is elégedetten nyilatkozott. ______________________ t.f. Mőc sény Délelőtt kilenc órakor a mőcsényi alagútban ösz- szeütközött egy menet­rend szerint közlekedő, diákokat szállító sze­mélyvonat és egy teher- szerelvény, amely klór­gázt is szállított. Az ütközés után a kocsik kisiklottak, a tartályokból ammóniagáz került az alagút­ba. Az ammónia miatt a mentők nem tud­ták megközelíteni a sérülteket, akiket tűzol­tók és katasztrófavédelmisek hoztak ki. Egy főt súlyos, toxikus tüdővizenyővel, többeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórház­ba. Ezt az alaphelyzetet tételezte fel a ka­tasztrófavédelem és a MÁV közös gyakorla­ta, amelynek érdekessége, hogy arról a be­avatkozó erőktől csak szűk körben tudtak előzetesen, a riasztás tehát a legtöbb men­tésben résztvevő számára éles volt - mond­Közmeghallgatás lesz Hőgyészen Meghosszabbították a szerződést a háziorvossal Testületi ülést tartott szerdán a hőgyészi önkormányzat, az első félévi gazdálkodáson kívül pályázatok benyújtásáról, támogatá­sokról, a közmeghallgatás időpontjáról és a 2. számú háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos személyi kérdésekről volt szó. Högyész Testületi ülést tartott szerdán a hőgyészi önkormányzat, az első félévi gazdálkodáson kí­vül pályázatok benyújtásáról, támogatásokról, a közmeg­hallgatás időpontjáról és a 2. számú háziorvosi körzet ellá­tásával kapcsolatos személyi kérdésekről volt szó. A képviselők megvitatták és elfo­gadták azt a tájékoztatót, amit a polgármester adott a nagyközség önkormányzatának első félévi gaz­dálkodásáról. A bevételeket 56,4 százalékban, a kiadásokat 48,8 százalékban teljesítették. Az ülé­sen több pályázat benyújtásáról - épület felújítása, közvilágítás kor­szerűsítése, iskola, óvoda eszköz- fejlesztése - és önrészének biztosí­tásáról döntettek. Ugyancsak dön­tés született a közmeghallgatás idő­pontjáról, helyszínéről. A fórumot idén december 14-én rendezik meg a községi művelődési házban. A két kisebbségi önkormányzat (né­met, roma) együtt tartja közmeg­hallgatását a községi önkormány­zatid. A testület kiemelten foglal­kozott a 2. számú háziorvosi kör­zet ellátásával kapcsolatos kérdé­sekkel is. A képviselők tudomásul vették, hogy az ügyben érdekelt három fél - a visszavonulni kész je­lenlegi háziorvos, aki működtetési jogtulajdonos, a praxisjog vásárlá­sára jelentkező orvos és a helyi ön- kormányzat - közül a jelölt és a he­lyi önkormányzat' között az egyez­ség nem jött létre, a tárgyalások eredménytelenek voltak, ezért a je­lentkező visszalépett. A testület in­tézkedett az utódlás kérdésének megoldása érdekében szükséges további feladatokról, a működtetési jogtulajdonos háziorvossal kötött, határozott időre szóló szerződés hatályát ismételten meghosszabbí­totta 2001. december 31-ig. A meg­állapodás hatályának lejárta utáni helyettesítési idő meghatározásával további lehetőséget adott a praxis- jog átruházására. ______________■ Sz üreti fesztivál és pipaszívás Újbort kínálnak kóstolásra a szőlősgazdák A község önkormányzatának tagjai azt remélik, hogy szom­baton - az elmúlt évekhez hasonlóan - ismét többszáz érdek­lődőt vonz majd a falu szüreti fesztiválja. Kapospula Reggel a dombóvári zeneiskola fúvósegyüttese ébreszti fel a telepü­lés lakóit, akik délelőtt háromne­gyed tíztől a katolikus templomban ünnepi szentmisén vehetnek részt, ahol dr. Páhy János megszenteli az újbort. A szüreti felvonulás résztve­vői a kultúrháznál gyülekeznek, majd a Millenniumi Parkban 13 óra­kor a kisbíró kidobolja a falu tavalyi történéseiről írt rigmusait. A Víz­mente Tánccsoport műsora után a népviseletbe öltözött fiatalok hin- tókra, illetve lovaskocsikra ülnek és bejárják azokkal a kapospulai utcá­kat. Miközben a menet ellátogat a szomszédos Dombóvárra és Szőlő­hegyre is, a polgármesteri hivatal nagytermében lassúsági pipaszívó verseny lesz, melyen kaposvári, za­laegerszegi, szigetvári, dombóvári és helyi „füsteregetők” próbálják meg minél hosszabb ideig szívni a három gramm dohányt. Este nyolc­tól a művelődési otthonban bál lesz, ahol a Philips Szalonzenekar szol­gáltatja a muzsikát, éjfélkor pedig a Szüret Szépe-választásra is sor ke­rül. ■ Az utolsó segítség Kárpátaljára Tolna Az árvíz sújtotta kárpátaljai magyar falu, Nagypalád Mó­ricz Zsigmond Általános Is­kolájának igazgatója, Sőtér Géza levelet juttatott el Tol­nára, ahonnan az ukrajnai község az elmúlt hónapok­ban több alkalommal is ka­pott árvízi segélyszállít­mányt. Az iskolaigazgató levelében az áll, hogy az iskola szívesen fo­gadna Tolna megyében össze­gyűjtött használt bútorzatot, technikai eszközöket, irodasze­reket, fertőtlenítő szert, iskolai, óvodai játékokat és legfőképpen (tankönyveket. Tekintettel arra, hogy Ukraj­nába már csak október 1-jéig le­het adományokat szállítani, ezért minden bizonnyal az utol­só szállítmány indulhatna el Tolnáról Nagypaládra, ha össze­gyűlne megfelelő mennyiségű felajánlás. Áz adományok összegyűjté­sét és szállítását - mint eddig - ezúttal is a SZDSZ tolnai cso­portja vállalta. A felajánlott holmikat Tol­nán, a Mező u. 45. szám alatt ve­szik át (telefon: 74/440-235), nagyobb mennyiségű adomá­nyért házhoz mennek. A segély- szállítmány a tervek szerint szeptember 29-én, jövő szomba­ton indul Nagypaládra, a fel­ajánlásokat szeptember 28-ig várják. -s­Honismeret óra az erdő közepén A bonyhádi Széchenyi István Ál­talános Iskola ötödikesei erdei iskolába járnak a héten. A 74 di­ák a mostoha időjárás miatt csak szerdán tudott kimenni a váral­jai ifjúsági táborba, azóta vi­szont komolyan dolgoznak, há­rom csoportban. Erdei terepgya­korlatra a nagymányoki iskola- igazgató, Stallenberger József kíséreté­vel indultak, s itt rengeteg ta­pasztalatot gyűjtöttek állatisme­retből is. A kézműves foglalko­zásokon természetes anyagok­ból alkottak a lelkes fiatalok. Az új tantárgy, a Hon és népismeret éves 18 óráját is ezen a hétén ad­ta le Dudás Olga tanárnő a gye­rekeknek, bevezetve őket Bony- hád és a Völgység történetébe, néprajzába. MR. Jegyzetfüzet és ceruzacsonk A jellegtelen „városi könyvtár” elnevezés helyett a mai naptól Solymár Imre Városi Könyvtár lesz a bonyhádi intézmény. A bonyhádi közgazdász, de szülővárosában inkább helytörté­nészként ismert kutató, szeptember 22-én lenne ötvennégy éves. Születésnapi ajándékként helytörténeti szobát is avat­nak emlékére. Bonyhád Az ünnepségen jelen lesz Soly­már Imréné Eilhard Katalin, aki igaz társként segítette Soly­már Imrét ab­ban, hogy helytörténeti tanulmá­nyai, cikkei, kisebb-nagyobb írása megszülethessenek.- Milyen érzésekkel készül erre az alkalomra, milyen gondolatok fo­galmazódnak meg Önben a névfel- väellel kapcsolatban?- Közhelynek hangzik, de tel­kemből mondom, hogy nagy meg­tiszteltetésnek érzem. Imre nagyon ellentmondásos természetű volt, ezért voltak akik nagyon szerették és voltak akik nagyon nem állhat­ták. Egy biztos, mindenkivel tudott dolgozni. Soha, senkit nem utasí­tott el. Nem sajnálta az időt a be­szélgetésre, a saját könyvtárából iro­dalmat adott, legtöbbször maga is utána nézett a témának amiben a segítségét kérték, fölkészült belőle, írásait gyakran használták és most is használják dolgozatok forrása­ként. Sajnos előfordul, hogy meg sem említik annak származását. Ő soha nem feledkezett meg arról, ki volt az adatközlője, pedig sok hely­ről gyűjtötte az információkat. A bu­szon is állandóan fülelt, s ha érde­kes dolgot hallott, rögtön elővette csonk ceruzáját, kis füzetkéjét, ami nélkül elképzelhetetlen volt.- Iratanyagának mi lett a sorsa?- Sok feldolgozott és feldolgozat­lan cédulája maradt. Minden irat­anyagát átadtuk a Tolna Megyei Le­véltárnak, amely a második otthona volt. A most megnyíló bonyhádi helytörténeti szoba számára né­hány személyes használati tárgyát ajándékoztuk, mint például az író­gépét, amelyiken nagyon szeretett dolgozni. Örülök ennek a szobá­nak, úgy gondolom most lesz egy olyan hely a szülővárosában, ahol a teljes, megjelent Solymár-anyagot fel lehet lelni. ■ Közös beruházás Jó az együttműködés a két település között Bonyhád-Cikó Jó együttműködés alakult ki a két település önkormányza­tai között. Ennek eredménye­ként épült meg Cikón, vala­mint a Cikó-Bonyhád közötti úton a szennyvíz elvezető rendszer. Tegnap megtörtént annak a szennyvíz elvezető rendszernek a műszaki átadása, amelynek tel­jes beruházási értéke 292 millió forint, ebből 40 százalék céltá­mogatás, a lakossági hozzájáru­lás hozzávetőlegesen 35 milliót tesz ki, s ehhez járult még a Terü­letfejlesztési Tanács és a Kor­mány együtt 26 milliós támogatá­sa. Forray Gellért, Cikó polgár- mestere ezt nagy előrelépésnek tartja, hiszen már 1993 óta terve­zik a megvalósítást. Annak ide­jén egyedi tisztító megépítésével pályáztak három alkalommal is, eredménytelenül. Lehetőségük akkor nyílott a kiépítésre, amikor Bonyhád önkormányzatával kö­zösen nyújtották be terveiket. A gesztorságot vállaló bonyhádi önkormányzat műszaki osztályá­nak vezetője, Sebestyén Lajos tá­jékoztatása szerint a beruházá­sok közös megvalósítását gazda­sági érdek motiválja, de nem el­hanyagolható az általános közér­dek sem. Ebben a konkrét eset­ben például a környezetszennye­zés mérséklődik, hiszen a veze­tékrendszer megépítésével meg­szűnik egy, a bonyhádi déli víz­bázishoz közel eső szennyező forrás. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom